Zestawienie przekładów według czasu powstania

Wydane w XIII w.
 #NazwaRokPełny tytułTłumacze/RedaktorzyŹr. przekładuCharakter 
1.Psałterz św. Kingi1280   katolicki  
Wydane w XIV w.
 #NazwaRokPełny tytułTłumacze/RedaktorzyŹr. przekładuCharakter 
2.Psałterz floriański1399     
Wydane w XV w.
 #NazwaRokPełny tytułTłumacze/RedaktorzyŹr. przekładuCharakter 
3.Biblia Królowej Zofii1455Przełożone są tu księgi ex Hieronimi translatione za króla polskiego Kazimierza, ojca Zygmunta króla, na żądanie matki Kazimierza Zofijej, królowej polskiej, roku od narodzenia pana Chrystusa 1455, przez ślachetnego księdza Jędrzeja z Jaszowic, kapelana tej królowej, a pisane w Nowym Mieście dziesięć mil od Krakowa     
4.Psałterz puławski1470     
Wydane w XVI w.
 #NazwaRokPełny tytułTłumacze/RedaktorzyŹr. przekładuCharakter 
5.Ecclesiastes - Hieronima z Wielunia1522ECCLESIASTES Xyegi Salomonowe / ktore polskim wykładem kaznodźieyskye myanuiemy. Bowyem ten kaznodźieyca Salomon mądry / przez ninieysse xięgi naucza nas wzgardźyć ten świat marny. Gdźie więc iesli pilnie przeczytać będźyemy / nyemały pożytek y pociessenie nasse weźmiemy. Tłumaczenie:
Hieronim z Wielunia 
   
6.Psałterz krakowski1532Psałterz albo kościelne śpiewanie króla Dawida, nowo pilnie przełożony, z łacińskiego języka w polski, według szczerego tekstu  łacina katolickie  
7.Xięgi Jesusa Syna Syrachowego1535 Tłumaczenie:
Piotr z Poznania (ca 1504-1579). 
   
8.Tobias Patriarcha starego zakonu1539     
9.Żołtarz Dawida1539Zołtarz Dawidow / przez Mistrza Walanthego Wrobla z Poznania na rzecz polską wyłożony. Cracouiae ex Officina Vungleriana M. D. XXXIX. 24 Maij. Tłumaczenie:
Walenty Wróbel

Redakcja:
Andrzej Glaber 
 katolicki  
10.Psałterz Dawidów - M.Rej1546Psałterz Dawidów, który snadź jest prawy fundament wszytkiego pisma krześcijańskiego, teraz nowo prawie na polski język przełożon, acz nie jednakością słów, co być nie może, ale iż wżdy położenie rzeczy w każdem wierszu według łacińskiego języka się zamyka... Tłumaczenie:
Mikołaj Rej 
Parafraza Psalmów Jana van den Campena (Campensisa) katolicki  
11.Tomasz ze Zbrudzewa - Przekłady1549 Tłumaczenie:
Tomasz Łysy ze Zbrudzewa 
   
12.NT Królewiecki1553TESTAMENT NOVVY ZVPEŁNY. Z Greckiego ięzyka na Polski przelożony / i wykładem krotkiem obiaśniony. Wczym wszystkiem dokładano śię Laćińskiego / i natilka inszych ięzykow przełożenia / i ktemu Starych i Nowych pisma świętego Doctorow. Tłumaczenie:
Stanisław Murzynowski 
greka luterańskie  
13.NT Krakowski1556Nowy Testament Polskim językiem wyłożony według doświadczonego łacińskiego tekstu od Kościoła Krześcijańskiego przyjętego. K’temu przyłożono lekcje i proroctwa z Starego Zakonu wzięte, które przy ewangeliach bywają czytane. Regestr dostateczny ku najdowaniu ewangelij i epistoł, które w dni niedzielne i inszych swiąt przez cały rok bywają czytane, tak tesz na powszednie dni postne i adwentowe   katolicki  
14.Psałterz - J.Lubelczyk1558Psałterz Dawida, onego świętego a wiecznej pamięci godnego krola i proroka, teraz nowo na piosneczki po polsku przełożony a według żydowskiego rozdziału na pięcioro ksiąg rozdzielony, a dla lepszego zrozumienia są przydane argumenta i annotacyje, to jest krociuchne wypisanie, iżby wiedzieli ci, co go używać będą, co ktory psalm w sobie zamyka. Też dla łacniejszego znalezienia rejestr wszytkich psalmow na końcu jest przydany. Tłumaczenie:
Jakub Lubelczyk 
 kalwińskie  
15.Hozeasz1559Kommentharz / albo wykład na Proroczthwo Hozeasza Proroka / ktorego pisma / ku dzisieyszym cżasom ostatecżnym / własnie sie przydać a przytrefić mogą. Teraz nowo po Polsku ucżyniony.     
16.Job - J. Lubelczyk1559Joba onego sprawiedliwego męża cierpliwość y wiara, nowo po polsku przełożona, z ksiąg pisma Bożego wyięta. Tłumaczenie:
Jakub Lubelczyk 
   
17.Biblia Leopolity1561 Redakcja:
Jan Nicz Leopolita 
Wulgata katolickie  
18.Biblia Brzeska1563 Tłumaczenie:
Grzegorz Orszak; Pierre Statorius; Jean Thenaudus; Jan Łaski; Jerzy Szoman; Jakub Lubelczyk; Szymon Zacjusz (Żak); Andrzej Trzecieski; Marcin Krowicki; Grzegorz Pawełtach i inni 
Oryginały hebrajskie i greckie (przede wszystkim) oraz Wulgata kalwiński  
19.Apocalypsis - Mikołaj Rej1565Apocalypsis. To jest dziwna spráwá skrytych tájemnic Páńskich, ktore Janowi świętemu, gdy był wygnan prze wyznánie wiáry świętej ná wysep ktory zwano Patmos, przez widzenia i przez Anjoły rozlicznie zwiástowáne były. Tłumaczenie:
Mikołaj Rej 
Polska adaptacja opracowania Henryka Bullingera.   
20.Lamentacje Jeremiasza Proroka1570 Tłumaczenie:
ks. Walenty Kuczborski, archidiakon pomorski, kanonik krakowski 
   
