Pokaż WSZYSTKO  Pokaż tylko TEKSTY  Pokaż tylko SKANY  Pokaż tylko NAGRANIA

Apocalypsis - Mikołaj Rej

Skan
[1565] Skany Apokalipsy M.Reja [zobacz...] [1565] Apocalypsis. To iest. Dziwna sprawa skrytych taiemnic Pańskich / ktore Janowi swiętemu / gdy był wygnan prze wyznanie wiary swiętey na wysep kthory zwano Patmos / przez widzenia y przez Anyoły rozlicżnie zwiastowane były, Kraków, M. Wirzbięta, 1565, 4°. [zobacz...] [1876] Apocalypsis. To iest. Dziwna sprawa skrytych taiemnic Pańskich / które Janowi swiętemu / gdy był wygnan prze wyznanie wiary swiętey na wysep ktory zwano Patmos / przez widzenia y przez Anyoły rozlicznie zwiastowane były, Kraków, M. Wirzbięta, 1565, 4°. Homograficzny przedruk wykonany przez A. PILIŃSKIEGO (Paryż 1876). [zobacz...] [1876] Homograficzny przedruk Pilińskiego: Apocalypsis To iest, Dziwna spráwá skrytych táiemnic Páńskich... - PDF na stronach Google-Books [zobacz...]

Apokalypsis Jana Teologa

Skan
Skan wydania Apokalipsis z 1905 r. - Skany na stronach Polona.pl [zobacz...]

Biblia Brzeska

Tekst
[1563] Biblia święta, tho iest, Księgi Starego y Nowego Zakonu, właśnie z Żydowskiego Greckiego y Łacińskiego, nowo na Polski ięzyk, z pilnością y wiernie wyłożone. Brześć Litewski, nakł. M.Radziwiłł,1563, 2°. [zobacz...] [2003] Biblia brzeska [2003], red. P. Krolikowski, Kalwin Publishing, Collegium Columbinum, Clifton–Kraków. Uwspółcześniona transkrypcja Biblii Brzeskiej. [zobacz...]
Skan
[1563] Biblia święta, tho iest, Księgi Starego y Nowego Zakonu, właśnie z Żydowskiego Greckiego y Łacińskiego, nowo na Polski ięzyk, z pilnością y wiernie wyłożone. Brześć Litewski, nakł. M.Radziwiłł,1563, 2°. [zobacz...] [1563] Skany Biblii Brzeskiej na Polona - Wydanie z 1563r [zobacz...] [1563] Skany Biblii Brzeskiej ze zbiorów Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej - Nowy Testament [zobacz...] [1566] Sprawy y słowa Jezusa Krystusa Syna Bożego..., Brześć Litewski, [C. Bazylik], 1566 oraz Wtore księgi Lukasza świętego / ktorych napis iest / Dźieie abo Sprawy Apostolskie / krotkiemi wykłady obiaśnione, Brześć Litewski, [C. Bazylik], 1566 (egzemplarze oprawione łącznie: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, sygn. Cim.787/III adl.; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. XVI.F.4098 adl.). ks. Pietkiewicz: "Wśród zwolenników kalwinizmu litewskiego był pewien ex-duchowny katolicki, kaznodzieja Mikołaja Radziwiła Czarnego, Tomasz Falconius znany też pod nazwiskiem Sokół lub Sokołowicz, który po 1565 r. stanął po stronie braci polskich wyznając tryteizm. On to korzystając z tekstu Biblii brzeskiej w 1566 r. sporządził harmonię ewangeliczną oraz przedrukował Dzieje Apostolskie zaopatrując obydwie edycje swoim komentarzem, w którym zaprezentował swoje poglądy teologiczne.[zobacz...] [1568] Przedruk Nowego Testamentu: "Nowy Thestament z Greckiego na polski ięzyk z pilnośćią przełożony, Nieśwież, Daniel z Łęczycy, 1568, 8°. " [zobacz...] [1580] Przedruk Nowego Testamentu: "Nowy Thestament z Greckiego na Polski ięzyk z pilnośćią przełożony. Drukowano przed tem w Nieświżu / a po wtore drukowano przez Jana Karcana, [Łosk lub Wilno], J. Karcan, 1580, 8°. " [zobacz...] [1585] Dwa przedruki Nowego Testamentu: "Domini nostri JESV CHRISTI NOVI TESTAMENTI PARS PRIMA. Pana naszego Jezusa Krystusa Nowego Testamentu Część pierwsza. Z Greckiego na Polski ięzyk z pilnośćią przełożony." oraz "D. N. J. C. NOVI TESTAMENTI PARS ALTERA. P. N. J. C. Nowego Testamentu Część wtora., Toruń, M. Nering, 1585, 4°. [zobacz...] [1600] Novi Testamenti secvndvs tomvs, continens Epistolas S. Pavli, XV. S. Petri, II., S. Iacobi, I., S. Iohannis, III. S. Ivdae, I. et Apocalypsin Iohannis. Alexander Philipp Dietrich, Wdowa. Nürnberg 1600. Tekst równolegle w jęz. syr., hebr., grec., łac., niem., czes., wł., hiszp., fr., ang., duń., pol. W księdze jako tekst polski użyto przekładu Biblii Brzeskiej[zobacz...]

Biblia Ekumeniczna

Tekst
Tekst przekładu - Tekst do czytania rozdziałami. Strona zawiera również przekłady ksiąg deuterokanonicznych [zobacz...]

Biblia Gdańska

Tekst
[1881?] Tekst Biblii Gdańskiej - Tekst na stronach pl.wikisource.org - do przeglądania rozdziałami [zobacz...] [1881?] Tekst Biblii Gdańskiej - Tekst na stronach www.tamax.com - do przeglądania księgami [zobacz...] [1881?] Tekst Biblii opracowany przez BibliePolskie.pl - Tekst do przeglądania rozdziałami i w porównaniach wersetów. [zobacz...] [2010] Uwspólcześniona Biblia Gdańska - Nowy Testament, Psalmy i księga Przysłów. - Plik PDF na stronach Fundacji "Wrota Nadziei" [zobacz...] [2017-04-06] Ukazała się wersja elektroniczna całości Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Na razie jako moduły do programów E-Sword i The Word oraz wersja PDF. W najbliższym czasie ma się ukazać również wersja epub i mobi. [zobacz...] [2017] Uwspółcześniona Biblia Gdańska - Cała Biblia w jednym pliku PDF - z zakładkami ułatwiającymi nawigację w pliku. [zobacz...]
Skan
[1606] Skany Nowego Testamentu z 1606r [zobacz...] [1606] Ukazuje się: "Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego na polski język z pilnością przełożony: A teraz znowu przejrzany y z dozwoleniem Starszych wydany. W Gdańsku drukowano u wdowy Guilhelma Guilmothana Roku Pańskiego 1606 w 8-ce." [zobacz...] [1632-11-18] W Gdańsku ukazuje się drukiem pełne wydanie Biblii Gdańskiej: "BIBLIA SWIĘTA: To jest, KSIĘGI STAREGO Y NOWEGO PRZYMIERZA Z ZYdowskiego y Greckiego Języka na Polski pilnie y wiernie przetłumaczone. Cum Gratia et Privilegio. S. R. M., Gdańsk, A. Hünefeldt, 1632, 8°." Wydanie przedstawia u góry karty tytułowej dwie alegoryczne postacie z mieczem i gałązką oliwną. W pośrodku jest tytuł dzieła, pod tym apoteoza zmartwychwstania, poniżej po bokach Mojżesz i Aaron, a między nimi obraz Królestwa Pokoju według słów Izajasza 11,6-8. [zobacz...] [1633] NOWY TESTAMENT PANA NASZEGO JEzusa Chrystusa, Z Greckiego jezyka na Polski wiernie przetłumaczony. Cum Gratia et Privilegio S. R. M. Pol. et Swet., Gdańsk, A. Hünefeldt, 1633, 24°. [zobacz...] [1660] Wydanie amsterdamskie Biblii Gdańskiej. Wydanie nie wprowadziło żadnych zmian tekstowych, jedynie niewielkie różnice w materiale dodatkowym. Natomiast karta tytułowa jest zupełnie inna. Przedstawia ona u góry obraz stworzenia człowieka podpisany słowami: "Wiarą rozumiemy, iż świat jest sprawiony Słowem Bożym" (Żyd. 11,2-3). Poniżej znajduje się tytuł dzieła, po obu jego stronach Mojżesz i Chrystus wskazujący na tablicę przykazań i na Ewangelię, co jest podpisane słowami: "zakon przez Mojżesza jest dany, a łaska y prawda przez Jezusa Chrystusa stała się" (Jan 1,17). U dołu karty jest obraz sądu ostatecznego podpisany słowami: "Musimy się wszyscy pokazać przed sądową stolicą Chrystusową, aby każdy odniósł, co czynił w ciele, według tego co czynił, lub dobre, lub złe" (II Kor. 5,10). Zdjęcia z aukcji Allegro  [zobacz...] [1708] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa podług edycyi Gdańskiey roku 1632 : Z przydatkiem modlitew nabożnych i pieśni duchownych, aż też pierwszych początkow nauki chrześciańskiego nabożeństwa katechizmowych. W Brzegu Sląskim : drukował Gotfryd Grynder ; w Wrocławiu : u Chrystyana Baucha, 1708. 982 strony. [zobacz...] [1726] Wydanie całej Biblii Gdańskiej w Halle u S. Orbana. BIBLIA Sacra, To iest Wszystkie Księgi Starego i Nowego Przymierza; z Zydowskiego i Greckiego Języka na Polski pilnie i wiernie przetłumaczone a teraz podług Edycyi Gdańskiej Roku 1632 przedrukowane. W Hali Magdeburskiey 1726. W Drukarni Stefana Orbana. 8, s. [12], 1023 [Stary Testament], [1], 255 [Apokryfy], [1], 332 [Nowy Testament], 20 [Passya]. ". Na frontispisie przedstawienie Chrystusa Każącego w otoczeniu proroków. Karta tyt. dwubarwna, czarna i czerwona, ozdobiona miedziorytem. Biblia protestancka, wydanie wzorcowe - stało się podstawą dalszych edycji w Brzegu i Halli Magdeburskiej. "Zestawiając oba wydania Biblii gdańskiej, to z r. 1632 i to z r. 1726, trzeba zauważyć niesłychaną rzetelność wydawców z Halli widoczną w przygotowaniu tekstu przekładu do wznowienia. Zaznacza się to nie tylko w bezbłędnym przedruku tekstu przekładu, ale i w ulepszeniach typograficznych, jak np. przemieszczenie objaśnień i dokładne ich wzajemne rozgraniczanie ułatwiające poszukiwania miejsc aktualnie potrzebnych. Na skutek wprowadzenia wymienionych zmian wznowienie wygląda lepiej od oryginału, bo przejrzystsze w układzie, a przez to łatwiejsze w czytaniu" (Kossowska 2, 157)). [zobacz...] [1727] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa, z Greckiego ięzyka na Polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług Gdańskiey edycyi przedrukowany. W Lipsku, w Drukarni Breytkopsowey, Roku Pańsk. 1727. W 8ce karta tyt., str. 632 i 3 k. rej. Esteicher: "Różni się ta edycya od zamieszczonej poniżej [z 1728] tem, że w jednej jest wersya według Seklucyana dla kościołów wyzn. augsbursk. w drugiej dla wyznania Szwajcarskiego." [zobacz...] [1728] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa ktory z naystarszymi i ninieyszymi wersyami Polskiemi zniozszy i summarya Seb. Szmyda przydawszy z glossami D. Marćina Lutra wystawili Księża Augpurskiey Konfessyi Polscy. W Lipsku, w Drukarni Brejtkopfowey, roku Pańsk. 1728. W 8ce, str. 691 i 41 k. nlb. Estericher o wydaniu z 1727r: "Różni się ta edycya od zamieszczonej poniżej [tej z 1728] tem, że w jednej jest wersya według Seklucyana dla kościołów wyzn. augsbursk. w drugiej dla wyznania Szwajcarskiego." oraz "W przedmowie mówi że pierwszy był Jan Seklucyan który r. 1554 Nowy T. w języku polskim wydał. Obecnie porównano Seklucyana i Gdańską edycyą r. 1632 i wzięto glossy Lutra, a Summarya Seb Szmyta." [zobacz...] [1738] Ukazuje się u J. H. Hartunga tzw. rewizja królewiecka. Wydanie przygotował w Królewcu kaznodzieja ewangelicko-luterański Franciszek A. Schultz. Dla zgodności z Biblią niemiecką, to wydanie ma nieco zmieniony tekst Nowego Testamentu. [zobacz...] [1767] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa, ktory naystarszymi i ninieyszymi wersyami polskiemi porowniany, a z Psalterzem Dawidowym i z Kśiążką Jezusa Syracha, do poręcznieyszego używania na zbudowanie dziateczkom wystawiony, każdy rozdźał krotkimi summaryuszami nowymi naznaczony i podźielony, obszernieyszymi i naypotrzebnieyszymi parallelami dołożony; przytym ieszcze na końcu te Lekcye ze Starego Testamentu, które iak tu, tak i na innych mieyscach w kościele Bożym zwyczaynie czytane bywaią, z Hystoryą o żałosnym zburzeniu miasta Jeruzalem, są przydane.W Królewcu, 1767. Literami i nakladem Hartungowskim.w 12ce (format podłużny), 2 k. str. 880. [zobacz...] [1768] Wydanie całej Biblii Gdańskiej w Brzegu u J. E. Trampa. Dzieło to zostało opracowane i wydane przez luterańskiego pastora Pawła Twardego. Ten urodzony w 1737 roku na Śląsku Cieszyńskim duchowny, od 1765 roku aż do emerytury piastował funkcję pastora i kaznodziei przy kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu. ... Wzorem i podstawą dla jej tłumaczenia była edycja z Halle z 1726 roku. ... Dzieło to wydane zostało w skromnej postaci. Jedyne urozmaicenie dla tekstu stanowią nieliczne ryciny w formie stylizowanych motywów roślinnych, umieszczone na stronach tytułowych oraz na początku i na końcu każdej z części Biblii. ... Księga posiada ponad 1600 stron, nienumerowanych jednak w sposób ciągły, lecz z osobna dla każdej z części Biblii. Paweł Twardy opatrzył ją swoją przedmową oraz dokonał korekty z wydania hallskiego. We wstępie duchowny wyjaśnił między innymi zasady przyjętej przez niego w przekładzie ortografii oraz usprawiedliwił pojawienie się ewentualnych błędów drukarskich. ... Podobnie jak i wydanie z Halle, dzieło zaczyna się Krótką nauką o Piśmie Świętym, przeznaczoną dla czytelnika i zawierającą rady jak odpowiednio przygotować duszę przed lekturą. Dalsze 1023 paginowane strony zajmuje przekład Starego Testamentu, zaś po nim, charakterystyczny dla Biblii protestanckich, dodatek z księgami deuterokanonicznymi, czyli Przydatek do Starego Testamentu w którym się zamykają Księgi, które pospolicie zowią Apokryfa. Po Apokryfach następuje Nowy Testament, liczący 331 numerowanych stron a zakończony spisem ewangelii i lekcji na niedziele i święta. Na końcu umieszczono natomiast księgi z Pasją Chrystusa oraz historią zburzenia Jerozolimy. [zobacz...] [1779] Wydanie całej Biblii Gdańskiej ponownie w Królewcu u B. L. Hartunga: "BYBLIA swięta, to iest: wszystko Pismo swięte Starego i Nowego przymierza; z żydowskiego i greckiego ięzyka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone; dopiero ale od rożnych omyłek drukarskich oczyścione. Każdy rozdział summaryami naznaczony i podzielony, obszernieyszymi i naypotrzebnieyszymi parallelami dołożony i poprawiony; A teraz podług edycyi Gdańskiey, roku 1632. świeżo, na Zbudowanie w nayświętszey i prawdźiwey wierze, zborom bożym polskim, po długim żądaniu, po wtory raz iest wystawione. Roku 1779. W Krolewcu, drukował nakładem i kosztem swoim Bogumił Lebrecht Hartung. 8o, k. 8, s. 968; Przydatek do starego Testamentu, w ktorym się zamykaią Kśięgi, które pospolićie zowią Apokryfa. s. 240; Nowy testament Pana naszego Jezusa Chrystusa, z greckiego ięzyka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług Gdańskiey edycyi przedrukowany. W Krolewcu, drukował nakładem Bogumił Lebrecht Hartung 1779, k. 1, s. 307, [3]." [zobacz...] [1796] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Psalmy i Księga Mądrości Syracha. W Brzegu, nakładem i typem Jana Ernesta Trampa 1796. Nowy Testament 331, Passya 20s., Psalmy i Ks. Syracha 140s. [zobacz...] [1810] Biblia to iest, Wszystko Pismo Swiete Starego i Nowego Przymierza według Edycyi Biblii Gdańskiey w Roku 1632 wydaney ułożone a teraz dla pożytku Zborów Polskich Protestańskich podług Biblii Królewieckiey w roku 1738 wydaney na nowo przedrukowane. W Berlinie, Roku Pańskiego 1810. W drukarni C.S.E. Späthen. 1530 s. Edycja 1 która zawiera przedmowę Franciszka Alberta Szultza. [zobacz...] [1810] Biblia to iest, Wszystko Pismo Swiete Starego i Nowego Przymierza. W roku 1810. [2], 968, 15, 240, 307, [3]. Zawiera też księgi deuterokanoniczne. Edycja 2: Inna strona tytułowa, spis treści i nie zawiera przedmowy Franciszka Alberta Szultza. Reszta tak jak w edycji 1 z Berlina. [zobacz...] [1810] Nowy Testament PANA Naszego Jezusa Chrystusa. W Roku 1810. 307 stron. Edycja 2: Inna (uproszczona) strona tytułowa niż w Edycji 1. Wydanie wydaje się wyjęte z Biblii z 1810 - Edycja 2. [zobacz...] [1810] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony a teraz podług edycyi Gdańskiej z roku 1632 i edycyi Królewskiej z roku 1738 przedrukowany. W Berlinie w Drukarni C. F. E. Späthen, w Roku 1810. 307 stron. Edycja 1: Inna strona tytułowa niż w Edycji 2. [zobacz...] [1823] Biblia to iest wszystko Pismo Swięte Starego i Nowego Przymierza / według edycyi Biblii Gdańskiéy w roku 1632 wydanéy ułożone a teraz dla pożytku zborów polskich ewangielickich podług Biblii Berlińskiéy w roku 1810 wydanéy na nowo przedrukowane ; [przedm. Franciszka Alberta Szulca]. Królewiec : w Drukarni Degen, 1823. 1211+317s. [zobacz...] [1823] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług edycji gdańskiej z roku 1632 i edycji berlińskiej z roku 1738 powtórnie przedrukowany [zobacz...] [1828] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług edycyi Gdańskiey z roku 1632 i edycyi Królewieckiey z roku 1738 powtórnie przedrukowany. W Berlinie w Drukarni Trowicza i Syna, w roku 1828 [4], 606 s. [BUW] [zobacz...] [1832] Nowy Testament PANA naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług edycyi Gdańskiey z roku 1632 i edycyi Królewieckiey z roku 1738 powtórnie przedrukowany. W Lipsku w Drukarni Karla Tauchnica. 1832. [4], 546 s. ; 16 cm [zobacz...] [1834] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa, z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług wydania amsterdamskiego z roku 1660, zgodnego z Biblią Gdańską z roku 1632, dla wyznań ewangelickich, przedrukowany. W Warszawie w Drukarni A. Gałęzowskiego i Spółki, 1834. 377 s. [zobacz...] [1836] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z Greckiego Języka na Polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług Edycyi Gdańskiey z Roku 1632, i Edycyi Berlińskiey z Roku 1810 powtórnie przedrukowany. 1836 Wrocław Wilhelm Bogumił Korn. [zobacz...] [1836] Biblia to iest Wszystko Pismo Swiete Starego i Nowego Przymierza wedlug edycyi Biblii Gdanskiéy w Roku 1632 wydanéy ułożone a teraz dla Pożytku Zborów Polskich Ewangielickich podług Biblii Berlińskiéy w Roku 1810 wydanéy na nowo przedrukowane. w Wrocławiu Drukiem Wilhelma Bogumiła Korna. 1836. 1289 s. [zobacz...] [1840] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego ięzyka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług edycyi Gdańskiey z roku 1632 i edycyi Berlińskiey z roku 1810 przedrukowany. W Lipsku w Drukarni Karola Tauchnitza. 1840. [3], 316 s. ; 25 cm [zobacz...] [1840] Biblia to iest Wszystko Pismo Swiete Starego i Nowego Przymierza według edycyi Biblii Gdanskiéy w Roku 1632 wydanéy ułożone a teraz dla Pożytku Zborów Polskich Ewangielickich podług Biblii Berlińskiéy w Roku 1810 wydanéy na nowo przedrukowane. W Lipsku w Drukarni Karola Tauchnitza 1840. 1285 str. [zobacz...] [1845] Nowy Testament PANA naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług edycyi Gdańskiey z roku 1632 i edycyi Królewieckiey z roku 1738 powtórnie przedrukowany. W Lipsku w Drukarni Karla Tauchnica. 1845. [3], 546 s. ; 20 cm [zobacz...] [1846] Biblia Świeta, to jest: wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza: Z żydowskiego i Greckiego języka na polski pilnie i wiernie przełumaczone. W Lipsku w Drukarni Karola Tauchnitza. 1846. ST: 939 s. + NT: 306 s. [zobacz...] [1850] Nowy Testament PANA naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług edycyi Gdańskiey z roku 1632 i edycyi Królewieckiey z roku 1738 powtórnie przedrukowany. W Lipsku w Drukarni Karla Tauchnica. 1860. 546 s. [zobacz...] [1852] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa. W Drukarni Towarzystwa Missyonarzy Angielskich: Warszawa, 1852. 596 s, [zobacz...] [1852] Życie, śmierć i zmartwychwstanie prawdziwego Messyasza Pana naszego Jezusa Chrystusa według Swiętego Łukasza przez Towarzystwo Missyonarzy Angielskich wydane dla nawracania Żydów. Warszawa w drukarni Towarzystwa Missyonarzy Angielskich. 1852 [zobacz...] [1853] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa : podług edycyi Gdańskiej przejrzany i przedrukowany. Londyn 1853 w drukarni A. Rypińskiego i Spólki. [2], XXX, 779 s. ; 20 cm [zobacz...] [1854] Biblia to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza / podług edycyi berlińskiey z roku 1810 i gdańskiey z roku 1632 dla zborów polskich ewangielickich za przyczyną Głównego Towarzystwa Biblijnego Pruskiego na nowo przedrukowane. Halle : Biblijna Instytucya Kansteińska, 1854. 968+240+309 s. [zobacz...] [1855] Biblia Święta to iest: Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza : z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczona. Wrocław : drukiem Graffa, Bartha i Spółki (W. Friedricha), 1855. 939+306 s. Skan uszkodzony. Eglemplarz kombinowany: Najpierw Nowy Testament do Jana 6,10. Potem Stary Testament od 3 Mojż 7,3.  [zobacz...] [1857] Nowy Testament PANA naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług edycyi Gdańskiey z roku 1632 i edycyi Królewieckiey z roku 1738 powtórnie przedrukowany. W Lipsku w Drukarni Karla Tauchnica. 1857. 546 s. Skan egz. uszkodzonego. Brak stron 11-14 [zobacz...] [1858] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa / z grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Berlin : [s.n.], 1858 (Berlin : Trowicz i Syn). 290 s. [BN] [zobacz...] [1858] Biblia Świeta, to jest: Wszystko Pismo Świete Starego i Nowego Przymierza. Z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone. W Berlinie, drukiem Trowicza i Syna. 1858 [zobacz...] [1861] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. W Berlinie, drukiem Trowicza i Syna, 1861. [4], 304 s. ; 24 cm. Uwagi BN: Współoprawne z: Biblia Święta, to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza. [Cz. 1, Stary Testament]. [zobacz...] [1861] Biblia to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone. Drukiem Turowicza i Syna, Berlin 1861. 936 s. [ST] + 304 s. [NT]. Cz.1 [zobacz...] [1861] Biblia to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone. Drukiem Turowicza i Syna, Berlin 1861. 936 s. [ST] + 304 s. [NT]. Cz.2 [zobacz...] [1863] Biblia Świeta, to jest: Wszystko Pismo Świete Starego i Nowego Przymierza. Z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone. W Berlinie, drukiem Trowicza i Syna. 1863. ST: 908 s. + NT: 295 s. [zobacz...] [1864] Biblia Święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza : z żyd. i grec. języka na pol. pilnie i wiernie przetł. Berlin : [s.n.], 1864 ([Berlin] : Trowicz). [4], 813, [3], 266 s. ; 25 cm [zobacz...] [1866] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. W Berlinie, drukiem Trowicza i Syna, 1866. 416 s.; 15 cm [zobacz...] [1867] Nowy Testament [Na końcu księga Psalmów] Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. W Berlinie, drukiem Trowicza i Syna, 1867. 416, 111 s. ; 20cm [zobacz...] [1867] List świętego Pawła Apostoła do Rzymian : z greckiego języka na polski przetłómaczone. Londyn. Drukiem Samuela Bagster i Syna, 15, Paternoster Row. 1867. 42 s. [zobacz...] [1869] Biblia Święta, to iest: wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza : z żydowskiego i greckiego ięzyka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone. Warszawa : nakł. Adolfa Kantor, 1869. 850+273 s. [zobacz...] [1872] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. W Berlinie, drukiem Trowicza i Syna, 1872. [4], 413 s. ; 16 cm [zobacz...] [1873] Nowy Testament [Na końcu Księga Psalmów] Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. W Berlinie, drukiem Trowicza i Syna, 1873. [4], 421 s. ; 20 cm [zobacz...] [1875] Biblia Święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza : z żyd. i grec. języka na pol. pilnie i wiernie przetł. Warszawa : A. Kantor, 1875 ([s.l. : s.n.]) ; [4], 850, [4], 273 s., [3] k. tabl. ; 25 cm [zobacz...] [1877] Nowy Testament [Na końcu Księga Psalmów] Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. W Wiedniu, nakładem A. Reicharda i Spółki, 1877, 446+118 s. Na końcu: Drukiem Adolfa Holzhansena w Wiedniu. [zobacz...] [1879] BIBLJA ŚWIĘTA to jest Wszystko Pismo Świete Starego i Nowego Testamentu z hebrajskiego i greckiego języka na Polski pilnie i wiernie przetłumaczona. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. Warszawa, u Adolfa Kantora. 1879, 850+273 s. Przedruk tego wydania ukazał się w 2023 roku (patrz poniżej) [zobacz...] [1882] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. W Wiedniu nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. W Warszawie u Adolfa Kantora, 1882. 456 s. Księga Psalmów w Wiedniu nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego 1893 (sic!). NT.S. [zobacz...] [1883] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. W Wiedniu nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. 1883. 450 s. NT.S. [zobacz...] [1888] Biblia to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza podług edycyi Berlińskiey z roku 1810 i Gdańskiej z roku 1632 dla pożytku Zborów Polskich Ewangelickich za przyczyną Głównego Towarzystwa Bibliynego Pruskiego na nowo przedrukowane. Czwarte wydanie. W Halli, Roku Pańskiego 1888. Drukiem i nakłądem Bibliyney Instytucyi Kansteińskiey. XIV, [2], 968, 240, 309, [3] s. ; 25 cm [zobacz...] [1889] Biblija Święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Berlin : Brytańskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1889 (Berlin : Trowicz i Syn). 850+273 s. NT.S. [zobacz...] [1889] Biblija święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Lipsk : Brytańskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1889 (Lipsk : Pöschel i Trepte). 856+276 s. [BN] NT.S. [zobacz...] [1890] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa : z języka greckiego na nowo przełożony i z tłomaczeniem polskiem z roku 1632 porównany. Wiedeń : nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego ; Warszawa : u Adolfa Kantora, 1890. NT.S. [zobacz...] [1891] Biblija Święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Warszawa : Adolf Kantor : Brytańskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1891 (Wiedeń : Adolf Holzhausen). 856+276 s. [BN] [zobacz...] [1893] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. W Wiedniu nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. 1893. [4], 273 s. ; 25 cm NT.S. [zobacz...] [1895] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa : z grec. języka na pol. pilnie i wiernie przetłómaczony. Zawiera Księgę Psalmów. W Wiedniu : Brytańskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1895 ([s.l. ; s.n.]). 450, 118 s. ; 20 cm NT.S. [zobacz...] [1897] Biblia Święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza : z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone. Brytyjskiei Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. Berlin 1897. ST 830 s, NT 273 s. NT.S. [zobacz...] [1897] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Wiedeń. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. 1897. 273, [1] s., [6] k. tabl. : mapa ; 23 cm [zobacz...] [1898] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa : z grec. języka na pol. pilnie i wiernie przetł. z: Księgą Psalmów. Berlin : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1898 ([Berlin] : Bracia Unger). 465, [1], 123, [1] s. ; 20 cm. NT.S. [zobacz...] [1898] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Wiedeń. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. 1898. [4], 276 s. ; 21 cm. NT.S. [zobacz...] [1899] Biblia to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza podług edycyi Berlińskiey z roku 1810 i Gdańskiej z roku 1632 dla pożytku Zborów Polskich Ewangelickich za przyczyną Głównego Towarzystwa Bibliynego Pruskiego na nowo przedrukowane. 7 wydanie. W Halli, Roku Pańskiego 1899. Drukiem i nakłądem Bibliyney Instytucyi Kansteińskiey. XIV, [2], 968, 240, 309, [3] s. ; 25 cm. XIV, [2], 968, 240, 309, [3] s. ; 25 cm [zobacz...] [1900] Biblia Święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza : z żyd. i grec. języka na pol. pilnie i wiernie przetł. Berlin : Brytyjskie i Zagr. Tow. Biblijne, 1900 ([s.l. : s.n.]). [8], 829, [1], 273 s., [3] k. tabl. ; 25 cm [zobacz...] [1903] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa ... Nowy York, Amerykańskie Towarzystwo Biblijne, 1903 NT.S. [zobacz...] [1907] Biblia to iest Wszystko Pismo Swięte Starego i Nowego Przymierza : podług edycyi berlińskiey z roku 1810 i gdańskiey z roku 1632. Halle : Biblijna Instytucja Kansteińska, 1907. XIV, [2], 968, 240, 309, [3] s. ; 23 cm [zobacz...] [1910] Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza. Berlin : Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne, 1910. 829, [1], 273 s. ; 22 cm [zobacz...] [1911] Ewangielija według ś. Mateusza. Nowy York : Amer. Tow. Biblijne, 1911 ([s.l. : s.n.]). 59 s. ; 12 cm. NT.S. [zobacz...] [1913] Biblija święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Berlin : Brytańskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1913 ([Berlin] : Trowicz i Syn). 850+273 s. [BN] [zobacz...] [1916] Biblija święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. New York: American Bible Society, [1916]. [4], 850 s. ; 22 cm. [SKAN zawiera tylko Stary Testament] [zobacz...] [1918] Biblija święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Philadelphia : The Judson Press, 1918. 850+273 s. [BN] [zobacz...] [1918] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z gr. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Zawiera księgę Psalmów. Wiedeń i Berlin, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1918. 450+118 s. NT.S. [zobacz...] [1918] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Amerykańskie Towarzystwo Biblijne. Założone w r. 1816. Nowy York. 1918, 450 s. NT.S. [zobacz...] [1919] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Printed for the National Luteran Council. Amerykańskie Towarzystwo Biblijne. Założone w r. 1816. Nowy York. 1918, 450 s. NT.S. [zobacz...] [1919] Dokonana tajemnica. Pieśń Salomonowa. Hymn weselny. "Strażnica", Towarzystwo biblijne i broszur. Box582. Detroit, Mich. U.S.A. 1919. W Broszurze pełny tekst Pieśni nad Pieśniami w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej. [zobacz...] [1920] Biblija święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Lipsk: [s.n.], 1920 (Lipsk : drukiem Poschela i Treptego). [4], 856, [4], 276 s. ; 22 cm [zobacz...] [1920] Ewangelija według św. Jana. Nowy Jork : Amerykańskie Tow. Biblijne, [ca 1920]. 63 s. ; 18 cm. NT.S. [zobacz...] [1920] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. 1920. [4], 273 s., [4] k. tabl. : il. ; 22 cm. NT.S. [zobacz...] [1924] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Zawiera Księgę Psalmów. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1924. 450, 118 s. ; 22 cm. NT.S. [zobacz...] [1926] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Zawiera Księgę Psalmów. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1926. 450, 118 s. ; 22 cm. NT.S. [zobacz...] [1928] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Zawiera Księgę Psalmów. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1928. 450, 118 s. ; 22 cm. NT.S. [zobacz...] [1930] Ewangielija według ś. Marka. London : Scripture Gift Mission, [ca 1930] (Łódź : "Kompas"). 56 s. ; 13 cm. NT.S. [zobacz...] [1932] Ewangelija według ś. Łukasza. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1932. S. [3], 98-158 ; 18 cm. NT.S. [zobacz...] [1932] Ewangelija według ś. Marka. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1932. S. [1], 62-97 ; 18 cm. NT.S. [zobacz...] [1933] Biblja święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1933 [zobacz...] [1934] Ewangielija według Ś. Jana. Helsinki : Polish Gospel St John, 1934 ([s.l.] : K. F. Puromiehen Kirjapaino O.Y.). S. [2], 159-203, [1] ; 13 cm. NT.S. [zobacz...] [1935] Biblija Święta to jest całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Londyn: Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1935 (Oxford : University Press) [4], 850, [4], 273, [1] s. ; 18 cm [zobacz...] [1935] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1935. 450 ; 18 cm. Na okładce jest że to Nowy Testament z Psalmami, ale w skanie nie ma księgi Psalmów.NT.S. [zobacz...] [1936] Ewangelija według ś. Mateusza. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1936. S. 3-61 ; 13 cm. NT.S. [zobacz...] [1938] Biblija Święta to jest całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Londyn: Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1938 (Oxford : Oxford University Press). [4], 850, [4], 273, [1] s. ; 18 cm [zobacz...] [1938] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Zawiera Księgę psalmów. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1938. 450+118 s. NT.S. [zobacz...] [1939] KONKORDANCJA BIBLIJNA, czyli Alfabetyczny wykaz wyrazów Pisma Świętego z tłumaczeniem imion. Wydanie 1. Wydawnictwo "Straż" Rok wyd. 1939. Stron: 1630. Reprinty (???) Wydawnictwa "Na Straży": 1965 (wydanie 2. "...ortochromatyczny przedruk pierwszego wydania tegoż dzieła wydanego w Polsce w roku 1939, krótko przed wybuchem drugiej wojny światowej."); 1982 (wydanie 3) [zobacz...] [1940] Ewangelija według ś. Łukasza. Nowy York : Amerykańskie Towarzystwo Biblijne, [non ante 1940]. 59 s., [5] k. tabl. : il. ; 14 cm. NT.S. [zobacz...] [1940] Ewangelija według ś. Jana. Nowy York : Amerykańskie Tow. Biblijne, [non ante 1940 => data na stronie z mapą]. 63, [1] s. : il. ; 18 cm. NT.S. [zobacz...] [1940] Ewangielija według ś. Mateusza. Nowy York : Amerykańskie Towarzystwo Biblijne, [non ante 1940]. 63 s. ; 14 cm. NT.S. [zobacz...] [1941] Biblija święta to jest Całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Londyn : Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne, 1941. [4], 850, [4], 273, [1] s. ; 18 cm [zobacz...] [1942] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Zawiera Księgę Psalmów. London : British and Foreign Bible Society, 1942. 450+118 s. NT.S. [zobacz...] [1943] Biblja święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. THE JUDSON PRESS, 1701-1703 CHESTNUT STREET, PHILADELPHIA, 1943. [4], 850, [4], 273 s. ; 22 cm [zobacz...] [1943] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Zawiera Księgę Psalmów. London : British and Foreign Bible Society, 1943. 450+118 s. NT.S. [zobacz...] [1944] Biblija Święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Genève : Société Bibliques Réunies, 1944 (La Chaux-de-Fonds : Fiedler S. A.). [2], 850, [2] 273, [1] s. ; 19 cm [zobacz...] [1944] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Genève Sociétés Bibliques Réunies Avenue de Champel 41, 1944. s. 273 NT.S. [zobacz...] [1945] Biblija święta to jest Całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Londyn : Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne, 1945. [4], 850, [4], 273, [1] s. ; 22 cm [zobacz...] [1945] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. Rada Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych, Nowy York, London 1945 (Wydane w Szwecji Stockholm: Alb. Bonniers). 450s. [zobacz...] [1946] Biblia święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Londyn : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1946. [4], 850, [4], 273, [1] s. ; 22 cm [zobacz...] [1946] Ewangelija według ś. Łukasza. Helsinki : Sanoma Oy, 1946. S. 95-158 ; 13 cm. NT.S. [zobacz...] [1947] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. Nowy Testament i Psalmy. London: British and Foreign Bible Society, 1947. 450+118 s. NT.S. [zobacz...] [1948] Biblija święta, to jest Całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Londyn : Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne, 1948. [4], 850, [4], 273, [1] s. ; 22 cm [zobacz...] [1948] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Nowy Testament i Psalmy. London : The British and Foreign Bible Society, 1948. 450+118 s. NT.S. [zobacz...]
Nagranie
Biblia Gdańska do słuchania [zobacz...] Uwspółcześniona Biblia Gdańska - Nowe Przymierze [zobacz...]

