Pokaż WSZYSTKO  Pokaż tylko TEKSTY  Pokaż tylko SKANY  Pokaż tylko NAGRANIA

Daniel Kaleta - Tłum. dosłowne NT

Tekst
Pliki Word z tłumaczeniem [zobacz...] Teksty Daniela Kalety [BP] [zobacz...]

Apocalypsis - Mikołaj Rej

Skan
[1565] Skany Apokalipsy M.Reja [zobacz...] [1565] Apocalypsis. To iest. Dziwna sprawa skrytych taiemnic Pańskich / ktore Janowi swiętemu / gdy był wygnan prze wyznanie wiary swiętey na wysep kthory zwano Patmos / przez widzenia y przez Anyoły rozlicżnie zwiastowane były, Kraków, M. Wirzbięta, 1565, 4°. [zobacz...] [1565] Apocalypsis: To iest, Dziwna spráwá skrytych táiemnic Páńskich... - PDF na stronach Google-Books [zobacz...] [1876] Apocalypsis. To iest. Dziwna sprawa skrytych taiemnic Pańskich / które Janowi swiętemu / gdy był wygnan prze wyznanie wiary swiętey na wysep ktory zwano Patmos / przez widzenia y przez Anyoły rozlicznie zwiastowane były, Kraków, M. Wirzbięta, 1565, 4°. Homograficzny przedruk wykonany przez A. PILIŃSKIEGO (Paryż 1876). [zobacz...]

Apokalypsis Jana Teologa

Skan
Skan wydania Apokalipsis z 1905 r. - Skany na stronach Polona.pl [zobacz...]

Biblia Brzeska

Tekst
[1563] Biblia święta, tho iest, Księgi Starego y Nowego Zakonu, właśnie z Żydowskiego Greckiego y Łacińskiego, nowo na Polski ięzyk, z pilnością y wiernie wyłożone. Brześć Litewski, nakł. M.Radziwiłł,1563, 2°. [zobacz...] [2003] Kalwin Publishing wydał uwspółcześnioną transkrypcję Biblii Brzeskiej [zobacz...]
Skan
[1563] Biblia święta, tho iest, Księgi Starego y Nowego Zakonu, właśnie z Żydowskiego Greckiego y Łacińskiego, nowo na Polski ięzyk, z pilnością y wiernie wyłożone. Brześć Litewski, nakł. M.Radziwiłł,1563, 2°. [zobacz...] [1563] Skany Biblii Brzeskiej na Polona - Wydanie z 1563r [zobacz...] [1563] Skany Biblii Brzeskiej ze zbiorów Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej - Nowy Testament [zobacz...] [1566] Sprawy y słowa Jezusa Krystusa Syna Bożego..., Brześć Litewski, [C. Bazylik], 1566 oraz Wtore księgi Lukasza świętego / ktorych napis iest / Dźieie abo Sprawy Apostolskie / krotkiemi wykłady obiaśnione, Brześć Litewski, [C. Bazylik], 1566 (egzemplarze oprawione łącznie: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, sygn. Cim.787/III adl.; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. XVI.F.4098 adl.). ks. Pietkiewicz: "Wśród zwolenników kalwinizmu litewskiego był pewien ex-duchowny katolicki, kaznodzieja Mikołaja Radziwiła Czarnego, Tomasz Falconius znany też pod nazwiskiem Sokół lub Sokołowicz, który po 1565 r. stanął po stronie braci polskich wyznając tryteizm. On to korzystając z tekstu Biblii brzeskiej w 1566 r. sporządził harmonię ewangeliczną oraz przedrukował Dzieje Apostolskie zaopatrując obydwie edycje swoim komentarzem, w którym zaprezentował swoje poglądy teologiczne.[zobacz...] [1568] Przedruk Nowego Testamentu: "Nowy Thestament z Greckiego na polski ięzyk z pilnośćią przełożony, Nieśwież, Daniel z Łęczycy, 1568, 8°. " [zobacz...] [1580] Przedruk Nowego Testamentu: "Nowy Thestament z Greckiego na Polski ięzyk z pilnośćią przełożony. Drukowano przed tem w Nieświżu / a po wtore drukowano przez Jana Karcana, [Łosk lub Wilno], J. Karcan, 1580, 8°. " [zobacz...] [1585] Dwa przedruki Nowego Testamentu: "Domini nostri JESV CHRISTI NOVI TESTAMENTI PARS PRIMA. Pana naszego Jezusa Krystusa Nowego Testamentu Część pierwsza. Z Greckiego na Polski ięzyk z pilnośćią przełożony." oraz "D. N. J. C. NOVI TESTAMENTI PARS ALTERA. P. N. J. C. Nowego Testamentu Część wtora., Toruń, M. Nering, 1585, 4°. [zobacz...] [1600] Novi Testamenti secvndvs tomvs, continens Epistolas S. Pavli, XV. S. Petri, II., S. Iacobi, I., S. Iohannis, III. S. Ivdae, I. et Apocalypsin Iohannis. Alexander Philipp Dietrich, Wdowa. Nürnberg 1600. Tekst równolegle w jęz. syr., hebr., grec., łac., niem., czes., wł., hiszp., fr., ang., duń., pol. W księdze jako tekst polski użyto przekładu Biblii Brzeskiej[zobacz...]

