«  Biblia Szymona Budnego [1572]Biblia Gdańska [1632]  »

Biblia Wujka
Biblia o ogromnym wpływie na wiele pokoleń Polaków

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBarMod.Manass. 3Ezdr 4Ezdr [1]  

Strona tytułowa wydania Nowego Testamentu z 1593r [2]

Strona tytułowa Psałterza Dawidów z 1594r

Strona tytułowa Nowego Testamentu Wujka z 1594r

Tłumaczenie Ew. Łukasza 11 z wydania NT z 1594r [3]

Strona tytułowa Biblii Wujka z 1599r [4]

Fragment komentarza i tłumaczenia Wujka z 1599r [5]

Transkrypcja typu „B” Biblii Wujka - Vocatio 1999r [6]

Główne wydanie 1599-08-23

Pierwsze wydanie tłumaczenia całej Biblii - wydrukował już po śmierci J.Wujka - J. Januszowski (Drukarnia Łazarzowa) in 2°. Pełna nazwa: "Biblia to jest Księgi Starego y Nowego Testamentu według Łacińskiego przekładu starego, w kościele powszechnym przyjętego, na Polski ięzyk z nowu z pilnością przełożone, z dokładaniem textu Żydowskiego y Greckiego, y z wykładem Katholickim, trudnieyszych miejsc, do obrony wiary swiętej powszechnej przeciw kacerstwóm tych czasów należących: przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowca, Theologa Societatis Iesu. Z DOZWOLENIEM STOLICE APOSTOLSKIEY, a nakładem Iego M. Kśiędza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, etć. wydane, Kraków, Druk. Łazarzowa, nakł. S. Karnkowski, 1599, 2°." [IMG TXT SKAN]

Tłumaczenie

ks. Jakub Wujek

Podstawa tłumaczenia

Wulgata, z uwzględnieniem języków oryginalnych

Fragment przekładu

Mateusza 5:12-16 [12] Radujcie się i weselcie się, abowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech. Boć tak prześladowali proroki, którzy przed wami byli. [13] Wy jesteście sól ziemie. A jeśli sól zwietrzeje, czym solona będzie? Ninacz się więcej nie zgodzi, jedno aby była precz wyrzucona i podeptana od ludzi. [14] Wy jesteście światłość świata. Nie może się miasto zakryć na górze osadzone [15] ani zapalają świece i kładą jej pod korzec, ale na świeczniku, aby świeciła wszytkim, którzy są w domu. [16] Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli uczynki wasze dobre i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech.

Więcej o przekładzie

Biblia Wujka to pierwszy polski całościowy przekład Pisma Świętego. Podjął się go w 1584 r. ks. Jakub Wujek (1540-1597), jezuita. Nowy Testament został przetłumaczony z Wulgaty, chociaż ks. Wujek korzystał także z tekstu greckiego. Był to rezultat zamierzonego kompromisu: z jednej strony poleganie na oficjalnej Biblii Kościoła katolickiego, a z drugiej uwzględnienie postulatu "powrotu do źródeł". Tekst, inaczej niż w wydaniach protestanckich, został zaopatrzony w objaśnienia, a nawet w "summariusze" poszczególnych ksiąg biblijnych. Trudniejsze miejsca ksiąg świętych doczekały się wykładni o wyraźnym zabarwieniu apologetycznym i polemicznym, opracowanej z myślą o obronie tradycji katolickiej przed reformacją. Biblia Wujka ukazała się drukiem w 1599 r., już po śmierci autora przekładu, w Drukarni Łazarzowej w Krakowie. W ciągu następnych 300 lat Biblia Wujka, wielokrotnie modyfikowana i uwspółcześniana, miała ponad 20 wydań. [7]

Porównania między tłumaczeniami

Porównanie wydań J.Wujka: Nowego Testamentu z 1593r i wydania głównego z 1599r. [Ew. Jana 15]:

Powód porównania: Pośmiertne wydanie Biblii J.Wujka z 1599r to wydanie "przejrzane" przez specjalną komisję, która dość mocno zaingerowała w oryginalny tekst tłumaczenia. Dla porównania dodano uwspółcześnienie tekstu Wujka dokonane przez ks. Władysława Lohna [tekst za wydaniem NT przez WAM z 1963r].

[1 1593] Jam jest winna macica prawdziwa: a Ociec mój jest oraczem.

[1 1599] Jam jest winna macica prawdziwa, a Ociec mój jest oraczem.

[1 1963] Jam jest prawdziwy szczep winny, a Ojciec mój jest rolnikiem.

[2 1593] Wszelką latorośl która we mnie nie rodzi owocu odetnie ją; wszelką która rodzi owoc, ochędorzy, aby obfitszy owoc przynosiła.

[2 1599] Wszelką latorośl we mnie nie przynoszącą owocu odetnie ją; a wszelką, która przynosi owoc, ochędoży , aby więcej owocu przynosiła.

[2 1963] Wszelką latorośl, nie przynoszącą we mnie owocu, odetnie ją; a wszelką, która przynosi owoc, oczyści ją, aby więcej owocu przynosiła,

[3 1593] Już wy jesteście czystymi dla słowa którem do was mówił.

[3 1599] Już wy jesteście czystymi dla mowy, którąm do was mówił.

[3 1963] Już wy jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem,

[4 1593] Mieszkajciesz we mnie; a ja w was. Jako latorośl nie może rodzić owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwać w winnej macicy, także ani wy, jeśli we mnie mieszkać nie będziecie.

[4 1599] Mieszkajcie we mnie, a ja w was. Jako latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwać w winnej macicy, także ani wy, jeśli we mnie mieszkać nie będziecie.

[4 1963] Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może przynosić owocu sama ze siebie, jeśli nie będzie trwać w winnym szczepie; tak ani wy, jeśli we mnie nie będziecie pozostawać.

[5 1593] Jamci jest winna macica: wyście latorośli. Kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten wielki owoc rodzi, bo bezemnie nic czynić nie możecie.

[5 1599] Jam jest winna macica: wyście latorośli. Kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten siła owocu przynosi, bo beze mnie nic czynić nie możecie.

[5 1963] Jam jest szczep winny, wyście latorośle. Kto pozostaje we mnie, a ja w nim, ten wiele owocu przynosi; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.

[6 1593] Jeśliby kto we mnie nie trwał, precz wyrzucon będzie jako latorośl, i uschnie, i zbiorą ją, i do ognia wrucą, i gore.

[6 1599] Jeśliby kto we mnie nie trwał, precz wyrzucon będzie jako latorośl, i uschnie, i zbiorą ją, i do ognia wrzucą, i gore.

[6 1963] Jeśliby kto we mnie nie trwał, precz wyrzucony będzie jak latorośl, i uschnie; i zbiorą ją, i wrzucą do ognia, i palić się będzie.

[7 1593] Jeśliż we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was trwać będą, czegokolwiek zachcecie, prosić będziecie i zstanie się wam.

[7 1599] Jeśliż we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was trwać będą, czegokolwiek zachcecie, prosić będziecie i zstanie się wam.

[7 1963] Jeśli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was trwać będą, cokolwiek zechcecie, prosić będziecie, i stanie się wam.

[8 1593] W tymci jest uwielbion Ociec mój, iżbyście obfity owoc przynieśli, i byli moimi uczniami.

[8 1599] W tym jest uwielbion Ociec mój, iżbyście barzo wiele owocu przynieśli i zstali się moimi uczniami.

[8 1963] W tym jest uwielbiony Ojciec mój, żebyście bardzo wiele owocu przynosili, i stali się uczniami moimi.

[9 1593] Jako mię umiłował Ociec i ja umiłowałem was. Trwajcież w miłości mojej.

[9 1599] Jako mię umiłował Ociec i ja umiłowałem was. Trwajcież w miłości mojej.

[9 1963] Jak mnie umiłował Ojciec, i ja umiłowałem was: trwajcież w miłości mojej.

[10 1593] Jeśliż przykazania moje zachowacie, będziecie trwać w miłości mojej, jakom i ja zachował rozkazania Ojca mego i trwam w miłości jego.

[10 1599] Jeśli przykazania moje zachowacie, będziecie trwać w miłości mojej, jakom i ja zachował rozkazanie Ojca mego i trwam w miłości jego.

[10 1963] Jeśli przykazania moje zachowacie, będziecie trwać w miłości mojej, jak i ja zachowałem przykazania Ojca mego, i trwam w miłości jego.