Biblia Gdańska - Rewizja warsz.

Tekst
Księga Psalmów wydana przez Ks. B.Götze [1937] - Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl [zobacz...] Tekst tłumaczenia - Tekst uwspółcześniony, wersja 7 [WebArchive z 2009 roku] [zobacz...]
Skan
[1873] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa. Cztery Ewangelije i Dzieje Apostolskie na nowo z greckiego przełożone roku 1873, w Londynie : wydane przez Towarzystwo Trynitarne Biblijne, s. 270 p. ; 16 cm. Pierwsza część rewizji warszawskiej[zobacz...] [1894] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa / z jęz. gr. na nowo przeł. i z tłomaczeniem polskiem z roku 1632 porównany. Wiedeń : Brytańskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1894 (Wiedeń : Adolf Holzhausen). 456 s. [BN] NT.W. [zobacz...] [1908] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na nowo przełożony i z tłómaczeniem polskiem z roku 1632 porównany. Wiedeń i Berlin, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. 1908. 456 s." oraz "Księga Psalmów z hebrajskiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczona. Wiedeń i Berlin, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. 1908. 127 s. NT.W. [zobacz...] [1921] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na nowo przełożony i z tłumaczeniem polskiém z roku 1632 porównany. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. 1921. 456 s. [BN] [zobacz...] [1927] Ewangelija według ś. Jana. London : Trinitarian Bible Society, 1927. 48 s. ; 18 cm. NT.W. [zobacz...] [1927] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. Scripture Gift Mission 14 Bedford Street, London, W. C. 2.Towarzystwo Wydawnicze "Kompas" Łódź, Sienkiewicza Nr. 53., [1927 - data na pieczątki(?)]. 447 s. Zawiera wstępy do ksiąg Nowego Testamentu. Uwagi BN o skanie: Zgodne z oryginałem, błędnie podwójnie wklejone str. 353-384. Fizycznie brak str 361-376. NT.W. [zobacz...] [1931] Ewangielija według ś. Łukasza. London : Trinitarian Bible Society, 1931 (London : Headley Brothers). 64 s. ; 14 cm. NT.W. [zobacz...] [1934] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z jęz. grec. na nowo przeł. i z tłómaczeniem polskiém z roku 1632 porównany. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1934. 456 s. NT.W. [zobacz...] [1937] Ewangelia według św. Jana. Warszawa : B. Götze, [1937]; 62 s. ; 14 cm [zobacz...] [1938] Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na nowo przełożony. London : Trinitarian Bible Society, [ante 1938]. 456 s. NT.W. [zobacz...] [1939] Ewangielija według Ś. Łukasza. London : Trinitarian Bible Society, [post 1939]. [64] s. ; 14 cm. NT.W. [zobacz...] [1939] Ewangielija według ś. Mateusza. [S.l. : s.n., ca 1939] (London : Waterlow). 58 s. ; 13 cm. NT.W. [zobacz...] [1948] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na nowo przełożony porównany. Stockholm : S.E.U.R., 1948. 456 s. NT.W. [zobacz...]
Nagranie
Ewangelie i Dzieje Apostolskie - Nagranie Nowego Testamentu otrzymane od Aurora Ministries i użyte za ich zgodą. [zobacz...] Fragmenty Nowego Testamentu - Lektor: Grzegorz Michalski - Nagranie fragmentów Nowego Testamentu Biblii Gdańskiej w Rewizji Warszawskiej wydawanej przez Trinitarian Bible Society. [zobacz...] Listy i Objawienie Jezusa Chrystusa - Nagranie otrzymane od Aurora Ministries i użyte za ich zgodą [zobacz...]

Biblia Hosanna

Tekst
Strona z tekstami dotychczasowych przekładów ksiąg - Dostępne teksty [2023.10.20]: Ewangelia Mateusza i Marka, 2 List do Tesaloniczan, Listy do Tytusa i do Filemona, Listy Jana, List Judy oraz Apokalipsa. [2024.05.18] Dodane też: 2Tym i 2Ptr [zobacz...] [2013] Apokalipsa dana Janowi z komentarzem [uwsp. TBS]. Opracował i komentarzem opatrzył Przemysław Gola. Wydawca: Fundacja Szkoła Biblijna „Hosanna”. Rokitno Szlacheckie 2013 [zobacz...] [2013] Ewangelia według Mateusza z komentarzem [uwsp. TBS]. Opracował i komentarzem opatrzył Przemysław Gola. Wydawca: Fundacja Szkoła Biblijna „Hosanna”. Warszawa 2013. Stron 93. ISBN 978-83-934982-5-3 [zobacz...] [2018-01] Miłość i wiara. List do Filemona - Komentarz i rozważania. Szkoła Biblijna "Hosanna" [zobacz...] [2020] List Judy: Biblia Hosanna : przekład dosłowny z komentarzem. Przemysław Gola. Praktyka.net, 2020. ISBN: 839571050X, 9788395710506 [zobacz...] [2022-10] Ewangelia według Marka: Biblia Hosanna : przekład dosłowny z komentarzem. [zobacz...]

Biblia Królowej Zofii

Tekst
BIBLIA KRÓLOWEJ ZOFII (fragmenty) - Początkowy fragment Księgi Rodzaju za wydaniem: W. Wydra, W.R. Rzepka, Chrestomatia staropolska, Wrocław 1984 [zobacz...] Transkrypcja Biblii Królowej Zofii - Plik PDF zawiera transkrypcję wykonaną w Pracowni Języka Staropolskiego IJP PAN [zobacz...] Transkrypcja IJP PAN [oprac. BP] - Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. [zobacz...]
Skan
Skany 2 kart (4 strony) Biblii znajdujące się we Wrocławiu [zobacz...] [1871] Biblia królowej Zofii żony Jagiełły z kodexu szaroszpatackiego nakładem księcia Jerzego Henryka Lubomirskiego wydana przez Antoniego Małeckiego, Lwów 1871. [zobacz...] [1930] Biblia szaroszpatacka. Podobizna kodeksu Biblioteki Ref. Gimnazjum w Szaroszpataku, wyd. L. BERNACKI, Kraków 1930 (wyd. fototypiczne). Strony: 20, [10] s., [198] k. tabl. [zobacz...]

Biblia Leopolity

Tekst
[1561] Biblia Leopolity [...] ukazała się w Krakowie w 1561 r. (drukowana w latach 1560-61) w oficynie Dziedziców Marka Szarfenberga (in 2°) pt.: Biblia, to jest księgi Starego i Nowego Zakonu, na polski język z pilnością według łacińskiej Bibliej od Kościoła krześcijańskiego powszechnego przyjętej, nowo wyłożona. [zobacz...]
Skan
[1561] Biblia Leopolity [...] ukazała się w Krakowie w 1561 r. (drukowana w latach 1560-61) w oficynie Dziedziców Marka Szarfenberga (in 2°) pt.: Biblia, to jest księgi Starego i Nowego Zakonu, na polski język z pilnością według łacińskiej Bibliej od Kościoła krześcijańskiego powszechnego przyjętej, nowo wyłożona. [zobacz...] [1568] Przedruk Nowego Testamentu z Biblii Leopolity, pt.: Nowy Testament. To iest / Swięta Pana Jezusa Christusa Ewangelia / od Ewangelistow y od innych Apostołow napisana, Kraków, Stanisław Szarfenberg, 1568, 8°. [zobacz...] [1575] W 1575 r. Mikołaj Szarfenberg ogłosił drugie, poprawione wydanie całej Biblii, dodając do tytułu słowa: na wielu miejscach z pilnością poprawiona i figurami ozdobiona. Pełna nazwa brzmiała: Biblia To iest: Księgi Starego y Nowego Zakonu / na Polski ięzyk / według Laćińskiey Bibliey od Koscioła Krześćiańskiego powszechnego przyiętey: na wielu mieyscach z pilnośćią poprawiona / y figurami ozdobiona. Cum Gratia et Priuilegio. S. R. M., Kraków, Mikołaj Szarfenberg, 1575, 2°." [zobacz...] [1577] Biblia To iest: Kxięgi Starego y Nowego Zakonu / na Polski ięzyk według Laćińskiey Bibliey / od KOśćioła Chrześćiańskiego powszechnego przyiętey: na wielu mieyscach z pilnośćią poprawiona / y Figurami ozdobiona, Cum Gratia et Priuilegio. S. R. M., Kraków, Mikołaj Szarfenberg, 1577, 2°. [zobacz...]

Biblia Lubelska

Tekst
Biblia Lubelska - Tomy wydań - Biblioteka Cyfrowa KUL udostępniła [PDF] kilkanaście [2024.05.24] wydań ksiąg Starego Testamentu. [zobacz...]
Skan
[1991] Księga Izajasza, Tłumaczenie, wstęp i komentarz Ks. Lech Stachowiak, Lublin 1991, ss. 293 [zobacz...] [1995] Księga Daniela, tłum., wstęp i komentarz ks. J. Homerski Lublin 1995, wyd. l, ss. 104, ISBN 83-228-0389-3, [zobacz...] [1997] Księga Jeremiasza, tłum., wstęp i komentarz ks. L. Stachowiak ss. 264, wyd. l, 1997, ISBN 83-228-0454-7, [zobacz...] [1998] Księga Ezechiela, tłum., wstęp i komentarz ks. J. Homerski Lublin 1998, wyd. I, ss. 208, ISBN 83-228-0625-6 [zobacz...] [2000] Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza, tłum., wstęp i komentarz Hugolin Langkammer OFM, wyd. l, Lublin 2000, ss. 248, ISBN 83-228-0709-0 [zobacz...] [2001] Księga Tobiasza, Księga Judyty, Księga Estery, tłum., wstęp i komentarz ks. Antoni Tronina, Lublin 2001, format A5, ss. 240, ISBN 83-228-0850-X, [zobacz...] [2001] Pierwsza i Druga Księga Machabejska, wstęp, przekład i komentarze ks. Józef Homerski Lublin 2001, ss. 262, ISBN 83-228-0820-8 [zobacz...] [2001] Pierwsza i druga Księga Kronik, tłum., wstęp i komentarz Hugolin Langkammer OFM, Lublin 2001, format A5, ss. 391, ISBN 83-228-0858-5 [zobacz...] [2021-12] Księga Hioba, Wstęp, przekład, miejsca paralelne i komentarz ks. Antoni Tronina, Lublin 2021, s. 334, ISBN: 978-83-8288-004-5 [zobacz...] [2021-12] Księga Kapłańska, Wstęp, przekład, miejsca paralelne i komentarz ks. Antoni Tronina, Lublin 2021, ss. 140, ISBN: 978-83-8061-968-5 [zobacz...] [2021-12] Księga Psalmów, tłum., wstęp i komentarz ks. Antoni Tronina, Lublin 2021, s. 424, ISBN: 978-83-8288-006-9 [zobacz...] [2022-01] Księga Powtórzonego Prawa, tłum., wstęp i komentarz ks. Janusz Lemański, Lublin 2022, s. 206, ISBN: 978-83-8288-005-2 [zobacz...] [2022-10] Księga Jonasza, wstęp, przekład, miejsca paralelne, komentarz i ekskursy: ks. Piotr Jaworski, redakcja naukowa: ks. Adam Kubiś. Lublin 2022, s. 76, ISBN: 978-83-8288-041-0 [zobacz...] [2023-12] Księga Mądrości. Wstęp, przekład, teksty paralelne i komentarz ks. Marcin Zieliński. Lublin 2023. 122 str. ISBN: 978-83-8288-148-6 [zobacz...] [2023] Księga Habakuka, wstęp, przekład, miejsca paralelne i komentarz ks. Krystian Malec, redakcja naukowa: ks. Adam Kubiś. Lublin 2023, s. 161, ISBN: 978-83-8288-133-2 [zobacz...] [2023] Księga Malachiasza, wstęp, przekład, miejsca paralelne i komentarz ks. Piotr Jaworski, redakcja naukowa: ks. Adam Kubiś. Lublin 2023, s. 119, ISBN: 978-83-8288-147-9 [zobacz...]

Biblia NowegoTysiąclecia

Tekst
Tłumaczenie Ewangelii - HBR - PDF z hebrajskim imieniem Jezusa oddanym jako Jehoszujah/Jahoszujah Ha Maszijah [zobacz...] Tłumaczenie Ewangelii - JCH - PDF zawierający „uniwersalne” imię Jezus [zobacz...] Tłumaczenie Przypowieści Salomona [zobacz...] Tekst przekładu dziejów Apostolskich [2010r] - Dziękuję GK za cenną informację. [zobacz...]

Biblia Paulistów

Tekst
Tekst przekładu - Komentarze dostępne dla osób zalogowanych na stronie [zobacz...]