Biblia Gdańska

Tekst
[1881?] Tekst Biblii Gdańskiej - Tekst na stronach pl.wikisource.org - do przeglądania rozdziałami [zobacz...] [1881?] Tekst Biblii Gdańskiej - Tekst na stronach www.tamax.com - do przeglądania księgami [zobacz...] [1881?] Tekst Biblii opracowany przez BibliePolskie.pl - Tekst do przeglądania rozdziałami i w porównaniach wersetów. [zobacz...] [2010] Staraniem Fundacji Wrota Nadziei ukazało się wydanie Nowego Testamenu Biblii Gdańskiej przystosowane do wspólczesnego języka polskiego. [zobacz...] [2013-05-20] Nowy Testament wydanie 2 wraz z Księgą Psalmów i Przysłów w ramach Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. PDF z wydaniem do pobrania ze strony Wydawcy. [Link "TXT" obok] [zobacz...] [2017-04-06] Ukazała się wersja elektroniczna całości Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Na razie jako moduły do programów E-Sword i The Word oraz wersja PDF. W najbliższym czasie ma się ukazać również wersja epub i mobi. [zobacz...] [2017] Uwspółcześniona Biblia Gdańska - Cała Biblia w jednym pliku PDF - z zakładkami ułatwiającymi nawigację w pliku. [zobacz...]
Skan
[1606] Skany Nowego Testamentu z 1606r [zobacz...] [1632-11-18] W Gdańsku ukazuje się drukiem pełne wydanie Biblii Gdańskiej: "BIBLIA SWIĘTA: To jest, KSIĘGI STAREGO Y NOWEGO PRZYMIERZA Z ZYdowskiego y Greckiego Języka na Polski pilnie y wiernie przetłumaczone. Cum Gratia et Privilegio. S. R. M., Gdańsk, A. Hünefeldt, 1632, 8°." Wydanie przedstawia u góry karty tytułowej dwie alegoryczne postacie z mieczem i gałązką oliwną. W pośrodku jest tytuł dzieła, pod tym apoteoza zmartwychwstania, poniżej po bokach Mojżesz i Aaron, a między nimi obraz Królestwa Pokoju według słów Izajasza 11,6-8. [zobacz...] [1633] NOWY TESTAMENT PANA NASZEGO JEzusa Chrystusa, Z Greckiego jezyka na Polski wiernie przetłumaczony. Cum Gratia et Privilegio S. R. M. Pol. et Swet., Gdańsk, A. Hünefeldt, 1633, 24°. [zobacz...] [1660] Wydanie amsterdamskie Biblii Gdańskiej. Wydanie nie wprowadziło żadnych zmian tekstowych, jedynie niewielkie różnice w materiale dodatkowym. Natomiast karta tytułowa jest zupełnie inna. Przedstawia ona u góry obraz stworzenia człowieka podpisany słowami: "Wiarą rozumiemy, iż świat jest sprawiony Słowem Bożym" (Żyd. 11,2-3). Poniżej znajduje się tytuł dzieła, po obu jego stronach Mojżesz i Chrystus wskazujący na tablicę przykazań i na Ewangelię, co jest podpisane słowami: "zakon przez Mojżesza jest dany, a łaska y prawda przez Jezusa Chrystusa stała się" (Jan 1,17). U dołu karty jest obraz sądu ostatecznego podpisany słowami: "Musimy się wszyscy pokazać przed sądową stolicą Chrystusową, aby każdy odniósł, co czynił w ciele, według tego co czynił, lub dobre, lub złe" (II Kor. 5,10). Zdjęcia z aukcji Allegro  [zobacz...] [1726] Wydanie całej Biblii Gdańskiej w Halle u S. Orbana. BIBLIA Sacra, To iest Wszystkie Księgi Starego i Nowego Przymierza; z Zydowskiego i Greckiego Języka na Polski pilnie i wiernie przetłumaczone a teraz podług Edycyi Gdańskiej Roku 1632 przedrukowane. W Hali Magdeburskiey 1726. W Drukarni Stefana Orbana. 8, s. [12], 1023 [Stary Testament], [1], 255 [Apokryfy], [1], 332 [Nowy Testament], 20 [Passya]. ". Na frontispisie przedstawienie Chrystusa Każącego w otoczeniu proroków. Karta tyt. dwubarwna, czarna i czerwona, ozdobiona miedziorytem. Biblia protestancka, wydanie wzorcowe - stało się podstawą dalszych edycji w Brzegu i Halli Magdeburskiej. "Zestawiając oba wydania Biblii gdańskiej, to z r. 1632 i to z r. 1726, trzeba zauważyć niesłychaną rzetelność wydawców z Halli widoczną w przygotowaniu tekstu przekładu do wznowienia. Zaznacza się to nie tylko w bezbłędnym przedruku tekstu przekładu, ale i w ulepszeniach typograficznych, jak np. przemieszczenie objaśnień i dokładne ich wzajemne rozgraniczanie ułatwiające poszukiwania miejsc aktualnie potrzebnych. Na skutek wprowadzenia wymienionych zmian wznowienie wygląda lepiej od oryginału, bo przejrzystsze w układzie, a przez to łatwiejsze w czytaniu" (Kossowska 2, 157)). [zobacz...] [1727] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa, z Greckiego ięzyka na Polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług Gdańskiey edycyi przedrukowany. W Lipsku, w Drukarni Breytkopsowey, Roku Pańsk. 