Werset - porównaj przekłady

Krok 1: Wybierz księgę
Stary Testament
 • 1 Księga Mojżeszowa
 • 2 Księga Mojżeszowa
 • 3 Księga Mojżeszowa
 • 4 Księga Mojżeszowa
 • 5 Księga Mojżeszowa
 • Księga Jozuego
 • Księga Sędziów
 • Księga Rut
 • 1 Księga Samuela
 • 2 Księga Samuela
 • 1 Księga Królewska
 • 2 Księga Królewska
 • 1 Księga Kronik
 • 2 Księga Kronik
 • Księga Ezdrasza
 • Księga Nehemiasza
 • Księga Estery
 • Księga Hioba
 • Księga Psalmów
 • Księga Przysłów
 • Księga Koheleta
 • Księga Pieśń nad Pieśniami
 • Księga Izajasza
 • Księga Jeremiasza
 • Księga Lamentacji
 • Księga Ezechiela
 • Księga Daniela
 • Księga Ozeasza
 • Księga Joela
 • Księga Amosa
 • Księga Abdiasza
 • Księga Jonasza
 • Księga Micheasza
 • Księga Nahuma
 • Księga Habakuka
 • Księga Sofoniasza
 • Księga Aggeusza
 • Księga Zachariasza
 • Księga Malachiasza
 •  
  Nowy Testament
 • Ewangelia Mateusza
 • Ewangelia Marka
 • Ewangelia Łukasza
 • Ewangelia Jana
 • Dzieje Apostolskie
 • List do Rzymian
 • 1 List do Koryntian
 • 2 List do Koryntian
 • List do Galatów
 • List do Efezjan
 • List do Filipian
 • List do Kolosan
 • 1 List do Tesaloniczan
 • 2 List do Tesaloniczan
 • 1 List do Tymoteusza
 • 2 List do Tymoteusza
 • List do Tytusa
 • List do Filemona
 • List do Hebrajczyków
 • List Jakuba
 • 1 List Piotra
 • 2 List Piotra
 • 1 List Jana
 • 2 List Jana
 • 3 List Jana
 • List Judy
 • Apokalipsa Jana