Biblia Szymona Budnego

Tekst
Księga Rodzaju [z 1572r] i Ewangelia Mateusza [z 1574r] - Do pobrania jako pdf. PDF-y zawierają zarówno tekst ksiąg napisany specjalną czcionką zbliżoną do użytej w pierwodruku jak i transliterację. [zobacz...] Tekst Nowego Testamentu z 1574 r. na stronach BibliePolskie.pl - Tekst do przeglądania rozdziałami i w porównaniach wersetów [zobacz...] [1570] Mocno zredagowany Nowy Testament Sz. Budnego: "Nowy Testemant i Apokryfy w tłum. Sz. Budnego: "Kśięgi ktore po Grecku zową Apokryfa / to iest kryiome księgi. Nowy Testament z Greckiego na polski ięzyk s pilnosćią przełożony, Nieśwież, Daniel z Łęczycy, nakł. M. Kawieczyński, 1570, 4°." [zobacz...] [1572] Biblia. To iest / kśięgi starego y nowego Przymierza / znowu z ięzyka Ebreyskiego / Grecskiego y Laćińskiego / na Polski przełożone, [Nieśwież, Zasław lub Uzda?], Daniel z Łęczycy, nakł. M.Kawieczyński, H. Kawieczyński, A. Kawieczyński, 1572, 4°. [zobacz...]
Skan
[1570] Mocno zredagowany Nowy Testament Sz. Budnego: "Nowy Testemant i Apokryfy w tłum. Sz. Budnego: "Kśięgi ktore po Grecku zową Apokryfa / to iest kryiome księgi. Nowy Testament z Greckiego na polski ięzyk s pilnosćią przełożony, Nieśwież, Daniel z Łęczycy, nakł. M. Kawieczyński, 1570, 4°." [zobacz...] [1572] Biblia. To iest / kśięgi starego y nowego Przymierza / znowu z ięzyka Ebreyskiego / Grecskiego y Laćińskiego / na Polski przełożone [zobacz...] [1574] Najbardziej radykalne wydanie Nowego Testamentu: "Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. " [zobacz...] [1574] Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony - Egz. z biblioteki WBC [zobacz...] [1574] Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony - Egz. z biblioteki DBC [zobacz...] [1589] "Pojednawczy" Nowy Testament Sz.Budnego: "Nowy Testament w tłum. S. Budnego, Łosk, F. Bolemowski, nakł. J. Kiszka, ok. 1589, 8°. Szymon Budny w przedmowie do wydania napisał: "Bo gdy ten to Nowy Testament na jawią wyszedł, acz byli niektórzy, co tę moję pracę chwalili i nie lada jako ją zalecali, jednak nierówno onych więcej było, którzy się niektórymi słowy w przedmowie i niektórymi przypiskami niepomału obrażali, ale najwięcej jich niektórych słów z Ewangelij i z Listów Apostolskich wyrzucenie obraziło i o to na mię mnodzy nie jedno z przeciwników, ale i z braciej za złe mieli, i na mię często nie jedno pojedynkiem, ale i na synodziech niemal wszytcy utyskowali. [...] I dlategom się długo przeciw bratom i z niektórymi, co przy mnie stali, zastawował. Lecz na koniec wszytko u siebie dostatecznie uważywszy, a onę Apostolską sentencją przed się wziąwszy, gdzie mówi, iż miłość swych rzeczy nie szuka, ale onych, któreby ku chwale Bożej naprzód, a potem ku zbudowaniu bliźniego należały, nie ku rozruszeniu. Przeto na ostatek ustąpiłem i podjąłem się tego, naprzód w Litwie na synodzie hermaniskiem, a potem na kamieńskiem, wszytko ono, cobykolwiek kogo obrażało, z tego to Nowego Testamentu ode mnie w Łosku wydanego, odjąć, a one słowa, którem był z niego wyrzucił, zaś do tekstu wstawić. K’temu i z przedmowy pirwszej, prawie niedaleko od początku, niektóre obraźliwe słowa o sfałszowaniu Nowych Testamentów (jakoby nad inne wszelakie księgi były sfałszowane) wymazać, a gładszymi słowy, nie obraźliwą sentencją, wyrazić. Nawet przypiski, którem był do tychże Nowych Testamentów na końcu przydał, obiecałem odrzucić. Jakożem już za pomocą Bożą tej obietnicy mojej tu w tem Testamencie, tego niniejszego roku 89, dosyć uczynił, co każdy pilny czytelnik baczyć może." [zobacz...]

Biblia Tysiąclecia

Tekst
Biblia Tysiąclecia wydanie 3 - Wyświetlanie rozdziałami [zobacz...] Księga Psalmów z marginaliami z Biblii Jerozolimskiej [zobacz...] Oficjalna(?) strona z tekstem Biblii Tysiąclecia wyd. 3/4 - Dodatkowo - przypisy z Biblii Tysiąclecia [zobacz...] Parafia w Bydgoszczy - Tekst wydania 3 - wyświetlanie księgami [zobacz...] [1980-12] Zakończenie druku wydania III/IV Biblii Tysiąclecia. Ze względu na wielką ilość poprawek (90 stron maszynopisu) J. Chmiel nazwał to wydanie "Biblią tysiąca poprawek". Najważniejsze zmiany: (1) W miejsce „Jahwe” pojawiają się zwrototy „Pan”, „Pan Bóg”, „Bóg”; (2) zastąpienie „Joba” - „Hiobem”. IV wydanie Biblii Tysiąclecia to tzw. "druk anastatyczny" - (metoda kopiowania starych druków przez przenoszenie ich za pomocą kwasów na kamień litograficzny albo blachę cynkową dla uzyskania odbitek). [zobacz...]
Nagranie
Biblia Tysiąclecia (wybrane księgi czytają J.Trela i K.Kolberger) - 1. Mateusza, Dzieje, Rzymian, 2 Tesaloniczan: Jerzy Trela; 2. Łukasza: Krzysztof Kolberger. [zobacz...] Biblia Tysiąclecia [wyd. 5] czytana przez męski głos syntezatora mowy IVONA - Projekt w trakcie realizacji [zobacz...] Biblia Tysiąclecia na YouTube - Biblia Tysiąclecia nagrana w 1982. roku przez studio nagrań Biblioteki dla Niewidomych. [zobacz...] Biblia Tysiąclecia wyd. 3? - Można słuchać rozdziałami lub księgami. Można też pobrać całość (1,2 GB). Biblia Tysiąclecia nagrana w 1982. roku przez studio nagrań Biblioteki dla Niewidomych. Wg informacji na stronie jest to "wydanie drugie" ale wydaje się, że tekst jest z wydania 3 (Księga Rodzaju), z kolei np. Psalmy są w przekładzie Czesława Miłosza. [zobacz...] Biblia Tysiąclecia wydanie 5 - Biblia Audio - Rewelacyjny projekt. 113 godzin słuchowiska z udziałem najlepszych polskich aktorów (m.in. Wojciech Malajkat, Jerzy Trela, Adam Woronowicz, Małgorzata Kożuchowska, Krystyna Janda) - w nowoczesnej oprawie muzycznej i dźwiękowej. [zobacz...] Biblii Tysiąclecia - Wyd. 3 - Potrzebny WinAmp - PISMO Święte Nowego Testamentu w przekładzie Biblii Tysiąclecia. (Wyd. 3) Wydawnictwa Pallotinum czytają: Mieczysław Voit, Jan Tesarz. Poznań 1990. Nagranie leci non-stop i słuchasz tego co akurat jest. [zobacz...]

Biblia Warszawsko-Praska

Tekst
Tekst Biblii - Przeglądanie rozdziałami [zobacz...]
Nagranie
Ewangelię Marka czyta Jerzy Zelnik [zobacz...]