1727. W 8ce karta tyt., str. 632 i 3 k. rej. Esteicher: "Różni się ta edycya od zamieszczonej poniżej [z 1728] tem, że w jednej jest wersya według Seklucyana dla kościołów wyzn. augsbursk. w drugiej dla wyznania Szwajcarskiego." [zobacz...] [1728] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa ktory z naystarszymi i ninieyszymi wersyami Polskiemi zniozszy i summarya Seb. Szmyda przydawszy z glossami D. Marćina Lutra wystawili Księża Augpurskiey Konfessyi Polscy. W Lipsku, w Drukarni Brejtkopfowey, roku Pańsk. 1728. W 8ce, str. 691 i 41 k. nlb. Estericher o wydaniu z 1727r: "Różni się ta edycya od zamieszczonej poniżej [tej z 1728] tem, że w jednej jest wersya według Seklucyana dla kościołów wyzn. augsbursk. w drugiej dla wyznania Szwajcarskiego." oraz "W przedmowie mówi że pierwszy był Jan Seklucyan który r. 1554 Nowy T. w języku polskim wydał. Obecnie porównano Seklucyana i Gdańską edycyą r. 1632 i wzięto glossy Lutra, a Summarya Seb Szmyta." [zobacz...] [1738] Ukazuje się u J. H. Hartunga tzw. rewizja królewiecka. Wydanie przygotował w Królewcu kaznodzieja ewangelicko-luterański Franciszek A. Schultz. Dla zgodności z Biblią niemiecką, to wydanie ma nieco zmieniony tekst Nowego Testamentu. [zobacz...] [1767] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa, ktory naystarszymi i ninieyszymi wersyami polskiemi porowniany, a z Psalterzem Dawidowym i z Kśiążką Jezusa Syracha, do poręcznieyszego używania na zbudowanie dziateczkom wystawiony, każdy rozdźał krotkimi summaryuszami nowymi naznaczony i podźielony, obszernieyszymi i naypotrzebnieyszymi parallelami dołożony; przytym ieszcze na końcu te Lekcye ze Starego Testamentu, które iak tu, tak i na innych mieyscach w kościele Bożym zwyczaynie czytane bywaią, z Hystoryą o żałosnym zburzeniu miasta Jeruzalem, są przydane.W Królewcu, 1767. Literami i nakladem Hartungowskim.w 12ce (format podłużny), 2 k. str. 880. [zobacz...] [1768] Wydanie całej Biblii Gdańskiej w Brzegu u J. E. Trampa. Dzieło to zostało opracowane i wydane przez luterańskiego pastora Pawła Twardego. Ten urodzony w 1737 roku na Śląsku Cieszyńskim duchowny, od 1765 roku aż do emerytury piastował funkcję pastora i kaznodziei przy kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu. ... Wzorem i podstawą dla jej tłumaczenia była edycja z Halle z 1726 roku. ... Dzieło to wydane zostało w skromnej postaci. Jedyne urozmaicenie dla tekstu stanowią nieliczne ryciny w formie stylizowanych motywów roślinnych, umieszczone na stronach tytułowych oraz na początku i na końcu każdej z części Biblii. ... Księga posiada ponad 1600 stron, nienumerowanych jednak w sposób ciągły, lecz z osobna dla każdej z części Biblii. Paweł Twardy opatrzył ją swoją przedmową oraz dokonał korekty z wydania hallskiego. We wstępie duchowny wyjaśnił między innymi zasady przyjętej przez niego w przekładzie ortografii oraz usprawiedliwił pojawienie się ewentualnych błędów drukarskich. ... Podobnie jak i wydanie z Halle, dzieło zaczyna się Krótką nauką o Piśmie Świętym, przeznaczoną dla czytelnika i zawierającą rady jak odpowiednio przygotować duszę przed lekturą. Dalsze 1023 paginowane strony zajmuje przekład Starego Testamentu, zaś po nim, charakterystyczny dla Biblii protestanckich, dodatek z księgami deuterokanonicznymi, czyli Przydatek do Starego Testamentu w którym się zamykają Księgi, które pospolicie zowią Apokryfa. Po Apokryfach następuje Nowy Testament, liczący 331 numerowanych stron a zakończony spisem ewangelii i lekcji na niedziele i święta. Na końcu umieszczono natomiast księgi z Pasją Chrystusa oraz historią zburzenia Jerozolimy. [zobacz...] [1810] "Biblia to iest, Wssystko Pismo Swiete Starego i Nowego Przymierza według Edycyi Biblii Gdańskiey w Roku 1632 wydaney ułożone a tera dla pożytku Zborów Polskich Protestańskich podług Biblii Królewieckiey w roku 1738 wydaney na nowo przedrukowane. W Berlinie, Roku Pańskiego 1810. W drukarni C.S.E. Späthen. 