Ostatnio dodane artykuły


 • Biblia Polonorum - ukazał się tom 1 "Od początku do 1638 roku"

  Karegoria: Przejdź do strony "Biblia Polonorum t.1" »

  W Wydawnictwie Pallottinum ukazał się pierwszy tom dzieła „Biblia Polonorum: historia Biblii w języku polskim” autorstwa ks. prof. PWT dr. hab. Rajmunda Pietkiewicza zatytułowany: „Od początku do 1638 roku”. Tom liczy aż 757 stron oraz 113 kolorowych ilustracji. Zaopatrzony jest w szczegółowe indeksy. Stanowi olbrzymią rozprawę syntetyczno-monograficzną, która podsumowuje pierwsze etapy polskiego edytorstwa biblijnego. Podstawę do przygotowania tego tomu, stanowiła praca doktorska autora pt. "Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638. Sytuacja wyznaniowa w Polsce a rozwój edytorstwa biblijnego", obroniona w 2003 roku na Uniwersytecie Wrocławskim.

  Cała seria „Biblii Polonorum: historia Biblii w języku polskim” zaplanowana jest na 6 tomów: Tom I: Od początku do 1638 roku (ks. Rajmund Pietkiewicz), 2016; Tom II: Od roku 1639 do 1800 (ks. Rajmund Pietkiewicz); Tom III: Od roku 1801 do 1900 (praca zbiorowa); Tom IV: Od roku 1901 do 1965 (praca zbiorowa); Tom V: Biblia Tysiąclecia (1965-2015) (ks. Rajmund Pietkiewicz), 2015; Tom VI: Od 1966 roku do dnia dzisiejszego (praca zbiorowa).

  Tom pierwszy składa się z trzech części. W pierwszej (rozdz. I i II) zarysowano europejskie i polskie tło, na którym powstało i rozwinęło się rodzime edytorstwo biblijne. Zaprezentowano zarys historii Biblii w renesansowej Europie (rozdz. I) oraz religijną i kulturową sytuację Rzeczypospolitej w dobie renesansu, a także reakcję drukarstwa na tę sytuację (rozdz. II). Część druga (rozdz. III i IV) zawiera historię i opis polskich rękopiśmiennych przekładów Pisma Świętego z końca średniowiecza i początku odrodzenia, które bezpośrednio poprzedziły pojawienie się wydań drukowanych (rozdz. III). Opisy poszczególnych wydań drukowanych z tekstami biblijnymi po polsku zawiera kolejny rozdział (rozdz. IV). Część trzecia (rozdz. V) dokonuje syntezy zgromadzonego i opisanego materiału.

  Po przejściu na poniższą stronę, można zapoznać się z obszernymi fragmentami tego tomu [plik PDF]


 • J. Szeruda: "Projekt nowego polskiego przekładu Biblii" - czyli kulisy powstawania "brytyjki".

  Karegoria: BIBLIA WARSZAWSKA Czytaj całość »

  Artykuł z 1959 roku, ukazujący potrzebę, zasady i pierwsze fragmenty powstającego wtedy "pierwszego po Biblii Gdańskiej" nowego przekładu Biblii. Całość przekładu ukazała się w dopiero w 1975 i jest nazywana "Biblią Warszawską" lub "brytyjką" (nazwa ta pochodzi od wydawnictwa, które ją wydało: Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne). Artykuł księdza biskupa Jana Szerudy ukazał się pod tytułem "Projekt nowego polskiego przekładu Biblii." w "Chrześcijaninie", (czerwiec 1959, Numer 1-3, str. 7-14). Autor był wtedy profesorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i stał na czele Komisji dokonującej wspomnianej pracy przekładu Pisma Świętego.