Biblia Wujka

Tekst
1923 - Biblia Jakuba Wujka w transkrypcji typu „B” - Na podstawie Biblii wydanej przez Polskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w 1923 r. Pominięte tam księgi Barucha, Judyty, Machabejskie, Mądrości, Syracha i Tobiasza uzupełniono tu na podstawie oryginalnego wydania Biblii Wujka z 1599 r. Transkrpycja typu „B” uwspółcześnia ortografię Wujka, zachowując wiernie treść jego tłumaczeń. Wstępy i komentarze Wujka pominięte. Śródtytuły zmienione. Przypisy zmienione nieznacznie. Do przeglądania księgami. Do pobrania też jako ZIP, MOBI i EPUB [zobacz...] [1593] Pierwsza edycja Nowego Testamentu pt.: "Nowy Testament Pana naszego IESVSA CHRISTVSA. Z nowu z Laćińskiego y z Gręckiego na Polskie wiernie a szczyrze przełożony : y Argumentami abo Summariuszami każdych Kśiąg / y Rozdźiałow / y Annotacyami po brzegach obiaśniony. Przydane są Nauki y Przestrogi mało nie za każdym Rozdźiałem : Porownanie Ewangelistow SS. Dźieie y drogi rozmaite Piotra y Pawła S. y Regestr rzeczy głownieyszych na końcu. Przez D. IAKVBA WVYKA, Theologa Societatis IESV. Z dozwoleniem Starszych. Pod rozsądek Kośćioła S. Powszechnego Rzymskiego wszytko niech podlęże, Kraków, A. Piotrkowczyk, 1593, 4°. " [zobacz...] [1599-08-23] Pierwsze wydanie tłumaczenia całej Biblii - wydrukował już po śmierci J.Wujka - J. Januszowski (Drukarnia Łazarzowa) in 2°. Pełna nazwa: "Biblia to jest Księgi Starego y Nowego Testamentu według Łacińskiego przekładu starego, w kościele powszechnym przyjętego, na Polski ięzyk z nowu z pilnością przełożone, z dokładaniem textu Żydowskiego y Greckiego, y z wykładem Katholickim, trudnieyszych miejsc, do obrony wiary swiętej powszechnej przeciw kacerstwóm tych czasów należących: przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowca, Theologa Societatis Iesu. Z DOZWOLENIEM STOLICE APOSTOLSKIEY, a nakładem Iego M. Kśiędza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, etć. wydane, Kraków, Druk. Łazarzowa, nakł. S. Karnkowski, 1599, 2°." [zobacz...] [1923] BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przdruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych. [zobacz...] [1962] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie polskim W.O. Jakuba Wujka S.J.. Tekst poprawili oraz wstępami i krótkimi komentarzami opatrzyli: Stary Testament: ks. Stanisław Styś S.J. prof. Kolegium Teol. "Borolanium" w Lublinie; Nowy Testament: ks. Władysław Lohn S.J. prof. Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Wydanie trzecie poprawione, 1962. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy Kraków UL. Kopernika 26. Stron 1280 + 446. NT w wersji poprawionej przez W. Lohna z wydania z 1938 r. Edycja Biblii Wujka, zwana Biblią jezuicką. Wydanie obecnie cieszące się dużą popularnością ze względu na wpis: "POZWALAMY DRUKOWAĆ Z KURII MERTOPOLITALNEJ. Kraków, dnia 22 września 1962r. Karol Wojtyła Vic. Capitularis". W 1985 r. Wydawnictwo Kurii Biskupiej w Lublinie wydało reprint tego wydania (patrz poniżej). [Zobacz różnice pomiędzy wydaniem z 1962 r. i reprintem z 1985 r.] [zobacz...]
Skan
[1593] Pierwsza edycja Nowego Testamentu pt.: "Nowy Testament Pana naszego IESVSA CHRISTVSA. Z nowu z Laćińskiego y z Gręckiego na Polskie wiernie a szczyrze przełożony : y Argumentami abo Summariuszami każdych Kśiąg / y Rozdźiałow / y Annotacyami po brzegach obiaśniony. Przydane są Nauki y Przestrogi mało nie za każdym Rozdźiałem : Porownanie Ewangelistow SS. Dźieie y drogi rozmaite Piotra y Pawła S. y Regestr rzeczy głownieyszych na końcu. Przez D. IAKVBA WVYKA, Theologa Societatis IESV. Z dozwoleniem Starszych. Pod rozsądek Kośćioła S. Powszechnego Rzymskiego wszytko niech podlęże, Kraków, A. Piotrkowczyk, 1593, 4°. " [zobacz...] [1594] Wydanie drugie NT bez komentarzy, pt.: Nowy Testament Pana naszego IESVSA CHRISTUSA. Z nowu z Laćińskiego y z Græckiego na Polskie wiernie a szczyrze przełożony. Przez D. IAKVBA WVYKA Theologa Societatis IESV. Z dozwoleniem Starszych. Pod rozsądek Kośćioła S.Powszechnego Rzymskiego wszytko niech podlęże, Kraków, A. Piotrkowczyk, 1594, 8°. [zobacz...] [1594] Skany "Psałterza Dawidów" J.Wujka z 1594r [zobacz...] [1594] Skany Nowego Testamentu Jakuba Wujka z 1594r [zobacz...] [1594] Wydanie Psałterza pt "PSALTERZ DAWIDOW. Teraz znowu z Laćińskiego / z Græckiego / y z Zydowskiego / na Polski ięzyk z pilnośćią przełożony / y Argumentami / y Annotacyami obiaśniony. Przez D. IAKVBA WVYKA, Theologa Societatis IESV. Z dozwoleniem Starszych. Pod rozsądek Kośćioła S. powszechnego Rzymskiego wszytko niech podlęże, Kraków, A. Piotrkowczyk, 1594, 4°." [zobacz...] [1599-08-23] Pierwsze wydanie tłumaczenia całej Biblii - wydrukował już po śmierci J.Wujka - J. Januszowski (Drukarnia Łazarzowa) in 2°. Pełna nazwa: "Biblia to jest Księgi Starego y Nowego Testamentu według Łacińskiego przekładu starego, w kościele powszechnym przyjętego, na Polski ięzyk z nowu z pilnością przełożone, z dokładaniem textu Żydowskiego y Greckiego, y z wykładem Katholickim, trudnieyszych miejsc, do obrony wiary swiętej powszechnej przeciw kacerstwóm tych czasów należących: przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowca, Theologa Societatis Iesu. Z DOZWOLENIEM STOLICE APOSTOLSKIEY, a nakładem Iego M. Kśiędza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, etć. wydane, Kraków, Druk. Łazarzowa, nakł. S. Karnkowski, 1599, 2°." [zobacz...] [1605] Kolejne wydanie Nowego Testamentu (również bez komentarzy). "Nowy Testament Pana naszego IESVSA CHRISTUSA. Znowu z Laćińskiego y z Græckiego na Polskie wiernie a szczyrze przełożony. Przez D. IAKVBA WVYKA Theologa Societatis IESV. Z dozwoleniem Starszych. Pod rozsądek Kośćioła S. Powszechnego Rzymskiego wszytko niech podlęże, A. Piotrkowczyk, 1605, 8°. " [zobacz...] [1617] Nowy Testament Pana naszego IESVSA CHRISTUSA. Znowu z Laćińskiego y z Græckiego na Polskie wiernie a szczyrze przełożony. Przez D. IAKVBA WVYKA Theologa Societatis IESV. Z dozwoleniem Starszych. Teraz znowu przedrukowany. Pod rozsądek Kośćioła S. Powszechnego Rzymskiego wszytko niech podlęże, Kraków, A. Piotrkowczyk, 1617, 8°. [zobacz...] [1621/22] Nowy Testament Pana naszego IESVSA CHRISTUSA. Znowu z Laćińskiego y z Græckiego na Polskie wiernie a szczyrze przełożony. Przez D. IAKVBA WVYKA Theologa Societatis IESV. Z dozwoleniem Starszych. Teraz znowu przedrukowany. Pod rozsądek Kośćioła S. Powszechnego Rzymskiego wszytko niech podlęże, Kraków, A. Piotrkowczyk, 1621/2, 8°. [zobacz...] [1626] Psałterz Dawidow z Lacińskiego, z Greckiego, y z Zydowskiego na Polski ięzyk przełożony [...] [zobacz...] [1647] Nowy Testament Pana naszego IESVSA CHRISTUSA. Znowu z Laćińskiego y z Græckiego na Polskie wiernie a szczyrze przełożony. Przez D. IAKVBA WVYKA Theologa Societatis IESV. Z dozwoleniem Starszych. Teraz znowu przedrukowany. Pod rozsądek Kośćioła S. Powszechnego Rzymskiego wszytko niech podlęże. W Krakowie.W Druk: Wdowy y Dziedzicow Andrz(eja) Piotrk(owczyka). Typogr: K.I.M Roku Pańsk: 1647. Esteicher: s. 893, [9], karta tyt. w drzewor., inicjały i finaliki drzeworytowe, Wydanie z 1647 roku jest niemal identyczne z edycją roku 1621. [zobacz...] [1647] Tobiasz Pobożny, y Gospodarz Dozorny : Iaki ma być, iaki się młodzi Gospodarze w stanie małżeńskim sprawować, dziatki wychować, czeladkę rządzić maią. Drukarnia Franciszka Cezarego. W Krakowie 1647. Stron 111. Sprowadzony tekst przekładu: To przekład Wujka [zobacz...] [1714] Księgi Psalmów Dawidowych łacinskim y polskim językiem. Przydane są Argumenta, przy każdym Psalmie, z Pisma Świętego y z wykładow roźnych Autorów wyięte. A dla pożytku y Konsolacyi Duchowney Dusz pobożnych, do druku podane przez Zakonnice Nawiedzenia Nayświętszey Panny. Kraków 1714. W Drukarni Franciszka Cezarego, I.K. M. y I. M. X. Biskupa Krakowskiego, Xcia Siewierskiego; także przesławney Akademiey Krakowskiey Ordynaryinego Typografa. (20 x 17 cm), k. [8], s. 464, k. [4], 1 drzeworyt herbowy, opr. sk. z epoki. [zobacz...] [1740] Przedruk pełnej Biblii Wujka według edycji z 1599 r., w jezuickiej Drukarni Akademickiej we Wrocławiu. BIBLIA, to iest Księgi Starego y Nowego Testamentu. Według łacińskiego przekładu starego w kościele powszechnym przyiętego, na polski ięzyk z nowu z pilnością przełożone, ... przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowca ... wydane w Krakowie 1599 teraz przedrukowane. Wrocław 1740. Druk. Akademicka Coll. Soc. Iesu. 8 (duża), k. 8 nlb., s. 2218, 440, k. 35 nlb. [SKANY: Stary Test. | Nowy Test.[zobacz...] [1771] Wydanie dwujęzyczne, łacińsko-polskie pełnej Biblii Wujka według edycji z 1599 r w jezuickiej Drukarni Akademickiej we Wrocławiu. Biblia Sacra Latino-Polonica Vulgatæ Editionis : Auctoritate Sixti V. Et Clementis VIII. Pont. Max. Recognita Summariis Et Notis Theologicis,Historicis,Et Chronologicis Illustrata. [T. 1] Tom I. Zawiera Stary Testament od Genesis do - Eklezjastesa.Tom II. zawiera Stary testament od proroctwa Izajasza do ksiąg Machabejskich oraz cały Nowy testament ewangelii wg Mateusza do objawienia błogosławionego Jana Apostoła. Stron 558+524. [Obok: Skany tomu pierwszego] [zobacz...] [1772] Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament. Przez X. Jakuba Wuyka Societatis Jesu na polski język przełożony. Tom1: Cztery Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza y Jana (396 stron)... . Tom2: Dzieie Apostolskie, Listy swietych Pawła, Jakuba, Piotra, Jana, Judy, y Obiawienie S. Jana (483 strony) ...zawierający, za pozwoleniem Zwierzchności przedrukowany. W Chełmnie roku Pańskiego 1772 [zobacz...] [1777] PSAŁTERZ albo Księga Psalmów Dawidowych z Biblii Polskiey przez D. Jakuba Wuyka z Wągrowca (Theologa Soc. Jesu w Krakowie R.P. 1599 wydaney) wybrany a teraz na żądanie wielu dla pożytku Pobożnych Czytelnikow za pozwoleniem zwierzchności osobno przedrukowany. w Warszawie w Drukarni J.K. Mci y Rzeczypltey Mitzlerowskiey R.P. 1777 rok. Brak numeracji stron [zobacz...] [1815] Nowy Testament Pana naszego Iezusa Christusa / edycyi Wulgaty ; tłumaczenia Iakuba Wuyka. W Petersburgu : nakładem Zgromadzenia Rossiyskiego Bibliyskiego, 1815. [4], 585, [3] strony : errata ; 21 cm [zobacz...] [1819] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa. Edycyi Wulgaty. Tłumaczenia X. Iakuba Wuyka z Wągrowca Theologa Societatis Iesu. Przedrukowany nakładem Komitetu Moskiewskiego oddziału Zgromadzenia Rossiyskiego Bibliyskiego, w Moskwie w drukarni Augusta Semena. 1819. 868, [2] s. ; 25 cm [zobacz...] [1820] Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez X. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na Polski język przełożony, Cztery Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana zawieraiący. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany w Poznaniu 1820. Głoskami Drukarni Nadworney W. Deckera i Spółki. s.879 [zobacz...] [1820] Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez X. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na Polski język przełożony, Dzieje Apostolskie. Listy świętych Pawła, Jakuba, Piotra, Jana, Judy i Obiawienie S. Jana zawierający. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany w Poznaniu 1820. Głoskami Drukarni Nadworney W. Deckera i Spółki. s.483 [zobacz...] [1821] Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, według łacińskiego przekładu, na polski język przełożone przez x. Ioba Wuyka z Wągrowca Theologa Societatis Jesu. W Warszawie. W Drukarni N. Glücksberga, księgarza i typografa królewskiego Uniwersytetu. 1821. BN: Nakł. Towarzystwa Bibliynego Warszawskiego(?); Skan tylko Starego Testamentu do Księgi Nehemiasza plus dwa Apokryfy (Tobiasza i Judyty). Koniec na stronie 622. [zobacz...] [1821] Nowy Testament Pana Naszego Iezusa Christusa / edycyi Wulgaty ; tłum. Iakuba Wuyka. Moskwa : w druk. S. Sieliwanowskiego, 1821. 290 s. [BN] [zobacz...] [1821] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa. Warszawa : Towarzystwo Bibliyne Warszawskie, (Warszawa : N. Glücksberg) 1821. 376+155 s. [BN] [zobacz...] [1822] Stary Testament. Moskwa : Tow. Bibliyne Rossiyskiego Oddz. Mosk., 1822 ([s.l. ; s.n.]). 1126 s. ; 25 cm [zobacz...] [1830] Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Lipsku głoskami Drukarni Karla Tauchnica. 1830. 586 s. [zobacz...] [1831] Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Lipsku głoskami Drukarni Karla Tauchnica. 1831. 586 s. [zobacz...] [1832] Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Lipsku głoskami Drukarni Karla Tauchnica. 1832. 586 s. [zobacz...] [1836] Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Lipsku głoskami Drukarni Karla Tauchnica. 1836. 586 s. [zobacz...] [1838] Biblia Nowego Testamentu dla wiernych katolików na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka S.J. Nowe stereotypowe wydanie Jana Nep. Bobrowicza. Ozdobione 170 obrazkami. W Lipsku, nakładem J. Baumgaertnera. [zobacz...] [1838] Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu / na jęz. pol. przeł. przez Jakóba Wujka ; wyd. stereotypowe Jana Nep. Bobrowicza. Wydanie 1. Lipsk : J. Baumgaertner, 1838. Nowe wydanie. [8], VIII, 1249, [1], XLIX, [5], 410 s. : il. ; 25 cm. Estr XIX t. 5 s. 175. Biblia posiada 3 strony tytułowe: (1) Dla całości wydania (strona z drzeworytem) - na dole jest rok 1838. (2) Dla Starego Testamentu (strona "nieozdobiona") z napisem "Nowe wydanie" - na dole jest rok 1839 [Dlatego Estreicher podaje rok wydania tego egz. jako 1839]. (3) Nowy Testament (strona z drzeworytem) - na dole jest rok 1838. [zobacz...] [1839] Nowy Testament Pana Naszego Iezusa Chrystusa. We Lwowie nakładem Bartłomieja Jabłońskiego i Syna. 1839. 406 s. {BP}: Z karty tytułowej nie wiadomo co to za tłumaczenie, ale z porównania wynika, że to tekst tłumaczenia J.Wujka [zobacz...] [1840] Biblia to iest księgi Starego i Nowego Testamentu, według łacińskiego przekładu starego, w kośćiele powszechnym przyiętego, na polski ięzyk znowu z pilnośćią przełożone, z wykładem katholickim, trudnieyszych mieysc, do obrony wiary świętéy powszechnéy przećiw kacérztwóm tych czasów należących, przedtem przez D. Jakuba Wuyka z Wągrowca, Theologa Societatis Jesu. Z dozwoleniem Stolice Apostolskiéy, a nakładem Ie M. Księdza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, etc. wydane w Krakowie 1599. Teraz Cum licentia ordinarii przedrukowane. We Lwowie nakładem Bartłomieja Jabłońskiego i Syna. 1840. 864 s. Stary Testament, Tom 1: Od Genesis do Psalmów. [zobacz...] [1840] Biblia to iest księgi Starego i Nowego Testamentu, według łacińskiego przekładu starego, w kośćiele powszechnym przyiętego, na polski ięzyk znowu z pilnośćią przełożone, z wykładem katholickim, trudnieyszych mieysc, do obrony wiary świętéy powszechnéy przećiw kacérztwóm tych czasów należących, przedtem przez D. Jakuba Wuyka z Wągrowca, Theologa Societatis Jesu. Z dozwoleniem Stolice Apostolskiéy, a nakładem Ie M. Księdza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, etc. wydane w Krakowie 1599. Teraz Cum licentia ordinarii przedrukowane. We Lwowie nakładem Bartłomieja Jabłońskiego i Syna. 1840. 604 s. Stary Testament, Tom 2: Od Przypowieści do Malachiasza + Apokryfy. [zobacz...] [1843] Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament przez Jakuba Wuyka na polski język przełożony. Lipsk : [s.n.], 1843 (Lipsk : K. Tauchnic). [4], 586 s., [4] k. tabl ; 16 cm. [zobacz...] [1844] Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament. Na jẹzyk polski przełożony przez ks. Jakóba Wujka S. J. Wydanie drugie stereotypowe poprawne Jana Nep. Bobrowicza. Ozdobione 170 obrazkami. Lipsk. Nakładem J.Baumgaertnera, 1844. 458 s. [zobacz...] [1847] Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Lipsku głoskami Drukarni Karla Tauchnica. 1847. 586 s. [zobacz...] [1851] Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Lipsku głoskami Drukarni Karla Tauchnica. 1851. 586 s. [zobacz...] [1854] Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament z łacińskiego na język polski przełożony przez ks. Jakóba Wujka S. J. Wydanie nowe stereotypowe Jana Nep. Bobrowicza. Ozdobione 3 stalorytami i 170 drzeworytami w texcie. Trzeci oddruk. Lipsk, Nakładem J. Baumgaertnera. 1854. [8], 458, II s. 3 k. tabl. : il. ; 25 cm [zobacz...] [1854] Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Lipsku głoskami Drukarni Karla Tauchnica. 1854. 586 s. [zobacz...] [1856] Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Lipsku głoskami Drukarni Karla Tauchnica. 1856. 586 s. [zobacz...] [1858] Księgi Starego Testamentu / z łac. na jęz. pol. przeł. przez Jakóba Wujka z Wągrowca. Lipsk : J. Baumgaertner, 1858. Wydanie 3, ster., popraw.[...] ozdob. przeszło 300 obrazkami i dwoma sztychami na stali. [6], VIII, 1249, [1], XLIX, [1], [3] k. tabl. : il. ; 24 cm. [zobacz...] [1858] Biblia, Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament z łacińskiego na język polski przełożony przez ks. Jakóba Wujka S. J. Wydanie czwarte stereotypowe J. N. Bobrowicza uczynione za potwierdzeniem J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Ozdobione 3 stalorytami i 170 drzeworytami w tekście. Lipsk, Nakładem księgarni J. Baumgaertnera, 1858. [6], II, 458 s., [3] k. tabl. : il. ; 25 cm [zobacz...] [1859] Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Berlinie, drukiem Trowicza i Syna. 1859. [4], 503 s. ; 18 cm [zobacz...] [1860] Biblia, Księgi Starego Testamentu / z łac. na język polski przeł. przez Jakóba Wujka z Wągrowca ; ozdobione przeszło 300 obrazkami i 2 sztychami na stali. Na stronie przedtytułowej tyt.: Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu na jęz. pol. przeł. przez Jakóba Wujka. - Wydanie 4 ster., popr. Jana Nep. Bobrowicza. - Ozdobione 500 obrazkami i 5 sztychami na stali. Lipsk : J. Baumgaertner, 1860. [10], VIII, 1249, [1], L s., [2] k. tabl. : il., err. ; 25 cm. Estr XIX t. 5 s. 175. [zobacz...] [1862] Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Belinie drukiem Trowicza i Syna. 1862. [4], 448 s. ; 18 cm [zobacz...] [1862] Biblia, Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament z łacińskiego na język polski przełożony przez ks. Jakóba Wujka S. J. Wydanie piąte stereotypowe uczynione za potwierdzeniem J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Ozdobione 3 stalorytami i 170 drzeworytami w tekście. Lipsk, Nakładem księgarni J. Baumgaertnera, 1862. [10], II, 458 s., [3] k. tabl. : il. ; 25 cm [zobacz...] [1866] Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Belinie drukiem Trowicza i Syna. 1866. 422 s. ; 18 cm [zobacz...] [1870] Święta Jezusa Chrystusa Ewangelija według świętego Marka wydrukowana dla ociemniałych. Warszawa : [s.n.], 1870 (Warszawa : Druk. Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych). Druk literami wypukłymi. Plik ze skanami (link po prawej) zawiera skany tylko do Marka 9,19 [zobacz...] [1872] Nowy Testament x. Jakóba Wujka, T. J. z komentarzami błędom wieku odpowiednemi, wydał x. St. Stojałowski T. J. Święty Mateusz.. Tomik I Część 1sza. Od strony 177: Święty Marek. Tomik I. Cześć 2-ga [Przekład Marka zawiera tylko rozdziały 1-10]. W Krakowie, w Drukarni "Czasu", 1872, 271 s. Zobacz osobną stronę poświęconą temu wydaniu. [zobacz...] [1872] Próba uwspółcześnienia tłumaczenia J.Wujka. Ks. Franciszek Pawłowski przedrukował nienaruszony tekst psalmów, ale dodał do nich komentarz, w którym wyjaśniał niezrozumiałe słowa i archaiczne konstrukcje gramatyczne. [Z aukcji Allegro 3014012579]: Psałterz, czyli Księga psalmów z przydatkiem pieśni biblijnych, które w brewiarzu Rzymskim przychodzą i trenów Jeremiaszowych. Krótkim komentarzem objaśnił: X. Franciszek Pawłowski Scholastyk katedralny przemyski. W Krakowie. Nakładem Wydawnictwa Dzieł Katolickich Władysława Jaworskiego 1872 r. Tom I i II. Stron 547 i 550 (zawiera oryginalne tłumaczenie Wujka i bardzo obszerne komentarz do poszczególnych wersów psalmów). ... W księdze znajduje się pierwszy i drugi tom... czterotomowego wydania... – każdy psalm zamieszczony jest w oryginalnej szacie językowej tłumaczenia Wujka, do tego dodane są najobszerniejsze komentarze do poszczególnych wersów psalmu oraz ogólne informacje o psalmie i jego miejscu w liturgii." [zobacz...] [1873-1874] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu podług textu łacińskiego Wulgaty, przekład X. Jakóba Wujka, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. Wydanie nowe z objaśnieniami podług J. Fr. Allioli, zaaprobowane przez Konsystorz Archidyecezyi Warszawskiej, ozdobione 230 illustracyami Gustawa Doré. Warszawa, Michał Glücksberg, [tom1:] MDCCCLXXIII (1873 r.); [tom2:] MDCCCLXXIV (1874 r.). Lipsk, drukiem B. G. Teubnera. Zgoda władz carskich w Warszawie z 31 sierpnia 1872 r. "Aprobata Konsystorza Generalnego Archidyecezyi Warszawskiéj. Według istniejących w kościele przepisów, czytanie Biblii w językach żyjących wtedy być może pozwolonem, gdy przekład jest dokonany przez tłumacza prawowiernego i opatrzony (zwłaszcza w Starym Testamencie) objaśnieniami, z nauką kościoła - jedynego stróża i tłumacza Słowa Bożego, zgodnemi. Warunkom tym odpowiada w zupełności wydanie niniejsze ksiąg Ś. Ś., znanego i przez Stolicę Apostolską upoważnionégo przekładu X. Jakóba Wujka, opatrzone objaśnieniami z prawowiernych autorów wziętemi, nadto rycinami cenionego powszechnie artysty Gustawa Doré. Z tych powodów Konsystorz Generalny Archidyecezyi Warszawskiej oświadcza, że przeciw temu wydaniu nie tylko ze swej strony nie ma nic do nadmienienia, ale je owszem potwierdza i do użytku wiernych zaleca. Warszawa dnia 5 Października 1872. Administrator Archidyecezyi Warszawskiéj, Prałat Metropolitalny Warszawski, X. Stanisław Kostka Zwoliński. (L. S. No. 2247). Sekretarz, X. Jgnacy Durewicz.” [SKANY: TOM 1 | TOM 2[zobacz...] [1873] Skany tomu I wydania Biblii Wujka z 1873r z ilustracjami Gustava Dore [zobacz...] [1874] Skany tomu II wydania Biblii Wujka z 1874r z ilustracjami Gustava Dore [zobacz...] [1875] Księgi Starego Testamentu / z łac. na jęz. pol. przeł. przez Jakóba Wujka z Wągrowca. Lipsk : J. Baumgaertner, 1875. Wydanie 5, Wydanie piąte stereotypowe, poprawne, uczynione za pozwoleniem Przewielebnego Generalnego Konsystoryum Katolickiego w Królestwie Saskiem, ozdobione przeszło 300 obrazkami i pięcioma sztychami na stali. [8], VIII, L, 1249, [1] strona : ilustracje ; 24 cm [zobacz...] [1875] Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament przez X. Jakóba Wuyka na polski język przełożony, z kilkoma według greckiego oryginału sprostowanymi, poniż stronnicy umieszczonymi odmiennymi wyrazami. W Wiedniu, nakładem A. Reicharda i Spółki. 1875. [4], 423 s. ; 13 cm. Na końcu: Drukiem Adolfa Holzhansena w Wiedniu. [zobacz...] [1878] Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament przez X. Jakóba Wuyka na polski język przełożony. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej roku 1599 uskutecznionej, a pzrez ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego potwierdzonej. Z kilkoma według greckiego oryginału sprostowanymi, poniż stronnicy umieszczonymi odmiennymi wyrazami. Wiedń. Nakładem A. Reicharda i Spółki. 1878. [4], 428 s. ; 20 cm. Na drugiej stronie: Polish N. T. (Wujk). Drukiem Adolfa Holzhansena w Wiedniu. [zobacz...] [1883] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z łacińskiego na język polski przełożony przez Ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599 potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronnicy umieszczonemi. Wiedeń. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. W Warszawie u Adolfa Kontora. 1883. [3], 428 s. ; 13 cm. [zobacz...] [1888] Biblia, Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament z łacińskiego na język polski przełożony przez ks. Jakóba Wujka S. J. Wydanie szóste stereotypowe uczynione za potwierdzeniem J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego ozdobione 200 rycinami i obrazem kolorowym. Poznań. Nakładem księgarni katolickiej. 1888. 474 s., [1] k. tabl. kol. : il.; 31 cm. BP: Obraz kolorowy błogosłąwiącego Jezusa tuż przed stroną tytułową. [zobacz...] [1890] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z łacińskiego na język polski przełożony przez Ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599 potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronnicy umieszczonemi. Wiedeń. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. W Warszawie u Adolfa Kontora. 1890. [3], 428 s. ; 13 cm. [zobacz...] [1892] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z łacińskiego na język polski przełożony przez Ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599 potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronnicy umieszczonemi. Wiedeń. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. W Warszawie u Adolfa Kontora. 1892. [4], 430 s. ; 20 cm [zobacz...] [1892] Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa : podług tekstu łacińskiego Wulgaty przekład X. Jakóba Wujka zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. Wydanie nowe z objaśnieniami podług J. Fr. Allioli zaaprobowane przez Konsystorz Archidecezyi Warszawskiej. Ozdobione 78 ilustracjami Gustawa Dore. Warszawa. 1892. [4] s., 416 szp., [3] s., 78 k. tabl. ; 30 cm [zobacz...] [1893] Pismo Święte. Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Cz. 1, Cztery Ewangelie św. Wydanie popularne dla wiernych z tekstem Ks. J. Wujka z komentarzem Ks. Alliolego, zaaprobowane przez J. E. Michała Nowodworskiego, Biskupa Dyecezyi Płockiej. Warszawa. Leppert & Comp., Drukarnia "Kupiecka", Elektoralna, Nr 8. 1893. 254, IV, [2] s. ; 18 cm [zobacz...] [1895] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podług tekstu łacińskiego Wulgaty przekład X. Jakóba Wujka, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską, [z] objaśnieniami podług J. Fr. Allioli, ozdobione przeszło 1000 ilustracjami autentycznych pomników i zabytków starożytności świata biblijnego. Nagrodzone przez Jego Świątobliwość Ojca Świętego Leona XIII listem pochwalnym i złotym medalem. Wydanie nowe pod kierunkiem X. Henryka Kossowskiego Biskupa-Sufragana Diecezji Kujawsko-Kaliskiej. Zgodność i wierność tekstu z pierwotnym przekładem X. Wujka, przy zastosowaniu dzisiejszej pisowni, sprawdzana przez JM. Xiędza Rocha Filochowskiego Prałata Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej. Warszawa [1895]. NAKŁAD REDAKCJI "WĘDROWCA". Nowy-Świat 47, str. 821+XLVI [zobacz...] [1896-1898] Biblia łacińsko-polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T. J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa Metropolity Mohylowskiego. We czterech tomach in 8-vo maj. (Fracta Pacina). Wydanie trzecie. Tom I [1896r. - stron XXIV+542 SKAN] obejmuje księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską, Liczby, Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów i Rut. Tom II [1896r. - stron 1065 SKAN] obejmuje Księgi: Cztery Królewskie, dwie Paralipomenon (Kronik), dwie Ezdrasza (Ezdrasza i Nehemiasza), Tobiasza, Judyty, Estery, Joba, Psalmów, Przypowieści, Ekklezyastesa, Pieśni nad Pieśniami, Mądrości i Ekklezyastyka. Tom III [1896r - stron 686 SKAN] obejmuje Księgi: Izajasza, Jeremiasza, Barucha, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Micheasza, Jonasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza i dwie Machabejskie. Tom IV [1898r. - stron 844 SKAN] obejmuje Księgi Nowego Testamentu, jako to: Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, czternaście listów św. Pawła, list św. Jakóba, dwa listy św. Piotra, trzy listy św. Jana, list św. Judy i Objawienie św. Jana. Wilno. Nakładem i Drukiem Józefa Zawadzkiego 1996-1898. [zobacz...] [1896] Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament. Z łacińskiego na język polski przełożony przez Ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599 potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronnicy umieszczonemi. Wiedeń. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. 1896.[4], 428 s. ; 20 cm [zobacz...] [1898] Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament. Z łacińskiego na język polski przełożony przez Ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599 potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronnicy umieszczonemi. Lipsk, drukiem Pöschela i Treptego. 1898. 352, 92 s., 2 k. tabl. : mapy ; 20 cm [zobacz...] [1898] Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. "Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego" (z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione - Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału), Lipsk - Drukiem W. Drugulina 1898 rok w treści (862 +282 strony) [zobacz...] [1899] BIBLIA TO JEST KSIĘGI STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU Z ŁACIŃSKIEGO NA JĘZYK POLSKI PRZEŁOŻONE PRZEZ KS. D. JAKÓBA WUJKA "dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego" (z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione - Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału), Lipsk - Drukiem W. Drugulina 1899 rok w treści (862 +282 strony) dodatkowo 4 mapki. [zobacz...] [1907] Biblia łacińsko-polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T. J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa Metropolity Mohylowskiego. We czterech tomach in 8-vo maj. (Fracta Pacina). Wydanie czwarte. Tom I obejmuje księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską, Liczby, Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów i Rut [SKAN TOMU 1]. Tom II obejmuje Księgi: Cztery Królewskie, dwie Paralipomenon (Kronik), dwie Ezdrasza (Ezdrasza i Nehemiasza), Tobiasza, Judyty, Estery, Joba, Psalmów, Przypowieści, Ekklezyastesa, Pieśni nad Pieśniami, Mądrości i Ekklezyastyka [SKAN TOMU 2]. Wilno. Nakładem i Drukiem Józefa Zawadzkiego 1907. [zobacz...] [1909] Próby uwspółcześnienia Wujka przez anonimowego modernizatora pracującego dla Zakładu Kórnickiego. W edycji kórnickiej wyszły tylko 3 tomy, wszystkie w Poznaniu: Genezis (1909), Exodus (1912), Leviticus (1918). Modernizator w niejasnych miejscach zastępował zwroty Wujka innymi wziętymi ze staropolskich wersji: Leopolity, Biblii brzeskiej i gdańskiej. Zakład Kórnicki, Słowa Pisma świętego podane do rozmyślania, Genesis - Księga Rodzaju) Drukowane jako Manuskrupt, 1909, ss.16nlb.+150+17 (w tym Skorowidz słów Pisma św. do rozmyślania i Spis rzeczy)+mapka. Przekład Genesis jest Jakuba Wujka. "Niektóre ustępy, za pozwoleniem Władzy duchownej podane są w innem, niż Wujka, tłumaczeniu - kursywą ; zmiany gramatyczne ortograficzne nie są zaznaczone." (s.6nlb.) Nie doszukałem się, aby był podany autor tych nielicznych ustępów innego tłumaczenia. Do kolejnych fragmentów są zaraz pod nimi nieco drobniejszą czcionką podawane objaśnienia różnych autorów, chociaż nie zawsze zaznacza się źródło objaśnienia. "... w objaśnieniach uwzględniono głównie to, co może wpłynąć na poprawę życia. [zobacz...] [1912] Próby uwspółcześnienia Wujka przez anonimowego modernizatora pracującego dla Zakładu Kórnickiego. W edycji kórnickiej wyszły tylko 3 tomy, wszystkie w Poznaniu: Genezis (1909), Exodus (1912), Leviticus (1918). Modernizator w niejasnych miejscach zastępował zwroty Wujka innymi wziętymi ze staropolskich wersji: Leopolity, Biblii brzeskiej i gdańskiej. [zobacz...] [1914] Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament. Z łacińskiego na język polski przełożony przez Ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599 potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronnicy umieszczonemi. Lipsk, drukiem Pöschela i Treptego. 1914. 352 s., [1] k. tabl. : il. ; 18 cm [zobacz...] [1917] Edward Górski, Listy świętego Pawła. Radom: nakładem autora, 1917. XV, [1], 279 s., [1] k. tabl. kolor. ; 24 cm. Uwagi: Na stronie Wikipedii poświęconej Jakubowi Wujkowi ta pozycja figuruje wśród bibliografii jako "(Listy św. Pawła), Radom 1917". Dlatego został zaliczony w poczet tekstów Wujka. [zobacz...] [1918] Próby uwspółcześnienia Wujka przez anonimowego modernizatora pracującego dla Zakładu Kórnickiego. W edycji kórnickiej wyszły tylko 3 tomy, wszystkie w Poznaniu: Genezis (1909), Exodus (1912), Leviticus (1918). Modernizator w niejasnych miejscach zastępował zwroty Wujka innymi wziętymi ze staropolskich wersji: Leopolity, Biblii brzeskiej i gdańskiej. [zobacz...] [1923] Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament. Z łacińskiego na język polski przełożony przez Ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599 potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronnicy umieszczonemi. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1923. 352 s., [1] k. tabl. : il. ; 18 cm [zobacz...] [1923] BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przdruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych. [zobacz...] [1928] BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1928. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych. [zobacz...] [1928] Ewangelia według ś. Jana z łacińskiego na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronicy umieszczonemi. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne 1928. s. 75 [zobacz...] [1928] Szlagowski Antoni : Nowy Testament Jezusa Chrystusa w przekładzie Ks. Jakuba Wujka T.J. Wydanie czwarte. Kraków 1928 Wydawnictwo Księży Jezuitów 9 x 13.3 x 4.5 cm s. 1096 [zobacz...] [1930] Ewangelia według ś. Marka z łacińskiego na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronicy umieszczonemi. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne 1930. s. 57 [zobacz...] [1930] Ks. Dr Edward Górski, Profesor Sem. Duch. w Sandomierzu, Księga Psalmów. Tekst i komentarz. Wydanie drugie. Sandomierz 1930. Ze wstępu autora do wydania drugiego: "Poza komentarzem, [...] umieściłem tekst łaciński Wulgaty w opracowaniu Hetzenauera, i polski w przekładzie ks. Jakuba Wujka." [zobacz...] [1936] Nowy Testament w przekładzie polskim W. O. Jakuba Wujka T. J., Wydanie nowe, przejrzane i objaśnione. Kraków [1936]. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy Księży Jezuitów, str. 758. Biblia krakowska z poprawkami Ludwika Semkowskiego[zobacz...] [1937] Ewangelia według ś. Łukasza z łacińskiego na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronicy umieszczonemi. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne 1937. s. 100 [zobacz...] [1937] Ewangelia według ś. Jana z łacińskiego na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronicy umieszczonemi. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne 1937. s. 75 [zobacz...] [1937] Ewangelia według ś. Marka z łacińskiego na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronicy umieszczonemi. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne 1937. s. 57 [zobacz...] [1937] Ewangelia według ś. Mateusza z łacińskiego na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronicy umieszczonemi. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne 1937. s. 93 [zobacz...] [1938] Nowy Testament. Na podstawie przekładu o. Jakuba Wujka t.j. wydanie nowe, przerobione i objaśnione przez księży Towarzystwa Jezusowego. Wydanie drugie. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy - Biblia krakowska - wznowienie wydania z 1935, ale z dalszymi poprawkami W. Prokulskiego, M. Morawskiego, J. Andrasza, L. Semkowskiego i W. Lohna[zobacz...] [1938] Ewangelia według ś. Mateusza z łacińskiego na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronicy umieszczonemi. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne 1938. s. 93 [zobacz...] [1938] Ewangelia według św. Jana z łacińskiego na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronicy umieszczonemi. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne 1938. s. 39 [zobacz...] [1939] Ewangelie i Dzieje Apostolskie w przekładzie polskim Jakuba Wujka. Wydanie nowe przejrzane i objaśnione. Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy Księża Jezuici, [1939]. Wydanie nowe 2. [4], 432 s. ; 14 cm. To nie to samo wydanie co z 1938 r. Wpis z Biblioteki Narodowej: " Nie dublet: I 502.903 [ wyd. z 1938 r.]- podpisany aut. przedm., inny krój czcionki. [zobacz...] [1941] Ewangelie i Dzieje Apostolskie / w przekł. pol. Jakuba Wujka. Jerozolima 1941: Katolickie Duszpasterstwo nad Uchodźcami Polskimi w Palestynie, 1941. Przedr., oryg.: Wyd. Apostolstwa Modlitwy w Krakowie, 1937. 487 s. : rys. ; 15 cm. [zobacz...] [1941] Święta Jezusa Chrystusa Ewangelia według Jana z łącińskiego na język polski przełożona przez Ks. Jakóba Wujka. Nakładem Biblioteki Polskiej w Budapeszcie. 1941. Maszynopis. 60 s. [zobacz...] [1941] Pana Naszego Jezusa Chrystusa Nowy Testament / [w przekł. Jakuba Wujka ; przedm.: Józef Gawlina]. 1941 Londyn F. Mildner & Sons, Herbal Hill, London, E.C.1, 1941. [4], 758 s. BP: Fotograficzny przedruk wydania Nowego Testamentu Jezuitów z 1936r. [zobacz...] [1942] Święta Ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa: i Dzieje Apostolskie z dodatkiem modlitw i pieśni. Druk Poliglota Vaticana. Wydawca Miasto Watykańskie 1942, s. XV, 511, 4 mapki na 1 skald. tablicy. Krótki wstęp papieża Piusa XII: "Umiłowanym Narodu Polskiego synom i córkom, uchodźcom i jeńcom, z ojcowskim uczuciem i życzeniem...". Przedruk z Nowego Testamentu z 1936 z poprawkami L. Semkowskiego) [zobacz...] [1945] Pismo Święte Starego Przymierza w przekładzie Ks. Jakuba Wujka. Część 3. Księgi Izajasza, Jeremiasza, Barucha, Ezechiela, Daniela. Londyn : F. Mildner and Sons, 1945. Ze wstępu: Obecne wydanie Biblii Świętej jest fotograficzną reprodukcją wydania dokonanego przez Księży Jezuitów w Krakowie, w roku 1935. s. 200 [zobacz...] [1948] Pismo Święte Starego Przymierza w przekładzie Ks. Jakuba Wujka, T.J. Część 1. Pięcioksiąg (Księga Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, powtórzonego Prawa) i Księga Jozuego..(Przedruk z wydania XX. Jezuitów, Kraków 1935). Londyn1948 F. Mildner and Sons (Publishers) Herbal Hill - London, E.C.1 [zobacz...]

Biblia pierwszego Kościoła

Tekst
Fundacja Biblos - Ewangeliarz - Przed komentarzem pojawia się tekst tłumaczenia ks. Popowskiego. Komentarz na stronie odnosi się tylko do Ewangelii, więc dostępne jest tylko ich tłumaczenie. [zobacz...]

Biblia warszawska [brytyjka]

Tekst
Tekst Biblii warszawskiej na biblia-online.pl [zobacz...] Tekst tłumaczenia - Przeglądanie rozdziałami [zobacz...] [1975] Ukazanie się tłumaczenia całej Biblii Warszawskiej: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. [zobacz...]
Nagranie
Biblia Audio - BIBLIA to jest PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU, NOWY PRZEKŁAD z języków hebrajskiego i greckiego, opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Wydanie VIII. © Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1990. Czyta pastor Marian Biernacki z Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE w Gdańsku. [zobacz...] Biblia Warszawska na Youtube - Dostępne: Stary Testament, Nowy Testament + oddzielnie Księga Psalmów i Księga Izajasza [zobacz...] Biblia warszawska na YouTube [Nowy Testament] - czyta Marian Biernacki [zobacz...] Biblia warszawska na YouTube [Playlista] - czyta Ryszard Matusiewicz - Do słuchania księgami [zobacz...] Biblia warszawska na YouTube [Stary Testament] - czyta Marian Biernacki [zobacz...]