Legenda:  Zamienione stare formy na nowsze Zmiany w słownictwie Konsekwentna zamiana "słowa" na "mowę" Zamieniona nowa forma starszą

Kalendarium przekładu

1593Pierwsza edycja Nowego Testamentu pt.: "Nowy Testament Pana naszego IESVSA CHRISTVSA. Z nowu z Laćińskiego y z Gręckiego na Polskie wiernie a szczyrze przełożony : y Argumentami abo Summariuszami każdych Kśiąg / y Rozdźiałow / y Annotacyami po brzegach obiaśniony. Przydane są Nauki y Przestrogi mało nie za każdym Rozdźiałem : Porownanie Ewangelistow SS. Dźieie y drogi rozmaite Piotra y Pawła S. y Regestr rzeczy głownieyszych na końcu. Przez D. IAKVBA WVYKA, Theologa Societatis IESV. Z dozwoleniem Starszych. Pod rozsądek Kośćioła S. Powszechnego Rzymskiego wszytko niech podlęże, Kraków, A. Piotrkowczyk, 1593, 4°. " [IMG TXT SKAN]
1594Wydanie drugie NT bez komentarzy, pt.: Nowy Testament Pana naszego IESVSA CHRISTUSA. Z nowu z Laćińskiego y z Græckiego na Polskie wiernie a szczyrze przełożony. Przez D. IAKVBA WVYKA Theologa Societatis IESV. Z dozwoleniem Starszych. Pod rozsądek Kośćioła S.Powszechnego Rzymskiego wszytko niech podlęże, Kraków, A. Piotrkowczyk, 1594, 8°. [IMG SKAN]
1594Wydanie Psałterza pt "PSALTERZ DAWIDOW. Teraz znowu z Laćińskiego / z Græckiego / y z Zydowskiego / na Polski ięzyk z pilnośćią przełożony / y Argumentami / y Annotacyami obiaśniony. Przez D. IAKVBA WVYKA, Theologa Societatis IESV. Z dozwoleniem Starszych. Pod rozsądek Kośćioła S. powszechnego Rzymskiego wszytko niech podlęże, Kraków, A. Piotrkowczyk, 1594, 4°." [IMG SKAN]
1597-07-27Śmierć Jakuba Wujka. Miejsce pochówku: Kościół św. Barbary w Krakowie. [IMG]
1599-08-23Pierwsze wydanie tłumaczenia całej Biblii - wydrukował już po śmierci J.Wujka - J. Januszowski (Drukarnia Łazarzowa) in 2°. Pełna nazwa: "Biblia to jest Księgi Starego y Nowego Testamentu według Łacińskiego przekładu starego, w kościele powszechnym przyjętego, na Polski ięzyk z nowu z pilnością przełożone, z dokładaniem textu Żydowskiego y Greckiego, y z wykładem Katholickim, trudnieyszych miejsc, do obrony wiary swiętej powszechnej przeciw kacerstwóm tych czasów należących: przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowca, Theologa Societatis Iesu. Z DOZWOLENIEM STOLICE APOSTOLSKIEY, a nakładem Iego M. Kśiędza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, etć. wydane, Kraków, Druk. Łazarzowa, nakł. S. Karnkowski, 1599, 2°." [IMG TXT SKAN]
1605Kolejne wydanie Nowego Testamentu (również bez komentarzy). "Nowy Testament Pana naszego IESVSA CHRISTUSA. Znowu z Laćińskiego y z Græckiego na Polskie wiernie a szczyrze przełożony. Przez D. IAKVBA WVYKA Theologa Societatis IESV. Z dozwoleniem Starszych. Pod rozsądek Kośćioła S. Powszechnego Rzymskiego wszytko niech podlęże, A. Piotrkowczyk, 1605, 8°. " [IMG SKAN]
1616PSAŁTERZ DAWIDOW Z Laćińskiego / z Greckiego / y z Zydowskiego na Polski ięzyk z pilnośćią przełożony. Przez D. IAKVBA WVYKA, Theologa Societatis IESV. Z dozwoleniem Starszych. Teraz znowu / na żądanie wiela Panien zakonnych Laćińskiego ięzyka nieumiejących / a Psałterz mowić pragnących / bez argumentow y annotaciy przedrukowany, Kraków, A. Piotrkowczyk, 1616, 12°.  [8]
1617Nowy Testament Pana naszego IESVSA CHRISTUSA. Znowu z Laćińskiego y z Græckiego na Polskie wiernie a szczyrze przełożony. Przez D. IAKVBA WVYKA Theologa Societatis IESV. Z dozwoleniem Starszych. Teraz znowu przedrukowany. Pod rozsądek Kośćioła S. Powszechnego Rzymskiego wszytko niech podlęże, Kraków, A. Piotrkowczyk, 1617, 8°. [IMG SKAN] [9]
1621/22Nowy Testament Pana naszego IESVSA CHRISTUSA. Znowu z Laćińskiego y z Græckiego na Polskie wiernie a szczyrze przełożony. Przez D. IAKVBA WVYKA Theologa Societatis IESV. Z dozwoleniem Starszych. Teraz znowu przedrukowany. Pod rozsądek Kośćioła S. Powszechnego Rzymskiego wszytko niech podlęże, Kraków, A. Piotrkowczyk, 1621/2, 8°.  [IMG SKAN]
1626Psałterz Dawidow z Lacińskiego, z Greckiego, y z Zydowskiego na Polski ięzyk przełożony [...] [SKAN]
1647Nowy Testament Pana naszego IESVSA CHRISTUSA. Znowu z Laćińskiego y z Græckiego na Polskie wiernie a szczyrze przełożony. Przez D. IAKVBA WVYKA Theologa Societatis IESV. Z dozwoleniem Starszych. Teraz znowu przedrukowany. Pod rozsądek Kośćioła S. Powszechnego Rzymskiego wszytko niech podlęże. W Krakowie.W Druk: Wdowy y Dziedzicow Andrz(eja) Piotrk(owczyka). Typogr: K.I.M Roku Pańsk: 1647. Esteicher: s. 893, [9], karta tyt. w drzewor., inicjały i finaliki drzeworytowe, Wydanie z 1647 roku jest niemal identyczne z edycją roku 1621. [GAL SKAN] [10]
1647Tobiasz Pobożny, y Gospodarz Dozorny : Iaki ma być, iaki się młodzi Gospodarze w stanie małżeńskim sprawować, dziatki wychować, czeladkę rządzić maią. Drukarnia Franciszka Cezarego. W Krakowie 1647. Stron 111. Sprowadzony tekst przekładu: To przekład Wujka [IMG SKAN]
1714Księgi Psalmów Dawidowych łacinskim y polskim językiem. Przydane są Argumenta, przy każdym Psalmie, z Pisma Świętego y z wykładow roźnych Autorów wyięte. A dla pożytku y Konsolacyi Duchowney Dusz pobożnych, do druku podane przez Zakonnice Nawiedzenia Nayświętszey Panny. Kraków 1714. W Drukarni Franciszka Cezarego, I.K. M. y I. M. X. Biskupa Krakowskiego, Xcia Siewierskiego; także przesławney Akademiey Krakowskiey Ordynaryinego Typografa. (20 x 17 cm), k. [8], s. 464, k. [4], 1 drzeworyt herbowy, opr. sk. z epoki. [IMG SKAN]
1740Przedruk pełnej Biblii Wujka według edycji z 1599 r., w jezuickiej Drukarni Akademickiej we Wrocławiu. BIBLIA, to iest Księgi Starego y Nowego Testamentu. Według łacińskiego przekładu starego w kościele powszechnym przyiętego, na polski ięzyk z nowu z pilnością przełożone, ... przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowca ... wydane w Krakowie 1599 teraz przedrukowane. Wrocław 1740. Druk. Akademicka Coll. Soc. Iesu. 8 (duża), k. 8 nlb., s. 2218, 440, k. 35 nlb. [SKANY: Stary Test. | Nowy Test.] [IMG SKAN] [11]
1771Wydanie dwujęzyczne, łacińsko-polskie pełnej Biblii Wujka według edycji z 1599 r w jezuickiej Drukarni Akademickiej we Wrocławiu. Biblia Sacra Latino-Polonica Vulgatæ Editionis : Auctoritate Sixti V. Et Clementis VIII. Pont. Max. Recognita Summariis Et Notis Theologicis,Historicis,Et Chronologicis Illustrata. [T. 1] Tom I. Zawiera Stary Testament od Genesis do - Eklezjastesa.Tom II. zawiera Stary testament od proroctwa Izajasza do ksiąg Machabejskich oraz cały Nowy testament ewangelii wg Mateusza do objawienia błogosławionego Jana Apostoła. Stron 558+524. [Obok: Skany tomu pierwszego] [GAL SKAN]
1772Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament. Przez X. Jakuba Wuyka Societatis Jesu na polski język przełożony. Tom1: Cztery Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza y Jana (396 stron)... . Tom2: Dzieie Apostolskie, Listy swietych Pawła, Jakuba, Piotra, Jana, Judy, y Obiawienie S. Jana (483 strony) ...zawierający, za pozwoleniem Zwierzchności przedrukowany. W Chełmnie roku Pańskiego 1772 [GAL SKAN] [12]
1777PSAŁTERZ albo Księga Psalmów Dawidowych z Biblii Polskiey przez D. Jakuba Wuyka z Wągrowca (Theologa Soc. Jesu w Krakowie R.P. 1599 wydaney) wybrany a teraz na żądanie wielu dla pożytku Pobożnych Czytelnikow za pozwoleniem zwierzchności osobno przedrukowany. w Warszawie w Drukarni J.K. Mci y Rzeczypltey Mitzlerowskiey R.P. 1777 rok. Brak numeracji stron [IMG SKAN]
1815Nowy Testament Pana naszego Iezusa Christusa / edycyi Wulgaty ; tłumaczenia Iakuba Wuyka. W Petersburgu : nakładem Zgromadzenia Rossiyskiego Bibliyskiego, 1815. [4], 585, [3] strony : errata ; 21 cm [IMG SKAN]
1819Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa. Edycyi Wulgaty. Tłumaczenia X. Iakuba Wuyka z Wągrowca Theologa Societatis Iesu. Przedrukowany nakładem Komitetu Moskiewskiego oddziału Zgromadzenia Rossiyskiego Bibliyskiego, w Moskwie w drukarni Augusta Semena. 1819. 868, [2] s. ; 25 cm [IMG SKAN]
1820Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez X. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na Polski język przełożony, Cztery Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana zawieraiący. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany w Poznaniu 1820. Głoskami Drukarni Nadworney W. Deckera i Spółki. s.879 [IMG SKAN]
1820Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez X. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na Polski język przełożony, Dzieje Apostolskie. Listy świętych Pawła, Jakuba, Piotra, Jana, Judy i Obiawienie S. Jana zawierający. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany w Poznaniu 1820. Głoskami Drukarni Nadworney W. Deckera i Spółki. s.483 [IMG SKAN]
1821Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, według łacińskiego przekładu, na polski język przełożone przez x. Ioba Wuyka z Wągrowca Theologa Societatis Jesu. W Warszawie. W Drukarni N. Glücksberga, księgarza i typografa królewskiego Uniwersytetu. 1821. BN: Nakł. Towarzystwa Bibliynego Warszawskiego(?); Skan tylko Starego Testamentu do Księgi Nehemiasza plus dwa Apokryfy (Tobiasza i Judyty). Koniec na stronie 622. [IMG SKAN]
1821Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa. Warszawa : Towarzystwo Bibliyne Warszawskie, (Warszawa : N. Glücksberg) 1821. 376+155 s. [BN] [IMG SKAN]