 • Historia rewizji warszawskiej Biblii Gdańskiej [1881] i przekładu NT hr. Węgierskiego [1876]

  Karegoria: NT - KAROL WĘGIERSKI Czytaj całość »

  Prawdopodobnie najobszernieszy opis powstania tzw. rewizji warszawskiej Biblii Gdańskiej oraz ściśle powiązanym z tą rewizją - wydaniem w Londynie w 1876 r. przez hrabiego Karola Węgierskiego przekładem Nowego Testamentu. Wartości prezentowanemu opisowi dodaje to, że niezwykłe kulisy rewizji i pojawienia się tego nowego wydania Nowego Testamentu odsłonił bezpośredni uczestnik tych prac Ks. Karol Gustaw Manitius, który był Generalnym Superintendentem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Królestwie Kongresowym na przełomie wieków XIX i XX. Jego praca ukazała się jako artykuł "Nowe tłómaczenie Nowego Testamentu na język polski." w Zwiastunie Ewangelicznym", (r. 1902, Numer 1, str. 10-12), "aby zachowano pamięć o przebiegu tej pracy". W artykule zachowano oryginalną pisownię. Odmiennym kolorem wyróżniono część poświęconą przekładowi hrabiego Karola Węgierskiego.


 • Komplet przekładów rabina Izaaka Cylkowa

  Karegoria: PRZEKŁADY I.CYLKOWA Przejdź do strony ze skanami »

  Zapraszamy na stronę zawierającą skany (2190 SKANÓW) wszystkich 13 tomów wydań Izaaka Cylkowa. Na stronie jest prezentowana całość wydań, czyli również przedmowy, odczyty, czy inne materiały. Zamieszczone skany posiadają rozdzielczość ok. 1800x1500 i większą, ale nie są równej jakości (jakość ich jest zależna od biblioteki lub osoby od której je nabywano), ale są wystarczającej jakości, aby być czytelnymi, zarówno w odniesieniu do tekstu polskiego, jak również hebrajskiego, komentarzy Cylkowa do tekstu Biblii oraz materiałów dodatkowych (przedmowy, odczyty itp.). Dodatkowo w tekstach udostępniono - polski tekst wszystkich przekładów I. Cylkowa. Tekst dostępny do przeglądania rozdziałami i w porównaniach wersetów.


 • Abp. Fr. Albin Symon o przekładzie i papieskiej aprobacie Biblii Wujka [1909]

  Karegoria: PRZEKŁADY F.A. SYMONA Czytaj całość »

  Abp. Fr. Albin Symon w przedmowie do swej modernizacji tekstu Wujka: "Dobrą połowę Pisma świętego w polskim przekładzie mamy ciemną, niezrozumiałą, a niekiedy i błędną. Wujek przekładał z łacińskiego słowo za słowem wedle tego, co one znaczą w pierwszym lepszym słowniku łacińskim, nie bacząc na to, czy czytelnik polski zrozumie z tego cokolwiek czy nie...". Dalej rozprawia się też z rozpowszechnionym mniemaniem "...jakoby tekst ten [tzn. Wujka] dla Kościoła polskiego był równie obowiązującym, jak Wulgata łacińska dla całego Kościoła Zachodniego".


 • Uwagi o nowych wydaniach Pisma Świętego [1936] - Ks. J. Archutowski

  Karegoria: BIBLIA WUJKA Czytaj całość »

  W latach 1926–32 ukazało się pięć tomów modernizacji przekładu Jakuba Wujka, (t.1–4 zawierają Stary Testament, t.5 Ewangelie i Dzieje Apostolskie, t.6 nie ukazał się). Od miejsca wydania (Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu) przekład ten otrzymał nazwę Biblii poznańskiej. W 1935r. wydano w Krakowie w jednym tomie całe Pismo Św. w przekładzie ks. Wujka. Wydanie to jest znane pod nazwą Biblii krakowskiej. W 1936 r. ksiądz Józef Archutowski publikuje pracę "Uwagi o nowych wydaniach Pisma Świętego", gdzie przedstawia zmiany dokonane w tych dwóch modernizacjach.