21.Biblia Szymona Budnego1572 Tłumaczenie:
Szymon Budny 
hebrajski, grecki unitariański  
22.NT Marcina Czechowica1577Nowy Testament. To jest wszytkie pisma Nowego Przymierza z greckiego języka na rzecz polską wiernie i szczerze przełożone. Przydane jest różne czytanie na brzegach, które się w inszych księgach najduje i rejestr na końcu Tłumaczenie:
Marcin Czechowic 
 ariański  
23.Psałterz - J.Kochanowski1579Psałterz Dawidów przekładania Jana Kochanowskiego Tłumaczenie:
Jan Kochanowski 
 literacki  
24.Psałterz trydencki1579Psałterz Dawidów porządkiem Kościoła Świętego, Powszechnego, Apostolskiego, według postanowienia S.Concilium Trydentskiego teraźniejszego na każdy dzień przez cały tydzień porządnie rozłożony  Wulgata katolicki  
25.Psalmy Dawidowe - P.Milejewski1587PSALMY Dawidowe / na modlitwy Chrześćijańskie przełożone. Przydana iest k temu rozmowa o modlitwie / y modlitwy ludźi świętych z Bibliey wybrane. Roku 1587. Tłumaczenie:
Paweł Milejewski 
 ariański???  
26.Ecclesiastes - Jana z Sanoka1590ECCLESIASTES Kśięgi Salomona Krola Jzrahelskiego / Po Polsku Kaznodzieyskie nazwane Tłumaczenie:
Jan z Sanoka 
   
27.Biblia Wujka1599 Tłumaczenie:
ks. Jakub Wujek

Redakcja:
ks. Stanisław Grodzicki 
Wulgata, z uwzględnieniem języków oryginalnych katolicki  
Wydane w XVII w.
 #NazwaRokPełny tytułTłumacze/RedaktorzyŹr. przekładuCharakter 
28.Psalmy Dawidowe - M.Rybiński1605PSALMY DAWIDOWE: PRZEKLADANIA X. MACIEIA RYBINSKIEGO. Na Melodye Psalmow Francuskich vrobione Tłumaczenie:
ks. Maciej Rybiński 
Parafraza francuska, Psałterz w przekładzie Kochanowskiego luterański  
29.NT Rakowski1606Nowy Testament, to jest wszytkie pisma Nowego Przymierza z greckiego języka na polski znowu wiernie przełożone. Przez niektóre sługi Słowa Bożego, tajemnic niebieskich i języków do takiej prace potrzebnych wiadome, i starsze tych Zborów, które wyznawają, że nikt inszy, jedno Ociec Pana naszego Jezusa Chrystusa, jest onym jedynym Bogiem izraelskim, a że on człowiek Jezus Nazarański, który się z Panny narodził, a żaden inszy oprócz Niego, abo przed Nim, jest jednorodzonym Synem Bożym. Tłumaczenie:
Walenty Szmalc;Hieronim Moskorzowski;Jan Licinius Namysłowski 
 ariańskie  
30.Przypowieści Salomonowe1623 Tłumaczenie:
Józef Domaniewski 
   
31.Biblia Gdańska1632 Tłumaczenie:
Daniel Mikołajewski;Jan Turnowski 
Tekst Masorecki (ST); Textus Receptus (NT) bracia czescy i kalwiniści  
32.Judyta - Wacław Potocki1652 Tłumaczenie:
Wacław Potocki 
   
33.Jan z Wielomowic Gawiński1682 Tłumaczenie:
Jan z Wielomowic Gawiński 
   
34.Tobiasz wyzwolony i Ecclesiastes1683 Tłumaczenie:
Stanisław Herakliusz Lubomirski 
   
35.Paraphrasis - W.Tylkowski 1688Paraphrasis Na Psałterz Dawidow. Albo Wykład Psalmow dla tych Ktorzy Psálmy odmawiáią, krotko y iáśnie zpisany. Ná końcu Przydány wykład Pieśni z Pismá S. wybránych, ktore Kośćioł S. w godźinách swych śpiewa. Tłumaczenie:
Wojciech Tylkowski SI [jezuita] 
   
36.Psalmodia Kochowskiego1693Trybyt należyty wdzięczności wszystkiego dobrego dawcy Panu i Bogu, albo Psalmodya polska za dobrodziejstwa Boskie dziękująca przez jednę najlichszą kreaturę roku pańs. 1693 napisana, a do druku podana roku pańs. 1695. Tłumaczenie:
Wespazjan Kochowski 
   
37.Daniel Prorok - J.J.Wadowski1699Daniel Prorok Xiązę Assyryjskie Tłumaczenie:
ks. Józef Jan Wadowski 
   
Wydane w XVIII w.
 #NazwaRokPełny tytułTłumacze/RedaktorzyŹr. przekładuCharakter 
38.Job cierpiący i Treny1705Job cierpiący, z dobr i fortun wyzuty, na dzieciach, i zdrowiu dotkniony, a potem przez łaskę i miłosierdzie Boskie, nad wszelkie mniemanie przyiacioł swoich, usprawiedliwiony, i wszytkim we dwoy nasob nadany Tłumaczenie:
Wojciech Stanisław Chróściński 
   
39.Lutnia Kościoła Katholickiego1716 Tłumaczenie:
ks. Kazimierz Damirski 
Przekład Jakuba Wujka   
40.NT Zasadiusa1725Nowy Páná nászego Jezusá Krystusa Testament z krociuchnemi káżdego rozdziału summowániámi i na list S. Pawła Apostoła do Rzimianow przedmowa D. M. L. Tákże też z przydátkiem kateizmu małego tegoż męża Bożego D. M. L. W Brzegu, drukowała wdowa nieboszczyka Goffreda Trampa. Tłumaczenie:
Samuel Ludwik Zasadius 
 luterańskie  
41.Estery, Judyty i Zuzanny wierszem1747 Tłumaczenie:
Jan Kajetan Jabłonowski 
   
42.Ecclesiastes Salomona - Ks. P. Mniński1761 Tłumaczenie:
Ksiądz Patrycy Mniński [Zakon Świętego Pawła] 
   
43.Wiersz na siedm psalmów pokutnych1773 Tłumaczenie:
Wacław Rzewuski 
   
44.Psałterz Dawida - F.Karpiński1786Psałterz Dawida nowo przetłumaczony. Z obszerną Przedmową; w którey dla obiaśnienia, wiadomość krótka dana iest: o Psalmach, o Początkach Narodu Żydowskiego, ich Królach, Arcykapłanach, Ofiarach, Spiewakach kościelnych, o Kościele, Sądach, Prawach Rolniczych. &c: &c:w Tłumaczenie:
Franciszek Karpiński 
Wulgata + Kochanowski   
45.Psalmy Kniaźnina1788 Tłumaczenie:
Franciszek Dionizy Kniaźnin 
   
Wydane w XIX w.
 #NazwaRokPełny tytułTłumacze/RedaktorzyŹr. przekładuCharakter 
46.Psalmy - Bazyli Popiel1806Krotki wykład psalmów Dawidowych: tłumaczonych porządkiem, iakim po sobie następuią, z jch własciwem i literalnem znaczeniem; tudziez z trescią kazdego psalmu z Francuzkiego na Włoski, a z Włoskiego ięzyka na Polski przełozony przez X. Bazylego Popiela P. Grodziskiego. Tłumaczenie:
ks. Bazyli Popiel 
   