Chwała Boża - F.Aszkenazy

Tekst
[1927] Chwała Boża : (Psałterz Dawidowy). Księga 1 / z hebrejskiego (!) przeł., wstępem i uwagami zaopatrzył Fryderyk T. Aszkenazy. Lwów : nakł. Autora, 1927. 83 s. [zobacz...]

Czesław Miłosz

Skan
[1977] Ewangelia według św. Marka. Przeł. Cz. Miłosz. „Znak” 1977, nr 11/12. [zobacz...]
Nagranie
Księga Psalmów - Czyta Ksawery Jasieński [zobacz...]

Daniel Kaleta - Tłum. dosłowne NT

Tekst
Pliki Word z tłumaczeniem [zobacz...] Teksty Daniela Kalety [BP] [zobacz...]

Dobra Czytanka wg ziom'a Janka

Tekst
Fragment Dobrej czytanki - Ewangelia Jana => rozdział 4 [zobacz...]

Ecclesiastes - Hieronima z Wielunia

Tekst
Ecclesiastes (fragmenty) - Transkrypcja na podstawie wydania: W. Wydra, W.R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. [zobacz...]
Skan
[1522] ECCLESIASTES Xyegi Salomonowe / ktore polskim wykładem kaznodźieyskye myanuiemy. Bowyem ten kaznodźieyca Salomon mądry / przez ninieysse xięgi naucza nas wzgardźyć ten świat marny. Gdźie więc iesli pilnie przeczytać będźyemy / nyemały pożytek y pociessenie nasse weźmiemy, Kraków, H. Wietor, 1522, 4°. [zobacz...]

Ecclesiastes - Jana z Sanoka

Skan
Skany tłumaczenia Ecclesiastesa [zobacz...] [1590] ECCLESIASTES Kśięgi Salomona Krola Jzrahelskiego / Po Polsku Kaznodzieyskie nazwane, [Kraków, A. Piotrkowczyk], 1590, 4°. [zobacz...]

Ecclesiastes Salomona - Ks. P. Mniński

Skan
[1860] Wydanie drukowame. Ecclesiastes Salomona, wierszem polskim tłumaczony, przez Księdza Patrycego Mnińskiego, zakonu Ś-go Pawła, w roku 1761. wydał z rękopismu, i wstępem o stanie Literatury polskiej, za Augustów Sasów powiększył Edward Marjan Galli. 1859 r. Żytomierz. Nakładem Księgarni Jana Hussarowskiego. 1860. 69, [2] s. ; 20 cm [zobacz...]

Estery, Judyty i Zuzanny wierszem

Skan
Xegi Ester, Judyt, Zuzanny, z Pisma Swietego wybrane... [zobacz...]

Ew. Mateusza - E.Sołoweyczyk

Tekst
[1879] Biblia, Talmud i Ewangelia: Qol Qor'e. Kôl Kôré. (Vox clamantis). Ewangelia świętego Mateusza. Przez rabina Eliasza Sołoweyczyka. Przekład dokonany pod kierunkiem Xawerego Korczak Branickiego. Paryż. W Drukarni Polskiej Adolfa Reiffa. 9, Place Du Collége de France 9. 1879. 363 s. [zobacz...]
Skan
Skan oryginalnego wydania z 1876 r. - Skany na stronach Polona.pl [zobacz...]

Ew. Mateusza - S.Stojałowski

Skan
[1872] Nowy Testament x. Jakóba Wujka, T. J. z komentarzami błędom wieku odpowiednemi, wydał x. St. Stojałowski T. J. Święty Mateusz.. Tomik I Część 1sza. Od strony 177: Święty Marek. Tomik I. Cześć 2-ga [Przekład Marka zawiera tylko rozdziały 1-10]. W Krakowie, w Drukarni "Czasu", 1872, 271 s.. Pozycja uwzględniona w wydaniach Jakuba Wujka. [zobacz...]

Ew.Marka - Bogusław Nowak

Tekst
EWANGELIA WEDŁUG MARKA - tłumaczenie dosłowne - Kopia [z dnia 29 lutego 2008 r.] strony oryginalnie dostępnej pod adresem: http://www.nowaksvd.opoka.net.pl/biblia/ [zobacz...]

Ew.Marka - T.Węcławski

Tekst
Treść przekładu na stronie internetowej autora - [2012-09-10: revision-6 z 01-lis-2011] [zobacz...]

Ewang. i Dz.Ap. - W.Szczepański

Tekst
[1917] SZCZEPAŃSKI Wł. Ks. T. J. Ewangelie i Dzieje Apostolskie. Przełożył i objaśnił.. Kraków. Nakl. Wyd. Tow. Jez. Druk. E. i K. Koziańskich 1917. 16°. XVl + 742. GK. XXIV (1917) 345; MPP. 1917. 225-226. [zobacz...]
Skan
[1914] SZCZEPAŃSKI Wł. Ks. T.J. Bóg-Człowiek w opisie Ewangelistów. Nowy synoptyczny przekład czterech Ewangelij w jednej. Na podstawie tekstu greckiego z objaśnieniami opracował Ks.Władysław Szczepański T.J. Z przedmową J. E. Arcybp. J. Bilczewskiego. Dzieło zdobi 34 obrazów Jana Fra Angelika, mapa Palestyny i wiele rycin. Rzym. Papieski Instytut Biblijny. Warszawa, Kraków, Gebethner i Wolff. 1914. fol. XL+467 i 36 tablic. W.Szczepański we wstępie do Ks. Dr. Edward Górski, "Jezus Chrystus w świetle Ewangelii": [...] opracowałem w roku 1914 harmonię ewangeliczną pod tytułem "Bóg człowiek w opisie ewangelistów", oparzyłem ją komentarzem i sporządziłem dla niej osobny nowy przekład na podstawie tekstu greckiego. Chodziło mi bowiem o szersze, wykształcone warstwy naszego społeczeństwa." [zobacz...] [1917] Cztery Ewangelie z 1917r. - Wikimedia Commons [zobacz...] [1917] Cztery Ewangelie z 1917r. [cz.1] - Polona.pl - To tylko szczegółowe wprowadzenie. Ta część NIE zawiera tekstu przekładu. [zobacz...] [1917] Cztery Ewangelie z 1917r. [cz.2] - Polona.pl - Tylko ta część zawiera tekst przekładu. Fizyczny brak stron XVII-XVIII. [Przedmowa] [zobacz...] [1917] Ewangelie i Dzieje Apostolskie - Polona.pl [zobacz...] [1922] Św. Ewangelja według Łukasza. Przełożył i objaśnił Ks. Dr. Wł. Szczepański T.J. Prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Nakład Księgarni Św. Wojciecha Poznań - Warszawa - Wilno - Lublin. 225, [1] s. ; 18 cm [zobacz...] [1922] Św. Ewangelja według Jana. Przełożył i objaśnił Ks. Dr. Wł. Szczepański T.J. Prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Nakład Księgarni Św. Wojciecha Poznań - Warszawa - Wilno - Lublin. 180, [1] s. ; 18 cm [zobacz...] [1922] Św. Ewangelja według Marka. Przełożył i objaśnił Ks. Dr. Wład. Szczepański T.J. Prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Nakłąd Księgarni Św. Wojciecha Poznań - Warszawa - Wilno - Lublin. 138, [1] s. ; 18 cm [zobacz...] [1922] Św. Ewangelja według Mateusza. Przełożył i objaśnił Ks. Dr. Wł. Szczepański T.J. Nakład Księgarni Św. Wojciecha Poznań - Warszawa - Wilno - Lublin. 231, [1] s. ; 18 cm [Imprimatur z 3.02.1922] [zobacz...] [1922] Ewangelia Mateusza - Polona.pl [zobacz...] [1922] SZCZEPAŃSKI Wł. Ks. T. J. Bóg-Człowiek w opisie Ewangelistów. Nowy synoptyczny przekład czterech Ewangelij w jednej, na podstawie tekstu greckiego opracował... Z przedmową Ks. Arcybp. J. Bilczewskiego. Wyd. drugie poprawione. Kraków 1924. XX. Jezuici 8°. 457. [zobacz...] [1924] Bóg-Człowiek w opisie Ewangelistów [wyd.2] - Polona.pl [zobacz...] [1936] BÓG - CZŁOWIEK W OPISIE EWANGELISTÓW nowy synoptyczny przekład czterech Ewangelij w jednej na podstawie tekstu greckiego opracował i objasnił ks. dr. Władysław Szczepański T.J. z przedmową śp. ks. Arcyb. J. Bilczewskiego. Wydanie trzecie. Kraków 1936r. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. 448 s. [zobacz...]

Ewangelia Mateusza - Antoni Ożóg

Tekst
Pełne wydanie podwójnego tłumaczenia Ewangelii Mateusza - wydanie 3 [PDF] - Plik zamieszczony za zgodą autora: "Zezwalam na umieszczenie pliku na stronie Biblie Polskie i bezpłatne udostępnianie go z tej strony internetowej". [2016-04-20] [zobacz...]

Ewangelia Święta - ks. E. Grzymała

Tekst
[1936] ks. Edward Grzymała, "Ewangelja Święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Nowe Tłumaczenie popularne w nowoczesnym języku komentowane przez Katechizm i Brewjarz z dodatkiem Modlitw Chrześcijanina", 1936r. Towarzystwo Św. Pawła - dla Apostolstwa prasy Instytut misyjny", s.288. [zobacz...]
Skan
Skany wydania z 1936 r. - Skany na stronie Polona.pl [zobacz...] Skany wydania z 1937 r. - Skany na stronie Polona.pl [zobacz...]

Hioba i PnP - Karol Brzozowski

Skan
[1870] Salomona Pieśń nad Pieśniami. [Kornelowi Ujejskiemu na pamiątkę kilku chwil drogich z nim w r. 1871 w ojczyźnie spędzonych.]. Feredżat nad Tygrem w Mezopotamii r.1870. Przełożył Karol Brzozowski. Utwór zamieszczony w czasopiśmie "Życie - Czasopismo ilustrowane poświęcone literaturze i sztuce" numer 6 z 15 marca 1899 roku s.104-109. [zobacz...] [1871] Z księgi Hijoba. Rok 1870 i 1871 w Mezopotamii. Przekład Karola Brzozowskiego. Utwór zamieszczony w czasopiśmie "Życie - Czasopismo ilustrowane poświęcone literaturze i sztuce" nr 17 i 18 z 22 września 1899 roku s. 330-333. Opis rękopisu Księgi Hijoba: "Księga form. 27,4x22,5 cm, s. [145], opr. oryg. pł. tłocz. Na karcie tyt. i na przedniej okł. tytuł "Księga Hijoba". Na początku odręczna dedykacja tłumacza dla ks. Ludwika (Swadowskiego, jak wynika z piecz. własn.), dat. 30 VII 1890 w Drohowyżu. Na odwrocie fotografia tłumacza (form. 14x10,2 cm). Po tekście dopisek: "Przekładałem po większej części pod namiotem i w szałasach Beduinów na pustyni, później w Bagdadzie, a skończyłem w Feredżacie nad Tygrem w środę ostatnią przed popielcem 1871 r." [zobacz...]

Hozeasz

Skan
Skan wydania z 1599r [zobacz...]

Jan z Wielomowic Gawiński

Skan
[1843] Poezje Jana z Wielomowic Gawińskiego, z rękopisu dawnego wydał Żegota Pauli. We Lwowie, Stanisławowie i Tarnowie. Nakładem Jana Milikowskiego. 1843. Na stronach 161-167 znajdują się trzy psalmy 1, 16 i 41. [zobacz...] [1879] Jana z Wielomowic Gawińskiego pisma pozostałe. Wydał Dr. Władysław Seredyński prof. Seminaryjum Zeńskiego, kustosz zbiorów i członek nadzw. Akademii Umiejętności w Krakowie. W Krakowie, nakładem Akademii Umiejętności. W Drukarni "Czasu" pod zarządem J.Łakocińskiego. 1879. Na stronach 173-225 "Psałterza Dawidowego. Część pierwsza. Psalmów 41[zobacz...]

Job cierpiący i Treny

Skan
[1705] "Job cierpiący, z dóbr i fortun wyzuty, na dzieciach i zdrowiu dotkniony, a potym przez łaskę i miłosierdzie Boskie nad wszelkie mniemanie przyjaciół swoich usprawiedliwiony, i wszytkim we dwójnasób nadany, z łacińskiego na polskie, według Kommentu ś. Grzegorza, wielkiego Kościelnego Doktora, wierszem przełożony, w Roku Pańskim 1705, przez Wojciecha Stanisława Chróścińskiego J. K. Mci Sekretarza do druku podany, w Warszawie, w Drukarni Ojców Scholarum Piarum." Od strony 175: "Threny Hiermiaszowe, albo Lamntacye na wielki tydzień postny". [zobacz...]

Judyta - Wacław Potocki

Tekst
Staropolska.pl - Wacław Potocki "Judyta" [zobacz...]
Skan
Wirydarz poetycki - Judyta na str. 78-93 [118-133] - Wirydarz poetycki Jakuba Teodora Trembeckiego (1643–1719), Lwów 1911, t. II, s. 78–93, w opracowaniu Aleksandra Brücknera, który oparł wydanie utworu Potockiego na rękopisie radcy Ludwika Kajetana Mizerskiego. [zobacz...]

Józef Kruszyński

Tekst
Teksty przekładów ks. Józefa Kruszyńskiego z lat 1935-1939 - Przekłady od księgi Rodzaju do księgi Psalmów oraz księga Jeremiasza i Lamentacje Jeremiasza. [zobacz...]
Skan
[1938] Kruszyński J., Pismo Święte Starego Testamentu, Przekład z oryginału hebrajskiego, komentarz, t. 2, Księgi: Jozuego, Sędziów, Rut, Dwie Samuela i Dwie Królewskie , Druk. "Narodowa", Lublin 1938. Z przedmowy: Przekładu dokonałem z Biblii hebrajskiej, wydanej przez Rudolfa Kittela (Lipsk, 1913 ). Cały przekład sprawdziłem według najnowszego (trzeciego) wydania tej Biblii przy współudziale A. Alt'a i O. Eissfeldt'a (Stuttgart, 1937). Podział tekstu, streszczenie poszczególnych działów itp., jak w tomie pierwszym, opracowalem według tekstu La Saint Bible ks. A. Crampon'a (Paryż, 1928) [zobacz...]

K.Buczkowski - Przekłady

Tekst
Teksty psalmów - Do przeglądania Psalmami [zobacz...]
Skan
Księga Joba, Treny Jeremiasza, Pieśń nad Pieśniami i Kaznodzieja Salomona [1890] [zobacz...] Skany wydania Psalmów Dawida z 1884r - Plik DJVU [4.0 Mb] [zobacz...] Skany wydania Psalmów Dawida z 1884r - Skany na Polona.pl [zobacz...] [1890] Księga Joba, Treny Jeremiasza, Pieśń nad Pieśniami i Kaznodzieja Salomona. Wierszem na jęz. pol. przetłomaczone przez: Księdza Kazimierza Buczkowskiego. wyd. Tarnów, nakł. aut., 1890, s. 212., 8`. We wstępie "wprost z Wulgaty, o ile można najwierniej przeprowadziłem." [zobacz...]

Kaszëbskô Biblëjô - Fr. Grucza

Tekst
www.intratext.com - Tekst Ewangelii Marka [zobacz...]

Księga Estery - przekład żydowski

Skan
Skany Księgi Estery - wersja okładki #1 [zobacz...] Skany Księgi Estery - wersja okładki #2 [zobacz...] Skany Księgi Estery - wersja okładki #3 [zobacz...]

Księga Psalmów - A.Tymczak

Skan
[1947] Tymczak, Adolf. Księga Psalmów i Pieśni Brewiarzowe. Przełożył wierszem według nowego przekładu łacińskiego z 1945 r. ks. dr. Adolf Tymczak. Nakładem Fundacji im Ks. Józefa Dąbrowskiego w Seminarium Polskim im ŚŚ. Cyryla i Metodego w Orchard Lake, Detroit, Michigan 1947. 434 s. [zobacz...]

Księga Psalmów - H.Adamczyk

Tekst
Tekst Psałterza [2006] [zobacz...]

Księga Rut - ks. K.Siwek

Skan
[2023-11] Ks. Krzysztof Siwek, Dokądkolwiek pójdziesz, tam i ja pójdę. Droga Rut. Fontes et Subsidia Theologiae. Monografie nr 2. Akademia katolicka w Warszawie. Jedność. Warszawa-Kielce 2023. 222 s. ISBN: 9788381449243. Przekład ciągły na stronach 61-71, a potem jeszcze raz przy szczegółowym komentarzu.  [zobacz...]

Lamentacje Jeremiasza Proroka

Skan
[1843] Wykład na Lament Jeremiasza proroka: Przez ks. Kuczborskiego. Żupański, 1843. s.396 [zobacz...]

Lekcje i Ewangelie - R.Tomanek

Skan
Skany wydania pierwszego z 1930 r. [zobacz...] [1947] ks. TOMANEK, RUDOLF, Lekcje i Ewangelie. (Perykopy) na każdy dzień roku kościelnego. Wydanie B (skrócone). Cieszyn, Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra, 1947, VI, [1], 200 s. ; 21 cm. [zobacz...] [1948] ks. TOMANEK, RUDOLF, Lekcje i Ewangelie. (Perykopy) na każdy dzień roku kościelnego. Wydanie B (skrócone). Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra w Cieszynie. Skład główny: Księgarnia św. Jacka, Katowice, 3 maja 18, 1940, VI, [1], 200 s. ; 21 cm. W informacji o wydruku: Czerwiec 1948. [zobacz...]

NT - Andrzej Mazurkiewicz

Tekst
Tekst Nowego Testamentu - Oryginalne wydanie na stronie www.obohu.cz [zobacz...] [2019-08] Andrzej Mazurkiewicz - Nowy Testament (2019) bazujący na kodeksie Bezy i kodeksie Clermont [zobacz...]

NT Krakowski

Tekst
[1556] Nowy Testament Polskim ięzykiem wyłozony / według doswiadssonego Lacinskiego textu / od Koscioła Krzesćianskiego prżyiętego. Ktemu przyłozono Lekcie y Proroctwa z starego zakonu wzięte / ktore przy Ewangeliach bywaią czytane. Regestr dostateczny ku naydowaniu Ewangeliy y Epistoł / ktore w dni Niedźielne / y inssych swiąt przes cały rok bywaią czytane / thak tesz na powssednie dni Postne y Adwentowe. Cum Gratia et Priuilegio. S. M. R., Kraków, Dziedzice Marka Szarfenberga [Mikołaj Szarfenberg], 1556, 4°. [zobacz...]
Skan
[1556] Nowy Testament Polskim ięzykiem wyłozony / według doswiadssonego Lacinskiego textu / od Koscioła Krzesćianskiego prżyiętego. Ktemu przyłozono Lekcie y Proroctwa z starego zakonu wzięte / ktore przy Ewangeliach bywaią czytane. Regestr dostateczny ku naydowaniu Ewangeliy y Epistoł / ktore w dni Niedźielne / y inssych swiąt przes cały rok bywaią czytane / thak tesz na powssednie dni Postne y Adwentowe. Cum Gratia et Priuilegio. S. M. R., Kraków, Dziedzice Marka Szarfenberga [Mikołaj Szarfenberg], 1556, 4°. [zobacz...] [1556] Skany pierwszego wydania NT - DBC.Wrocław [zobacz...]

NT Królewiecki

Tekst
[1551] Ukazuje się tłumaczenie Ewangelii Mateusza: "EVANGELIA SVVIETA PANA IESVSA CHRISTVSA Vedle Matthæusza Svietego / z Greckiego Iezyka na Polski przelozona. I wykladem krotkim a ku inszem Euangelistum potrzebnem, na wielu miescach obiasniona. Wczym wszystkiem dokładano śięLacińskiego / i na kilka inszijch iezyków przełożenia / i ktemu Starych i Nowych Pisma Swiętego Doctorów. Przytem iest przydana nauka czytania i pisania iezyka Polskiego / ku tym kśiegam i inszem pożyteczna / I Regestr pilny a potrzebny, Królewiec, [A. Augezdecki, nakł. i wyd. J. Seklucjan], 1551, 4°." [zobacz...] [1553] Pełne wydanie Nowego testamentu: "TESTAMENT NOVVY ZVPEŁNY. Z Greckiego ięzyka na Polski przelożony / i wykładem krotkiem obiaśniony. Wczym wszystkiem dokładano śię Laćińskiego / i na kilka inszych ięzykow przełożenia / i ktemu Starych i Nowych pisma świętego Doctorow. Przytem przydana iest nauka czytania i pisania ięzyka Polskiego / ku tym kśięgam i inszem pożyteczna / J Regestr naleźienia Ewangeljiei i Epistoły na niedźielę i święta insze przes rok / i na wykład Mattheusza świętego, Królewiec, A. Augezdecki, 1553, 4°." [zobacz...]
Skan
[1551] Ukazuje się tłumaczenie Ewangelii Mateusza: "EVANGELIA SVVIETA PANA IESVSA CHRISTVSA Vedle Matthæusza Svietego / z Greckiego Iezyka na Polski przelozona. I wykladem krotkim a ku inszem Euangelistum potrzebnem, na wielu miescach obiasniona. Wczym wszystkiem dokładano śięLacińskiego / i na kilka inszijch iezyków przełożenia / i ktemu Starych i Nowych Pisma Swiętego Doctorów. Przytem iest przydana nauka czytania i pisania iezyka Polskiego / ku tym kśiegam i inszem pożyteczna / I Regestr pilny a potrzebny, Królewiec, [A. Augezdecki, nakł. i wyd. J. Seklucjan], 1551, 4°." [zobacz...] [1552] Ukazują się Dzieje i Pisma Apostolskie: "TESTAMENTV NOVVEGO CZESC VVTORA A ostateczna. DZIEIE I PISMA APOSZTOLSKIE. Z Greckiego ięzyka na Polski przełożone, Królewiec, A. Augezdecki, nakł i wyd. J. Seklucjan, 1552, 4°." [zobacz...] [1553] Pełne wydanie Nowego testamentu: "TESTAMENT NOVVY ZVPEŁNY. Z Greckiego ięzyka na Polski przelożony / i wykładem krotkiem obiaśniony. Wczym wszystkiem dokładano śię Laćińskiego / i na kilka inszych ięzykow przełożenia / i ktemu Starych i Nowych pisma świętego Doctorow. Przytem przydana iest nauka czytania i pisania ięzyka Polskiego / ku tym kśięgam i inszem pożyteczna / J Regestr naleźienia Ewangeljiei i Epistoły na niedźielę i święta insze przes rok / i na wykład Mattheusza świętego, Królewiec, A. Augezdecki, 1553, 4°." [zobacz...]

NT Marcina Czechowica

Tekst
[1577] NOWY TESTAMENT. To iest Wszytkie pisma nowego Przymierza / z Greckiego ięzyka na rzecż Połską wiernie y szcżerze przełożone. Przydane iest rozne cżytanie na brzegach / ktore się w inszych kśięgach nayduie: y Reiestr na końcu, A. Rodecki, [Kraków], 1577, 4°. [zobacz...]
Skan
[1577] NOWY TESTAMENT. To iest Wszytkie pisma nowego Przymierza / z Greckiego ięzyka na rzecż Połską wiernie y szcżerze przełożone. Przydane iest rozne cżytanie na brzegach / ktore się w inszych kśięgach nayduie: y Reiestr na końcu, A. Rodecki, [Kraków], 1577, 4°. [zobacz...] [1577] Skany Nowego Testamentu na Polona.pl [zobacz...] [1594] NOWY TESTAMENT. To iest Wszytkie pisma nowego Przymierza / z Greckiego ięzyka na rzecż Polską wiernie y szcżyrze przełożone, A. Rodecki, [Kraków], 1594, 8°. Autor o tym wydaniu w przedmowie: "Wiele się ich najdowało i najduje, czytelniku łaskawy, którzy pragnęli mieć Testament Nowy naszego przekładu, ale będąc niedostatecznymi, nie mogli się na tak wiele groszy zdobyć, za któreby ji kupili. Przetoż im folgując, staraliśmy się, aby mniejszą literą i formą wydrukowany wyszedł. A iż się w pierwszym wydaniu nieco omyłek najdowało, terażeśmy się starali, żeby odjęte mogły być..." [zobacz...]