1530 s." - Skan bez Przedmowy F.A. Schultza. Skan z przedmową, ale gorszej jakości znajduje się tutaj... [zobacz...] [1823] Biblia to iest wszystko Pismo Swięte Starego i Nowego Przymierza / według edycyi Biblii Gdańskiéy w roku 1632 wydanéy ułożone a teraz dla pożytku zborów polskich ewangielickich podług Biblii Berlińskiéy w roku 1810 wydanéy na nowo przedrukowane ; [przedm. Franciszka Alberta Szulca]. Królewiec : w Drukarni Degen, 1823. 1211+317s. [zobacz...] [1823] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług edycji gdańskiej z roku 1632 i edycji berlińskiej z roku 1738 powtórnie przedrukowany [zobacz...] [1828] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług edycyi gdańskiey z roku 1632 i edycyi królewieckiey z roku 1738 powtórnie przedrukowany. Berlin : [s.n.], 1828 [4], 606 s. [BUW] [zobacz...] [1834] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa, z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług wydania amsterdamskiego z roku 1660, zgodnego z Biblią Gdańską z roku 1632, dla wyznań ewangelickich, przedrukowany. W Warszawie w Drukarni A. Gałęzowskiego i Spółki, 1834. 377 s. [zobacz...] [1836] Biblia to iest Wszystko Pismo Swiete Starego i Nowego Przymierza wedlug edycyi Biblii Gdanskiéy w Roku 1632 wydanéy ułożone a teraz dla Pożytku Zborów Polskich Ewangielickich podług Biblii Berlińskiéy w Roku 1810 wydanéy na nowo przedrukowane. w Wrocławiu Drukiem Wilhelma Bogumiła Korna. 1836. 1289 s. [zobacz...] [1836] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z Greckiego Języka na Polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług Edycyi Gdańskiey z Roku 1632, i Edycyi Berlińskiey z Roku 1810 powtórnie przedrukowany. 1836 Wrocław Wilhelm Bogumił Korn. [zobacz...] [1840] Biblia to iest Wszystko Pismo Swiete Starego i Nowego Przymierza według edycyi Biblii Gdanskiéy w Roku 1632 wydanéy ułożone a teraz dla Pożytku Zborów Polskich Ewangielickich podług Biblii Berlińskiéy w Roku 1810 wydanéy na nowo przedrukowane. W Lipsku w Drukarni Karola Tauchnitza 1840. 1285 str. [zobacz...] [1846] Biblia Świeta, to jest: wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza: Z żydowskiego i Greckiego języka na polski pilnie i wiernie przełumaczone. W Lipsku w Drukarni Karola Tauchnitza. 1846. ST: 939 s. + NT: 306 s. [zobacz...] [1852] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa. W Drukarni Towarzystwa Missyonarzy Angielskich: Warszawa, 1852. 596 s, [zobacz...] [1854] Biblia to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza / podług edycyi berlińskiey z roku 1810 i gdańskiey z roku 1632 dla zborów polskich ewangielickich za przyczyną Głównego Towarzystwa Biblijnego Pruskiego na nowo przedrukowane. Halle : Biblijna Instytucya Kansteińska, 1854. 968+240+309 s. [zobacz...] [1858] Biblia Świeta, to jest: Wszystko Pismo Świete Starego i Nowego Przymierza. Z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone. W Berlinie, drukiem Trowicza i Syna. 1858 [zobacz...] [1861] Biblia to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone. Drukiem Turowicza i Syna, Berlin 1861. 936 s. [ST] + 304 s. [NT]. Cz.1 [zobacz...] [1861] Biblia to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone. Drukiem Turowicza i Syna, Berlin 1861. 936 s. [ST] + 304 s. [NT]. Cz.2 [zobacz...] [1863] Biblia Świeta, to jest: Wszystko Pismo Świete Starego i Nowego Przymierza. Z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone. W Berlinie, drukiem Trowicza i Syna. 1863. ST: 908 s. + NT: 295 s. [zobacz...] [1864] Biblia Święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza : z żyd. i grec. języka na pol. pilnie i wiernie przetł. Berlin : [s.n.], 1864 ([Berlin] : Trowicz). [4], 813, [3], 266 s. ; 25 cm [zobacz...] [1867] List świętego Pawła Apostoła do Rzymian : z greckiego języka na polski przetłómaczone. Londyn. Drukiem Samueala Bagster i Syna, 15, Paternoster Row. 1867. 42 s. [zobacz...] [1869] Biblia Święta, to iest: wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza : z żydowskiego i greckiego ięzyka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone. Warszawa : nakł. Adolfa Kantor, 1869. 