«  Przekłady abp Albina Symona [1906]Józef Kruszyński [1926]  »

Ewang. i Dz.Ap. - W.Szczepański

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa "Bóg-Człowiek" z 1914r

Cztery Ewangelie z 1917r

Ewangelie i Dzieje Apostolskie z 1917r [1]

Okładka wydania III "Bóg Człowiek" - 1936

Przykład tłumaczenia - Łuk. 24:37-44

Główne wydanie 1917

SZCZEPAŃSKI Wł. Ks. T. J. Ewangelie i Dzieje Apostolskie. Przełożył i objaśnił.. Kraków. Nakl. Wyd. Tow. Jez. Druk. E. i K. Koziańskich 1917. 16°. XVl + 742. GK. XXIV (1917) 345; MPP. 1917. 225-226. [GAL TXT SKAN]

Tłumaczenie

ks. Władysław Szczepański

Podstawa tłumaczenia

Język grecki

Fragment przekładu

Ewangelia Mateusza 7:24-29 [24] Każdy przeto, kto tych słów Moich słucha i wypełnia je podobny jest do męża mądrego, który zbudował sobie dom na opoce. [25] l spadły nawałnice, i wezbrały potoki, i powiały wichry, i uderzyły na ów dom - a on nie runął, bo podwaliny jego były na opoce. [26] Każdy natomiast, kto tych słów Moich słucha, ale ich nie wypełnia, podobny jest do męża głupiego, który zbudował sobie dom na piasku. [27] I spadły nawałnice, i wezbrały potoki, i powiały wichry, i uderzyły na ów dom - a on runął, i upadek jego był wielki. [28] A gdy Jezus ukończył tę mowę. zdumiewały się rzesze nad nauką Jego. [29] Nauczał je bowiem mocą swej własnej powagi, a nie jak ich uczeni i faryzeusze.

Więcej o przekładzie

Z PRZEDMOWY Ks. ARCYB, JÓZEFA BILCZEWSKIEGO. (do I wydania)

Żywot wieczny, mówi Zbawiciel w swej modlitwie arcykapłańskiej, polega na tym, aby poznano Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, któregoś Ty posłał. Boga poznać, Jezusa poznać to najpierwszy obowiązek, najpierwszy warunek zbawienia. Ojca niebieskiego jednak nikt nie zna, jeno Syn i komu Syn objawi. Stąd kto Ojca chce poznać, musi wprzód poznać Syna. On jest drogą do Ojca, On nie tylko Nauczycielem prawdy, ale samą wcieloną Prawdą Ojca, On też pełnią Życia Ojca. Jezusa nikt światu nie zastąpi. Prawda o Chrystusie Jezusie mieści się w Piśmie świętym, jak nam je Kościół katolicki podaje. W Ewangeliach wchodzimy w najbliższą z Bogiem-Człowiekiem styczność, słyszymy Jego, niosący ludzkości pocieszenie, głos, czujemy Bożego Serca miłością drgające tętno. W przekonaniu, że Pismo święte najbardziej przybliża nam Osobę Zbawiciela, organizują się za granicą Katolickie Ligi i Kongresy Ewangelii z myślą budzenia coraz większego zapału ku czytaniu, umiłowaniu w pierwszym rzędzie Ksiąg świętych Nowego Testamentu, wniesienia ich w każdy dom chrześcijański. Papież tej pracy błogosławi, nazywa ją najważniejszą, najistotniejszą w całej katolickiej akcji. U nas na polu propagandy Pisma świętego uczyniono dotychczas niewiele. Kilka wydań Harmonij ewangelicznych dla ludu w starym przekładzie Ks. Wujka, opartych przeważnie na pracach cudzoziemskich, bez komentarza naukowego, - to prawie wszystko. Toteż z radością witać nam dzieło Ks. Władysława Szczepańskiego T.J.: "Bóg-Człowiek w opisie Ewangelistów". Czcigodny profesor Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie daje nam tu nowy Żywot Chrystusa Pana, opowiedziany słowami Ewangelistów i, co osobną jest zasługą, własny, samodzielny przekład Ewangelij na podstawie tekstu greckiego. Nie moją rzeczą wydawać sąd naukowy o każdym szczególe pracy; zostawiam to zawodowym badaczom. Pozwolę... [zobacz całość]