 • "Ksiądz Pleban" z 1821 r. - wezwanie do poprawienia tekstu przekładu Jakuba Wujka

  Karegoria: BIBLIA WUJKA Czytaj całość »

  Jedno z pierwszych wezwań do poprawienia tekstu przekładu Wujka z próbką nowego tekstu wyszło spod pióra biskupa przemyskiego ks. Michała Korczyńskiego. Ukazało sie ono w 1821 r. w przełożonej na język polski książce ks. J. M. Sailera pt. "Xsiądz Pleban, czyli wizerunek dobrego dusz Pasterza, Ignacego Walentego Heggelin, Plebana w Warthauzie. Rzecz z niemieckiego na polskie przełożona przez X. Michała Korczyńskiego, Dokt. Teol., Examin. Dyecezaln., niegdyś Plebana Zgórskiego, teraz Dziekana katedralnego [...] We Lwowie 1821.".


 • O. Romuald Gustaw: Polskie przekłady Pisma Świętego

  Karegoria: Czytaj całość »

  Publikowany tu artykuł pochodzi z 1960 r. i stanowi część "Podręcznej Encyklopedii Biblijnej", t. 2, Poznań, 1960, s. 299-330. Praca O. Gustawa to niezwykle treściwe kompendium wiedzy o polskich przekładach Pisma Świętego i widać w niej biliotekarską pasję O. Gustawa: omówienia przekładów są uzupełnione bardzo obszerną i cenną bibliografią. Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, ks. dr T. Stolz: "[o. Gustaw] Był historykiem Kościoła. Był także archiwistą, gdyż w latach 1936-1950 pełnił funkcję generalnego archiwisty i bibliotekarza prowincji bernardynów polskich. Był również bibliografem. Nade wszystko był charyzmatycznym bibliotekarzem pełniącym w latach 1950-1976 funkcję Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej KUL [...] Był absolutnym pasjonatem swej bibliotekarskiej pracy."


 • Współczesne polskie przekłady Pisma Świętego Nowego Testamentu

  Karegoria: Czytaj całość »

  Praca profesor Marii Kossowskiej "Współczesne polskie przekłady Pisma Świętego Nowego Testamentu (Uwagi o strukturze językowej)" to niezwykle wyczerpujące omówienie polskich przekładów biblijnych pierwszej połowy XX wieku. Autorka szczególnie skupia się na przekładzie Nowego Testamentu, dokonanym przez ks. Dąbrowskiego z Wulgaty, za cel swej pracy stawiając: "próbę odpowiedzi na pytania: 1) Jakie wartości reprezentuje przekład, który w tak krótkim czasie wchodzi w życie narodu w milionie egzemplarzy? 2) Czy i na jakich obiektywnych danych można utwierdzić przekonanie, że z tego przekładu przemawia ks. Wujek językiem unowocześnionym..." Praca niniejsza została zamieszczona w "Podręcznej Encyklopedii Biblijnej", t. 2, Poznań, 1960, s. 741-825.


 • W sprawie genezy Biblii Gdańskiej

  Karegoria: BIBLIA GDAŃSKA Czytaj całość »

  Artykuł Marii Sipayłłówny z "Reformacja w Polsce 6 (1934)", jest kontynuacją szkicu ks. prof. Jana Szerudy: "Geneza i charakter biblji gdańskiej" (Głos Ewangelicki", XIII: 1932). W prezentowanym tu artykule zachowano oryginalną pisownię z 1934 r.

  Niewiele zajmowano się dotychczas biblją gdańską: w XVIII w. Ringeltaube poświęcił jej trochę miejsca w swym szkicu o bibljach polskich, po nim zaś jedynie Łukaszewicz dodał tu nieco materjału. [...] Opierając się głównie na synodaljach małopolskich z tych lat, pragnę dorzucić obecnie trochę materjału....