850+273 s. [zobacz...] [1873] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz Psalmy. Z Greckiego jezyka na Polski pilnie i wiernie przetłumaczony. Drukiem Turowicza i Syna, Berlin 1873. 421 s. [zobacz...] [1875] Biblia Święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza : z żyd. i grec. języka na pol. pilnie i wiernie przetł. Warszawa : A. Kantor, 1875 ([s.l. : s.n.]) ; [4], 850, [4], 273 s., [3] k. tabl. ; 25 cm [zobacz...] [1877] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa / z grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Wiedeń : nakł. A. Reicharda i Spółki, 1877, 446+118 s [zobacz...] [1879] BIBLJA ŚWIĘTA to jest Wszystko Pismo Świete Starego i Nowego Testamentu z hebrajskiego i greckiego języka na Polski pilnie i wiernie przetłumaczona. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. Warszawa, u Adolfa Kantora. 1879, 850+273 s. [zobacz...] [1882] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa : z języka greckiego na nowo przełożony i z tłomaczeniem polskiem z roku 1632 porównany. Wiedeń : nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego ; Warszawa : u Adolfa Kantora, 1882. 456 s. Księga Psalmów w Wiedniu nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego 1882 [BUW] [zobacz...] [1897] Biblia Święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza : z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone. Brytyjskiei Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. Berlin 1897. ST 830 s, NT 273 s. NT.S. [zobacz...] [1899] Biblia to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza podług edycyi berlińskiej z roku 1810 i gdańskiej z roku 1632 dla pożytku zborów polskich ewangelickich za przyczyną Głównego Towarzystwa Biblijnego Pruskiego na nowo przedrukowane. 7 wydanie. Halle : Bibl. Inst. Kansteińska, 1899 ([s.l. : s.n.]). XIV, [2], 968, 240, 309, [3] s. ; 25 cm [zobacz...] [1900] Biblia Święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza : z żyd. i grec. języka na pol. pilnie i wiernie przetł. Berlin : Brytyjskie i Zagr. Tow. Biblijne, 1900 ([s.l. : s.n.]). [8], 829, [1], 273 s., [3] k. tabl. ; 25 cm [zobacz...] [1903] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa ... Nowy York, Amerykańskie Towarzystwo Biblijne, 1903 NT.S. [zobacz...] [1907] Biblia to iest Wszystko Pismo Swięte Starego i Nowego Przymierza : podług edycyi berlińskiey z roku 1810 i gdańskiey z roku 1632. Halle : Biblijna Instytucja Kansteińska, 1907. XIV, [2], 968, 240, 309, [3] s. ; 23 cm [zobacz...] [1908] "Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na nowo przełożony i z tłómaczeniem polskiem z roku 1632 porównany. Wiedeń i Berlin, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. 1908. 456 s." oraz "Księga Psalmów z hebrajskiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczona. Wiedeń i Berlin, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. 1908. 127 s. NT.W. [zobacz...] [1910] Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza. Berlin : Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne, 1910. 829, [1], 273 s. ; 22 cm [zobacz...] [1919] Dokonana tajemnica. Pieśń Salomonowa. Hymn weselny. "Strażnica", Towarzystwo biblijne i broszur. Box582. Detroit, Mich. U.S.A. 1919. W Broszurze pełny tekst Pieśni nad Pieśniami w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej. [zobacz...] [1924] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1924. 118 s. [BN] [zobacz...] [1933] Biblja święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1933 [zobacz...] [1935] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z gr. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Zawiera księgę Psalmów. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1935. 450+118 s. [BN] [zobacz...] [1944] NOWY TESTAMENT PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Genève Sociétés Bibliques Réunies Avenue de Champel 41, 1944. s. 273 [zobacz...] [1945] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Nowy Testament i Psalmy. Nowy York : Rada Zjedn. Towarzystw Biblijnych, 1945 (Stockholm : Alb. Bonniers). 450+118 s. [BN] [zobacz...]
Nagranie
Biblia Gdańska do słuchania [zobacz...] Uwspółcześniona Biblia Gdańska - Nowe Przymierze [zobacz...]