Przedmowa Wydawnictwa do 2. wydania "Bóg-Człowiek" z 1924r

Bezpośrednio przed wojną światową wyszło w Rzymie dzieło ks. Wł. Szczepańskiego (ówczesnego profesora papieskiego Instytutu Biblijnego) pt. "Bóg-Człowiek w opisie Ewangelistów". Jest to naukowo opracowana harmonia tekstów ewangelicznych w nowym przekładzie z oryginału greckiego, opatrzona komentarzem. Przyjęta bardzo życzliwie przez cały Episkopat polski i przez krytykę fachową, zapoczątkowała ona w Polsce, tak potrzebny i tak przez wszystkich upragniony, przekład poszczególnych Ksiąg Pisma świętego na podstawie oryginałów. Dzieło Ks. prof. Szczepańskiego, wydane luksusowo, w formie albumu (z powodu licznych rycin), wskutek swego rozmiaru nie nadawało się do podręcznego użytku dla mas i wśród młodzieży. Autor zaś, nie chcąc wywoływać konkurencji dla swych nakładców rzymskich, mimo próśb i zachęt P. T. Duchowieństwa — nie zgodził się na nowy przedruk w formie podręcznej. Obecnie, po wyczerpaniu wydania rzymskiego i wobec życzeń wielu Przew. XX. Katechetów (Prefektów), którzy mają zamiar dzieło to zaliczy do lektury szkolnej, Autor powierzył naszemu Wydawnictwu nowe podręczne wydanie tejże książki. W tym celu przekład tekstu ewangełicznego uległ pewnym zmianom, a komentarz skróceniu, odpadły nadto wstępy i sygle marginesowe, co wszystko ułatwi młodzieży i szerszym warstwom czytanie tejże książki. Niechaj to nowe popularne wydanie służy potrzebom naszego społeczeństwa, a przede wszystkim naszej młodzieży szkolnej! Kraków, w kwietniu 1924 r.

Przedmowa Wydawnictwa do 3. wydania "Bóg-Człowiek" z 1936r

Dokładnie w 10 lat, bo w r. 1934, wyczerpało się całkowicie drugie wydanie dzieła:"Bóg-Człowiek". Nie zamierzaliśmy ponownie go drukować. Z dość licznych stron jednak zapytywano, czy ukaże się jeszcze trzecie wydanie tej książki, która w języku polskim jest dotychczas najlepszą harmonią czterech Ewangelij. Wyrażano równocześnie życzenie, by to dzieło nadal mogło służyć nie tylko starszemu społeczeństwu do poznania Jezusa z źródeł najlepszych bo ewangelicznych, ale by mogło być pomocą dla starszej młodzieży szkolnej. Ażeby zadość uczynić tym pragnieniom, wypuszczamy znowu po pewnej przerwie dzieło: "Bóg-Człowiek" w trzecim wydaniu. Jest ono wiernym powtórzeniem poprzedniego. Kraków, w grudniu 1936 r. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.

Porównania między tłumaczeniami

Porównanie tłumaczenia J.Wujka i W.Szczczepańskiego [Ewangelia Mateusza 7:24-29]:

Powód porównania: Ks. Władysław Szczepański zajmował się również uwspółcześnieniem tłumaczenia J.Wujka.

[24 WUJ] Wszelki tedy, który słucha tych słów moich i czyni je, będzie przypodobany mężowi mądremu, który zbudował dom swój na opoce.

[24 SZC] Każdy przeto, kto tych słów Moich słucha i wypełnia je podobny jest do męża mądrego, który zbudował sobie dom na opoce.

[25 WUJ] I spadł deszcz, i przyszły rzeki i wiały wiatry, i uderzyły na on dom, a nie upadł, bo był na opoce ugruntowany.

[25 SZC] l spadły nawałnice, i wezbrały potoki, i powiały wichry, i uderzyły na ów dom - a on nie runął, bo podwaliny jego były na opoce.

[26 WUJ] A wszelki, który słucha tych słów moich, a nie czyni ich, będzie podobny mężowi głupiemu, który zbudował dom swój na piasku.

[26 SZC] Każdy natomiast, kto tych słów Moich słucha, ale ich nie wypełnia, podobny jest do męża głupiego, który zbudował sobie dom na piasku.

[27 WUJ] I spadł deszcz, i przyszły rzeki, i wiały wiatry, i uderzyły na on dom, i upadł, i był upadek jego wielki.

[27 SZC] I spadły nawałnice, i wezbrały potoki, i powiały wichry, i uderzyły na ów dom - a on runął, i upadek jego był wielki.

[28 WUJ] I zstało się, gdy dokończył Jezus tych słów, zdumiewały się rzesze nad nauką jego.

[28 SZC] A gdy Jezus ukończył tę mowę. zdumiewały się rzesze nad nauką Jego.

[29 WUJ] Abowiem je uczył jako władzą mający, a nie jako Doktorowie ich i Faryzeuszowie.

[29 SZC] Nauczał je bowiem mocą swej własnej powagi, a nie jak ich uczeni i faryzeusze.