1821Nowy Testament Pana Naszego Iezusa Christusa / edycyi Wulgaty ; tłum. Iakuba Wuyka. Moskwa : w druk. S. Sieliwanowskiego, 1821. 290 s. [BN] [GAL SKAN]
1822Stary Testament. Moskwa : Tow. Bibliyne Rossiyskiego Oddz. Mosk., 1822 ([s.l. ; s.n.]). 1126 s. ; 25 cm [IMG SKAN]
1830Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Lipsku głoskami Drukarni Karla Tauchnica. 1830. 586 s. [IMG SKAN]
1831Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Lipsku głoskami Drukarni Karla Tauchnica. 1831. 586 s. [IMG SKAN]
1832Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Lipsku głoskami Drukarni Karla Tauchnica. 1832. 586 s. [IMG SKAN]
1836Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Lipsku głoskami Drukarni Karla Tauchnica. 1836. 586 s.  [IMG SKAN]
1838Biblia Nowego Testamentu dla wiernych katolików na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka S.J. Nowe stereotypowe wydanie Jana Nep. Bobrowicza. Ozdobione 170 obrazkami. W Lipsku, nakładem J. Baumgaertnera. [SKAN]
1838Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu / na jęz. pol. przeł. przez Jakóba Wujka ; wyd. stereotypowe Jana Nep. Bobrowicza. Wydanie 1. Lipsk : J. Baumgaertner, 1838. Nowe wydanie. [8], VIII, 1249, [1], XLIX, [5], 410 s. : il. ; 25 cm. Estr XIX t. 5 s. 175. Biblia posiada 3 strony tytułowe: (1) Dla całości wydania (strona z drzeworytem) - na dole jest rok 1838. (2) Dla Starego Testamentu (strona "nieozdobiona") z napisem "Nowe wydanie" - na dole jest rok 1839 [Dlatego Estreicher podaje rok wydania tego egz. jako 1839]. (3) Nowy Testament (strona z drzeworytem) - na dole jest rok 1838. [IMG SKAN]
1839Nowy Testament Pana Naszego Iezusa Chrystusa. We Lwowie nakładem Bartłomieja Jabłońskiego i Syna. 1839. 406 s. {BP}: Z karty tytułowej nie wiadomo co to za tłumaczenie, ale z porównania wynika, że to tekst tłumaczenia J.Wujka [IMG SKAN]
1839BIBLIA KSIĘGI STAREGO TESTAMENTU z łacińskiego na język polski przełożone przez ks. Jakóba Wujka z Wągrowca OZDOBIONE przeszło 300 OBRAZAMI, nowe wydanie... Lipsk 1838[9], nakładem J.Baumgaertnera wydanie stereotypowe Jana Nep. Bobrowicza str. [8]+VIII+512. Zawiera: Prawo – (Pięcioksiąg Mojżesza) oraz część z Pozostałych ksiąg historycznych, tj. GENESIS, EXODUS, LEVITICUS, NUMERI, DEUTERONOMIUM, JOZUE, SĘDZIÓW, RUTH, pierwsze księgi SAMUELOWE, które my PIERWSZE KRÓLEWSKIE zowiemy, drugie księgi SAMUELOWE, które my WTÓRE KRÓLEWSKIE zowiemy, księgi trzecie KRÓLEWSKIE, księgi czwarte KRÓLEWSKIE, księgi pierwsze PARALIPOMENON, księgi wtóre PARALIPOMENON, księgi pierwsze EZDRASZOWE [GAL]
1840Biblia to iest księgi Starego i Nowego Testamentu, według łacińskiego przekładu starego, w kośćiele powszechnym przyiętego, na polski ięzyk znowu z pilnośćią przełożone, z wykładem katholickim, trudnieyszych mieysc, do obrony wiary świętéy powszechnéy przećiw kacérztwóm tych czasów należących, przedtem przez D. Jakuba Wuyka z Wągrowca, Theologa Societatis Jesu. Z dozwoleniem Stolice Apostolskiéy, a nakładem Ie M. Księdza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, etc. wydane w Krakowie 1599. Teraz Cum licentia ordinarii przedrukowane. We Lwowie nakładem Bartłomieja Jabłońskiego i Syna. 1840. 864 s. Stary Testament, Tom 1: Od Genesis do Psalmów. [SKAN]
1840Biblia to iest księgi Starego i Nowego Testamentu, według łacińskiego przekładu starego, w kośćiele powszechnym przyiętego, na polski ięzyk znowu z pilnośćią przełożone, z wykładem katholickim, trudnieyszych mieysc, do obrony wiary świętéy powszechnéy przećiw kacérztwóm tych czasów należących, przedtem przez D. Jakuba Wuyka z Wągrowca, Theologa Societatis Jesu. Z dozwoleniem Stolice Apostolskiéy, a nakładem Ie M. Księdza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, etc. wydane w Krakowie 1599. Teraz Cum licentia ordinarii przedrukowane. We Lwowie nakładem Bartłomieja Jabłońskiego i Syna. 1840. 604 s. Stary Testament, Tom 2: Od Przypowieści do Malachiasza + Apokryfy. [SKAN]
1843Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament przez Jakuba Wuyka na polski język przełożony. Lipsk : [s.n.], 1843 (Lipsk : K. Tauchnic). [4], 586 s., [4] k. tabl ; 16 cm.  [IMG SKAN]
1844Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament. Na jẹzyk polski przełożony przez ks. Jakóba Wujka S. J. Wydanie drugie stereotypowe poprawne Jana Nep. Bobrowicza. Ozdobione 170 obrazkami. Lipsk. Nakładem J.Baumgaertnera, 1844. 458 s. [IMG SKAN]
1846Biblia : Księgi Starego Testamentu i Nowego Testamentu/ z łac. na jęz. pol. przeł. przez Jakóba Wujka z Wągrowca. Wydanie drugie stereotypowe poprawne, Jana Nep. Bobrowicza. Ozdobione 500 Obrazkami i pięć sztychów na stali. w Lipsku, 1846. Nakładem J.Baumgaertnera. [6], VIII, 1249, [1], L s., 1 k. tabl. ; 25 cm. [GAL] [13]
1847Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Lipsku głoskami Drukarni Karla Tauchnica. 1847. 586 s. [IMG SKAN]
1851Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Lipsku głoskami Drukarni Karla Tauchnica. 1851. 586 s. [SKAN]
1854Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Lipsku głoskami Drukarni Karla Tauchnica. 1854. 586 s. [IMG SKAN]
1854Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament z łacińskiego na język polski przełożony przez ks. Jakóba Wujka S. J. Wydanie nowe stereotypowe Jana Nep. Bobrowicza. Ozdobione 3 stalorytami i 170 drzeworytami w texcie. Trzeci oddruk. Lipsk, Nakładem J. Baumgaertnera. 1854. [8], 458, II s. 3 k. tabl. : il. ; 25 cm [IMG SKAN]
1856Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Lipsku głoskami Drukarni Karla Tauchnica. 1856. 586 s. [IMG SKAN]
1858Księgi Starego Testamentu / z łac. na jęz. pol. przeł. przez Jakóba Wujka z Wągrowca. Lipsk : J. Baumgaertner, 1858. Wydanie 3, ster., popraw.[...] ozdob. przeszło 300 obrazkami i dwoma sztychami na stali. [6], VIII, 1249, [1], XLIX, [1], [3] k. tabl. : il. ; 24 cm.  [SKAN] [14]
1858Biblia, Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament z łacińskiego na język polski przełożony przez ks. Jakóba Wujka S. J. Wydanie czwarte stereotypowe J. N. Bobrowicza uczynione za potwierdzeniem J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Ozdobione 3 stalorytami i 170 drzeworytami w tekście. Lipsk, Nakładem księgarni J. Baumgaertnera, 1858. [6], II, 458 s., [3] k. tabl. : il. ; 25 cm [IMG SKAN]
1859Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Berlinie, drukiem Trowicza i Syna. 1859. [4], 503 s. ; 18 cm [IMG SKAN]
1860Biblia, Księgi Starego Testamentu / z łac. na język polski przeł. przez Jakóba Wujka z Wągrowca ; ozdobione przeszło 300 obrazkami i 2 sztychami na stali. Na stronie przedtytułowej tyt.: Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu na jęz. pol. przeł. przez Jakóba Wujka. - Wydanie 4 ster., popr. Jana Nep. Bobrowicza. - Ozdobione 500 obrazkami i 5 sztychami na stali. Lipsk : J. Baumgaertner, 1860. [10], VIII, 1249, [1], L s., [2] k. tabl. : il., err. ; 25 cm. Estr XIX t. 5 s. 175. [GAL SKAN]
1861-1864BIBLIA łacińsko-polska czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T. J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego, kanonika Kat. Wileń. Rektora Dyecezalnego Seminaryum. W czterech tomach in 8-vo maj. (Fracta Pagina). T. 1-4 (w 2-óch wol.). Wilno 1861-1864. Nakł. i drukiem Józefa Zawadzkiego. 4, s. XXVIII, 542, [4]; 1065, [2]; 686, [1]; 844. [GAL]
1862Biblia, Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament z łacińskiego na język polski przełożony przez ks. Jakóba Wujka S. J. Wydanie piąte stereotypowe uczynione za potwierdzeniem J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Ozdobione 3 stalorytami i 170 drzeworytami w tekście. Lipsk, Nakładem księgarni J. Baumgaertnera, 1862. [10], II, 458 s., [3] k. tabl. : il. ; 25 cm [IMG SKAN]
1862Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Belinie drukiem Trowicza i Syna. 1862. [4], 448 s. ; 18 cm [IMG SKAN]
1866Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Belinie drukiem Trowicza i Syna. 1866. 422 s. ; 18 cm [IMG SKAN]
1870Święta Jezusa Chrystusa Ewangelija według świętego Marka wydrukowana dla ociemniałych. Warszawa : [s.n.], 1870 (Warszawa : Druk. Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych). Druk literami wypukłymi. Plik ze skanami (link po prawej) zawiera skany tylko do Marka 9,19 [IMG SKAN]
1872Biblia, Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament z łacińskiego na język polski przełożony przez ks. Jakóba Wujka S. J. Wydanie szóste stereotypowe uczynione za potwierdzeniem J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Ozdobione 3 stalorytami i 170 drzeworytami w tekście. Lipsk, Nakłdem księgarni J. Baumgaertnera, 1872 [GAL]
1872Próba uwspółcześnienia tłumaczenia J.Wujka. Ks. Franciszek Pawłowski przedrukował nienaruszony tekst psalmów, ale dodał do nich komentarz, w którym wyjaśniał niezrozumiałe słowa i archaiczne konstrukcje gramatyczne. [Z aukcji Allegro 3014012579]: Psałterz, czyli Księga psalmów z przydatkiem pieśni biblijnych, które w brewiarzu Rzymskim przychodzą i trenów Jeremiaszowych. Krótkim komentarzem objaśnił: X. Franciszek Pawłowski Scholastyk katedralny przemyski. W Krakowie. Nakładem Wydawnictwa Dzieł Katolickich Władysława Jaworskiego 1872 r. Tom I i II. Stron 547 i 550 (zawiera oryginalne tłumaczenie Wujka i bardzo obszerne komentarz do poszczególnych wersów psalmów). ... W księdze znajduje się pierwszy i drugi tom... czterotomowego wydania... – każdy psalm zamieszczony jest w oryginalnej szacie językowej tłumaczenia Wujka, do tego dodane są najobszerniejsze komentarze do poszczególnych wersów psalmu oraz ogólne informacje o psalmie i jego miejscu w liturgii." [SKAN]