Biblia Gdańska - Rewizja warsz.

Tekst
Księga Psalmów wydana przez Ks. B.Götze [1937] - Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl [zobacz...] Tekst tłumaczenia - Tekst uwspółcześniony, wersja 7 [WebArchive z 2009 roku] [zobacz...]
Skan
[1908] "Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na nowo przełożony i z tłómaczeniem polskiem z roku 1632 porównany. Wiedeń i Berlin, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. 1908. 456 s." oraz "Księga Psalmów z hebrajskiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczona. Wiedeń i Berlin, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. 1908. 127 s. NT.W. [zobacz...] [1937] Ewangelia według św. Jana. Warszawa : B. Götze, [1937]; 62 s. ; 14 cm [zobacz...] [1948] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z jęz. grec. na nowo przeł. porównany. Stockholm : S.E.U.R., 1948. 456 s. [BN] [zobacz...]
Nagranie
Ewangelie i Dzieje Apostolskie - Nagranie Nowego Testamentu otrzymane od Aurora Ministries i użyte za ich zgodą. Dodatkowo linki do plików mp3 do wszystkich ksiąg Nowego Testamentu [zobacz...]

Biblia Hosanna

Tekst
[2013] Apokalipsa dana Janowi z komentarzem. Opracował i komentarzem opatrzył Przemysław Gola. Wydawca: Fundacja Szkoła Biblijna „Hosanna”. Rokitno Szlacheckie 2013 [zobacz...] [2013] Ewangelia według Mateusza z komentarzem. Opracował i komentarzem opatrzył Przemysław Gola. Wydawca: Fundacja Szkoła Biblijna „Hosanna”. Warszawa 2013. Stron 93. ISBN 978-83-934982-5-3 [zobacz...]

Biblia Królowej Zofii

Tekst
BIBLIA KRÓLOWEJ ZOFII (fragmenty) - Początkowy fragment Księgi Rodzaju za wydaniem: W. Wydra, W.R. Rzepka, Chrestomatia staropolska, Wrocław 1984 [zobacz...] Transkrypcja Biblii Królowej Zofii - Plik PDF zawiera transkrypcję wykonaną w Pracowni Języka Staropolskiego IJP PAN [zobacz...]
Skan
Skany 2 kart (4 strony) Biblii znajdujące się we Wrocławiu [zobacz...] [1871] Biblia królowej Zofii żony Jagiełły z kodexu szaroszpatackiego nakładem księcia Jerzego Henryka Lubomirskiego wydana przez Antoniego Małeckiego, Lwów 1871. [zobacz...]

Biblia Leopolity

Tekst
[1561] Biblia Leopolity [...] ukazała się w Krakowie w 1561 r. (drukowana w latach 1560-61) w oficynie Dziedziców Marka Szarfenberga (in 2°) pt.: Biblia, to jest księgi Starego i Nowego Zakonu, na polski język z pilnością według łacińskiej Bibliej od Kościoła krześcijańskiego powszechnego przyjętej, nowo wyłożona. [zobacz...]
Skan
[1561] Biblia Leopolity [...] ukazała się w Krakowie w 1561 r. (drukowana w latach 1560-61) w oficynie Dziedziców Marka Szarfenberga (in 2°) pt.: Biblia, to jest księgi Starego i Nowego Zakonu, na polski język z pilnością według łacińskiej Bibliej od Kościoła krześcijańskiego powszechnego przyjętej, nowo wyłożona. [zobacz...] [1568] Przedruk Nowego Testamentu z Biblii Leopolity, pt.: Nowy Testament. To iest / Swięta Pana Jezusa Christusa Ewangelia / od Ewangelistow y od innych Apostołow napisana, Kraków, Stanisław Szarfenberg, 1568, 8°. [zobacz...] [1575] W 1575 r. Mikołaj Szarfenberg ogłosił drugie, poprawione wydanie całej Biblii, dodając do tytułu słowa: na wielu miejscach z pilnością poprawiona i figurami ozdobiona. Pełna nazwa brzmiała: Biblia To iest: Księgi Starego y Nowego Zakonu / na Polski ięzyk / według Laćińskiey Bibliey od Koscioła Krześćiańskiego powszechnego przyiętey: na wielu mieyscach z pilnośćią poprawiona / y figurami ozdobiona. Cum Gratia et Priuilegio. S. R. M., Kraków, Mikołaj Szarfenberg, 1575, 2°." [zobacz...] [1577] Biblia To iest: Kxięgi Starego y Nowego Zakonu / na Polski ięzyk według Laćińskiey Bibliey / od KOśćioła Chrześćiańskiego powszechnego przyiętey: na wielu mieyscach z pilnośćią poprawiona / y Figurami ozdobiona, Cum Gratia et Priuilegio. S. R. M., Kraków, Mikołaj Szarfenberg, 1577, 2°. [zobacz...]

Biblia NowegoTysiąclecia

Tekst
Tłumaczenie Ewangelii - HBR - PDF z hebrajskim imieniem Jezusa oddanym jako Jehoszujah/Jahoszujah Ha Maszijah [zobacz...] Tłumaczenie Ewangelii - JCH - PDF zawierający „uniwersalne” imię Jezus [zobacz...] Tłumaczenie Przypowieści Salomona [zobacz...] Tekst przekładu dziejów Apostolskich [2010r] - Dziękuję GK za cenną informację. [zobacz...]

Biblia Paulistów

Tekst
Tekst przekładu - Dostępne również przypisy, komentarze i słownik. [zobacz...]