Kalendarium przekładu

1914SZCZEPAŃSKI Wł. Ks. T.J. Bóg-Człowiek w opisie Ewangelistów. Nowy synoptyczny przekład czterech Ewangelij w jednej. Na podstawie tekstu greckiego z objaśnieniami opracował Ks.Władysław Szczepański T.J. Z przedmową J. E. Arcybp. J. Bilczewskiego. Dzieło zdobi 34 obrazów Jana Fra Angelika, mapa Palestyny i wiele rycin. Rzym. Papieski Instytut Biblijny. Warszawa, Kraków, Gebethner i Wolff. 1914. fol. XL+467 i 36 tablic. W.Szczepański we wstępie do Ks. Dr. Edward Górski, "Jezus Chrystus w świetle Ewangelii": [...] opracowałem w roku 1914 harmonię ewangeliczną pod tytułem "Bóg człowiek w opisie ewangelistów", oparzyłem ją komentarzem i sporządziłem dla niej osobny nowy przekład na podstawie tekstu greckiego. Chodziło mi bowiem o szersze, wykształcone warstwy naszego społeczeństwa." [IMG SKAN] [2]
1917SZCZEPAŃSKI Wł. Ks. T. J. Ewangelie i Dzieje Apostolskie. Przełożył i objaśnił.. Kraków. Nakl. Wyd. Tow. Jez. Druk. E. i K. Koziańskich 1917. 16°. XVl + 742. GK. XXIV (1917) 345; MPP. 1917. 225-226. [GAL TXT SKAN] [3]
1917SZCZEPAŃSKI Wł. Ks. T. J. Cztery Ewangelje. Wstęp, nowy przekład, komentarz. Rzecz wydana przy częściowym zasiłku Akademji Umiejętności w Krakowie i Kasy im. Mianowskiego w Warszawie. 2 części Kraków. Skł. gł. w Księg. Gebethnera i Sp. w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Lublinie i w Księg. św. Wojciecha w Poznaniu. Cz. I. Wstęp ogólny do Ewangelji. 1916. 8°.VIII+160 i 2 mapy Cz. II. Przekład i Komentarz. 1917. 8°. XXXII+611. [IMG SKAN]
1922SZCZEPAŃSKI Wł. Ks. T. J. Bóg-Człowiek w opisie Ewangelistów. Nowy synoptyczny przekład czterech Ewangelij w jednej, na podstawie tekstu greckiego opracował... Z przedmową Ks. Arcybp. J. Bilczewskiego. Wyd. drugie poprawione. Kraków 1924. XX. Jezuici 8°. 457. [IMG SKAN] [4]
1922Dzieje Apostolskie / przełożył i objaśnił ks. dr. Władysław Szczepański T.J. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1922. 176, [1] s. [GAL SKAN]
1922Św. Ewangelja według Marka. Przełożył i objaśnił Ks. Dr. Wład. Szczepański T.J. Prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Nakłąd Księgarni Św. Wojciecha Poznań - Warszawa - Wilno - Lublin. 138, [1] s. ; 18 cm [SKAN]
1922Św. Ewangelja według Mateusza. Przełożył i objaśnił Ks. Dr. Wł. Szczepański T.J. Nakład Księgarni Św. Wojciecha Poznań - Warszawa - Wilno - Lublin. 231, [1] s. ; 18 cm [Imprimatur z 3.02.1922] [SKAN]
1922Św. Ewangelja według Łukasza. Przełożył i objaśnił Ks. Dr. Wł. Szczepański T.J. Prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Nakład Księgarni Św. Wojciecha Poznań - Warszawa - Wilno - Lublin. 225, [1] s. ; 18 cm [SKAN]
1922Św. Ewangelja według Jana. Przełożył i objaśnił Ks. Dr. Wł. Szczepański T.J. Prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Nakład Księgarni Św. Wojciecha Poznań - Warszawa - Wilno - Lublin. 180, [1] s. ; 18 cm [SKAN]
1924BÓG - CZŁOWIEK W OPISIE EWANGELISTÓW nowy synoptyczny przekład czterech Ewangelij w jednej na podstawie tekstu greckiego opracował i objaśnił ks. dr. Władysław Szczepański T.J. z przedmową śp. ks. Arcyb. J. Bilczewskiego. Wydanie drugie. Kraków Wydawnictwo Księży Jezuitów [SKAN]
1925SZCZEPAŃSKI Wł. Ks. T. J. Św. Ewangelje i Dzieje Apostolskie, przełożył i objaśnił... Poznań. Nakł. i Druk. Księg. św. Wojciecha 1925. T. I. Ewangelja według św. Mateusza 24°. 232. T. II. Ewangelja według św. Marka. 24°. 139. T. III. 3* 36 IV. Teksty. Ewangelja według św. Łukasza. 24°. 226. T. IV. Ewangelja według św. Jana. 24°. 181. T. V. Dzieje Apostolskie. 24°. 177.
1937BÓG - CZŁOWIEK W OPISIE EWANGELISTÓW nowy synoptyczny przekład czterech Ewangelij w jednej na podstawie tekstu greckiego opracował i objasnił ks. dr. Władysław Szczepański T.J. z przedmową śp. ks. Arcyb. J. Bilczewskiego. Wydanie trzecie. Kraków Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. 448 s. [GAL SKAN]
1950Bóg Człowiek w opisie Ewangelistów, nowy synoptyczny przekład Czterech Ewangelij w jednej - Opr. Ks.Dr W. Szczepański, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1950, 319 s. [IMG]

Linki


Przypisy

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

  • ~Wiesław K.3 lata temu
  • Odkryłem tę stronę dzisiaj (30 XII 2020). Jestem pod wrażeniem staranności wykonanej tu bezcennej pracy. Byłoby czymś pięknym, ale to jest chyba ponad siły, by uzupełnić edycję przekładów ks. prof. W. Szczepańskiego o jego komentarze. Dziękuję za tę pracę, pozdrawiam serdecznie.  [Odpowiedz]