1872Nowy Testament x. Jakóba Wujka, T. J. z komentarzami błędom wieku odpowiednemi, wydał x. St. Stojałowski T. J. Święty Mateusz.. Tomik I Część 1sza. Od strony 177: Święty Marek. Tomik I. Cześć 2-ga [Przekład Marka zawiera tylko rozdziały 1-10]. W Krakowie, w Drukarni "Czasu", 1872, 271 s. Zobacz osobną stronę poświęconą temu wydaniu. [IMG SKAN]
1873-1874Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu podług textu łacińskiego Wulgaty, przekład X. Jakóba Wujka, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. Wydanie nowe z objaśnieniami podług J. Fr. Allioli, zaaprobowane przez Konsystorz Archidyecezyi Warszawskiej, ozdobione 230 illustracyami Gustawa Doré. Warszawa, Michał Glücksberg, [tom1:] MDCCCLXXIII (1873 r.); [tom2:] MDCCCLXXIV (1874 r.). Lipsk, drukiem B. G. Teubnera. Zgoda władz carskich w Warszawie z 31 sierpnia 1872 r. "Aprobata Konsystorza Generalnego Archidyecezyi Warszawskiéj. Według istniejących w kościele przepisów, czytanie Biblii w językach żyjących wtedy być może pozwolonem, gdy przekład jest dokonany przez tłumacza prawowiernego i opatrzony (zwłaszcza w Starym Testamencie) objaśnieniami, z nauką kościoła - jedynego stróża i tłumacza Słowa Bożego, zgodnemi. Warunkom tym odpowiada w zupełności wydanie niniejsze ksiąg Ś. Ś., znanego i przez Stolicę Apostolską upoważnionégo przekładu X. Jakóba Wujka, opatrzone objaśnieniami z prawowiernych autorów wziętemi, nadto rycinami cenionego powszechnie artysty Gustawa Doré. Z tych powodów Konsystorz Generalny Archidyecezyi Warszawskiej oświadcza, że przeciw temu wydaniu nie tylko ze swej strony nie ma nic do nadmienienia, ale je owszem potwierdza i do użytku wiernych zaleca. Warszawa dnia 5 Października 1872. Administrator Archidyecezyi Warszawskiéj, Prałat Metropolitalny Warszawski, X. Stanisław Kostka Zwoliński. (L. S. No. 2247). Sekretarz, X. Jgnacy Durewicz.” [SKANY: TOM 1 | TOM 2] [SKAN]
1875Księgi Starego Testamentu / z łac. na jęz. pol. przeł. przez Jakóba Wujka z Wągrowca. Lipsk : J. Baumgaertner, 1875. Wydanie 5, Wydanie piąte stereotypowe, poprawne, uczynione za pozwoleniem Przewielebnego Generalnego Konsystoryum Katolickiego w Królestwie Saskiem, ozdobione przeszło 300 obrazkami i pięcioma sztychami na stali. [8], VIII, L, 1249, [1] strona : ilustracje ; 24 cm [SKAN]
1875Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament przez X. Jakóba Wuyka na polski język przełożony, z kilkoma według greckiego oryginału sprostowanymi, poniż stronnicy umieszczonymi odmiennymi wyrazami. W Wiedniu, nakładem A. Reicharda i Spółki. 1875. [4], 423 s. ; 13 cm. Na końcu: Drukiem Adolfa Holzhansena w Wiedniu. [IMG SKAN]
1878Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Podług textu łacińskiego Wulgaty. Przekład X. Jakóba Wujka. Zatwierdzony przez stolicę apostolską. Wydanie nowe z objaśnieniami podług J. Fr. Allioli. Zaaprobowane przez konsystorz Archidyecezyi Warszawskiej. Ozdobione 230 illustracyami Gustawa Doré. T. 1 - 2. Odbicie drugie. Warszawa 1878, 1874. Michał Glücksberg. Folio, s. XXXVI, 958; 1076, (paginacja 2-szpaltowa), 230 drzeworytów na osobn. tabl., zdobniki każdej strony tekstu. [GAL]
1878Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament przez X. Jakóba Wuyka na polski język przełożony. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej roku 1599 uskutecznionej, a pzrez ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego potwierdzonej. Z kilkoma według greckiego oryginału sprostowanymi, poniż stronnicy umieszczonymi odmiennymi wyrazami. Wiedń. Nakładem A. Reicharda i Spółki. 1878. [4], 428 s. ; 20 cm. Na drugiej stronie: Polish N. T. (Wujk). Drukiem Adolfa Holzhansena w Wiedniu. [IMG SKAN]
1882Psałterz Dawidowy w języku łacińskim i polskim z komentarzem Menochiusza i Wujka dla użytku kościołów parafialnych wydał X. Leonard Solecki wikaryusz i kantor przy katedrze lwowskiej. Lwów, Warszawa, Poznań. Nakładem wydwacy, drukiem Kornela Pillera. 405 s.
1883Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z łacińskiego na język polski przełożony przez Ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599 potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronnicy umieszczonemi. Wiedeń. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. W Warszawie u Adolfa Kontora. 1883. [3], 428 s. ; 13 cm. [IMG SKAN]
1887-1890Próba uwspółcześnienia tłumaczenia J.Wujka. Franciszek Jaczewski opublikował tekst listów św. Pawła, Dzieje Ap. i Apokalipsę w 2 kolumnach. W jednej umieścił tekst z 1599 r., a w drugiej swój własny przekład. "Listy Błogosławionego Pawła Apostoła przekład. Ks. Jakuba Wujka T.J, wolnym przekładem i przypisami, uwagami, wstępem objaśnił ks. F[ranciszek]. Jaczewski Kan. Katedry Lubelskiej, Lublin, Druk M. Kossakowskiej, 1887". "Kolumna" z tłumaczeniem F.Jaczewskiego została uwzględniona na tej stronie jako oddzielne tłumaczenie: Przekłady bp F.Jaczewskiego [1887].
1888Biblia, Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament z łacińskiego na język polski przełożony przez ks. Jakóba Wujka S. J. Wydanie szóste stereotypowe uczynione za potwierdzeniem J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego ozdobione 200 rycinami i obrazem kolorowym. Poznań. Nakładem księgarni katolickiej. 1888. 474 s., [1] k. tabl. kol. : il.; 31 cm. BP: Obraz kolorowy błogosłąwiącego Jezusa tuż przed stroną tytułową. [IMG SKAN]
1890Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z łacińskiego na język polski przełożony przez Ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599 potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronnicy umieszczonemi. Wiedeń. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. W Warszawie u Adolfa Kontora. 1890. [3], 428 s. ; 13 cm. [IMG SKAN]
1891BIBLIA, STARY TESTAMENT WE WYJĄTKACH PODŁUG TŁUMACZENIA KSIĘDZA JAKÓBA WUJKA przez Księdza Proboszcza Perlińskiego starannie zestawionych, z dodatkiem komentarzy Menochiusza teraz na nowo wydany z rycinami. Poznań, nakładem Księgarni Katolickiej, czcionkami Drukarni Dziennika Poznańskiego, 1891 oraz NOWY PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA TESTAMENT Z ŁACIŃSKIEGO NA JĘZYK POLSKI PRZEŁOŻONY PRZEZ KS. JAKÓBA WUJKA S.J. Wydanie szóste stereotypowe uczynione z potwierdzeniem J.W.Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego ozdobione 200 rycinami i obrazam kolorowym, Poznań. Nakładem Księgarni Katolickiej 1888. str. [1], VIII, 712, 474 [GAL]
1892Nowy Testament Jezusa Chrystusa. T. 1, Zawierajacy cztery Ewangelie. Poznań Nakładem Biblioteki Kórnickiej. Skład główny w księg. J.K. Żupańskiego. Czcionkami Kuryera Poznańskiego 1892. Kórnickie wydanie Czterech Ewangelii Wujka, gdzie A. Jaskólski uwspółcześnił pisownię. Ew. Mateusza: 165 stron; Ew. Marka: 81 stron; Ew. Łukasza: 146 stron; Ew. Jana: 117 stron [GAL SKAN]
1892Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa : podług tekstu łacińskiego Wulgaty przekład X. Jakóba Wujka zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. Wydanie nowe z objaśnieniami podług J. Fr. Allioli zaaprobowane przez Konsystorz Archidecezyi Warszawskiej. Ozdobione 78 ilustracjami Gustawa Dore. Warszawa. 1892. [4] s., 416 szp., [3] s., 78 k. tabl. ; 30 cm [IMG SKAN]
1892Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z łacińskiego na język polski przełożony przez Ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599 potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronnicy umieszczonemi. Wiedeń. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. W Warszawie u Adolfa Kontora. 1892. [4], 430 s. ; 20 cm [IMG SKAN]
1893R. Filochowski wprowadza zmiany ortografii i przestarzałych form, w Biblii Wujka wydanej przez bpa H. Kossowskiego. "Pismo Święte Nowego Testamentu podług tekstu łacińskiego Wulgaty przekład X. Jakóba Wujka zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. Objaśnieniami podług J. Fr. Allioli. Ozdobione ilustracyami autentycznych pomników i zabytków starożytności świata biblijnego. Nagrodzone przez Jego Świątobliwość Ojca Świętego Leona XIII listem pochwalnym i złotym medalem. Wydanie nowe pod kierunkiem X. Henryka Kossowskiego Biskupa-Sufragana Diecezji Kujawsko-Kaliskiej. Zgodność i wierność tekstu z pierwotnym przekładem X. Wujka, przy zastosowaniu dzisiejszej pisowni, sprawdzana przez JM. Xiędza Rocha Filochowskiego Prałata Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej. Warszawa. NAKŁAD REDAKCJI WĘDROWCA. Nowy-Świat 47" [GAL]
1893Pismo Święte. Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Cz. 1, Cztery Ewangelie św. Wydanie popularne dla wiernych z tekstem Ks. J. Wujka z komentarzem Ks. Alliolego, zaaprobowane przez J. E. Michała Nowodworskiego, Biskupa Dyecezyi Płockiej. Warszawa. Leppert & Comp., Drukarnia "Kupiecka", Elektoralna, Nr 8. 1893. 254, IV, [2] s. ; 18 cm [IMG SKAN]