47.Parafrazy K.Brodzińskiego1830 Tłumaczenie:
Kazimierz Brodziński 
Johann Gottfried Herder: Lieder der Liebe. Die ältesten und schönsten aus Morgenlande Nebst vier und vierzig alten Minneliedern. Leipzig, in der Weygandschen Buchhandlung 1778 Przekład poetycki  
48.Pieśni Salomona - Korel Ujejski1846 Tłumaczenie:
Korel Ujejski 
   
49.Siedm psalmów pokutnych - W.Pol1849 Tłumaczenie:
Wincenty Pol 
   
50.Psalmy Dawida - P.Byczewski1854 Tłumaczenie:
Paweł Byczewski 
Z języka hebrajskiego   
51.Pięcioksiąg dla Żydów-Polaków1863Pięcioksiąg Mojżesza dla Żydów-Polaków (Chamiszach Chumsze Torah); tłomaczył z Hebrejskiego i objaśnił komentarzem Daniel Neufeld; Warszawa (1863) Tłumaczenie:
tłum. Daniel Neufeld 
   
52.NT Rzewuskiego1868 Tłumaczenie:
ks. Paweł Rzewuski - sufragan warszawski 
 katolicki  
53.Hioba i PnP - Karol Brzozowski1870 Tłumaczenie:
Karol Brzozowski 
   
54.Wszystko PŚ Starego Przymierza1871   żydowskie  
55.Ew. Mateusza - S.Stojałowski1872     
56.Pięcioro księgi Mojżeszowe - Letteris1872     
57.NT TBS - Karol Węgierski1876Nowy Testament pana naszego Jezusa Chrystusa na nowo przejrzany z textu greckiego (przez Karola Hr. Węgierskiego). Tłumaczenie:
hr. Karol Węgierski 
   
58.Przysłowia Salom. - I.Kramsztuck1878 Tłumaczenie:
tłum. Izaak Kramsztuck 
   
59.Psałterz - K.Bujnicki1878Psałterz Dawidowy przełożony wierszem polskim Tłumaczenie:
Kazimierz Bujnicki 
Wulgata   
60.Ew. Mateusza - E.Sołoweyczyk1879Qol Qor'e. Kôl Kôré. Vox clamantis. Ewangelia świętego Mateusza. Przez rabina Eliasza Sołoweyczyka. Przekład dokonany pod kierunkiem Xawerego Korczak Branickiego Tłumaczenie:
Jakub Wujek - 1593 r. 
   
61.Biblia Gdańska - Rewizja warsz.1881Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na nowo przełożony, Trinitarian Bible Society Tłumaczenie:
Od 1937 Nowy Testament i Psalmy wg redakcji Bolesława Götze 
   
62.Przekłady Izaaka Cylkowa1883 Tłumaczenie:
Izaak Cylkow 
 żydowskie  
63.K.Buczkowski - Przekłady1884Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone Tłumaczenie:
ks. Kazimierz Buczkowski 
Wulgata   
64.Przekłady bp F.Jaczewskiego1887 Tłumaczenie:
bp. Franciszek Jaczewski 
Przekład J.Wujka z 1599r katolicki  
65.Przekłady N.Nirnsteina1895Kohelet czyli Kazania Salomona z hebrajskiego wierszem Tłumaczenie:
tłum. Numa (Joachim) Nirnstein 
   
66.Przekłady ks. F. Gołby1900 Tłumaczenie:
Ks. Franciszek Gołba 
Wulgata, hebrajski   
Wydane w XX w.
 #NazwaRokPełny tytułTłumacze/RedaktorzyŹr. przekładuCharakter 
67.Xsięgi niektóre - J.Żuławski1904Xsięgi niektóre z żydowskich pism Starego Zakonu wybrane Tłumaczenie:
Jerzy Żuławski 
   
68.Apokalypsis Jana Teologa1905APOKALYPSIS JANA TEOLOGA Tłumaczenie:
Wacław Michałowski 
   
69.Przekłady abp Albina Symona1906 Tłumaczenie:
abp Franciszek Albin Symon 
Listy św. Pawła - z greckiego   
70.Treny Jeremiasza - K.Korycki1911 Tłumaczenie:
Karol Korycki 
   
71.Przekłady Józefa Jankowskiego1916 Tłumaczenie:
Józef Jankowski 
   
72.Ewang. i Dz.Ap. - W.Szczepański1917 Tłumaczenie:
ks. Władysław Szczepański 
Język grecki   
73.Psałterz - J.Wiśniewski1917 Tłumaczenie:
Ks. Jan Wiśniewski 
   
74.Pieśń nad pieśniami Salomonowa1920     
75.Pieśń nad Pieśniami - B. Dan1922Pieśń nad Pieśniami króla Salomona Tłumaczenie:
Weintraub Aleksander (1902-1943) [ps. Bolesław Dan] 
   
76.Pieśń z pieśni - B.Pawłowski1922 Tłumaczenie:
ks. Bolesław Pawłowski 
   
77.Przekłady ks. W. Michalskiego1922 Tłumaczenie:
ks. Wilhelm Michalski 
   
78.PnP - Z.Bromberg-Bytkowski1924 Tłumaczenie:
Zygmunt Bromberg-Bytkowski 
 żydowskie  
79.Przekład Mariawitów1925Księgi Starego i Nowego Testamentu w tłum. abp J. M. Michała Kowalskiego Tłumaczenie:
abp J. M. Michał Kowalski 
NT: Greka Mariawici  
80.Józef Kruszyński1926 Tłumaczenie:
ks. Józef Kruszyński - rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [1925-1933]  
Dla Biblii hebrajskiej źródłem przekładu było wydanie Kittela z 1913; Podział tekstu, strofy (w przypadku utworów poetyckich) i streszczenia Kruszyński opracował na podstawie La Sainte Bible pod red. ks. Crampon'a (Paryż, 1928); Wzorem dla komentarza było wydanie Wulgaty Filliona (Paryż, 1923) oraz Bible česká Jana Hejčla (Praga, 1917)   
81.Chwała Boża - F.Aszkenazy1927Chwała Boża (Psałterz Dawidowy) z hebrajskiego przełożył, wstępem i uwagami zaopatrzył Dr. Fryderyk T. Aszkenazy Tłumaczenie:
Fryderyk T. Aszkenazy 
   
82.Egzegeza Psalmów - J.Archutowski1928Egzegeza psalmów wraz z przekładem Tłumaczenie:
ks. Józef Archutowski 
   
83.Pieśń nad Pieśniami - J.Feldhorn1928 Tłumaczenie:
Juliusz Feldhorn 
Z hebrajskiego   
84.Lekcje i Ewangelie - R.Tomanek1930Lekcje i Ewangelie. : (Perykopy) na każdy dzień roku kościelnego. Tłumaczenie:
ks. Rudolf Tomanek 
Wulgata   
85.Pięcioksiąg Mojżesza - J.Mieses1931Pięcioksiąg Mojżesza. Księga pierwsza: Genesis w języku hebrajskim z przekładem polskim. Tłumaczenie:
tłum. Józef Mieses 
   