Biblia Szymona Budnego

Tekst
Księga Rodzaju [z 1572r] i Ewangelia Mateusza [z 1574r] - Do pobrania jako pdf. PDF-y zawierają zarówno tekst ksiąg napisany specjalną czcionką zbliżoną do użytej w pierwodruku jak i transliterację. [zobacz...] Tekst Nowego Testamentu z 1574 r. na stronach BibliePolskie.pl - Tekst do przeglądania rozdziałami i w porównaniach wersetów [zobacz...] [1570] Mocno zredagowany Nowy Testament Sz. Budnego: "Nowy Testemant i Apokryfy w tłum. Sz. Budnego: "Kśięgi ktore po Grecku zową Apokryfa / to iest kryiome księgi. Nowy Testament z Greckiego na polski ięzyk s pilnosćią przełożony, Nieśwież, Daniel z Łęczycy, nakł. M. Kawieczyński, 1570, 4°." [zobacz...] [1572] Biblia. To iest / kśięgi starego y nowego Przymierza / znowu z ięzyka Ebreyskiego / Grecskiego y Laćińskiego / na Polski przełożone, [Nieśwież, Zasław lub Uzda?], Daniel z Łęczycy, nakł. M.Kawieczyński, H. Kawieczyński, A. Kawieczyński, 1572, 4°. [zobacz...]
Skan
[1570] Mocno zredagowany Nowy Testament Sz. Budnego: "Nowy Testemant i Apokryfy w tłum. Sz. Budnego: "Kśięgi ktore po Grecku zową Apokryfa / to iest kryiome księgi. Nowy Testament z Greckiego na polski ięzyk s pilnosćią przełożony, Nieśwież, Daniel z Łęczycy, nakł. M. Kawieczyński, 1570, 4°." [zobacz...] [1572] Biblia. To iest / kśięgi starego y nowego Przymierza / znowu z ięzyka Ebreyskiego / Grecskiego y Laćińskiego / na Polski przełożone [zobacz...] [1574] Najbardziej radykalne wydanie Nowego Testamentu: "Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. " [zobacz...] [1574] Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony - Egz. z biblioteki DBC [zobacz...] [1589] "Pojednawczy" Nowy Testament Sz.Budnego: "Nowy Testament w tłum. S. Budnego, Łosk, F. Bolemowski, nakł. J. Kiszka, ok. 1589, 8°. Szymon Budny w przedmowie do wydania napisał: "Bo gdy ten to Nowy Testament na jawią wyszedł, acz byli niektórzy, co tę moję pracę chwalili i nie lada jako ją zalecali, jednak nierówno onych więcej było, którzy się niektórymi słowy w przedmowie i niektórymi przypiskami niepomału obrażali, ale najwięcej jich niektórych słów z Ewangelij i z Listów Apostolskich wyrzucenie obraziło i o to na mię mnodzy nie jedno z przeciwników, ale i z braciej za złe mieli, i na mię często nie jedno pojedynkiem, ale i na synodziech niemal wszytcy utyskowali. [...] I dlategom się długo przeciw bratom i z niektórymi, co przy mnie stali, zastawował. Lecz na koniec wszytko u siebie dostatecznie uważywszy, a onę Apostolską sentencją przed się wziąwszy, gdzie mówi, iż miłość swych rzeczy nie szuka, ale onych, któreby ku chwale Bożej naprzód, a potem ku zbudowaniu bliźniego należały, nie ku rozruszeniu. Przeto na ostatek ustąpiłem i podjąłem się tego, naprzód w Litwie na synodzie hermaniskiem, a potem na kamieńskiem, wszytko ono, cobykolwiek kogo obrażało, z tego to Nowego Testamentu ode mnie w Łosku wydanego, odjąć, a one słowa, którem był z niego wyrzucił, zaś do tekstu wstawić. K’temu i z przedmowy pirwszej, prawie niedaleko od początku, niektóre obraźliwe słowa o sfałszowaniu Nowych Testamentów (jakoby nad inne wszelakie księgi były sfałszowane) wymazać, a gładszymi słowy, nie obraźliwą sentencją, wyrazić. Nawet przypiski, którem był do tychże Nowych Testamentów na końcu przydał, obiecałem odrzucić. Jakożem już za pomocą Bożą tej obietnicy mojej tu w tem Testamencie, tego niniejszego roku 89, dosyć uczynił, co każdy pilny czytelnik baczyć może." [zobacz...]

Biblia Tysiąclecia

Tekst
Biblia Tysiąclecia wydanie 3 - Wyświetlanie rozdziałami [zobacz...] Księga Psalmów z marginaliami z Biblii Jerozolimskiej [zobacz...] Oficjalna(?) strona z tekstem Biblii Tysiąclecia wyd. 3/4 - Dodatkowo - przypisy z Biblii Tysiąclecia [zobacz...] Parafia w Bydgoszczy - Tekst wydania 3 - wyświetlanie księgami [zobacz...] [1980-12] Zakończenie druku wydania III/IV Biblii Tysiąclecia. Ze względu na wielką ilość poprawek (90 stron maszynopisu) J. Chmiel nazwał to wydanie "Biblią tysiąca poprawek". Najważniejsze zmiany: (1) W miejsce „Jahwe” pojawiają się zwrototy „Pan”, „Pan Bóg”, „Bóg”; (2) zastąpienie „Joba” - „Hiobem”. IV wydanie Biblii Tysiąclecia to tzw. "druk anastatyczny" - (metoda kopiowania starych druków przez przenoszenie ich za pomocą kwasów na kamień litograficzny albo blachę cynkową dla uzyskania odbitek). [zobacz...]
Nagranie
Biblia Tysiąclecia (wybrane księgi czytają J.Trela i K.Kolberger) - 1. Mateusza, Dzieje, Rzymian, 2 Tesaloniczan: Jerzy Trela; 2. Łukasza: Krzysztof Kolberger. [zobacz...] Biblia Tysiąclecia [wyd. 5] czytana przez męski głos syntezatora mowy IVONA - Projekt w trakcie realizacji [zobacz...] Biblia Tysiąclecia na YouTube [zobacz...] Biblia Tysiąclecia wyd. 3 - Można słuchać rozdziałami lub księgami. Można też pobrać całość (1,2 GB). Pliki zostały nagrane przez Bibliotekę dla Niewidomych w 1982 roku. [zobacz...] Biblia Tysiąclecia wydanie 5 - Biblia Audio - Rewelacyjny projekt. 113 godzin słuchowiska z udziałem najlepszych polskich aktorów (m.in. Wojciech Malajkat, Jerzy Trela, Adam Woronowicz, Małgorzata Kożuchowska, Krystyna Janda) - w nowoczesnej oprawie muzycznej i dźwiękowej. [zobacz...] Biblii Tysiąclecia - Wyd. 3 - Potrzebny WinAmp - PISMO Święte Nowego Testamentu w przekładzie Biblii Tysiąclecia. (Wyd. 3) Wydawnictwa Pallotinum czytają: Mieczysław Voit, Jan Tesarz. Poznań 1990. Nagranie leci non-stop i słuchasz tego co akurat jest. [zobacz...]