NT Rakowski

Tekst
[1606] NOWY TESTAMENT: To iest, WSZYTKIE PISMA NOWEGO Przymierza, z Greckiego ięzyka na Polski z nowu wiernie przełożone. Przez Niektore sługi Słowa Bożego, taiemnic niebieskich, y ięzykow do takiey prace potrzebnych wiadome, y Starsze tych Zborow, ktore wyznawaią, że nikt inszy, iedno OCIEC Pana naszego Iezusa Christusa, iest onym iedynym BOGIEM IZRAELSKIM, a że on człowiek IEZVS Nazaranski, ktory się z Panny narodził, a żaden inszy oprocz niego, abo prżed nim, iest iednorodzonym SYNEM BOZYM, Raków, S. Sternacki, 1606, 4°. [zobacz...]
Skan
Skan przedruku z 1683 roku [zobacz...] Skany pierwszego wydania z 1606 r. [zobacz...]

NT Zasadiusa

Skan
Skany tłumaczenia [zobacz...]

NT z Wulgaty - E.Dąbrowski

Tekst
Nowy Testament ks. E.Dąbrowskiego z 1973 r. - Tekst ostatniego wydania (osiemnastego) Nowego Testamentu. Do przeglądania rozdziałami i w porównaniach wersetów. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech. [zobacz...]

NT z greckiego - E.Dąbrowski

Tekst
[1961] Pismo Święte Nowego Testamentu / wstęp, nowy przekł. z grec., koment. Eugeniusz Dąbrowski. Poznań : Księg. św. Wojciecha, 1961. XX, 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa" [zobacz...]

Na harfie Dawidowej - Tomasz El

Skan
[1933] Na harfie dawidowej. Tomasz El [Lisiewicz Tomasz Antoni], Miejsce Piastowe Nakł. Tow. św. Michała Arch. 1933, s. 76. okł. miękka  [zobacz...]

Nowodworski Przekład Interlinearny

Tekst
Teksty przekładów ksiąg - Do czytania rozdziałami. Możliwość eksportu samego tekstu per księga lub rozdział do PDF lub docx [zobacz...]

Nowy Komentarz Biblijny

Tekst
[2024-04] NKB List do Galatów NT IX. ks. Dariusz Sztuk SDB. Edycja Świętego Pawła. 400 stron. ISBN: 978-83-8131-644-6. EAN13: 9788381316446 [zobacz...]

Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]

Tekst
Księga Psalmów [1] - Pierwszych 60 stron (do Psalmu 23 włącznie). Widoczne na dole pod opisem [zobacz...] Nowy Przekład Dynamiczny - Fragment Listu do Kolosan [1:1-24] [zobacz...] Tekst Nowego Testamentu + Komentarze w "dymkach" przy wersetach - Tekst i komentarze na stronie YouVersion. To oficjalna strona z przekładem [potwierdzona z Wydawcą] [zobacz...]
Nagranie
10 Psalmów na oficjalnym kanale Wydawnictwa Vocatio na YouTube. Czyta Andrzej Seweryn. - Zamieszczono Psalmy: 1, 23, 36, 40, 59, 65, 73, 143, 146, 150. [zobacz...] Apokalipsa w relacji Jana - cz.1 - rozdziały 1-5 - Czyta: Andrzej Seweryn. Muzyka: Rafał Gorączkowski. YouTube - oficjalny kanał Wydawnictwa NPD. [zobacz...] Apokalipsa w relacji Jana - cz.2 - rozdziały 6-12 - Czyta: Andrzej Seweryn. Muzyka: Rafał Gorączkowski. YouTube - oficjalny kanał Wydawnictwa NPD. [zobacz...] Apokalipsa w relacji Jana - cz.3 - rozdziały 13-18 - Czyta: Andrzej Seweryn. Muzyka: Rafał Gorączkowski. YouTube - oficjalny kanał Wydawnictwa NPD. [zobacz...] Apokalipsa w relacji Jana - cz.4 - rozdziały 19-22 - Czyta: Andrzej Seweryn. Muzyka: Rafał Gorączkowski. YouTube - oficjalny kanał Wydawnictwa NPD. [zobacz...] Dz. 13,13-49 Wystąpienie Pawła w Antiochii Pizydyjskiej - Czyta Andrzej Seweryn. Podkład muzyczny: Rafał Gorączkowski. YouTube - oficjalny kanał Wydawnictwa NP [zobacz...] Dz. 14,8-22 Wydarzenia w Listrze - Czyta: Andrzej Seweryn. Muzyka: Rafał Gorączkowski. YouTube - oficjalny kanał Wydawnictwa NPD [zobacz...] Dz. 19,21-40 Zamieszki w Efezie - Czyta: Andrzej Seweryn. Muzyka: Rafał Gorączkowski. YouTube - oficjalny kanał Wydawnictwa NPD [zobacz...] Dz. 7,2-60 Wystąpienie Szczepana przed Sanhedrynem - Czyta: Andrzej Seweryn. Muzyka: Rafał Gorączkowski. YouTube - oficjalny kanał Wydawnictwa NPD [zobacz...] Jan 3,1-21 Rozmowa Jezusa z Nikodemem - Czyta: Andrzej Seweryn. Muzyka: Rafał Gorączkowski. YouTube - oficjalny kanał Wydawnictwa NPD [zobacz...] Jan 4,1-42 Rozmowa Jezusa z Samarytanką - Czyta: Andrzej Seweryn. Muzyka: Rafał Gorączkowski. YouTube - oficjalny kanał Wydawnictwa NPD [zobacz...] Ps 91 - Czyta Andrzej Seweryn. [zobacz...]

Oblubienica.eu - Przekład dosłowny

Tekst
Strona z przekładem online - Aby wyświetlić przekłady dosłowne: (1) U góry pop prawej wybrać z listy rozwijanej najlepiej Textus/Receptus (tekst ten pojawi się jako pierwszy jako "Przekład dosłowny". (2) W części u góry "Przekłady" zaznaczyć checbox przy "BT - Przekład dosłowny" (pokaże się sekcja "Majority Text/Byzantium Text (Tekst Większościowy))" oraz checkbox przy "N/A - Przekład dosłowny" (pokaże się sekcja "Nestle/Aland 28)". Niestety przy zmianie wersetu na nowo trzeba zaznaczać checboxy "BT - Przekład dosłowny" i "N/A - Przekład dosłowny". [zobacz...]

Odnowiona Biblia Brzeska

Tekst
[2023-07-29] Ewangelia według Jana. Odnowiona Biblia Brzeska. Przekład z TR Scrivener Textus Receptus - Grzegorz Michalski. ISBN: 979-8854226714. 93 s. Z opisu autora: OBB — Odnowiona Biblia Brzeska Nowego Testamentu to tłumaczenie z języka greckiego z wydania Textus Receptus leżącego u podstaw angielskiej Autoryzowanej Wersji z 1611 r. podążającego za tekstem wydania Bezy z 1598 r. jako głównym autorytetem i odpowiadającego Nowemu Testamentowi w oryginalnym greckim pod redakcją F. H. A. Scrivenera z 1894 r. Tekst tłumaczenia porównano z tekstem Biblii Brzeskiej z 1563 r. w transkrypcji B oraz z Nowym Testamentem Pana Naszego Jezusa Chrystusa z 1873 r. [zobacz...]

Parafrazy K.Brodzińskiego

Tekst
[1830] Kazimierz Brodziński, Sulamitka, 1830r. Parafraza Pieśni nad Pieśniami. [zobacz...]

Pardes Lauder

Tekst
Fragment tłumaczenia Estery [zobacz...] Fragment tłumaczenia Jony [zobacz...] Fragment tłumaczenia Koheleta [zobacz...] Fragment tłumaczenia Księgi Kapłańskiej [zobacz...] Fragment tłumaczenia Księgi Wyjścia [zobacz...] Fragment tłumaczenia Rut [zobacz...]

Pięcioksiąg Mojżesza - J.Mieses

Skan
Skan Deuteronomium [5Mojż.] [zobacz...] Skan Exodus [2 Mojż.] [zobacz...] Skan Genesis [1 Mojż.] [zobacz...] Skan Leviticus [3 Mojż.] [zobacz...] Skan Numeri [4 Mojż.] [zobacz...]

Pięcioksiąg Mojżesza - S.Spitzer

Skan
Skan zeszytu II ale z uzupełnionymi stronami z zeszystu 1 - Zawiera skany przekładu księgi Genesis od początku do 34,11 [zobacz...] [1929?] Biblia: Stary Testament w przekładzie z hebrajskiego przez Salomona Spitzera Z.2. 1929 (data przybliżona) Księga Genesis. To wygląda jak notatki przygotowujące do przekładu. [zobacz...] [1930] Biblia: Stary Testament w przekładzie z hebrajskiego przez Salomona Spitzera Z.2. 1930 Księga Exodus - Wyjścia. Do Ex. 18,10 maszynopis z ręcznymi poprawkami, potem odręczne pismo. Dodatkowo odręczny komentarz [zobacz...] [1930] Biblia: Stary Testament w przekładzie z hebrajskiego przez Salomona Spitzera Z.3. 1930 (na pierwszej stronie: 9.III.30) Księga Leviticus (Kapłańska). Rękopis [zobacz...] [1930] Biblia: Stary Testament w przekładzie z hebrajskiego przez Salomona Spitzera Z.4. 1930 (na pierwszej stronie: 18.V.30) Księga Numeri (Na pustyni). Rękopis [zobacz...] [1930] Biblia: Stary Testament w przekładzie z hebrajskiego przez Salomona Spitzera Z.5. 1930 (Data przybliżona) Księga Deuteronomium. Rękopis [zobacz...] [1933?] Księga Estery Biblii Starego Testamentu w tłumaczeniu wierszem z hebrajskiego przez Salomona Spitzera. Rękopis. Data przybliżona [zobacz...]

Pięcioksiąg dla Żydów-Polaków

Tekst
[1863] Pięcioksiąg, dla żydów Polaków (Chamissach Chumsze torach). Tom I. Księga rodzaju, Genesis (Bereszyt). Tłómaczył z hebrajskiego i objaśnił kommentarzem Daniel Neufeld. (Or. Torach) Światło Zakonu; Uwagi i objaśnienia grammatyczne, leksykograficzne, historyczne, geograficzne i obrządkowe religijne, do tłómaczenia polskiego Pięcioksięgu Mojżesza. Warszawa, autor, druk Ginsa, w 8ce, str. 6, XIII i 114. [zobacz...]
Skan
Skany Księgi Rodzaju na stronach Polona.pl [zobacz...]

Pieśń nad Pieśniami - E.Zwolski

Tekst
krystynajanda.pl - Trochę cytatów z tłumaczenia [zobacz...]

Pieśń nad Pieśniami - J.Feldhorn

Tekst
[1928] Pieśń nad pieśniami tłumaczył Juljusz Feldhorn, Kraków - Warszawa, Wydawnictwo "Panteon", Księgarnia Powszechna Kraków, 1928 [zobacz...]
Skan
[1928] Pieśń nad pieśniami tłumaczył Juljusz Feldhorn, Kraków - Warszawa, Wydawnictwo "Panteon", Księgarnia Powszechna Kraków, 1928 [zobacz...]

Pieśń nad Pieśniami - J.Ihnatowicz

Skan
[1960-02] "Pieśń nad Pieśniami" z hebrajskiego przełożył Janusz A. Ihnatowicz w Znak. 1960, nr 2/3 (luty/marzec) = nr 68/69. Strony 196-208 [zobacz...]

Pieśń nad Pieśniami - Karolina Orzeł

Tekst
[2013] Publikacja tekstu na stronach Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu. [zobacz...]

Pieśń nad Pieśniami - Szir Haszirim

Tekst
[2007-01] Publikacja tekstu przekładu na stronie Społeczności Mesjańskiej w Koszalinie [zobacz...]

Pieśń nad pieśniami Salomonowa

Skan
Skany "Pieśń nad pieśniami Salomonowa." [1920] [zobacz...]

Pieśń z pieśni - B.Pawłowski

Skan
[1922] Pieśń z pieśni : w wierszowanym spolszczeniu / [tł.] B. Pawłowski. Wilno : J. Pawłowska, [1922]. 15, [1] s. ; 22 cm [zobacz...]

Pieśni Salomona - Korel Ujejski

Skan
Skan wydania Pieśni Salomona z 1846r [zobacz...] [1846] Pieśni Salomona, Kornel Ujejski, Nakładem i drukiem N. Kamieńskiego i Spółki, 1846, s.127  [zobacz...]

Przekład Być Blisko Boga

Nagranie
Ewangelia według Łukasza - całość. Przekład BBB Być Blisko Boga [28.06.2022] - Na ekranie pojawia się czytany tekst [zobacz...] Ewangelia według Jana - całość. Przekład BBB Być Blisko Boga [25.06.2022] - Na ekranie pojawia się czytany tekst. [zobacz...]

Przekład Filologiczny

Tekst
Aktualna strona z przekładem - Pierwsza faza tłumaczenia prowadzona w aplikacji internetowej, która umożliwia nadpisywanie słów numerami Stronga. [zobacz...]

Przekład Mariawitów

Tekst
Tekst przekładu Noweg Testamentu z 1921 r. - Tekst do przeglądania rozdziałami i w porównaniach wersetów. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania. [zobacz...]
Skan
Skany Starego Testamentu cz.1 [1923] - Skany przekładu ksiąg od 1 Mojżeszowej do Hioba. [zobacz...] Skany Starego Testamentu cz.1 [1923] - tom wybrakowany - Skany przekładu ksiąg od 1 Mojżeszowej do Hioba (brak stron 79 do 176) [zobacz...] Skany Starego Testamentu cz.2 [1925] - Od księgi Psalmów do księgi Malachiasza oraz księgi deuterokanoniczne [zobacz...] Skany wydania 1 Nowego Testamentu [1921] - Skany na stronach Polona.pl [zobacz...] Skany wydania 2 Nowego Testamentu [1925] - Skany na stronach Polona.pl [zobacz...] [1921] Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Zawartość: "Słowo wstępne" [4 strony] napisał biskup staro-katolickiego kościoła Maryawitów Jan Marya Michał; Porządek Pism Nowego Zakonu od kościoła chrześcijańskiego przyjętych [1 strona]; Przedmowa ŚŚ Hieronima i Jana Chryzostoma na czterech ewangelistów [4 strony]; na końcu spis rzeczy [2 strony]; spis treści, skorowidz skróceń i znaków pisma [1 strona] i na ostatniej stronie skorowidz skróceń Ojców Kościoła oraz ważniejsze omyłki w druku. Całość 966 stron. [zobacz...] [1923] Główne podstawy maryawityzmu objawione w Apokalipsie i zapowiedziane w dziełach myślicieli i wieszczów narodu polskiego. Płock : Wydawnictwo OO. Maryawitów, 1923. Od strony 91 tekst przekładu Apokalipsy. 238, [1] s. ; 21 cm [zobacz...] [1923] Pismo Święte Starego Testamentu czyli Zakon Mojżeszowy i Prorocy teraz nanowo na język Polski z Łacińskiej Wulgaty, z uwzględnieniem tekstu hebrajskiego i greckiego, podług starożytnego przekładu Biblii Polskiej, zwanej "Leopolitą", przełożony i objaśnieniami opatrzony przez Arcybiskupa Maryawitów O. Jana Maryę Michała Kowalskiego i przy współpracy Ojców Maryawitów i Sióstr Maryawitek wydany w m. Płocku przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości. 1925 r. (T. 1 od księgi Rodzaju do księgi Hioba). 512 s. [zobacz...] [1925] Drugie wydanie Pisma św. Nowego Testamentu[zobacz...] [1925] Pismo Święte Starego Testamentu czyli Zakon Mojżeszowy i Prorocy teraz nanowo na język Polski z Łacińskiej Wulgaty, z uwzględnieniem tekstu hebrajskiego i greckiego, podług starożytnego przekładu Biblii Polskiej, zwanej "Leopolitą", przełożony i objaśnieniami opatrzony przez Arcybiskupa Maryawitów O. Jana Maryę Michała Kowalskiego i przy współpracy Ojców Maryawitów i Sióstr Maryawitek wydany w m. Płocku przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości. 1925 r. (T. 2 od księgi Psalmów do księgi Malachiasza + księgi deuterokanoniczne). 544 s. [zobacz...] [1929] Osobne wydanie Apokalipsy. Wikipedia: "Osobnej edycji doczekała się Apokalipsa św. Jana w przekładzie arcybiskupa, co miało miejsce w 1929. Księga ta została opatrzona szerokimi komentarzami stanowiącymi wraz z nią pracę autorstwa abp. Michała "Wykład na Apokalipsę. Główne podstawy mariawityzmu objawione i zapowiedziane w dziełach myślicieli i wieszczów narodu polskiego", Płock 1929. Od strony 119 tekst Apokalipsy [zobacz...]

Przekład Nowego Świata

Tekst
Biblia online - Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata - Również pliki PDF i EPUB [zobacz...]
Nagranie
Biblia online - Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata - Wśród opcji do wyboru wersja mp3 [zobacz...]

Przekład toruński

Tekst
Tekst przekładu [BP] - Do przeglądania rozdziałami i w porównaniach wersetów. Wersja tekstu: 2021.11.09 [zobacz...] [2022-07] Pismo Święte. Przekład toruński Nowego Przymierza oraz księgi mądrościowe, księgi pięciu megilot i proroków mniejszych. Wydanie 7 poprawione. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2022. s. 718. ISBN: 978-83-963342-2-0. Dodane księgi: Lamentacji, Estery i Rut.. Na stronie całość jest tylko w pliku PDF. Pliki epub i azw3 zawierają starsze wydania. [zobacz...]
Nagranie
Nowy Testament - wersja audio [Speaker] - Do odtwarzania księgami z możliwością pobrania plików. [zobacz...] Nowy Testament - wersja audio [Youtube] - Playlista do odtwarzania księgami [zobacz...]

Przekłady Józefa Jankowskiego

Tekst
[2019] „Pieśń nad Pieśniami” w przekładzie Józefa Jankowskiego. Edycja krytyczna. Piotr Włodyga OSB w: Litteraria Copernicana 3(31) 2019. Pod REDAKCJĄ pod redakcją Edwarda Jakiela. Strony 93-108 [zobacz...]
Skan
[1916] Psalmy Dawidowe, które najprzedniejsze, na nowo przełożone przez Józefa Jankowskiego czasu największej wojny narodów r.p. 1916 w Warszawie. Zawiera tłumaczenie Psalmów: 1, 6, 8, 9, 13, 14, 18, 22, 32, 38, 40, 41, 50, 78, 79, 81, 83, 84, 89, 90, 99, 101, 103, 109, 112, 114, 120, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 136, 145, 146, 147, 148, 149, 150 [zobacz...] [1920] Pieśń nad pieśniami. Rękopis w Bibliotece Narodowej. Rok napisania bardzo przybliżony. [zobacz...] [1920] Józef Jankowski. Księgi mądrości Salomonowej. I. Eklezjastes. Nowy przekład wierszem. Rękopis w Bibliotece Narodowej. Rok napisania bardzo przybliżony. [zobacz...]

Przekłady Harrego Dudy

Tekst
[2008] Jeremiasza Treny, czyli skargi, narzekania i lamentacje wierszem przez Harry'ego Dudę, Łask-Łódz 2008. s.40 [zobacz...]

Przekłady Izaaka Cylkowa

Tekst
Przekłady biblijne Cylkowa - Do pobrania pliki PDF udostępnione na stronie Stowarzyszenia Pardes. Do pobrania[2012-08-17]: Pięcioksiąg, Jeremiasz, Psalmy, Księga Przysłów, Hiob, Treny, Kohelet, Estery, Pieśń nad pieśniami [zobacz...] Tekst przekładu Pięcioksiągu i Psalmów - Sam przekład bez komentarza [zobacz...] Teksty wszystich wydań przekładów ksiąg. - Tekst dostępny do przeglądania rozdziałami i w porównaniach wersetów. [zobacz...] Tora Izaaka Cylkowa na Wikisource - Początek pracy. Na razie dodano Gen: 1-10 + Powt.Prawa34. Gen1 razem z komentarzami !!!! [zobacz...]
Skan
Skany przekładów Cylkowa na stronie Polona.pl - Dostępne wszystkie tomy z wyjątkiem "Księgi Sędziów" [2019.04.27] [zobacz...] Skany wszystkich tomów przekładu I.Cylkowa - Strona z przeglądarką skanów, pozwalająca na szybkie poruszanie się po wybranych częściach. [zobacz...] [1883] Psalmy, tłumaczył i objaśnił Dr. J. Cylkow. Warszawa. W drukarni Alexandra Ginsa. Nowozielna Nr. 37. 1883. s.423 [zobacz...] [1895] Pięcioksiąg Mojżesza, tłomaczył i podług najlepszych źródeł objaśnił Dr. J. Cylkow. Kraków. Nakładem tłomacza. W drukarni Józefa Fischera w Krakowie. 1895. 8°. s.1121 [zobacz...] [1896] Księga Jezajasza, tłomaczył i podług najlepszych źródeł objaśnił Dr. J. Cylkow. Nakładem tłomacza. W drukarni Józefa Fischera w Krakowie. 1896. s.267 [zobacz...] [1899] Księga Jeremjasza, tłomaczył i podług najlepszych źródeł objaśnił Dr. J. Cylkow. Nakładem tłomacza. W drukarni Józefa Fischera w Krakowie. 1899. s.317 [zobacz...] [1900] Księga Ezechiela, tłomaczył i podług najlepszych źródeł objaśnił Dr. J. Cylkow. Nakładem tłomacza. W drukarni Józefa Fischera w Krakowie. 1900. s.291 [zobacz...] [1901] Księga dwunastu mniejszych proroków, tłumaczył i podług najlepszych źródeł objaśnił Dr. J. Cylkow. Nakładem tłomacza. W drukarni Józefa Fischera. Kraków. 1901. 8°. s.274 [zobacz...] [1905] Księga Jozuego, tłomaczył i podług najlepszych źródeł objaśnił Dr. J. Cylkow. Kraków. Nakładem tłomacza. W drukarni Józefa Fischera w Krakowie. 1905. 8°. s.169 [zobacz...] [1913] Księga Samuela, tłomaczył i podług najlepszych źródeł objaśnił Dr. J. Cylkow. Wydanie pośmiertne. Warszawa w drukarni "Universal", Leszno 31, 1913. s.311 [zobacz...] [1914] Księga Królów, tłomaczył i podług najlepszych źródeł objaśnił Dr. J. Cylkow. Wydanie pośmiertne. Warszawa w drukarni "Universal", Leszno 31, 1914. s.311 [zobacz...]

Przekłady N.Nirnsteina

Skan
Koheleth czyli Kazania Salomona [1898] - Skany pierwszego wydania na stronach Polona.pl [zobacz...] Przysłowia Salomona. Wyjątek z Pisma Świętego [1895] - Skany pierwszego wydania na stronach Polona.pl [zobacz...]

Przekłady P.Kotarby-Kaczora

Tekst
Księga Daniela w tłumaczeniu Piotra Kotarby-Kaczora - rozdziały 1-6 [zobacz...]

Przekłady S.Łuczkiewicza

Tekst
[2023-09] Ewangelie dla badaczy: przekład filologiczny z języka greckiego według XXVII edycji Nestle-Aland Novum Testamentum Graece : opracowanie świeckie. Wydanie czwarte poprawione i uzupełnione. Lublin 2023. ISBN: 83-903921-9-4. Ze strony tytułowej: nowo opracowane słownictwo indeksy do greckich form podstawowych (słownikowych), kody gramatyczne, przypisy stronicowe i końcowe, paralele z apokryfów, słowniczek grecki. Wydanie elektroniczne [PDF] do pobrania ze strony. [zobacz...]