86.Św. Łukasz opowiada Radosną Nowinę1931 Tłumaczenie:
Ks. Dr. Kazimierz Bieszk 
   
87.Wyimki z Tory - Herman Kramer1932 Tłumaczenie:
Herman Kramer 
 Żydowskie  
88.Na harfie Dawidowej - Tomasz El1933 Tłumaczenie:
Tomasz El [Lisiewicz] 
   
89.Stanisław Helsztyński1933 Tłumaczenie:
Stanisław Helsztyński 
   
90.Ewangelia Święta - ks. E. Grzymała1936Ewangelia Święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Tłumaczenie:
ks. Edward Grzymała 
"Novum Testamentum", graece et latine;przekład Jakuba Wujka S.J. w opracowaniu ks. S.Stysia i ks. J.Rostworowskiego; "Sacra Biblia" przekład O. Tintori'ego, "Sacra Biblia" przekład O. Sales'ego, Lexicon Graecum" Zorell'iego S.J.   
91.Księga Estery - przekład żydowski1936     
92.Księga Psalmów - L.Staff1937Księga Psalmów Tłumaczenie:
Leopold Staff 
Wulgata   
93.Pięcioksiąg Mojżesza - S.Spitzer1937 Tłumaczenie:
Salomon Spitzer 
   
94.Psalmy i Amosa - J.Szeruda1937 Tłumaczenie:
Jan Szeruda 
Księga Psalmów: Tekst hebrajski R.Kittla: Liber Psalmorum praeparavit. F.Buhl. Ed. tertia. Stuttgart 1930. 2 wyd. Ginsburga Biblii hebr., wydanej nakładem „Bryt. i zagr. Tow. biblijnego" w Londynie. Septhuaginta. Przekłady Akwili, Symacha i Teodocjona. Przekład Hieronima z hebrajskiego (iuxta Hebraeos) i z greckiego (Psalterium gallicanum). przekład syryjski   
95.Psalmy i PnP - M.Biernacki1937Księgi Psalmów i Pieśni nad pieśniami Tłumaczenie:
Ks. Mikołaj Biernacki 
Wulgata i tekst masorecki   
96.Psałterz - A.Klawek1938Psałterz, nowy przekład tekstu Wulgaty Tłumaczenie:
ks. Aleksy Klawek 
Wulgata   
97.Psałterz Rzymski - F.Mirek1946Psałterz Rzymski : sto pięćdziesiąt Psalmów według wydania watykańskiego z r. 1945 do użytku wiernych Tłumaczenie:
ks. dr Franciszek Mirek 
Psalterium Pianum   
98.Ewangelie i Dz. Ap. - F.Gryglewicz1947Ewangelie i Dzieje Apostolskie z greckiego przetłumaczył i krótko objaśnił ks. Feliks Gryglewicz. Tłumaczenie:
ks. Feliks Gryglewicz 
grecki, wydanie ks. A Merka T.J. katolickie  
99.Księga Psalmów - A.Tymczak1947Księga Psalmów i pieśni brewiarzowe Tłumaczenie:
ks. dr Adolf Tymczak 
Psalterium Pianum   
100.Księga Psalmów - S.Wójcik1947Księga Psalmów i Pieśni biblijne Tłumaczenie:
O. Stanisław Wójcik CSsR [Redemptorysta] 
Psalterium Pianum   
101.NT z Wulgaty - E.Dąbrowski1947Pismo Święte Nowego Testamentu. Wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz. Poznań 1947 Tłumaczenie:
ks. Eugeniusz Dąbrowski 
Wulgata   
102.Genesis - Cz. Jakubiec1957Genesis Księga Rodzaju Tłumaczenie:
ks. Czesław Jakubiec 
 katolickie  
103.NT - Seweryn Kowalski1957Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski Tłumaczenie:
ks. prof. dr Seweryn Kowalski 
greka katolicki  
104.Ew. Mateusza i Marka - W.Witwicki1958Dobra Nowina według Mateusza i Marka. Przełożył i opracował Władysław Witwicki. Tłumaczenie:
Władysław Witwicki 
Novum Testamentum Graece et Latine. Textum Graecum recensuit latinum ex Vulgata versione Clementina adiunxit, breves capitulorum inscriptiones et locos parallelos uberiores addidit Fridericus Brandscheid. Editio critica altera emendatior, Friburgi Brisgoviae 1901, Herder. Pars I. Evangelia; Novum Testamentum Graece cum apparatu critico ex editionibus et libris manu scriptis collecto curavit Eberhard Nestle editio XVII recognita, Stuttgart 1941, Privilegierte Würtembergische Bibelanstalt, 16° s. XI, 1 nlb., 666, 5 map.   
105.Komentarze KUL1959     
106.Pieśń nad Pieśniami - J.Ihnatowicz1960 Tłumaczenie:
ks. prof. Janusz A. Ihnatowicz 
 katolicke  
107.NT z greckiego - E.Dąbrowski1961Pismo Święte Nowego Testamentu. Wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. EUGENIUSZA DĄBROWSKIEGO, doktora świętej teologii, doktora nauk biblijnych. Tłumaczenie:
ks. Eugeniusz Dąbrowski 
Editio octava z r. 1957 pt. Novum Testamentum Graece et Latine (Roma) w opracowaniu S. Lyonneta katolicki  
108.Biblia Tysiąclecia1965     
109.Roman Brandstaetter1968Przekłady biblijne Romana Brandstaettera. Księgi Psalmów (1968),Cztery poematy: Koheleta, Hioba, Trenów Jeremiasza oraz Pieśni nad Pieśniami (1972), Pisma św. Jana Ewangelisty: Ewangelia, Listy, Apokalipsa (1978) ; Ewangelia według św. Marka (1980) ; Ewangelia według św. Łukasza (1982) ; Dzieje Apostolskie – wydane wraz z Ewangelią Łukasza (1984) ; Ewangelia według św. Mateusza (1986) Tłumaczenie:
Roman Brandstaetter 
   
110.Salomona Pieśń nad Pieśniami - z Lutra1969 Tłumaczenie:
Bernard Antochewicz 
Biblia Marcina Lutra   
111.Psalmy z kancjonału metodystycznego1970 Tłumaczenie:
ks. prof. dr Witold Benedyktowicz 
   
112.Ewangelie i Dz. Ap. - W.Prokulski1973Ewangelie i Dzieje Apostolskie Tłumaczenie:
Walenty Prokulski 
   
113.Księga Rodzaju - A.Sandauer1974 Tłumaczenie:
Artur Sandauer 
   
114.Biblia Poznańska1975Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami Redakcja:
ks. Michał Petera (ST), ks. Mariana Wolniewicz (NT 
   