 • O nowej inicjatywie biblistów protestanckich

  Karegoria: Współczesny Przekład Czytaj całość »

  W tygodniku "Za i Przeciw [20/1974]", ukazał się artykuł "O nowej inicjatywie biblistów protestanckich" dotyczący prac nad trwającym wtedy przekładem Nowego Testamentu. Potem przekład ten otrzymał nazwę "Nowy Testament. Współczesny Przekład. Nowy przekład z języka greckiego na współczesny język polski". Jest to wywiad z ks. BOGDANEM TRANDĄ, redaktorem naczelnym miesięcznika "Jednota",


 • Imię Boże "Jahwe" w Biblii Tysiąclecia

  Karegoria: Biblia Tysiąclecia Czytaj całość »

  Jedna z najbardziej wyczerpujących informacji o "wymianie słowa Jahwe na inne" w trzecim wydaniu Biblii Tysiąclecia. Fragment pracy doktorskiej Ks. dr Rajmunda Pietkiewicza "Biblia Tysiąclecia w tradycji polskiego edytorstwa biblijnego".
  "W momencie, gdy prace nad rewizją BT 2 były już zaawansowane, nastąpiła niespodziewana interwencja ze strony kard. S. Wyszyńskiego, który w imieniu Episkopatu wyraził życzenie, aby w przygotowywanym wydaniu "wymienić słowo Jahwe na..."


 • Postępy w Przekładzie Filologicznym NT

  Karegoria: Przekład Filologiczny NT Zobacz stronę. »

  Na stronie http://strong.ct8.pl można na bieżąco śledzić postępy w przekładzie filologicznym Nowego Testamentu. Tłumaczenia dokonuje Marcin Garbulski. Podstawą przekładu jest Bizantyjski Tekst Większościowy. Na stronie udostępniono również konkordancję słów greckich (na kliknięciu na wybranym słowie).


 • Ks. E.Dąbrowski o swoim NT z Wulgaty

  Karegoria: NT z Wulgaty - E.Dąbrowski Przejdź do tekstu »

  W 1947 roku ksiądz Eugeniusz Dąbrowski czuje "ciężar dziejowy" dokonującego się właśnie przełomu w katolickich przekładach Pisma Świętego na język polski. Jego przekład Nowego Testamentu jest "pierwszym po Wujku". A ponieważ w drukowanym pierwszym wydaniu, "ze względu na trudności techniczne", brak miejsca na szersze wyjaśnienia, na łamach pisma "Ateneum Kapłańskie" wprowadza czytelników w potrzebę oraz "technikę i cel" swego przekładu. Zamieszczony tekst jest kopią tego artykułu.


 • Druga przedmowa z NT Budnego z 1589r.

  Karegoria: Biblia Szymona Budnego Czytaj całość »

  Szymon Budny w przedmowie do Nowego Testamentu z 1589 r. napisał: "Bo gdy ten to Nowy Testament na jawią wyszedł, acz byli niektórzy, co tę moję pracę chwalili i nie lada jako ją zalecali, jednak nierówno onych więcej było, którzy się niektórymi słowy w przedmowie i niektórymi przypiskami niepomału obrażali, ale najwięcej jich niektórych słów z Ewangelij i z Listów Apostolskich wyrzucenie obraziło i o to na mię mnodzy nie jedno z przeciwników, ale i z braciej za złe mieli, i na mię często nie jedno pojedynkiem, ale i na synodziech niemal wszytcy utyskowali..."


 • Biblia Wujka w noweli Henryka Sienkiewicza

  Karegoria: Biblia Wujka Czytaj całą nowelę »

  Henryk Sienkiewicz w 1889 roku, na łamach czasopisma "Słowo", wydał nowelę "Wspomnienie z Maripozy". W noweli tej opisuje, jak w w latach 80-tych XIX wieku, podróżujący po Stanach Zjednoczonych Polak, w drodze do Big Trees (park z gajem olbrzymich sekwoi) spotyka w Maripozie rodaka - emigranta z Litwy. Emigrant ten, o nazwisku Putrament, od dwudziestu dwóch lat mieszka w Kalifornii i zajmuje się bartnictwem. Pozbawiony kontaktów z Polakami, żeby nie zapomnieć ojczystego języka, codziennie czytuje Biblię w przekładzie Jakuba Wujka.