Przekłady abp Albina Symona

Tekst
[1928] SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928 [Na okł. r. wyd. 1929!!!]. 16°. XLVI+267. [zobacz...]
Skan
[1909] Księgi Starego i Nowego Testamentu w przekładzie ks. Jakuba Wujka TJ., Przekł. pol. popr. i nowym koment. opatrzył: ks. Fr. Albin Symon ; tł.: Jakub Wujek., Mikołów; 1909. Ks. R.Pietkiewicz: "W wydaniu z 1909 r. umieścił [F.A.Symon] na karcie tytułowej informację, że jest to poprawiony przekład J. Wujka, ale w rzeczywistości było to tłumaczenie znacznie odbiegające od tekstu z 1599 r." (patrz porównanie powyżej) oraz "F. A. Symon [...] starał się „poprawiać Wujka Wujkiem”, czyli korzystając z miejsc paralelnych edycji z 1599 r. [zobacz...] [1912] Pięcioksiąg Mojżeszowy / w nowym przekł. pol. z tekstem łac. Wulgaty ; przekł. pol. oprac. i koment. opatrzył Franciszek Albin Symon. nakł. "Polaka-Katolika", s.589, Warszawa, 1912 [zobacz...] [1915] SYMON F. A. Ks. Arcybp., Listy św. Pawła Apostoła. Kraków. Nakł. Ks. dr. K. Nikła. Druk. Głosu Narodu 1915. 8°. 225. [zobacz...] [1917] SYMON F. A. Ks. Arcybp. List Św. Pawła Apostoła do Rzymian. Przełożył i objaśnił X. Fr. A. Symon, arcybiskup. Kraków. Druk. "Głosu Narodu" 1917. 8°. 84 s. [zobacz...] [1917] SYMON F. A. Ks. Arcybp. Psałterz Dawidowy dla użytku wiernych. Z Wulgaty na nowo przełożył... Z dodatkiem kilku pieśni biblijnych i niektórych modlitw powszechnie używanych. Kraków. Druk. „Głosu Narodu" 1917. 16°. XXXII-f 304. Jan Arcab: Tłumacz oparł się na tekście hebrajskim. "Psałterzyk" wydany w Rzymie w 1906 r. nie zawierał jednak całkowitego przekładu ale był to raczej ich wybór tylko. Pełny "Psałterz" wyszedł dopiero w 1917 r. w Krakowie. Pod względem zgodności z oryginałem praca to bez zarzutu, język przepiękny, jasny i barwny, styl tchnący powagą i namaszczeniem - oto zalety które sprawiają, że "Psałterz" ks. abp. Symona czyta się jednym tchem. Polska Bibliografia Biblijna Od 1900-1930- s.34
Szczegółowe porównywanie nowego przekładu z Wujkiem byłoby łatwe, ale jest zbyteczne. To już nie poprawianie Wujka, ale zupełnie nowy przekład. Świadczy o tem każdy psalm, każdy prawie wiersz psalmu. Ile tu wszędzie jasności! Jaki wdzięk płynie z tych zdań prostych, w które tłómacz umiał ubrać przekład gallikański! Psalmy stają się jakby żywe, zrozumiałe i dostępne dla wszystkich! Dzieje się to głównie dzięki jasności przekładu i lapidarnego stylu, to prawda — ale także w wyższym jeszcze stopniu dlatego, że Dostojny Tłómacz uwzględnił także tekst hebrajski, głównie, gdy chodziło o czasy i odgadnięcie sensu w niezrozumiałych ustępach Wulgaty. Tak więc raz jeszcze została stwierdzona w praktyce zasada, że Psałterza przełożyć należycie niepodobna bez zaglądania do oryginału hebrajskiego. Sąd o Psałterzu Dawidowym X. Arcyb. Symona może wypaść tylko jeden: Tak dobrego i jasnego przekładu, gdy chodzi o Psałterz gallikański , jeszcześmy dotychczas w Polsce nie mieli, a czy w przyszłości otrzymamy, w to bardzo wątpić można. Cel swój: „służyć dla użytku wiernych", spełni on znakomicie i pogłębi niewątpliwie pobożność ludu naszego. Ks. Władysław Szczepański T. J. w Przegląd Powszechny tom 136 [popr.134] s.808-809. [zobacz...]
[1928] SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928 [Na okł. r. wyd. 1929!!!]. 16°. XLVI+267. [zobacz...] [1928] Skany Listów Pawła - Skany na stronach Krośnieńskiej Biblioteki Cyfrowej [zobacz...]

Przekłady bp F.Jaczewskiego

Tekst
Teksty wszystkich wydań przekładów ksiąg. - Tekst do przeglądania rozdziałami i w porównaniach wersetów. [zobacz...]
Skan
[1887] Pismo Święte, Listy Błogosławionego Pawła Apostoła przekład. Ks. Jakuba Wujka T.J, wolnym przekładem, uwagami wstępnemi i przypisami objaśnił ks. F[ranciszek]. Jaczewski Kan. Kat[edry]. Lubelskiej, Lublin, Druk M. Kossakowskiej, 1887. 282, [2] s. [zobacz...] [1889] Dzieje apostolskie / przekł. Jakoba Wujka ; wolnym przekł., uwagą wstepną i przypisami objaśnił F. Janczewski. Lublin 1889. 282, [2] s. [zobacz...] [1890] Pismo Święte (Nowy Testament) : Listy Powszechne i Apokalipsa ś. Jana Apostoła. czcionkami M. Kossakowskiej. Lublin 1890. 109, [2] s. ; 29 cm [zobacz...]

Przekłady ks. A. Troniny

Tekst
[1998] ks. Antoni Tronina: Do Hebrajczyków, Słowo zachęty na dni ostatnie. Edycja Świętego Pawła Częstochowa 1998. 192 stron. ISBN: 83-7168-174-7. Ksiądz Antoni Tronina jest też autorem tłumaczenia Listu do Hebrajczyków w wydaniu Paulistów i w Przekładzie Ekumenicznym. Porównanie tekstów (patrz zamieszczone porównanie), pokazuje w wielu miejscach zbieżność, ale też odmienne warianty przekładu zamieszczonego w tej pozycji. [zobacz...]

Przekłady ks. F. Gołby

Skan
[1900] Sześć pieśni biblijnych przełożył i objaśnił Ks. Fr. Gołba, katecheta gimn. św. Jacka. Kraków. Nakładem autora. 1900. 88 s. Zawiera: Pieśń Mojżesza (Wyjścia 15:1-18), Pieśń Mojżesza (Powt. Prawa 32:1-43), Pieśń Anny (1 Królewska [1 Samuela] 2,1-10), Pieśń Habakuka (Habakuka 3:2-19), Pieśń Izajasza (Izajasza 12,1-6), Pienie Ezechiasza (Izajasza 38,10-20). [zobacz...]

Przekłady ks. Manfreda Uglorza

Tekst
Strona z opublikowanymi przekładami [pliki PDF] [zobacz...] [2006] Ewangelia św. Jana. Przekład z języka greckiego: ks. Manfred Uglorz. Jasienica 2006 [zobacz...] [2019] List apostoła Pawła do Tytusa. Przekład z języka greckiego: ks. Manfred Uglorz. Jasienica 2019 [zobacz...] [2019] Listy św. Jana. Przekład z języka greckiego: ks. Manfred Uglorz. Jasienica 2019 [zobacz...] [2020] List apostoła Pawła do Kolosan. Przekład z języka greckiego: ks. Manfred Uglorz. Jasienica 2020 [zobacz...]

Przekłady ks. W. Michalskiego

Skan
Skan - Amos [1922] [zobacz...] Skan - Ozeasz [1922] [zobacz...]

Przekłady ks.Krzysztofa Bardskiego

Tekst
Tekst Pieśni nad Pieśniami [zobacz...]

Przekłady na kaszubski - A.Sikora

Nagranie
Księga Rodzaju - do słuchania [zobacz...] Księga Wyjścia do słuchania [zobacz...]

Przypowieści Salomonowe

Skan
[1623] Józef Domaniewski, Przypowieści Salomonowe, Lubcz, Drukarnia Piotra Blastusa Kmity, roku 1623 [zobacz...]

Przysłowia Salom. - I.Kramsztuck

Tekst
[1878] Izaak Kramsztyk, Przysłowia Salomona, Warszawa: S. Orgelbranda Synów, 1878, s.124 [zobacz...]
Skan
Skany na Polona.pl [zobacz...] Skany na wbp.lublin.pl [zobacz...] [1878] Izaak Kramsztyk, Przysłowia Salomona, Warszawa: S. Orgelbranda Synów, 1878, s.124 [zobacz...]

Psałterz - J.Kochanowski

Tekst
[1919] Jana Kochanowskiego Dzieła polskie: wydanie kompletne, opracowane przez Jana Lorentowicza, Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów, Warszawa 1919. t. III "Psałterz Dawidów". [zobacz...] [1960] Psałterz Dawidów / [przeł.] Jan Kochanowski ; oprac. Jerzy Ziomek. Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1960. CLXXVIII, 303 s. : il. ; 17 cm. [zobacz...]
Skan
[1579] Siedm Psalmow pokutnych: Jana Kochanowskiego. Drukarnia Łazarzowa Kraków. Estr. XV, 65 ; Estr. XIX, 366 [zobacz...] [1580] "Melodie na psałterz polski" (oryginalnie: „Melodiæ ná Psalterz Polski, przez Mikoláiá Gomólke vczynioné”; wydane w drukarni Łazarza Andrysowicza w Krakowie w 1580), skomponowane do poetyckiego tłumaczenia psalmów biblijnych, wykonanego przez Jana Kochanowskiego; poeta poprosił Gomółkę o dokomponowanie do jego Psałterza Dawidowego muzyki, a ten przyniósł gotowe dzieło ledwie kilka miesięcy później. Melodie zawierają 150 krótkich utworów utrzymanych w układzie czterogłosowym, w technice nota contra notam. Posiłkując się rytmiczną siłą centową kompozytor zachował niezwykłą wierność akcentacji języka polskiego. Melodie są wyjątkowe w muzyce europejskiej z dwóch względów: (1) jest to jeden z nielicznych tak wczesnych przykładów, w którym zarówno tekst jak i muzyka są najwyższej próby; (2) jest to pierwsze znane opracowanie muzyczne wszystkich 150 psalmów. Wyjątkowa prostota wykonawcza (nota contra notam, budowa zwrotkowa, melodie poszczególnych głosów utrzymane w średnim rejestrze), była zamierzeniem, o którym sam kompozytor pisze w przedmowie: "Są łacniuchno uczynione * Prostakom nie zatrudnione * Nie dla Włochów, dla Polaków *Dla naszych, prostych domaków". [zobacz...] [1583] PSALTERZ DAWIDOW. PRZEKLADANIA IANA KOCHANOWSKIEGO, Kraków, Druk. Łazarzowa, 1583, 4°. [zobacz...] [1586] Psalterz Dawidow. Przekladania Jana Kochanowskiego. (Pod tem rycina owalna: Dawid gra na arfie). Wszystko pod rozsądek kośćiołá powszechnego niechay podlęże. W Krákowie, w Drukárni Lazárzowéy: Roku Pánskiégo, MDLXXXV. Na końcu: Cum gratia et privilegio S. R. M. W Krakowie, w drukarni Łazarzowey roku pańskiego 1586. [zobacz...] [1587] Psalterz Dawidow. Przekladania Jana Kochanowskiego. Wszystko pod rozsądek Kośćiołá powszechnego niechay podlęże. W Krákowie z drukárni Łázárzowey: Roku Pánskiégo. MDLXXXVII [zobacz...] [1601] PSAŁTERZ DAWIDOW. PRZEKLADANIA IANA KOCHANOWSKIEGO, W Krakowie, w drukarni Łazarzowéy: Roku Pańskiego, 1601. w 4ce, 216 stron [zobacz...] [1610] Psałterz Dawidow przekładania Jana Kochanowskiego. W Krakowie : w drukarni Andrzeja Piotrkowczyka, 1610. [zobacz...] [1612] Psałterz Dawidow przekładania Jana Kochanowskiego, W Krakowie : w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka ..., 1612 [zobacz...] [1617] Psałterz Dawidow. Przekłádánia Jana Kochanowskiego. Wszystko pod rozsądek Kośćiołá powszechnego niech podlęże. W Krakowie, W Drukarni Andrzeia Piotrkowczyka K. J. M. typographa Roku P. 1617. (Na końcu:) Cum gratia & priuilegio S. R. M. W Krakowie, W Drukarni Andrzeia Piotrkowczyka, Krola Jego M. Typographa, Roku P. 1617. w 4ce, str. 214 [zobacz...] [1629] Psałterz Dawidow. Przekłádánia Jana Kochanowskiego. Wszystko pod rozsądek Kośćiołá powszechnego niech podlęże. W Krákowie, w Drukárni Andrzeiá Piotrkowczyká, K. J. M. Typográphá. Roku P. 1629, (Na końcu:) Cum gratia & priuilegio S. R. M. W Krakowie, W Drukárni Andrzeiá Piotrkowczyká, Krola J. M. Typográphá, Roku P. 1629. w 4ce, stron 214 [zobacz...] [1641] PSAŁTERZ DAWIDOW. Przekładania JANA KOCHANOWSKIEGO, Kraków, A. Piotrkowczyk, 1641, 4°. [zobacz...] [1857] Psałterz świętego Dawida, Proroka i Króla dla pobożnych chrześcian katolickich. Przemyśl : Michał Dzikowski, 1857. Osobno wydana część t. II Wszystkich dzieł polskich Jana Kochanowskiego. Wyd. K. Turowskiego. Estr. XIX wyd. 2 t. 17 s. 80. [zobacz...] [1866] Psałterz Dawidowy przekładania Jana Kochanowskiego ; [przedm. Władysław Mickiewicz]. Paryż : Księgarnia Luksemburgska, [1866] 2 tomy. [SKANY: TOM 1 | TOM 2[zobacz...] [1866] Psałterz Dawidów przekładania J. Kochanowskiego. Ostrów : Fryderyk A. Kosmael, 1866, [4], 155 s. ; 20 cm [zobacz...] [1867] Psałterz Dawidowy Jana Kochanowskiego / z ogłoszonych za życia autora i późniejszych przedruków wydał i objaśnił Ludwik Rzepecki. Poznań : nakł. Bażyńskiego, 1867 [zobacz...] [1883] Psalterz Dawidów przekładania Jana Kochanowskiego. Kraków 1883, nakładem K. Bartoszewicza. W drukarni A. Koziańskiego. [2], 221, [2] s. ; 15 cm [zobacz...] [1897] Psałterz Dawidowy przekładania Jana Kochanowskiego / z przedm. Bronisława Chlebowskiego. Warszawa: 1897, Druk. Artystyczna S. Sikorskiego [zobacz...] [1919] Jana Kochanowskiego Dzieła polskie: wydanie kompletne, opracowane przez Jana Lorentowicza, Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów, Warszawa 1919. t. III "Psałterz Dawidów". [zobacz...] [1924] Jan Kochanowski, Psałterz Dawidów, Warszawa : „Bibljoteka Polska” 1924 [zobacz...] [1983] Jan Kochanowski – Dzieła wszystkie – Psałterz Dawidów. Tom 1 Część 1 - Psałterz Dawidów. Fototypia i transkrypcja. List Jana Kochanowskiego do Stanisława Fogelwedera. Opracował Jerzy Woronczak. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 1983. 472 s. [zobacz...] [1983] Jan Kochanowski – Dzieła wszystkie – Psałterz Dawidów. Tom 1 Część 4 - Psałterz Dawidów. Melodiae na Psałterz polski przez Mikołaja Gomółkę uczynione. Fototypia tekstu. Przygotował do druku Mirosław Perz. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 1983. 350 s. [zobacz...] [1990] Jan Kochanowski – Dzieła wszystkie – Psałterz Dawidów. Tom 1 Część 5 - Psałterz Dawidów. Melodiae na Psałterz polski przez Mikołaja Gomółkę uczynione. Wstęp i transkrypcja nut Mirosław Perz. Transkrypcja tekstu Jerzy Woronczak. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 1990. 212 s [zobacz...] [1991] Jan Kochanowski – Dzieła wszystkie – Psałterz Dawidów. Tom 1 Część 3 - Psałterz Dawidów. Indeksy wyrazów i form. Opracował Jerzy Woronczak. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 1991. 350 s. [zobacz...]

Psałterz - J.Lubelczyk

Skan
[1558] Psałterz Dawida onego Swiętego / a wiecżney pamięći godnego Krola y Proroka: teraz nowo na piosnecżki po Polsku przełożony / a według Zydowskiego rozdzyału na pięcioro ksiąg rozdzyelony. A dla lepszego zrozumienia / są przydane Argumenta y annotacyie / tho iest / krociuchne wypisanie / iżby wiedzyeli ći co go używać będą / czo ktory Psalm w sobie zamyka. Też dla łacnieyszego znalezyenia / reyestr wszytkich Psalmow na końcu iest przydany, Kraków, M. Wirzbięta, 1558, 2°. [zobacz...]

Psałterz - J.Wiśniewski

Skan
Skany wydania z 1917 r. - EBUW [zobacz...] Skany wydania z 1917 r. - Polona.pl [zobacz...]

Psałterz - K.Bujnicki

Skan
[1878] Psałterz Dawidowy / przełożony wierszem polskim przez Kazimierza Bujnickiego. Toruń : nakładem własnym : w komisie Księgarni Nowej (W. Małecki), 1878. 302[1] s. [zobacz...] [1878] Skany Psałterza na stronach Polona.pl [zobacz...] [1916] Psalmy wojenne wybrane z Psałterza Dawidowego : żołnierzom - Polakom poświęcone / oprac. Adam Kasperowski; [z przekł. Kazimierza Bujnickiego]. Poznań : Księgarnia Polska W. Tempłowicza, 1916 (Poznań : "Praca"). 31, [1] s. ; 14 cm. W wstępie adnotacja, że to wybór psalmów z wydania z 1878r. Wybór psalmów w 3 częściach: I. Psalmy błagalne [psalmy: 3, 6, 12, 39, , 50, 56, 84, 122, 142]; II. Psalmy ufności [psalmy: 22, 55, 90, 124, 129, 137]; III. Psalmy uwielbienia [psalmy: 8, 45, 97, 99, 102, 112, 123, 144] [zobacz...]

Psałterz - ks. Henryk Paprocki

Tekst
[2010-02] PSAŁTERZ, Przetłumaczył ks. Henryk Paprocki Warszawa, luty 2010. Wydanie internetowe. [zobacz...]

Psałterz Dawida - F.Karpiński

Skan
Psałterz Dawida Nowo Przetłumaczony. Cz. 1 - Wstęp i Psalmy 1-71 [zobacz...] Psałterz Dawida Nowo Przetłumaczony. Cz. 2 - Psalmy 72-150 [zobacz...] [1807] Psałterz Dawida na nowo przetłumaczony przez Franciszka Karpińskiego. Po edycjach warszawskich nowo wydrukowany w Połocku w drukarni Coll. Soc. Jesu. 1807. 517 s. ; 20 cm. Estr XIX wyd. 2 t. 4 s. 48 [zobacz...] [1826] Psalmy Dawida tłumaczenia Franciszka Karpińskiego. Nowe zupełnie wydanie. W Wrocławiu u Wilhelma Bogumiła Korna 1826. 336 s. ; 20 cm [zobacz...] [1829] Psałterz Dawida, przekładania Franciszka Karpińskiego. W Warszawie w drukarni stereotypowey, przy ulicy Królewskiey nr 1065. 1829, 198 stron, dwie części w jednym tomie. [zobacz...] [1830] Dzieła Franciszka Karpińskiego. Wydanie stereotypowe nakładem Waleriana Krasińskiego, w Warszawie w Drukarni stereotypowej, przy ulicy Królewskiej w Pałacu Dembowskich N. 1065, 1830. 467 s.. Psalmy w pierwszej części wydania. [zobacz...]

Psałterz Dawidów - M.Rej

Skan
[1546] Kompletny egzemplarz z Erlangen - Najlepiej zachowany egzemplarz oryginalnego wydania Psałterza M.Reja (strona niemiecka) [zobacz...] [1546] Skan ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie - Egzemplarz puławski vel Czartoryskich, pochoądzący ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie / Muzeum Książąt Czartoryskich (nr inw. MNK 16-Cim-1039-I, sygn. XVI. 1039/I) [zobacz...] [1901] (MIKOŁAJ REJ Z NAGŁOWIC) Psałterz Dawidów, wydał Stanisław Ptaszycki, Petersburg Księgarnia K. Grendyszyńskiego, 1901. s.361. Danuta Kowalska Przedmowie do swojego Psałterza z 2022 r: "Sporządzone przez Stanisława Ptaszyckiego w roku 1901, a więc przed 115 laty, wydanie Psałterza Dawidowego było dokonane na podstawie egzemplarza warszawskiego, reprezentującego edycję B. Jest to, według słów autora, przedruk egzemplarza warszawskiego, w rzeczywistości zaś uproszczona transkrypcja typu B, z licznymi niekonsekwencjami, niewolna od błędów i pozbawiona krytycznego aparatu. Wydanie S. Ptaszyckiego nie miało naukowego charakteru, badacz chciał przede wszystkim zachować jedyny, o którym ówcześnie wiedziano, istniejący egzemplarz Psałterza na wypadek zaginięcia pierwodruku — edycja ta z oczywistych względów nie spełniała więc standardów współczesnych wydań staropolskich tekstów." [zobacz...]

Psałterz floriański

Tekst
Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN [BP] - Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-9; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Tekst można przeglądać rozdziałami i w porównaniach wersetów. [zobacz...] Psalterii Florianensis partem polonicam ad fidem codicis recensuit apparatu critico, indice locupletissimo instruxit Vladislaus Nehring, Poznań (1883) - Opracowanie tekstu Psałterza prof. Władysława Nehringa z 1883 r. [zobacz...] Transkrypcja Psałterza Floriańskiego - Plik PDF udostępniony na stronie Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie [zobacz...] Wybrane psalmy Psałterza - Transkrypcja w opracowaniu prof. Wacława Twardzika [zobacz...]
Skan
Psałterz Floriański - Skany Psałterza [zobacz...] Skany na Polona - Skany o bardzo wysokiej jakości!!! [zobacz...] [1883] Psalterii Florianensis partem polonicam ad fidem codicis recensuit apparatu critico, indice locupletissimo instruxit Vladislaus Nehring, Posnaniae 1883. [zobacz...]

Psałterz krakowski

Skan
[1532] Psałterz albo kosćielne spiewanie / Krola Dawida / nowo pilnie przełożony / z łaćinskiego ięzika w polski / wedlug szcżerego textu, [Kraków, H. Wietor], 1532, 8°. [zobacz...] [1535] Psałterz albo kosćielne śpiewanie / Krola Dawida / nowo pilnie przełożony / z łaćinskiego ięzika w Polski / według szcżerego textu, Kraków, H. Wietor, 1535, 8°. [zobacz...]

Psałterz puławski

Tekst
Tekst Psałterza Puławskiego - Plik PDF zawiera transkrypcję wykonaną w Pracowni Języka Staropolskiego IJP PAN [zobacz...] Tekst Psałterza na stronach BibliePolskie.pl - Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst do przeglądania rozdziałami i w porównaniach wersetów. [zobacz...] Wybór psalmów z Psałterza puławskiego w transkrypcji prof. Wacława Twardzika. [zobacz...]
Skan
[1470] Ks. dr Rajmund Pietkiewicz o psałterzu puławskim: "Z drugiej połowy XV w. (Brückner podaje r. ok. 1470) pochodzi drugi kompletny psałterz przechowywany w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie (nr 1269)." [zobacz...] [1880] Psałterz Puławski z kodeksu pergaminowego księcia Władysława Czartoryskiego, przedruk homograficzny wykonali Adam i Stanisław Pilińscy. Nakładem Biblioteki Kórnickiej. 1880. 685 s. Skan czarno-biały. [zobacz...] [1916] Psałterz puławski. Wstęp. Tekst z rękopisu Muzeum ks. Czartoryskich w Krakowie. Uwagi krytyczne i warjanty Psałterza Florjańskiego. Słownik zupełny. Warszawa 1916. 8, s. XVI, 480, [1], 3 tabl. z ilustracjami, opr. ppł. z epoki. Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. 1. Wydział Językoznawstawa i Literatury. Komisja Językowa.. (oprac.) Stanisław Słoński. [zobacz...]

Psałterz trydencki

Skan
[1579] Przedruk Psałterza Biblii Leopolity pt. "PSALTERZ DAWIDOW, Porządkiem Kośćioła Swiętego / Powszechnego / Apostolskiego / według postanowienia S. Concilium Trydeńtskiego teraznieyszego na każdy dźień przez cały Tydźień / porządnie rozłożony. Cum GRatia et PRiuilegio S. R. M., Kraków, Druk. Łazarzowa, 1579, 12°. ". [zobacz...]

Psalmodia Kochowskiego

Tekst
Psalmodia Polska - Tekst Psalmodii z wydania z 1859r [zobacz...] Teksty niektórych psalmów z Psalmodii [zobacz...]
Skan
Skany Psamodii - Wydanie z 1859r [zobacz...] [1693] Trybyt należyty wdzięczności wszystkiego dobrego dawcy Panu i Bogu, albo Psalmodya polska za dobrodziejstwa Boskie dziękująca przez jednę najlichszą kreaturę roku pańs. 1693 napisana, a do druku podana roku pańs. 1695. [zobacz...] [1859] TRYBUT NALEŻYTY WDZIĘCZNOSCI WSZYSTKIEGO DOBREGO DAWCY PANU I BOGU, ALBO PSALMODYA POLSKA ZA DOBRODZIEJSTWA BOSKIE DZIĘKUJĄCA. PRZEZ JEDNĘ NAJLICHSZĄ KREATURĘ Roku Pańs. 1693 napisana, a do druku podana roku pańs. 1695. Wydawnictwo Biblioteki Polskiej. Kraków 1859. s. 64 [zobacz...]

Psalmy - Bazyli Popiel

Skan
Tłumaczenie B. Popiela na Polona.pl [zobacz...]

Psalmy Dawida - P.Byczewski

Tekst
Tekst przekładu Psalmów Dawida Pawła Byczewskiego z 1854 roku. - Do przeglądania rozdziałami i w porównaniach wersetów. Tekst i moduł opracowany przez BibliePolskie.pl [zobacz...] [1854] Psalmy Dawida / przeł. dosłownie z osnowy jęz. hebr., na jęz. pol. przez Pawła Byczewskiego. Warszawa 1854. s. VIII, [1], 10-240 s. [zobacz...]
Skan
Psalmy Dawida P.Byczewskiego na stronach Polona [zobacz...] [1854] Psalmy Dawida / przeł. dosłownie z osnowy jęz. hebr., na jęz. pol. przez Pawła Byczewskiego. Warszawa 1854. s. VIII, [1], 10-240 s. [zobacz...]