115.Biblia warszawska [brytyjka]1975Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Nowy Przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego Tłumaczenie:
ks. bp prof. dr Andrzej Wantuła; ks. bp prof. dr Jan Szeruda; ks. prof. dr Wiktor Niemczyk; ks. prof. dr Karol Wolfram; prof. dr Bronisław Wieczorkiewicz; oraz przedstawiciele innych Kościołów protestanckich w Polsce. 
ST - Biblia Hebraica ed. R. Kittel, P. Kahle, A. Alt, O. Eissfeld, Stuttgart 1951; NT - Novum Testamentum Graece ed. E. Nestle, K. Aland, Stuttgart 1954. Novum Testamentum Graece ed. K. Aland, M. Black, B. M. Metzger, A. Wikgren, Stuttgart 1966 Protestancki  
116.Psalmy Kantyki - M.Skwarnicki1976Psalmy-Kantyki. Układ według liturgii godzin. Tłumaczenie:
Marek Skwarnicki 
Biblia Tysiąclecia – adaptacja   
117.Czesław Miłosz1977 Tłumaczenie:
Czesław Miłosz 
   
118.Pieśń nad Pieśniami - Epitalamion1979 Tłumaczenie:
Maria Bartikowska ??? 
   
119.Psalmy Dawidowe - W.Bąk1979Psalmy Dawidowe oraz Pieśni Brewiarza Rzymskiego Tłumaczenie:
Wojciech Bąk 
„Liber Psalmorium cum Canticis Breviarii Romani. Nova e textibus primigeniis interpretatio Latina cum notis criticis et exegeticis cura. Professorum Pontificii Instituti Biblici edita." - Dokonany przez profesorów Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie przekład łaciński z języka starohebrajskiego z 1945r   
120.Ewangelia Mateusza - A.Hirniak1981 Tłumaczenie:
ks. A[dolf???]. Hirniak 
z języka greckiego   
121.Psalmy - W.Borowski1983Psalmy. Komentarz biblijno-ascetyczny Tłumaczenie:
ks Władysław Borowski CRL [Kanonicy laterańscy] 
Tekst Masorecki   
122.Psałterz poetycki - J. Stabińska1986Psałterz poetycki Tłumaczenie:
Jadwiga Stabińska OSB Ap [Benedyktynki Sakramentki] 
Przekład Marka Skwarnickiego – adaptacja poetycka   
123.Przekłady Anny Kamieńskiej1988Do źródeł Psalmy i inne przekłady poetyckie Tłumaczenie:
Anna Kamieńska 
   
124.Słowo Życia - Parafraza NT1989Słowo Życia - Parafraza Nowego Testamentu we współczesnym języku polskim.  Living New Testament; Living Bible International    
125.Biblia Lubelska1991Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, tłumaczenie, wstęp, komentarz Redakcja:
o. H. Langkammer, Ks. A. Tronina 
   
126.Pieśń nad Pieśniami - E.Zwolski1991Pieśń nad Pieśniami  Tłumaczenie:
Edward Zwolski 
hebrajski   
127.Współczesny przekład1991 Tłumaczenie:
Komisja Przekładu Nowego Testamentu Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego 
The Greek New Testament, K. Aland, M. Black, C. M. Martini, B. M. Metzger i A. Wikgren, wydanie III z 1975 r.   
128.Kaszëbskô Biblëjô - Fr. Grucza1992Kaszëbskô Biblëjô. Nowi Testament. IV Ewanjelje Tłumaczenie:
ks. Franciszek Grucza 
 katolickie  
129.Interlinia - Vocatio1993 Tłumaczenie:
ST - Pięcioksiąg, Pisma, Prorocy: prof. Anna Kuśmirek; ST - Pisma greckie: prof. Michał Wojciechowski; NT [poza Ewangeliami i Apokalipsą] - ks. prof. dr hab.Remigiusz Popowski SDB (KUL), [Ewangelie i Apokalipsa] prof dr hab. Michał Wojciechowski (ATK) 
   
130.Przekłady Harrego Dudy1993 Tłumaczenie:
Harry Duda 
   
131.Swięté Pismiona NT - E.Gołąbk1993 Tłumaczenie:
Eugeniusz Gołąbk 
   
132.Przekłady S.Łuczkiewicza1994 Tłumaczenie:
Sławomir Łuczkiewicz 
XXVII edycja Nestle-Aland Novum Testamentum Graece   
133.Anna Świderkówna1995 Tłumaczenie:
prof. Anna Świderkówna 
26. wydanie Nowego Testamentu Nestle-Alanda (Novum Testamentum Graece post Eberhard Nestle ommuniter eddiderunt Kurt Aland, Mathew Black, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger, Allan Wikgren, Stuttgart 1988)   
134.Przekłady ks. A. Troniny1996Psałterz Biblii greckiej, przełożył według wersji Septuaginty, wprowadzeniem i komentarzem opatrzył ks. Antoni Tronina Tłumaczenie:
ks. Antoni Tronina 
Psałterz: Septuaginta, Psałterz Gallikański, czyli przekład łaciński Psalmów    
135.Biblia Warszawsko-Praska1997Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Tłumaczenie:
ks. bp Kazimierz Romaniuk 
Stary Testament, Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart 1977; Nowy Testament, Novum Testamentum graece, ed. K. Alanda, M. Black, C. Martini, B. Metzger, A. Wikgren, Stuttgart 1979 katolicki  
136.Przekład Nowego Świata1997Pismo Święte w Przekładzie Noweg Świata. Przetłumaczono z New World Translation of the Holy Scriptures wydanie z roku 1984, z uwzględnieniem języków oryginału Tłumaczenie:
Komitet Przekładu Nowego Świata 
Angielskie wydanie New World Translation Świadków Jehowy  
137.Synopsa Wojciechowskiego1997Synopsa czterech Ewangelii w nowym przekładzie polskim Tłumaczenie:
prof dr hab. Michał Wojciechowski 
   
138.Przekłady ks. Manfreda Uglorza1998 Tłumaczenie:
ks. prof. Manfred Uglorz 
język grecki   
139.Daniel Kaleta - Tłum. dosłowne NT1999 Tłumaczenie:
Daniel Kaleta 
CODEX SINAITICUS als Grundtextausgabe der Geschriebenen des Neuen Bundes, F.H. Baader, Schömberg 1993   
140.Frankiewicz - Poematy biblijne1999 Tłumaczenie:
Fabian Frankiewicz 
   
141.Księga Jeremiasza - ks. J. Homerski1999 Tłumaczenie:
ks. Józef Homerski 
hebrajski   
142.Ew.Marka - Bogusław Nowak2000Ewangelia według Marka - tłumaczenie dosłowne. Tłumaczenie:
Bogusław Nowak SVD [Werbiści, Zgromadzenie Słowa Bożego] 
   
143.Księga ukryta w Biblii - Friedman2000 Tłumaczenie:
Richard Elliott Friedman - tłum. na język polski: Robert Pucek. 
   