1895Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podług tekstu łacińskiego Wulgaty przekład X. Jakóba Wujka, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską, [z] objaśnieniami podług J. Fr. Allioli, ozdobione przeszło 1000 ilustracjami autentycznych pomników i zabytków starożytności świata biblijnego. Nagrodzone przez Jego Świątobliwość Ojca Świętego Leona XIII listem pochwalnym i złotym medalem. Wydanie nowe pod kierunkiem X. Henryka Kossowskiego Biskupa-Sufragana Diecezji Kujawsko-Kaliskiej. Zgodność i wierność tekstu z pierwotnym przekładem X. Wujka, przy zastosowaniu dzisiejszej pisowni, sprawdzana przez JM. Xiędza Rocha Filochowskiego Prałata Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej. Warszawa [1895]. NAKŁAD REDAKCJI "WĘDROWCA". Nowy-Świat 47, str. 821+XLVI [IMG SKAN] [15]
1896Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament. Z łacińskiego na język polski przełożony przez Ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599 potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronnicy umieszczonemi. Wiedeń. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. 1896.[4], 428 s. ; 20 cm [IMG SKAN]
1896-1898Biblia łacińsko-polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T. J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa Metropolity Mohylowskiego. We czterech tomach in 8-vo maj. (Fracta Pacina). Wydanie trzecie. Tom I [1896r. - stron XXIV+542 SKAN] obejmuje księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską, Liczby, Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów i Rut. Tom II [1896r. - stron 1065 SKAN] obejmuje Księgi: Cztery Królewskie, dwie Paralipomenon (Kronik), dwie Ezdrasza (Ezdrasza i Nehemiasza), Tobiasza, Judyty, Estery, Joba, Psalmów, Przypowieści, Ekklezyastesa, Pieśni nad Pieśniami, Mądrości i Ekklezyastyka. Tom III [1896r - stron 686 SKAN] obejmuje Księgi: Izajasza, Jeremiasza, Barucha, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Micheasza, Jonasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza i dwie Machabejskie. Tom IV [1898r. - stron 844 SKAN] obejmuje Księgi Nowego Testamentu, jako to: Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, czternaście listów św. Pawła, list św. Jakóba, dwa listy św. Piotra, trzy listy św. Jana, list św. Judy i Objawienie św. Jana. Wilno. Nakładem i Drukiem Józefa Zawadzkiego 1996-1898. [IMG SKAN]
1898Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. "Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego" (z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione - Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału), Lipsk - Drukiem W. Drugulina 1898 rok w treści (862 +282 strony) [IMG SKAN]
1898Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament. Z łacińskiego na język polski przełożony przez Ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599 potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronnicy umieszczonemi. Lipsk, drukiem Pöschela i Treptego. 1898. 352, 92 s., 2 k. tabl. : mapy ; 20 cm [IMG SKAN]
1899BIBLIA TO JEST KSIĘGI STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU Z ŁACIŃSKIEGO NA JĘZYK POLSKI PRZEŁOŻONE PRZEZ KS. D. JAKÓBA WUJKA "dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego" (z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione - Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału), Lipsk - Drukiem W. Drugulina 1899 rok w treści (862 +282 strony) dodatkowo 4 mapki. [GAL SKAN]
1900Pierwsza gruntowna modernizacjia tekstu NT Wujka przez ks. Antoniego Szlagowskiego. Wprowadził on nowoczesną pisownię, zmienił przestarzałe formy gramatyczne, usunął zwroty i wyrazy, które we współczesnym języku posiadały inne znaczenie lub brzmiały archaicznie. "Ks. Dr. Antoni Szlagowski. NOWY TESTAMENT JEZUSA CHRYSTUSA. Stron:878, Wyd:E.WENDE I SPÓŁKA 1900r." [IMG] [16]
1904W 1904 r. wyszły Lekcje i Ewangelie na wszystkie niedziele... przedrukowane z wersji Szlagowskiego z dodanymi nowymi poprawkami. [17]
1907Biblia łacińsko-polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T. J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa Metropolity Mohylowskiego. We czterech tomach in 8-vo maj. (Fracta Pacina). Wydanie czwarte. Tom I obejmuje księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską, Liczby, Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów i Rut [SKAN TOMU 1]. Tom II obejmuje Księgi: Cztery Królewskie, dwie Paralipomenon (Kronik), dwie Ezdrasza (Ezdrasza i Nehemiasza), Tobiasza, Judyty, Estery, Joba, Psalmów, Przypowieści, Ekklezyastesa, Pieśni nad Pieśniami, Mądrości i Ekklezyastyka [SKAN TOMU 2]. Wilno. Nakładem i Drukiem Józefa Zawadzkiego 1907.  [SKAN]
1909Próby uwspółcześnienia Wujka przez anonimowego modernizatora pracującego dla Zakładu Kórnickiego. W edycji kórnickiej wyszły tylko 3 tomy, wszystkie w Poznaniu: Genezis (1909), Exodus (1912), Leviticus (1918). Modernizator w niejasnych miejscach zastępował zwroty Wujka innymi wziętymi ze staropolskich wersji: Leopolity, Biblii brzeskiej i gdańskiej. Zakład Kórnicki, Słowa Pisma świętego podane do rozmyślania, Genesis - Księga Rodzaju) Drukowane jako Manuskrupt, 1909, ss.16nlb.+150+17 (w tym Skorowidz słów Pisma św. do rozmyślania i Spis rzeczy)+mapka. Przekład Genesis jest Jakuba Wujka. "Niektóre ustępy, za pozwoleniem Władzy duchownej podane są w innem, niż Wujka, tłumaczeniu - kursywą ; zmiany gramatyczne ortograficzne nie są zaznaczone." (s.6nlb.) Nie doszukałem się, aby był podany autor tych nielicznych ustępów innego tłumaczenia. Do kolejnych fragmentów są zaraz pod nimi nieco drobniejszą czcionką podawane objaśnienia różnych autorów, chociaż nie zawsze zaznacza się źródło objaśnienia. "... w objaśnieniach uwzględniono głównie to, co może wpłynąć na poprawę życia. [GAL SKAN]
1909Księgi Starego i Nowego Testamentu w przekładzie ks. Jakuba Wujka TJ., Przekł. pol. popr. i nowym koment. opatrzył: ks. Fr. Albin Symon ; tł.: Jakub Wujek., Mikołów; 1909. Ks. R.Pietkiewicz: "W wydaniu z 1909 r. umieścił [F.A.Symon] na karcie tytułowej informację, że jest to poprawiony przekład J. Wujka, ale w rzeczywistości było to tłumaczenie znacznie odbiegające od tekstu z 1599 r." oraz "F. A. Symon [...] starał się „poprawiać Wujka Wujkiem”, czyli korzystając z miejsc paralelnych edycji z 1599 r.. Patrz => Tłumaczenia => Albin Symon [1906] [18]
1909Księga Psalmów Dawidowych. Oprac. i opatrzył komentarzem ks. J. Kruszyński, Wydawnictwo Księgarni Nakładowej M. Szczepkowskiego. Nowogrodzka 21. Warszawa 1909. 238 s. E. Buchholz, Miesięcznik kościelny 9 [1913] ss. 312-313: Księga Psalmów Dawidowych w opracowaniu profesora Kruszyńskiego zasługuje na jak najszersze rozpowszechnienie. Podaje Psalmy z wyjątkiem jednego wyrazu z Psalmu 88-go w dosłownem brzmieniu tekstu Wujkowego, aż zanadto i niesłusznie nieraz ganionego. Patrz poniżej reprint z 2021 roku. [GAL]
1912Próby uwspółcześnienia Wujka przez anonimowego modernizatora pracującego dla Zakładu Kórnickiego. W edycji kórnickiej wyszły tylko 3 tomy, wszystkie w Poznaniu: Genezis (1909), Exodus (1912), Leviticus (1918). Modernizator w niejasnych miejscach zastępował zwroty Wujka innymi wziętymi ze staropolskich wersji: Leopolity, Biblii brzeskiej i gdańskiej. [SKAN] [19]
1913Ks. Dr. Antoni Szlagowski. NOWY TESTAMENT JEZUSA CHRYSTUSA W PRZEKŁADZIE KS. JAKUBA WUJKA T. J., Wydanie drugie. Warszawa 1913, Stron 1190 + mapka, Format 10 x 13,7 cm;
1914Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament. Z łacińskiego na język polski przełożony przez Ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599 potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronnicy umieszczonemi. Lipsk, drukiem Pöschela i Treptego. 1914. 352 s., [1] k. tabl. : il. ; 18 cm [IMG SKAN]
1917Edward Górski, Listy świętego Pawła. Radom: nakładem autora, 1917. XV, [1], 279 s., [1] k. tabl. kolor. ; 24 cm. Uwagi: Na stronie Wikipedii poświęconej Jakubowi Wujkowi ta pozycja figuruje wśród bibliografii jako "(Listy św. Pawła), Radom 1917". Dlatego został zaliczony w poczet tekstów Wujka. [IMG SKAN]
1918Próby uwspółcześnienia Wujka przez anonimowego modernizatora pracującego dla Zakładu Kórnickiego. W edycji kórnickiej wyszły tylko 3 tomy, wszystkie w Poznaniu: Genezis (1909), Exodus (1912), Leviticus (1918). Modernizator w niejasnych miejscach zastępował zwroty Wujka innymi wziętymi ze staropolskich wersji: Leopolity, Biblii brzeskiej i gdańskiej. [SKAN] [20]
1923Antoni Szlagowski, Ewangelje i Dzieje Apostolskie, nakładem Wydawnictwa Księży Jezuitów, Kraków 1923, 598 Stron
1923BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przdruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych. [IMG TXT SKAN]
1923Ks. Dr. Antoni Szlagowski. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. NOWY TESTAMENT JEZUSA CHRYSTUSA W PRZEKŁADZIE KS. JAKUBA WUJKA T. J. Wydanie trzecie, Kraków 1923, Nakładem Wydawnictwa Księży Jezuitów. Stron 1090 + mapa.  [GAL]