Psalmy Dawidowe - M.Rybiński

Skan
[1605] PSALMY DAWIDOWE: PRZEKLADANIA X. MACIEIA RYBINSKIEGO. Na Melodye Psalmow Francuskich vrobione, W ROKU PANSKIM, 1605. Pod Rozsądek KOSCIOŁA PRAWOWIERNEGO Wszytko niechay podlęże, Raków, S. Sternacki, nakł. M. Rybiński, 1605, 4°. Na końcu rejestru, to jest na stronie przedostatniej:) Drukował Sebastyan Sternácki, nakłádem sámegoż Autorá tey prace [zobacz...] [1605] Skany pierwszego wydania [zobacz...] [1616] Psalmy Dawidowe przekładania X. Macieia Rybińskiego, na Melodye Psalmow francuskich urobione w Gdańsku drukował Jendrzey Hunefeld R. P. 1616. Po tem dziele następuje: Katechizm albo krótka nauka wiari Swiętei Krześciańskiey powsechnei iako bywa w kraiach Niemieckich y z Ceremoniamy kościelnemy odprawowana teras niedawno z niemieckiego ięzyka na polsky przelożona. we Gdańsku u Jendrzeia Hünefelda. w 8ce, 191 stron. [zobacz...] [1618] Psalmy Monarchi y Proroka S. Dawida: przekładánia X. Macieia Rybińskiego. Znowu przeyzrzáne y wydrukowáne Roku Páńskiego 1618. W Toruniu. [zobacz...] [1619] Psalmy Dawidowe z Hymnami. Pieśni Duchowne. Katechizm mnieyszy y więtszy, z składami dawnemi wiary Katolickiey. Modlitw osobliwych sto, z wielką pilnością y potrzebną wydane, na cześć y chwałę Boga w Troycy iedynego, a na pożytek kościoła powszechnego Apostolskiego, na Panie Jezusie Christusie iedynym fundamencie Słowem Bożym zbudowanego. We Gdańsku drukował Andrzey Hünefeldt R. P 1619. [Poczem drugi tytuł:] Psalmy [Macieja Rybinskiego] i Hymny z starego y nowego testamentu, rythmem Polskim, a na melodie Psalmow przełożone, od X. Jakuba Gembiciusa słu. sł. Bozego. We Gdańsku drukował Andrzey Hünefeldt R. P 1619. [zobacz...] [1628] Psalmy Dawidowe Przekładania X. Macieja Rybińskiego. We Gdańsku Drukował Jendrzy Hünefeldt. Roku 1628. [zobacz...] [1632?] Psalmy Rybińskiego - 52 skany wydania z 1619r [zobacz...] [1632] Psalmy Dawidowe Przekładania X. Macieja Rybinskiego we Gdańsku drukował Andrzyi Hünefeldt. Tytuł w rycinie miedziorytowej: Dawid grający na arfie i niewiasty. Na następnej karcie nadpis: Psalmy Dawidowe na melodie francuzkie uczynione. — Psalmy są zamieszczone na 95 stronach liczb. Poczem na 1 stronie: Rejestr. — Od nast. karty (sign. G) idą: Hymny álbo piesni duchowne zwyczáine, á niektore z niemieckich przetłumáczone. w 8ce, kart nlb. 32. sygnow. ark. G—K. — Ostatnie 3 kartki zajmuje: Summa nauki chrześciańske. [zobacz...]

Psalmy Dawidowe - P.Milejewski

Skan
[1587] PSALMY Dawidowe / na modlitwy Chrześćijańskie przełożone. Przydana iest k temu rozmowa o modlitwie / y modlitwy ludźi świętych z Bibliey wybrane, [Kraków], A. Rodecki, 1587, 12°. [zobacz...]

Psalmy Kniaźnina

Tekst
[1837] Dzieła Franciszka Dionizego Kniaźnina: z popiersiem autora, Tomy 1-3. Tomy 32-34 z Biblioteka kieszonkowa klassyków polskich wydana przez Jana Nepomucena Bobrowicza. w Lipsku u Breitkopf et Haertel, 1837. Dzieła Franciszka Dionizego Kniaźnina wydanie nowe. Tomik II. [zobacz...]
Skan
[1837] Dzieła Franciszka Dionizego Kniaźnina: z popiersiem autora, Tomy 1-3. Tomy 32-34 z Biblioteka kieszonkowa klassyków polskich wydana przez Jana Nepomucena Bobrowicza. w Lipsku u Breitkopf et Haertel, 1837. Dzieła Franciszka Dionizego Kniaźnina wydanie nowe. Tomik II. [zobacz...]

Psalmy i Amosa - J.Szeruda

Tekst
Tekst przekładu Księgi Psalmów i Amosa - Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl [zobacz...]

Roman Brandstaetter

Tekst
Księgi Starego Przymierza - Fragmenty Starego Testamentu w tłumaczeniu Romana Brandstaettera - Na stronie za pozowleniem Wydawnictwa zamieszczono fragmenty: Rodz. 1:1-29; 2:1-4a; 49:8-12; Wyjścia 15:1-19; Powt.Prawa 32:1-43; Sędiów 9:7-15; 1Samuela 2:1-10; 2Samuela 1:19-27; 23:1-7; 1Kronik: 29:10-19; Judyty 9:4-19; 14:1-21 [zobacz...]
Skan
[2010] Roman Brandstaetter, Psałterz, Dzieła zebrane; Wydawnictwo M, 2010; ISBN: 8375952648, 9788375952643; s.329 [zobacz...]
Nagranie
Roman Brandstaetter - Nowy Testament Audio - Czytają: 1. Ew. Mateusza - Jerzy Zelnik; 2. Ew. Marka - Jerzy Kiszkis; 3. Ew. Łukasza i Dzieje - Jarosław Tyrański; 4. Ew. Jana (rozdz. 1-8 na osobnym kanale https://www.youtube.com/watch?v=3C0N1NUD8Ew) i listy Jana - Krzysztof Kolberger; 5. Apokalipsę - Gustaw Holoubek [zobacz...]

Słowo Życia - Parafraza NT

Tekst
Słowo Życia v.3 - Bibleserver.com - Biblica [zobacz...] Słowo Życia v.3 z 2005r - Tekst na stronach Bible.com [zobacz...] Słowo Życia v.3 z 2005r - Tekst na stronach BibleGateway.com [zobacz...] Słowo Życia v.3 z 2005r - Tekst na stronach Biblica.com [zobacz...] [2021] Słowo Życia v.3. Parafraza Nowego Testamentu we współczesnym języku polskim - eBook. Logos Media 2021. EPUB: 978-83-7981-219-6; MOBI: 978-83-7981-220-2. Oryginalne dzieło należące do Biblica, Inc. jest dostępne bezpłatnie na stronie www.biblica.com oraz open.bible [zobacz...]

Siedm psalmów pokutnych - W.Pol

Tekst
[1849] Siedm psalmów pokutnych w duchu Dawidowym, ułożonych do spiewu przez Wincentego Pola, Lwów w Drukarni Zakładu Narodowego Ossolińskich, 1849. s. 16. [zobacz...]
Skan
[1849] Siedm psalmów pokutnych w duchu Dawidowym, ułożonych do spiewu przez Wincentego Pola, Lwów w Drukarni Zakładu Narodowego Ossolińskich, 1849. s. 16. [zobacz...]

Stare i Nowe Przymierze [EIB] - dosł.

Tekst
Ewangeliczny Przekład Interlinearny Biblii - W projekcie wykorzystano tekst Przekładu Dosłownego EIB [zobacz...]

Stare i Nowe Przymierze [EIB] - liter.

Tekst
Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [BP] - Tekst do przeglądania rozdziałami i w porównaniach wersetów. [zobacz...] Ewangelia Jana w PDF - Plik odpowiada najnowszej wersji drukowanej przekładu. Zawiera wszystkie przypisy i odsyłacze oraz zachowuje układ wydania książkowego. Dzięki nawigacji w prosty i szybki sposób można przejść do wybranego rozdziału księgi Pisma Świętego. [zobacz...] Tekst Nowego Przymierza udostępniony na BibleGateway.com [zobacz...]
Nagranie
Nowe Przymierze w wersji audio [zobacz...]

Synopsa - K.Sykta

Tekst
Synopsa na Racjonalista.pl [web.archive.org] - Wydanie internetowe Synopsy. Ponieważ strona na racjonalista.pl już nie istnieje link kieruje do archwalnego (ostatniego) wyglądu strony z 2 kwietnia 2017 r. [zobacz...]

Tobias Patriarcha starego zakonu

Skan
[1540] Tobiasz z łacinskiego ięzyka na polski przełożony, Kraków, Officina Ungleriana, 1540, 8°. [zobacz...] [1545] Tobiasz z łacinskiego ięzyka na Polski przełożony, Kraków, Marek Scharfenberg, 1545, 8°. [zobacz...]

Tobiasz wyzwolony i Ecclesiastes

Tekst
Fragment wydania Tobiasza wyzwolonego z 2003r - Okładka, pierwsze strony z informacjami wydawniczymi, wstęp i Pieśń Pierwsza [zobacz...] Rozdział 3 przekładu na stronach Staropolska.pl [zobacz...]
Skan
[1683] Skany Tobiasza wyzwolonego [zobacz...] [1702] Drogie Ecclesiastesa Y Prowerbialisty Panskiego Napomnienia, Wybory Do Bogatych Herbowney Szrzeniawy przydane Skarbów Wielkiemv Imieniv Jaśnie Oświeconey S. R. Imperij Xięznie Annie Konstancyey, Hrabiance na Wisniczv y Jarosławiv Małachowskiey Wojewodźiny Poznańskiey, Krzeszowskiey, &c. Starosciny, Moiey zdawna Wielce Mśći Pani y Dobrodźieyce. Przy Doroczney Recurrencyey Patronki Swiętey powinszowaniu, za Bukiet Bogaty oddane a przez urodzonego Krzysztofa Hadziewicza, chorążego wendyaltkiego (???) J.K.M. sekretarza i pułkownika dedykowane. Roku Pańskiego 1702. Dnia 26. czerwca. W karkowie w druk. Mikołaja Akexandra Schedla K.M. ordymaryinego Tygi (???). Maria Adamczyk. Stanisława Herakliusza Lubomirskiego poetycka parafraza księgi Ecclesiastes s. 30 +przypis: "Na początek wypada zestawić znane fakty: dokonany przez Lubomirskiego wierszowany przekład starotestamentowej księgi Ecclesiastes--Kohelet ukazał się drukiem pośmiertnie, opublikowany w 1731 r. w Toruniu, pod nazwiskiem właściwego tłumacza; nie był to pierwodruk tłumaczenia. Pierwsze wydanie pochodzi z drukarni M. S. Schedla w Krakowie i opatrzone jest datą r. 1702 (czyli datą śmierci Lubomirskiego). Wydanie to wskazuje zwodniczo tłumacza w mało sympatycznej osobie marnego pisoryma — Grzegorza Krzysztofa Hadziewicza". [zobacz...] [1706] Ecclesiastes, po hebraysku nazwany Coheleth, z pisma świętego na wiersz polski przetłumaczony przez S. L. Warszawa 1706. w 4ce, str. 41 [zobacz...] [1706] Tobiasz Wyzwolony, To iest, Xięgi Tobiaszowe z Pisma Swiętego na Wierß Polski Przełozone, Y Dwunastą Osmorymowych Pieśni Wyrazone przez S. L. w Warszawie w Drukarni OO. Scholaru Piaru. 1706 [zobacz...] [1731] "ECCLESIASTES, Po Hebraysku nazwany COHELETH z Pisma Św. na wiersz polski przełożony R. P. 1706 od . O. Xiązęcia Rzymskiego Stanisława Lubomirskiego, Marszałka W. Koronnego etc. etc. Teraz prez [!] pewnego Kapłana Swieckiego PRZYCZYNIONY I dla pragnięnia do Druku PODANY. w Toruniu R. P. 1731." Estreicher: "W edycyi pierwszej i ostatniej sa pewne zmiany co do wyrazów użytych, ale małoznaczące. Widno ktoś tekst poprawiał, ale nie Lubomirski, bo ten już nie żył. W wydaniu z r. 17.S1, są dodatki od str. 39: Additamentum huic materiae accoino datum D. Dominici Carthusiani. Exhortatio ad Poenitentiam (do str. 50). De Mundi sanitate Beati Jacoponi Threnodia (do str. 57). Próżność znikoma światowych uciech y rozkoszy (str. 57 — 58). Termin wieczności (str. 59). Przestroga od światowej próżności (str. 61). Pobudka duszy do prawdziwych rozkoszy (str. 62 - 3)" [zobacz...] [1731] Skany wydania Ecclesiastesa [zobacz...] [1859] Ecclesiastes Salomona [Plagiat P.Mnińskiego], wierszem polskim tłumaczony, przez księdza Patrycego Mnińskiego, zakonu św. Pawła w r. 1761. Wydał z rękopismu i wstępem o stanie literatury polskiej za Augustów Sasów powiększył Edward Maryan Galii 1859 r. Żytomierz, nakład księgarni Jana Hussarowskiego, druk A. Kwiatkowskiego, 1860, w 12ce, 69, [2] s. ; 20 cm [zobacz...]

Tomasz ze Zbrudzewa - Przekłady

Tekst
PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI - Brulion przekładu pióra Tomasza ze Zbrudzewa (1549) - Ze stron Staropolska.pl [zobacz...]

Treny Jeremiasza - K.Korycki

Tekst
[1911] Treny Jeremiasza proroka / przeł. wierszem Karol Korycki. Włocławek : [s.n.], 1911. 14 s. ; 22 cm. [zobacz...]
Skan
[1911] Treny Jeremiasza proroka / przeł. wierszem Karol Korycki. Włocławek : [s.n.], 1911. 14 s. ; 22 cm. [zobacz...]

Wiersz na siedm psalmów pokutnych

Skan
[1773] Wiersz na Siedem Psalmow pokutnych. Przez Wacława Rzewuskiego Wojewodę Krakowskiego, Hetmana Polnego Koronnego w Kałudze pisany teraz za dozwoleniem Zwierzchności przedrukowany. W Wilnie w Drukarni J.K.Mci i Rzeczy-Pospolitey Academickiey Soc: Jesu. Roku Pańskiego 1773. s. 40. [zobacz...] [1860] Psalmy pokutne przekładu Wacława Rzewuskiego i życiorys tegoż wyięty z żywotów hetmanów Królestwa Polskiego i W-go Księstwa Litewskiego przez Żegotę Pauli oraz z kroniki podhoreckiej przez L. R. .......... z dodaniem listu Adama Wawrz. Rzewuskiego do króla polskiego Stanisława Augusta. Berlin i Poznań 1860 w księgarni B. Behra, 1860. Zawiera: List Adama Wawrzyńca Rzewuskiego do Stanisława Augusta Poniatowskiego zkładaiąc Kasztellanię po przystąpieniu tegoż króla do Konfederacii Targowieckiej napisany. Siedem psalmów pokutnych z łacińskiego na polski wiersz przełoż. w Kałudze przez Wacława Rzewuskiego. [zobacz...] [1864] Wiersz na Siedm Psalmów Pokutnych, przekład wolny przez Wacława Rzewuskiego wydany 1776 roku. Wydanie 2. Kraków, wytłoczono u Ż. J. Wywiałkowskiego. 1864. [zobacz...]

Współczesny przekład

Nagranie
Nagranie Nowego Testamentu - Nowy Testament [Wspólczesny przekład] - Czyta Ksawery Jasieński. Stary Testament - Brytyjka czyta M. Biernacki [zobacz...] Nowy Testament [Współczesny przekład] - Czyta Ksawery Jasieński. - YouTube [zobacz...]

Wszystko PŚ Starego Przymierza

Skan
[1871] Wszystko Pismo Święte Starego Przymierza żydowskie i polskie, Część 1, nakł. A. Reicharda i Spółki, 1871, 660 s. Zawiera: Pięcioksiąg Mojżesza, Jozuego, Sędziów, 1+2 Samuela oraz 1+2 Królewskie, [zobacz...] [1871] Wszystko Pismo Święte Starego Przymierza żydowskie i polskie, Część 2. nakł. A. Reicharda i Spółki, 1871, 722 s.. Zawiera księgi: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, 12 Proroków mniejszych (Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza i Malachiasza), Psalmy, Przysłów, Joba, Pieśń nad Pieśniami, Rut, Treny, Koheleta,Estery, Daniela, Ezdrasza, Nehemiasza i księgi Kronik. [zobacz...]

Wyimki z Tory - Herman Kramer

Skan
[1932] Torah : wyimki z Tory I i II Księgi Mojżeszowej. Cz. 1, Dla kl. VI szk. powsz. wzgl. kl. II szk. średn. Wedle programu nauki religji mojżeszowej w szkołach powszechnych siedmioklasowych zatwierdzonego rozp. Minist. W. R. i O. P. z dnia 29.IV.1928 Nr. I-6382/28. Tłumaczył, zebrał i dostosował do użytku szkolnego H. Kramer naucz. rel. mojż. Stanisławów 1932: Nakład i własność Hermana Kramera. St. Chowaniec,drukarnia i litogarfija w Stanisławowie. 119, [4] s. ; 17 cm [zobacz...]

Xięgi Jesusa Syna Syrachowego

Skan
[1541] Xiegi Jesusa Syna Syrachowego Eklesiastycus: rzeczone: ktore wssytkich cnot nauke zamykaia wsobie, Kraków, H. Wietor, 1541, 8°.  [zobacz...]

Xsięgi niektóre - J.Żuławski

Tekst
Rękopis "Przekładów poetyckich ze Starego Testamentu" z 1904 r. [zobacz...] Z Polskiej Biblioteki Internetowej [zobacz...] [1904] Xsięgi niektóre z żydowskich pism Starego Zakonu wybrane. Przekładania Jerzego Żuławskiego, rysunki Wilhelma Wachtla. Nakładem Księgarni H.Altenberga we Lwowie.  [zobacz...]
Skan
[1904] Xsięgi niektóre z żydowskich pism Starego Zakonu wybrane. Przekładania Jerzego Żuławskiego, rysunki Wilhelma Wachtla. Nakładem Księgarni H.Altenberga we Lwowie.  [zobacz...] [1983] J. Żuławski, Z kaznodziejskiej księgi Salomona, „W drodze” 1983, nr 3, s. 7–16. [zobacz...]

Śląskie Towarzystwo Biblijne

Tekst
NOWA BIBLIA GDAŃSKA - Duże możliwości pobrania całości lub części tłumaczenia. Także wyszukiwarka online [zobacz...]
Nagranie
Nowy Testament - Do odsłuchania księgami na YouTube [zobacz...] Nowy Testament - Pliki na stronie Śląskiego Towarzystwa Biblijnego. Pliki są dostępne do odsłuchania i również do pobrania [zobacz...]

Św. Łukasz opowiada Radosną Nowinę

Tekst
Tekst przekładu z 1931 roku [BP] - Tekst do przeglądania rozdziałami i w porównaniach wersetów. [zobacz...]
Skan
Skan wydania "Św. Łukasz opowiada Radosną Nowinę" [zobacz...]

Żołtarz Dawida

Skan
Skany wydania z 1539 r. - Inna wersja niż w linkach powyżej. [zobacz...] [1539] Zołtarz Dawidow / przez Mistrza Valanthego Wrobla z Poznania na rzecz polską wyłożony, Kraków, Officina Ungleriana, 1539, 8°. [zobacz...] [1540] Psalterium Davidis : Zołtarz Dawidów przez Mistrza Walantego Wrobla z Poznania na rzecz polską wyłożony (1540) | Żołtarz Dawidów [zobacz...] [1543] Psalterium Davidis Zołtarz Dawidow przez Mistrza Walantego Wrobla z Poznania na rzecz polską wyłożony [zobacz...] [1547] Psal[terium] Davidis = Zołtarz Dawidow przez Mistrza Walantego Wrobla [...] na rzecz polską wyłożony. Szarfenberg, Maciej ( -1547). Druk. [zobacz...] [1567] Zołtharz Dawidow, Przez Mistrza Walentego Wrobla [...] na rzecz Polską wyłożony. 1567 [zobacz...]
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

 • ~Zbyszek2 lata temu
 • Kolejne nagranie się ukazało w ramach NPD: https://youtu.be/VTRJaV8Q38o [nie będę już powiadamiał, bo pewnie subskrypcja jest ustawiona, i powiadomienia o ewentualnych nowych nagraniach nadejdą]  [Odpowiedz]
 • [~BP] Dziękuję. Podlinkowuję w komentarzu i dodaję na stronie przekładu
 • ~Zbyszek2 lata temu
 • UBG ma swoje całościowe wydanie audio: https://bibliaubg.pl [Odpowiedz]
 • ~Zbyszek3 lata temu
 • BIBLIA TYSIĄCLECIA audio tutaj: http://katolicyzm.blogspot.com oraz tu: http://www.biblia-mp3.pl [Odpowiedz]
 • ~Zbyszek3 lata temu
 • Do BIBLII TYSIĄCLENIA audio link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLtKZItmc7JeUCRheRyRBXNCd_SGjcllcO [Odpowiedz]
 • ~Zbyszek3 lata temu
 • Przy BIBLII TYSIĄCLECIA jest adnotacja: Biblia Tysiąclecia wyd. 3 - Można słuchać rozdziałami lub księgami. Można też pobrać całość (1,2 GB). Pliki zostały nagrane przez Bibliotekę dla Niewidomych w 1982 roku. >> Niestety to już nie działa. [Odpowiedz]
 • ~Zbyszek3 lata temu
 • Nowa Biblia Gdańska tu: https://biblest.com.pl/bibliaaudio.html oraz tu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLU_HbjlqIn0MIWFxpuC28YCUgqPOJtBUS ---- Odnośnie tego: Biblia Gdańska - Rewizja warsz. Ewangelie i Dzieje Apostolskie - Nagranie Nowego Testamentu otrzymane od Aurora Ministries i użyte za ich zgodą. Dodatkowo linki do plików mp3 do wszystkich ksiąg Nowego Testamentu. --- To nie widzę tych linków do NT (są tylko Ewang. i Dz.). [Odpowiedz]
 • [~BP] Dziękuję za informacje. Zaktualizowałem opisy. Usunąłem też w "Biblia Gdańska - Rewizja warsz." informację o tych "Dodatkowych linkach do plików mp3 do wszystkich ksiąg Nowego Testamentu". Trudno mi powiedzieć skąd była ta informacja.
 • ~Zbyszek3 lata temu
 • Przekład Toruński na YT jest już kompletny.  [Odpowiedz]
 • [~BP] Dziękuję za informację. Zaktualizowałem opis
 • ~Zbyszek3 lata temu
 • Tutaj: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsDb6Jhp2nqNl_CMbrTxNIAo8vAHqk9PO&fbclid=IwAR2H5fYLme0uaZFkNh2gM_H3lhLFF2kQF_gCiFudvcRcQBKo4ID9mWJrL5k tworzona jest playlista PRZEKŁADU TORUŃSKIEGO w wersji audio. [Odpowiedz]
 • [~BP] Dziękuję za informację. Link umieściłem na stronie przekładu
 • ~Adam3 lata temu
 • Biblia Jubileuszowa strona http://www.bibliajubileuszowa.pl/ oraz film o powstaniu https://www.youtube.com/watch?v=urfoEkQlbTw [Odpowiedz]
 • ~Eliasz5 lat temu
 • Nicefor.info/Biblia znajduje się tekst w Tłumaczeniu x.J.Wujka oraz paralelnie w Tłumaczeniu Cerkiewno-Słowiańskim i Tłumaczenie Synodalne w j. ros. [Odpowiedz]
 • ~Zbyszek7 lat temu
 • Biblia Warszawska [brytyjka]: link do plików mp3 nie prowadzi do nagrań. Nowy link: http://www.ccnz.pl/biblia [Odpowiedz]
 • [~BP] Ponownie dziękuję za informację. Link poprawiony
  • ~Adam3 lata temu
  • Link nie aktywny usunięte pliki
 • ~Wojtek (W34)7 lat temu
 • Dziękuję za Twoją pracę. Jest imponująca! [Odpowiedz]
 • ~Zbyszek7 lat temu
 • http://biblianpd.pl/pl/ksiega-psalmow-npd/ - pod tym adresem jest fragment Księgi Psalmów w Nowym Przekładzie Dynamicznym Vocatio. Link jaki jest podany w tutejszym opracowaniu nie działa - chodzi o to: "Strona poświęcona przekładowi - W zakładce "Pobierz" dostępny PDF z wybranymi psalmami (Psalmy: 23,36,40,59,65,73,143,146 i 150) [zobacz...]" Proszę o aktualizację. Dziękuję :) Uwaga ogólna: Wspaniała strona dla miłośników Pisma Świętego! [Odpowiedz]
 • [~BP] Zmienione. Dziękuję za informację.
 • ~Edward8 lat temu
 • Brakuje wzmianki o Biblii w tłumaczeniu ks. Jakóba Wujka wydanej w 5 tomach, od roku 1926 począwszy, przez Księgarnię Św. Wojciecha [Odpowiedz]
 • [~BP] Tu są prezentowane wydania z treścią których można zapoznać się w internecie. Czy ma Pan jakieś informacje o skanach lub tekście tego wydania, które są dostępne w internecie?