144.Przekłady Sylwestra Milczarka2000 Tłumaczenie:
Sylwester Milczarek 
   
145.Przekłady ks.Krzysztofa Bardskiego2000 Tłumaczenie:
ks. Krzysztof Bardski 
   
Wydane w XXI w.
 #NazwaRokPełny tytułTłumacze/RedaktorzyŹr. przekładuCharakter 
146.Pardes Lauder2001Tora Pardes Lauder przekład Pięcioksięgu z uwzględnieniem Tory Ustnej, opatrzony komentarzami rabinów z dwudziestu stuleci. Tłumaczenie:
rabin Sacha Pecaric 
 żydowskie  
147.Księga Daniela - Z. Łyko2002 Tłumaczenie:
pastor prof. zw. dr hab. Zachariasz Łyko 
   
148.Księgi Machabejskie - Bp S.Gądecki2002 Tłumaczenie:
Abp Stanisław Gądecki 
   
149.Przekłady P.Kotarby-Kaczora2002 Tłumaczenie:
Piotr Kotarba-Kaczor 
 adwentystyczne  
150.Synopsa - K.Sykta2002 Tłumaczenie:
Krzysztof Sykta 
   
151.Rut, Jonasz, Habakuk - T. Stanek2003 Tłumaczenie:
dr Teresa Stanek 
tekst masorecki   
152.Ew.Łukasza - Zbigniew Kubiak2004 Tłumaczenie:
Zbigniew Kubiak 
   
153.Ew.Marka - T.Węcławski2004Dobra Nowina według świętego Marka. Przełożył: ks. Tomasz Węcławski Tłumaczenie:
Tomasz Węcławski 
   
154.Komentarz żydowski NT2004 Tłumaczenie:
Dawid H. Stern 
angielski, "Jewish New Testament A Translation of the New Testament that expresses its Jewishness / Jewish New Testament Commentary A Companion Volume to the Jewish New Testament"   
155.B.Drozdowski - Przekłady ST2005 Tłumaczenie:
Bogdan Drozdowski 
   
156.Bóg-Człowiek na ziemskim padole2005 Tłumaczenie:
Anastazja Staśko 
   
157.Koment. do Księgi Proroka Ezechiela2005 Tłumaczenie:
Andrzej Sebastian Jasiński OFM 
Biblia Hebraica Stuttgartensia; Uwzględniono ważne różnice występujące w LXX    
158.Nowy Komentarz Biblijny2005     
159.Obj. Jezusa Chrystusa - ks. P.Ostański2005 Tłumaczenie:
ks. Piotr Ostański 
Przekład z języka greckiego   
160.Przekład na gwarę góralską2005Nowy Testament w przekładzie Marii Matejowej Torbiarz na gwarę górali skalnopodhalańskich z Zakopanego. Praca studyjna na podstawie Biblii Tysiąclecia Wydawnictwo Pallottinum 1982, Poznań – Zakopane Krzeptówki 2005. Tłumaczenie:
Maria Matejowa Torbiarz 
Biblia Tysiąclecia katolickie  
161.Dobra Czytanka wg ziom'a Janka2006Dobra Czytanka wg św. ziom'a Janka / [przekł. i stylizacja jęz. Asia Rafał, Basia Sieradz, Beata Lasota]. Tłumaczenie:
Asia Rafał, Basia Sieradz, Beata Lasota 
Biblia Warszawskiej BiZTB, Biblia Tysiąclecia, Biblia Gdańska hip-hopowe  
162.Księga Psalmów - H.Adamczyk2006Księga Psalmów w przekładzie na wiersz rymowany Tłumaczenie:
Henryk Adamczyk 
   
163.Pieśń nad Pieśniami - Szir Haszirim2007     
164.Psalmy - Gianfranco Ravasi2007  Włoski przekład Gianfranco Ravasi   
165.Apokalipsa św. Jana - J.K.Pytel2008 Tłumaczenie:
ks. prof. Jan Kanty Pytel 
   
166.Biblia Paulistów2008Pismo Święte Starego i i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem.  ST - Biblia Hebraica Stuttgartensia ed. H. P. Rüger, Stuttgart 1993; Ps - Biblia Hebraica Stuttgartensia, ed. H. P. Rüger, Stuttgart 1990; NT - Novum Testamentum Graece ed. B. Aland et K. Aland, J. Karavidopoulos, C. Martini, B. Metzger, Stuttgart 1993   
167.Ew. Jezusa Chrystusa wg Marka2008 Tłumaczenie:
Franciszek Sieg SJ 
   
168.Pieśń nad Pieśniami - Michał Wilk2008 Tłumaczenie:
Michał Wilk 
Przekład z języka hebrajskiego.   
169.Psalmy - S.Schramm2008 Tłumaczenie:
Stanisław Schramm 
Breviarum Romanum. Romae-Turonibus-Parisüs, 1961   
170.Księga Ezechiela - ks. R.Rumianek2009 Tłumaczenie:
ks. Ryszard Rumianek 
   
171.Przekłady ks. Janusza Czerskiego2009 Tłumaczenie:
ks. Janusz Czerski 
K. Aland i inni, The Greek New Testament z 1998 r., wydanie czwarte, poprawione.   
172.Stary Testament wierszem2009 Tłumaczenie:
Kazimierz Kukułka 
   
173.Hiob przed Bogiem2010 Tłumaczenie:
Jakub Slawik 
   
174.Przekłady na kaszubski - A.Sikora2010 Tłumaczenie:
prof. UAM dr hab. Adam R. Sikora OFM [Franciszkanin] 
   
175.Ewangelia Jana NLT - Vocatio2011Ewangelia wg św. Jana. Wydanie studyjne Tłumaczenie:
Tomasz Fortuna 
"New Living Translation" z roku 1996 (drugie wydanie: 2004)   
176.Ewangelia Mateusza - Antoni Ożóg2011 Tłumaczenie:
Antoni Ożóg 
Przekład z greckiego: Nestle - Aland 27 ed.; Przekład z hebrajskiego: tekst Frantza Delitzscha   
177.Megilat Ester - Szczukowski2011 Tłumaczenie:
Maciej Szczukowski 
   