1923Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament. Z łacińskiego na język polski przełożony przez Ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599 potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronnicy umieszczonemi. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1923. 352 s., [1] k. tabl. : il. ; 18 cm [IMG SKAN]
1926-1932Edycja znana jako Biblia poznańska I, czyli zmodernizowanie całej Biblii Wujka. Pracę tę zlecono Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu. Dzieło ukazało się w 5 tomach (nie ukazał się tom 6 z listami i Ap). Głównym założeniem przedsięwzięcia było udostępnienie czytelnikom przekładu J. Wujka w języku współczesnym. ST T1. 1927 - Wstęp ogólny do ksiąg Starego Testamentu X. Prof. W. Michalskiego. Pięcioksiąg Mojżesza w opracowaniu X. Prof. W. Hozakowskiego. Księgi Jezuego, Sędziów, Rut w opracowaniu X. dr. Fr. Rosłańca. 656 s.; ST T.2 1927 - Dwie Księgi Samuela ; Dwie Księgi Królewskie ; Dwie Księgi Paralipomenon ; Dwie Księgi Ezdraszowe ; Księgę Tobiasza ; Księgę Judyty ; Księgę Estery / w oprac. J. Kruszyńskiego. 517 s.; ST T.3 1928 - Księga Hioba i Psalmy w opracowaniu X. Prof. W. Michalskiego oraz Księgi Przysłów Eklezjastesa, Pieśń nad Pieśniami, Mądrości Syracha w opracowaniu X. Prof. P. Stacha. 690 s. ;ST T.4 1929 - Księgi Prorockie oraz Dwie Księgi Machabejskie w opracowaniu X. Prof. J. Archutowskiego. 765 s.; NT T1. 1932 - Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie w opracowaniu X. Prof. W. Szczepańskiego T. J. i X. Prof. E. Prokulskiego T. J., 666 s. Przegląd informacji z Biuletynu Wydawniczego Księgarni św. Wojciecha podczas ukazywania się kolejnych tomów tego wydania.
1928Szlagowski Antoni : Nowy Testament Jezusa Chrystusa w przekładzie Ks. Jakuba Wujka T.J. Wydanie czwarte. Kraków 1928 Wydawnictwo Księży Jezuitów 9 x 13.3 x 4.5 cm s. 1096 [IMG SKAN]
1928Antoni Szlagowski, Ewangelje i Dzieje Apostolskie w przekładzie Jakóba Wujka, Wydawnictwo Księży Jezuitów 1928, 606 s.
1928Ewangelia według ś. Jana z łacińskiego na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronicy umieszczonemi. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne 1928. s. 75 [SKAN]
1928BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1928. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych. [IMG SKAN]
1930Ks. Dr Edward Górski, Profesor Sem. Duch. w Sandomierzu, Księga Psalmów. Tekst i komentarz. Wydanie drugie. Sandomierz 1930. Ze wstępu autora do wydania drugiego: "Poza komentarzem, [...] umieściłem tekst łaciński Wulgaty w opracowaniu Hetzenauera, i polski w przekładzie ks. Jakuba Wujka." [GAL SKAN]
1930Ewangelia według ś. Marka z łacińskiego na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronicy umieszczonemi. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne 1930. s. 57 [SKAN]
1935Edycja znana jako Biblia krakowska. Modernizacja starego przekładu J.Wujka przez jezuitów, S. Stysia (ST) i J. Rostworowskiego (NT). "Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie polskim W. O. Jakóba Wujka T. J., Tekst poprawili oraz wstępami i krótkim komentarzem opatrzyli: Stary Testament ks. Stanisław Styś prof. egzeg. w Kolegj. Bobolanum w Lublinie; Nowy Testament ks. Jan Rostworowski b. prof. teol. dogm. w Kolegj. Krak., Kraków 1935. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW". Wcześniej, w 1928 r., ukazały się Ewangelie i Dzieje Apostolskie (inne wyd.: 1936, 1937). Wersję ST w opracowaniu S. Stysia uznano za najlepszą z dotychczasowych modernizacji tekstu Wujka. Ocena NT wypadła o wiele gorzej. [IMG]
1936Nowy Testament w przekładzie polskim W. O. Jakuba Wujka T. J., Wydanie nowe, przejrzane i objaśnione. Kraków [1936]. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy Księży Jezuitów, str. 758. Biblia krakowska z poprawkami Ludwika Semkowskiego.  [IMG SKAN]
1937Cztery Ewangelie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tekst opracował i uwagami opatrzył ks. Józef Archutowski. Wydawnictwo Drukarnia Powściągliwość i Praca, nakład Księży Salwatorianów, Mikołów 1937 rok, 375 stron
1937Ewangelia według ś. Jana z łacińskiego na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronicy umieszczonemi. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne 1937. s. 75 [SKAN]
1937Ewangelia według ś. Łukasza z łacińskiego na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronicy umieszczonemi. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne 1937. s. 100 [SKAN]
1937Ewangelia według ś. Mateusza z łacińskiego na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronicy umieszczonemi. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne 1937. s. 93 [SKAN]
1937Ewangelia według ś. Marka z łacińskiego na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronicy umieszczonemi. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne 1937. s. 57 [SKAN]
1938Nowy Testament. Na podstawie przekładu o. Jakuba Wujka t.j. wydanie nowe, przerobione i objaśnione przez księży Towarzystwa Jezusowego. Wydanie drugie. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy - Biblia krakowska - wznowienie wydania z 1935, ale z dalszymi poprawkami W. Prokulskiego, M. Morawskiego, J. Andrasza, L. Semkowskiego i W. Lohna. [SKAN]
1938Ewangelie i Dzieje Apostolskie / w przekł. pol. Jakuba Wujka ; [przedm.: Józef Andrasz]. Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, Ks. Jezuici, 1938. Wydanie nowe 2. [3], 431, [1] s. : il., mapy ; 18 cm.
1938Ewangelia według św. Jana z łacińskiego na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronicy umieszczonemi. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne 1938. s. 39 [SKAN]
1938Ewangelia według ś. Mateusza z łacińskiego na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronicy umieszczonemi. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne 1938. s. 93 [SKAN]
1939Ewangelie i Dzieje Apostolskie w przekładzie polskim Jakuba Wujka. Wydanie nowe przejrzane i objaśnione. Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy Księża Jezuici, [1939]. Wydanie nowe 2. [4], 432 s. ; 14 cm. To nie to samo wydanie co z 1938 r. Wpis z Biblioteki Narodowej: " Nie dublet: I 502.903 [ wyd. z 1938 r.]- podpisany aut. przedm., inny krój czcionki. [SKAN]
1941Ewangelie i Dzieje Apostolskie / w przekł. pol. Jakuba Wujka. Jerozolima 1941: Katolickie Duszpasterstwo nad Uchodźcami Polskimi w Palestynie, 1941. Przedr., oryg.: Wyd. Apostolstwa Modlitwy w Krakowie, 1937. 487 s. : rys. ; 15 cm.  [SKAN]
1941Pana Naszego Jezusa Chrystusa Nowy Testament / [w przekł. Jakuba Wujka ; przedm.: Józef Gawlina]. 1941 Londyn F. Mildner & Sons, Herbal Hill, London, E.C.1, 1941. [4], 758 s. BP: Fotograficzny przedruk wydania Nowego Testamentu Jezuitów z 1936r. [IMG SKAN]
1941Święta Jezusa Chrystusa Ewangelia według Jana z łącińskiego na język polski przełożona przez Ks. Jakóba Wujka. Nakładem Biblioteki Polskiej w Budapeszcie. 1941. Maszynopis. 60 s. [SKAN]
1942Święta Ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa: i Dzieje Apostolskie z dodatkiem modlitw i pieśni. Druk Poliglota Vaticana. Wydawca Miasto Watykańskie 1942, s. XV, 511, 4 mapki na 1 skald. tablicy. Krótki wstęp papieża Piusa XII: "Umiłowanym Narodu Polskiego synom i córkom, uchodźcom i jeńcom, z ojcowskim uczuciem i życzeniem...". Przedruk z Nowego Testamentu z 1936 z poprawkami L. Semkowskiego) [SKAN]
1945Pismo Święte Starego Przymierza w przekładzie Ks. Jakuba Wujka. Część 3. Księgi Izajasza, Jeremiasza, Barucha, Ezechiela, Daniela. Londyn : F. Mildner and Sons, 1945. Ze wstępu: Obecne wydanie Biblii Świętej jest fotograficzną reprodukcją wydania dokonanego przez Księży Jezuitów w Krakowie, w roku 1935. s. 200 [GAL SKAN]
1946Pismo Święte Starego Przymierza w przekładzie Ks. Jakuba Wujka, T.J.. Część 2. Księgi Ezdrasza, Nehemjasza, Tobiasza, Judyty, Estery, Joba, Psalmów, Przypowieści, Eklezjastesa, Pieśni nad Pieśniami, Mądrości, Eklezjastyka (Przedruk z wydania XX. Jezuitów, Kraków 1935). 1946 F. Mildner and Sons (Publishers) Herbal Hill - London, E.C.1 [GAL]
1946Pana Naszego Jezusa Chrystusa Nowy Testament / [w przekł. Jakuba Wujka ; przedm.: Józef Gawlina]. Londyn : F. Mildner, 1946. [4], 758 s. ; 16 cm. Tytuł okładkowy: Pismo Święte Nowego Przymierza. Komentarz BP: Reprint wydania z 1936 r.. Identyczna treść, układ przekładu i komentarzy
1946Ewangelie i Dzieje Apostolskie w opracowaniu ks. W. Majchera TJ., Kraków 1946 [21]
1948Pismo Święte Starego Przymierza w przekładzie Ks. Jakuba Wujka, T.J. Część 1. Pięcioksiąg (Księga Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, powtórzonego Prawa) i Księga Jozuego..(Przedruk z wydania XX. Jezuitów, Kraków 1935). Londyn1948 F. Mildner and Sons (Publishers) Herbal Hill - London, E.C.1 [IMG SKAN]
1949Nowy Testament / w przekł. pol. Jakuba Wujka. Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, 1949. Wyd. nowe przejrz. i objaśn. [4], 759 s. ; 15 cm.
1950Ewangelie i Dzieje Apostolskie w przekładzie polskim Jakuba Wujka ; tekst ustalili: Ludwik Semkowski, Marian Morawski. - Wyd. 3 przejrz. i objaśn. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, [1950] (Kraków : Drukarnia Związkowa). - [3], 431, [1]s. Przedmowa Józef Andrzasz. [GAL]
1951Nowy Testament w przekładzie polskim ks. o. Jakuba Wujka T.J. wydanie trzecie przejrzane i objaśnione. Kraków 1951. Wydawnictwo Księży Jezuitów, Kraków, Kopernika 26. IMPRIMATUR Adama Stefana Kardynała Sapiechy. Przedm.: Wł. Lohn. [4], XVI, 755 s.