Biblia Warszawsko-Praska

Tekst
Tekst Biblii - Przeglądanie rozdziałami [zobacz...]
Nagranie
Ewangelię Marka czyta Jerzy Zelnik [zobacz...]

Biblia Wujka

Tekst
1923 - Biblia Jakuba Wujka w transkrypcji typu „B” - Na podstawie Biblii wydanej przez Polskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w 1923 r. Pominięte tam księgi Barucha, Judyty, Machabejskie, Mądrości, Syracha i Tobiasza uzupełniono tu na podstawie oryginalnego wydania Biblii Wujka z 1599 r. Transkrpycja typu „B” uwspółcześnia ortografię Wujka, zachowując wiernie treść jego tłumaczeń. Wstępy i komentarze Wujka pominięte. Śródtytuły zmienione. Przypisy zmienione nieznacznie. Do przeglądania księgami. Do pobrania też jako ZIP, MOBI i EPUB [zobacz...] [1593] Pierwsza edycja Nowego Testamentu pt.: "Nowy Testament Pana naszego IESVSA CHRISTVSA. Z nowu z Laćińskiego y z Gręckiego na Polskie wiernie a szczyrze przełożony : y Argumentami abo Summariuszami każdych Kśiąg / y Rozdźiałow / y Annotacyami po brzegach obiaśniony. Przydane są Nauki y Przestrogi mało nie za każdym Rozdźiałem : Porownanie Ewangelistow SS. Dźieie y drogi rozmaite Piotra y Pawła S. y Regestr rzeczy głownieyszych na końcu. Przez D. IAKVBA WVYKA, Theologa Societatis IESV. Z dozwoleniem Starszych. Pod rozsądek Kośćioła S. Powszechnego Rzymskiego wszytko niech podlęże, Kraków, A. Piotrkowczyk, 1593, 4°. " [zobacz...] [1599-08-23] Pierwsze wydanie tłumaczenia całej Biblii - wydrukował już po śmierci J.Wujka - J. Januszowski (Drukarnia Łazarzowa) in 2°. Pełna nazwa: "Biblia to jest Księgi Starego y Nowego Testamentu według Łacińskiego przekładu starego, w kościele powszechnym przyjętego, na Polski ięzyk z nowu z pilnością przełożone, z dokładaniem textu Żydowskiego y Greckiego, y z wykładem Katholickim, trudnieyszych miejsc, do obrony wiary swiętej powszechnej przeciw kacerstwóm tych czasów należących: przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowca, Theologa Societatis Iesu. Z DOZWOLENIEM STOLICE APOSTOLSKIEY, a nakładem Iego M. Kśiędza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, etć. wydane, Kraków, Druk. Łazarzowa, nakł. S. Karnkowski, 1599, 2°." [zobacz...] [1923] BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych. [zobacz...] [1962] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie polskim W.O. Jakuba Wujka S.J.. Tekst poprawili oraz wstępami i krótkimi komentarzami opatrzyli: Stary Testament: ks. Stanisław Styś S.J. prof. Kolegium Teol. "Borolanium" w Lublinie; Nowy Testament: ks. Władysław Lohn S.J. prof. Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Wydanie trzecie poprawione, 1962. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy Kraków UL. Kopernika 26. Stron 1280 + 446. NT w wersji poprawionej przez W. Lohna z wydania z 1938 r. Edycja Biblii Wujka, zwana Biblią jezuicką. Wydanie obecnie cieszące się dużą popularnością ze względu na wpis: "POZWALAMY DRUKOWAĆ Z KURII MERTOPOLITALNEJ. Kraków, dnia 22 września 1962r. Karol Wojtyła Vic. Capitularis". W 1985 r. Wydawnictwo Kurii Biskupiej w Lublinie wydało reprint tego wydania (patrz poniżej). <