178.Oblubienica.eu - Przekład interlinearny2011     
179.Biblia NowegoTysiąclecia2012Biblia nowego Tysiąclecia, NOWY TESTAMENT EWANGELIA. Wiernie przetłumaczone i uwspółcześnione na język polski w latach 2009-2012 z języka greckiego, uwzględniając wszystkie wydania starogreckie dostępne w Polsce. Tłumaczenie:
Dariusz Czekalski 
Nowego Testamentu: Novum Testamentum grece et latine, A. Merk, Romae 1951 (7 edycja); Novum Testamentum: Merk – Nestle, Stuttgart, Aland 26 edycja z 1979 roku z przypisami i kodami ; Novum Testamentum Grece, et B. Aland, et K. Aland, J. Karavidopoulos, C. Martini, B. Metzger, Stuttgart 1993 (27 edycja); Z uwzględnieniem łacińskiej Vulgaty Editionis Sixti Quinti. (vgcl = Editio Clementina – Rome 1592) oraz Biblia Sacra Vulgata B. Fisher OSB, Job. Gribomon OSB, H.F.D. Sparks, W. Thiele, Stuttgart 1983 – VG – Vulgata Stuttgartiensis.; Grecko-polski Nowy Testament, wydanie interlinearne, Remigiusz Popowski, Michał Wojciechowski, wyd.7 ; Przekłady w języku polskim   
180.Droga Jezusa2012  Novum Testamentum Graece, wyd. 27   
181.Ekumeniczny Przekład Przyjaciół2012 Tłumaczenie:
ks. Michał Czajkowski; abp Jeremiasz Jan Anchimiuk; pastor Mieczysław Kwiecień;Jan Turnau - Sekretarz 
Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, 27th rev. ed., Stuttgart 1993   
182.Pieśń nad Pieśniami - Karolina Orzeł2012 Tłumaczenie:
Karolina Orzeł - artystka, śpiewaczka i absolwentka Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu 
   
183.Śląskie Towarzystwo Biblijne2012Nowa Biblia Gdańska Tłumaczenie:
Władysław Karbowicz 
ST - Izaak Cylkow; NT - zbiór greckich manuskryptów, znanych jako "Textus Receptus";   
184.Biblia Hosanna2013 Tłumaczenie:
Przemysław Gola 
Nestle-Aland   
185.Ew. Łukasza - Jakub Kołacz SJ2013 Tłumaczenie:
Jakub Kołacz SJ 
   
186.Ewangelia. Powrót do źródła2013 Tłumaczenie:
Andrzej Jarosław Baran 
Wydanie interlinearne Nowego Testamentu. Popowski-Wojciechowski, Grecko-polski Nowy Testament, Vocatio, Warszawa 1993   
187.Ewangelie śląskie2013 Tłumaczenie:
Marek Szołtysek 
Księga Jonasza z łaciny, Nowy Testament - z greki   
188.Biblia aramejska2014     
189.Ewangelia Marka - S.Wróbel2014 Tłumaczenie:
Ks. Mirosław Stanisław Wróbel 
   
190.Księga Lamentacji - ks. D.Iwański2015 Tłumaczenie:
Ks. Dariusz Iwański 
   
191.Wietrzykowski - Ew. Mateusza i Jana2015 Tłumaczenie:
Piotr Wietrzykowski 
   
192.Biblia Nazaretańska2016 Tłumaczenie:
Tomasz Wojtaś 
1. Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland, 27th i 28th Edition
2. The New Testament in The Original Greek Byzantine Textform 2005, red. Maurice A. Robinson, William G. Pierpont, Massachusetts, 2005
3. Textus receptus – red. Robert Estienne Stephanus (1550 r.); z uwzględnieniem wcześniejszych i późniejszych redakcji (Erazm, T. Beza);
4. Alfred Rahlfs (ed.), Septuaginta: id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes, 2 vols., Stuttgart: Privileg. Württenbergische Bibelanstalt, 1935
5. Biblia Hebraica Stuttgartensia, Standard Edition
6. Peszitta: Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society in 1905/1920; Khabouris Codex Transcription by Stephen P. Silver
7. Wulgata: Biblia Sacra Vulgata (editio quinta), red. R. Weber, R.Gryson, Deutsche Bibelgesellschaft, 2007 
  
193.Biblia pierwszego Kościoła2016 Tłumaczenie:
ks. Remigiusz Popowski SDB 
Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes edidit Alfred Rahlfs. Editio altera, quam recognovit et emendavit Robert Hanhart. Duo volumina in uno. Deutsche Bibelgesellschaft. Stuttgart 2006.   
194.Nowy Testament na Św. Dni Młodzieży2016 Tłumaczenie:
Ponad 20 biblistów z różnych polskich uczelni 
   
195.Stare i Nowe Przymierze [EIB] - liter.2016Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Tłumaczenie:
Anna Haning, Piotr Zaremba (Mt, Mk, Łk, J, Rz, Hbr); Piotr Zaremba (pozostałe księgi) 
27. wydanie Novum Testamentum Graece Nestlego-Alanda (Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1993) Baptystyczne  
196.Biblia Impulsy2017     
197.Biblia po ślonsku2017 Tłumaczenie:
dr. Gabriel Tobor 
Biblia ks. Jakuba Wujka   
198.Ewangelia św. Mateusza po hebrajsku2017 Tłumaczenie:
Eliezer Wolski 
Szem Tow "Ewen Bohan". Szem Tow ben Izaak ben Shaprut (ibn Shaprut) był hiszpańskim Żydem żyjącym w XIV wieku. Był lekarzem, filozofem i polemistą. Był autorem książki Ewen Bohan - antychrześcijańskiej polemiki. Dzieło to zostało ukończone w 1380 roku a poprawione w 1385 i 1400 roku. Ewen Bohan zawiera kompletną wersję hebrajską tekstu Ewangelii Mateusza.   
199.Przekład toruński2017Pismo Święte. Przekład toruński Nowego Przymierza i wybrane księgi i Starego Przymierza Tłumaczenie:
Komitet redakcyjny: Michał Basiewicz, Karol Czarnowski, Waldemar Kułakowski, Karol Zieleźnik 
• NT - Scrivener’s Textus Receptus 1894 r.
• ST - Westminster Leningrad Codex 
  
200.Psałterz - ks. Henryk Paprocki2017 Tłumaczenie:
ksiądz Henryk Paprocki 
 Prawosławny  
201.Biblia Ekumeniczna2018 Tłumaczenie:
Przedstawiciele jedenastu Kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego w Polsce: Rzymskokatolickiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Ewangelicko-Metodystycznego, Polskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów, Chrześcijan Baptystów, Zielonoświątkowego, Zborów Chrystusowych (dzisiaj Wspólnoty Kościołów Chrystusowych) oraz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 
ST - Wydanie krytyczne „Biblia Hebraica Stuttgartensia”, ed. R. Kittel, Stuttgart 1990; NT - Novum Testamentum Graece ed. K. Aland, C. Martini, B. Metzger, Stuttgart 1994  Ekumeniczne  
202.Dwie wersje Dziejów Apostolskich2018 Tłumaczenie:
Michał Wojciechowski 
   
203.Przekład Odzyskiwania2018  Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland, wyd. 26   
204.Stare i Nowe Przymierze [EIB] - dosł.2018Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego w Poznaniu Tłumaczenie:
Piotr Zaremba 
(1) Stary Testament - Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), Biblia Hebraica Quinta (BHQ) (w zakresie ksiąg opublikowanych, to jest Księgi Powtórzonego Prawa, Księgi Sędziów, Ksiąg Pięciu Megilot, Ksiąg Ezdrasza i Nehemiasza oraz Proroków Mniejszych), Pięcioksiąg Samarytański (PS), tekst zwojów znad Morza Martwego (ZMM) w zakresie ksiąg biblijnych oraz tekst Septuaginty (G) w zakresie hebrajskiego Tanach;
(2) NowyTestament - Novum Testamentum Graece Nestle-Aland (NA27 i NA28, odpowiednio: 1993 i 2012) Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. 
  