1954Ewangelie i Dzieje Apostolskie / w przekł. pol. Jakuba Wujka ; [przedm.: W. Lohn]. Kraków : Wydaw. Księży Jezuitów, 1954. Wydanie 4. [4], XV, [1], 421, [1] s. ; 14 cm.
1955Nowy Testament w przekładzie polskim W.O. Jakuba Wujka T.J. Wydanie nowe przejrzane i objaśnione . Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. Księża Jezuici, Kraków 1955, Kopernika 26. Str. 756. Imprimatur kard. Sapieha. [IMG]
1955Nowy Testament / w przekł. pol. Jakuba Wujka ; [przedm.: Wł. Lohn]. Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, [1955]. Wydanie 4 przejrz. i objaśn. XV, [1], 759 s. ; 15 cm.
1956Pismo Święte Starego Testamentu. W przekładzie W.O. Jakuba Wujka T.J. Tekst poprawił oraz wstepami i krótkim komentarzem opatrzył Ks. Stanisław Styś T.J. Wydanie drugie poprawione. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1956r. 21 cm; 1138 s.
1962Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie polskim W.O. Jakuba Wujka S.J.. Tekst poprawili oraz wstępami i krótkimi komentarzami opatrzyli: Stary Testament: ks. Stanisław Styś S.J. prof. Kolegium Teol. "Borolanium" w Lublinie; Nowy Testament: ks. Władysław Lohn S.J. prof. Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Wydanie trzecie poprawione, 1962. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy Kraków UL. Kopernika 26. Stron 1280 + 446. NT w wersji poprawionej przez W. Lohna z wydania z 1938 r. Edycja Biblii Wujka, zwana Biblią jezuicką. Wydanie obecnie cieszące się dużą popularnością ze względu na wpis: "POZWALAMY DRUKOWAĆ Z KURII MERTOPOLITALNEJ. Kraków, dnia 22 września 1962r. Karol Wojtyła Vic. Capitularis". W 1985 r. Wydawnictwo Kurii Biskupiej w Lublinie wydało reprint tego wydania (patrz poniżej). [Zobacz różnice pomiędzy wydaniem z 1962 r. i reprintem z 1985 r.] [GAL TXT]
1966Nowy Testament w przekładzie Ks. Dr Jakuba Wujka T.J. z roku 1593. Wstępem i uwagami poprzedził ks. dr Władysław Smereka. Wyd. 1. Kraków 1966, Polskie Towarzystwo Teologiczne. 21 cm, s. LXXV, [15], 890, [56], oprawa płótno. Przedruk wydania z roku 1594. (wyd. fototypiczne). [GAL]
1982Pismo Święte w przekładzie polskim W. O. Jakuba Wujka, Stary i Nowy Testament, Biblia Wujka, drugie wydanie w Ameryce, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Pulaski, Visconsin U. S. A. 1982, 1728 stron (1280+448) + 3 mapy na końcu, format 15 x 22 cm
1985Reprint wydania Biblii z 1962r (zawierającego wpis Karola Wojtyły z pozwoleniem drukowania). Reprint wydany przez Wydawnictwo Kurii Biskupiej, Lublin 1985 (za zgodą Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy, Kraków). Reprint często mylony (sprzedawany) jako oryginał. [Zobacz różnice pomiędzy wydaniem z 1962 r. i reprintem z 1985 r.] [GAL]
1989Pismo Święte Nowego Testamentu / w przekł. pol. [z łac.] Jakuba Wujka ; [tekst poprawił oraz wstępem i krótkim komentarzem opatrzył Władysław Lohn]. Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy : Księża Jezuici, 1989. [2], 446 s. : il., 3 mapy ; 18 cm. Przedr. z wyd. 3 Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1962.
1993Psałterz Dawidów w przekładzie ks. Jakuba Wujka z 1594 roku / ks. Jakub Wujek SJ, Transkrypcja, słowo wstępne i komentarze ks. doc. dr hab. Janusz Frankowski. Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1993. s. 310[1]. ISBN: 83-211-1145-9, 83-211-1409-1 [IMG]
1993Pieśń nad pieśniami czyli Najpiękniejszy poemat o miłosci zaczerpnięty z Pisma Świętego, Wujek, Jakub (1541-1597). Tł. Kraków : Secesja 1993. 62, [6] s. : rys. ; 25 cm
1996Ewangelia według Łukasza / w przekł. księdza Jakuba Wujka z roku 1593 ; z il. Grzegorza Bednarskiego. Poznań : [Kapituła Kolegiacka], [1996]. 84, [1] s. : il ; 24 cm.
1999Oficyna Wydawnicza "Vocatio" wydała transkrypcję typu "B" (zachowanie dawnego tekstu, z uwspółcześnioną ortografią i interpunkcją) tekstu Biblii Wujka pt. "BIBLIA w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599r. Transkrypcja typu "B" oryginalnego tekstu z XVIw. i wstępy ks. Janusz Frankowski." [IMG]
2006Psałterz Dawidowy, w tłumaczeniu Jakuba Wujka, reprint wydania krakowskiego z 1594 r. Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2006. s.[2]+26+[4]+283+[19]. Na kartach widać nie tylko poczynione w późniejszych stuleciach odręczne notatki, ale też przebarwienia, zagniecenia. [GAL]
2010Jakub Wujek. BIBLIA ŚWIĘTA reprint wydania z 1599r w ramach Biblia Slavica. Redakcja Irena Kwilecka i Hans Rothe. Słowo wstępne do polskiego przekładu Biblii Jakuba Wujka Stanisława Gądeckiego Arcybiskup Metropolita Poznański oraz Kardynał Karl Lehmann Biskup Moguncji. Wyd. Ferdinand Schöningh, Paderborn - München - Wien - Zurich 2010. Tom 1 - tekst: stron 1520, Tom 2 - komentarz: stron 204. ISBN: 978-3-506-77073-8. "Wydanie z Paderborn ukazało się w 2010 r. z inicjatywy prof. I. Kwileckiej i prof. A. Legockiego, przy finansowym wsparciu Fundacji „Zakłady Kórnickie”. Reedycja składa się z dwóch tomów zawierających faksymile zabytku oraz komentarze. Na odwrocie karty przedtytułowej I części zamieszczono – jak zawsze – nazwiska redaktorów, numer i tytuł serii: Serie II: Polnische Bibeln. Band V,1. Tytuł zabytku podano w niemieckiej wersji językowej (a na następnej karcie – po polsku): Die Bibel das ist Bücher des Alten und des Neuen Testamentes nach der alten leteinischen Übersetzung, die in der katholischen Kirche angenommen ist, aufs Neue mit Fleiß in die polnische Sprache übersetzt. Mit Hinzuziehung des Jüdischen und Griechischen Textes und mit Katholischer Auslegung der schwierigsten Stellen, zur Verteidigung des heiligen katholischen Glaubens gegen Ketzerei in diesen Zeiten Durch D. Jakub Wujek aus Wągrowiec Theolog Societatis Jesu. In Krakau 1599. Hrsg. von I. Kwilecka und H. Rothe. Ferdinand Schöningh, Paderborn-München-Wien-Zürich 2010. Podstawą faksymile był egzemplarz ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Przekład Biblii poprzedzili wstępami dostojnicy Kościoła: arcybiskup poznański – Stanisław Gądecki oraz kardynał Karl Lehmann, biskup Moguncji. Całość I tomu liczy 1584 strony (w tym numerowany przekład – 1479 s.). Drugi tom (Band V,2), mający taki sam tytuł jak pierwszy – z dopiskiem Kommentar, liczy 204 strony (+ 4 strony nlb.). Tom rozpoczyna słowo wstępne wydawcy, po którym następują cztery, poruszające różne zagadnienia, opracowania – pod wspólnym tytułem O Biblii ks. Jakuba Wujka – U źródeł „Złotego wieku” piśmiennictwa polskiego. Komentarze zaprezentowano po raz pierwszy w wersji polskiej (7-93), dopiero potem w niemieckiej (97-204). Ich autorami są ks. S. Gądecki (Słowo wstępne. Znaczenie Pisma Świętego, s. 7-16), D. Bieńkowska (s. 17-56), J. Sobczykowa (57-78) oraz B. Walczak (79-93). Profesor Bieńkowska omawia – jak sygnalizuje tytuł (Ksiądz Jakub Wujek jako tłumacz Pisma Świętego. Charakterystyka stylistycznojęzykowa przekładów) – styl i język przekładów Wujka. Uwzględnia przy tym perykopy, Nowy Testament z 1593 r. i z 1594 r., Psałterz (1594) oraz Biblię. Komentarz ten pokazuje m.in., jak – w porównaniu z pierwszymi edycjami Nowego Testamentu i Psałterza – poprawki wprowadzone przez cenzorów zmieniły polszczyznę przekładu Biblii poprzez dostosowanie jej do Wulgaty. Profesor Sobczykowa (Komentarz biblijny ks. Jakuba Wujka. Philologia ancilla theologiae) skupia się na analizie językowej wyrażeń tekstowych występujących w komentarzu do Biblii. Co ważne, tekst komentarza w Biblii Wujka – w przeciwieństwie do przekładu – został właściwie powtórzony z NT (1593) i Psałterza – z dodaniem pewnych fragmentów, które stanowią zaledwie 2% zmian (s. 57). Autorka omawia objaśnienia grupujące się wokół problemów teologicznych, a następnie filologicznych, tj. językoznawczych i tekstologicznych. Profesor Walczak natomiast wymienia liczne frazeologizmy pochodzenia biblijnego (Frazeologia biblijna w języku polskim) funkcjonujące zarówno w polszczyźnie potocznej, jak i literackiej. Jak stwierdza autor: „Polska frazeologia biblijna wywodzi się głównie z przekładu Biblii ks. Jakuba Wujka i jego późniejszych […] modernizacji” (s. 88)." [22]
2018-09Biblia w przekładzie ks. Jakuba Wujka z 1599 r. Wydawnictwo Dragon. 1008 s. EAN: 9788378877158. W niniejszej książce zachowano język staropolski, ale zastosowano współczesną ortografię i interpunkcję. [IMG] [23]
2019Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament... Scholar select. Jakub Wujek - reprint wydania z ????. Creative Media Partners, LLC, 2019. 594 stron. ISBN 1013174860, 9781013174865 [IMG]
2020Pismo Święte Nowego Testamentu łacińsko-polskie - Vulgate Versionis Clementinae. Biblia w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka. Wydawnictwo 3DOM, Częstochowa 2020, s. 512. Tekst polski: Tekst Biblii Wujka wydany w 1962 roku i poprawiony przez ks. Władysława Lohna. [GAL]
2021Psałterz czyli Księga Psalmów Dawidowych. Wydawnictwo A+M+D+G. 243 s.. "Księga Psalmów Dawidowych" to reprint książki wydanej w 1909 roku. Ks. Kruszyński, profesor Pisma Świętego w Seminarium Włocławskim, opracował i opatrzył swym komentarzem wszystkie 150 psalmów. [IMG]
xxxx Data pominięta w kalendarium 

Powiązane artykuły

Linki


Przypisy

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

  • ~Tadeusz5 lat temu
  • A propos omyłki - chodzi o pierwodruk, wydanie z 1599 roku, reprodukcja jego karty tytułowej znajduje się na tej stronie obok transkrypcji tytułu. [Odpowiedz]
  • [~BP] Tak to jest jak człowiek "szuka muchy" to może przegapić słonia. Szukałem w tytule "i" zamiast "y", a tu dużo większa skucha. Dziękuję. Poprawiłem.
  • ~Tadeusz5 lat temu
  • Proszę zwrócić uwagę, że w transkrypcji tytułu jest omyłka - powinno być "... Księgi Starego y Nowego Testamentu...", jak na karcie tytułowej. [Odpowiedz]
  • [~BP] O którym wydaniu mowa? Z jakiego roku?
  • ~Jakub5 lat temu
  • Ja kupiłem któregoś razu reprint Biblii Wujka (na oryginalne wydania z XX wieku póki co mnie nie stać, a te z 1960 (BiZTB) i 1962 szybko się rozchodzą). Wg niego jest to reprint wydania z 1962 roku (tak mówi strona tytułowa). Teraz jednak dostrzegłem, że jest to reprint reprintu z 1985 r. Przednia okładka identyczna, wyklejka też. Inny tylko grzbiet. Również numeracja stron i czcionka identyczna z reprintem z 1985. Ale nie ma co marudzić - chciałem Biblię Wujka to i ją mam, nie ważne czy oryginał czy reprint ;) [Odpowiedz]