205.Apokalipsa - ks. D. Kotecki2019 Tłumaczenie:
ks. prof. dr hab. Dariusz Maciej Kotecki 
Krytyczna edycja Nowego Testamentu (Aland – Nestle, Novum Testamentum Graece Et Latine, wyd. 28 [2012])   
206.Biblia hebrajska dosłowna2019 Tłumaczenie:
Izaak Jonatan Baruch 
Biblia Hebraica Stuttgartensia   
207.NT - Andrzej Mazurkiewicz2019 Tłumaczenie:
Andrzej Mazurkiewicz 
Tłumaczenie oparte jest głównie o dwa rękopisy, kodeks Bezy i kodeks Clermont, brakujące fragmenty w ewangeliach i Dziejach Apostolskich przetłumaczone z innych rękopisów , głównie z 6 wieku, listy Piotra i Judy z rękopisu p72, Objawienie z p47, reszta na podstawie tekstu interlinii Vocatio.   
208.Przekład Filologiczny2019 Tłumaczenie:
Marcin Garbulski 
Bizantyjski Tekst Większościowy (The New Testament in the Original Greek: Byzantine Textform 2005)   
209.Oblubienica.eu - Przekład dosłowny2020     
210.Przekłady Marka Pieli2020 Tłumaczenie:
dr hab. Marek Piela, Instytut Orientalistyki UJ 
   
211.Biblia Hebrajska2021 Tłumaczenie:
ks. prof. zw. dr hab. Waldemar Chrostowski 
Biblia Hebraica Quinta (BHQ) – wydanie Biblii Hebrajskiej oparte na Kodeksie Leningradzkim   
212.Ew. Mateusza (ShemTob) P.Goniszewski2021 Tłumaczenie:
dr Piotr Goniszewski 
Wydanie krytyczne G. Howarda, zawarte w jego monografii Hebrew Gospel of Matthew (Macon 1995), oparte w głównej mierze na Ms. Add. No. 26964 z British Library w Londynie   
213.Nowodworski Przekład Interlinearny2021 Tłumaczenie:
Krzysztof Radzimski 
   
214.Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]2021Nowy Przekład Dynamiczny Pisma Świętego.     
215.Przekład Być Blisko Boga2021 Tłumaczenie:
Zespół tłumaczy 
The Greek New Testament According to Family 35
SBL (Society of Biblical Literature) Greek New Testament
Novum Testamentum Graece - Nestle-Aland (NA 28) 
  
216.Przekład prawosławny2022   Prawosławne  
217.Psalmy Dawida i Salomona2022 Tłumaczenie:
Agnieszka Syska 
   
218.Biblia Tczewska2023 Tłumaczenie:
Czesław Czyż 
Textus/Receptus z najnowszymi poprawkami Nestle Aland wyd.28   
219.Księga Rut - ks. K.Siwek2023 Tłumaczenie:
ks. Krzysztof Siwek 
   
220.Odnowiona Biblia Brzeska2023 Tłumaczenie:
Grzegorz Michalski 
Scrivener Textus Receptus   
221.Biblia Świętego Przymierza2024 Tłumaczenie:
Dorociński Andrzej 
Podstawę niniejszego przekładu stanowi: Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, wyd. 28, 2012. Zostały też uwzględnione dwa inne teksty greckie: Maurice A. Robinson & William G. Pierpont, The New Testament In the Orginal Greek Byzantine Text Form, 2005 (tekst bizantyjski) i F. H. A. Scrivener, Greek New Testament: Textus Receptus, 1894 (tak zwany tekst przyjęty). Niektóre warianty tekstu są odnotowane w przypisach.   
222.Ew. Mateusza z dzieła Szem-Toba2025Ewangelia według Mateusza z dzieła Szem-Toba 'Ewen Bōḥan (Kamień Wypróbowany) - wydanie z tekstem hebrajskim, przypisami, Dodatkiem Analitycznym oraz uwypukleniem różnic wobec kanonicznego tekstu. Tłumaczenie:
Grzegorz Kaszyński 
Hebrajska Ewangelia według Mateusza zawarta w XIV-wiecznym traktacie religijnym ’Ewen Bōḥan (Kamień Wypróbowany) z uwzględnieniem 13 przekładów (bez bazowania na nich):

ANGIELSKIE:
• George Howard, Hebrew Gospel of Matthew, wyd. 2, Mercer University Press, Macon (st. Georgia, USA), 1995 (reprint 2002).
• Bill Carlson, A Messianic/Natzratim Study Bible, wersja elektroniczna, wyd. zrew: styczeń 2012 (wyd. 1, 1993) [link].
• Tov Rose, The Book of God: Matthew, CreateSpace Independent Publishing Platform, USA, 2013.
• Daniel W. Merrick, Shem Tov’s Hebrew Matthew: Sacred Name Version, Eternal Light & Power Company Publishing, Smethport Pennsylvania, październik 2015.
• Jason S. Lorent, Hebrew Matthew, vol. One (Chapters 1-12), CreateSpace Independent Publishing Platform, USA, February 2017.

HISZPAŃSKIE:
• Avdiel Ben Oved, Toldot Iehoshua. La Historia de nuestro Rav el Mashiaj Iehoshua Ben Iosef de Natzrat por: Matityah HaLevi, 2004 [link].
• José Antonio Álvarez Rivera, [Toldot Jeshua al-pi Matitjah] / Historia de Yeshúa Según Matityah, Editorial Hebraica, Camuy 2009-2010, Puerto Rico [link].
Toldot Yah'shúa - Mateo hebreo de Shem Tov (obejmuje Mt 1:1-5:23), 2010? [link]

PORTUGALSKIE:
• Maurício Carijo, Evangelho segundo Matityah Shem Tov: História de Yeshu Segundo Matityah de Shem Tov Ben Isaac, 2012 [link].

HOLENDERSKI:
• Hebreeuws Mattheüs (wersja online), 2014; [link]

FIŃSKI:
• Tuomas Levänen, Evankeliumi Matteuksen mukaan – Shem Tob, 2015; [link]

FRANCUSKI:
• Livre de Mattityahou d'apres le texte Hébreu Shem Tov (Księga Mattityahu z hebrajskiego tekstu Szem Towa), 2012; [link]

RUMUŃSKI:
• Obedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen, Shem Tov Evanghelia Mathyahu ebraic-română-text online (rozdz. 1-12), 2013; [link]