Liczba przekładów poszczególnych ksiąg Biblii

Sortuj wg ilości przekładów [malejąco] Sortuj wg porządku ksiąg w Biblii Kliknij nazwę księgi, aby zobaczyć tłumaczenia które ją zawierają
Kolory: Stary Testament Nowy Testament Ks. deuterokanoniczne

1. Księga Psalmów 69
2. Ewangelia Mateusza 67
3. Ewangelia Marka 64
4. Ewangelia Jana 62
5. Ewangelia Łukasza 60
6. Apokalipsa Jana 56
7. Pieśń nad Pieśniami 53
8. List do Tytusa 51
9. Dzieje Apostolskie 50
10. List do Filemona 50
11. List do Rzymian 48
12. List do Kolosan 48
13. 2 List do Tesaloniczan 48
14. 2 List do Tymoteusza 48
15. List do Hebrajczyków 48
16. 1 List Jana 48
17. 2 List Jana 48
18. 3 List Jana 48
19. List Judy 48
20. 1 List do Koryntian 47
21. 2 List do Koryntian 47
22. List do Filipian 47
23. 1 List do Tesaloniczan 47
24. 1 List do Tymoteusza 47
25. List Jakuba 47
26. 2 List Piotra 47
27. List do Galatów 46
28. 1 List Piotra 46
29. List do Efezjan 45
30. Księga Koheleta 39
31. Księga Rodzaju 34
32. Księga Wyjścia 32
33. Księga Hioba 32
34. Księga Kapłańska 31
35. Księga Powtórzonego Prawa 31
36. Księga Estery 30
37. Księga Lamentacji 30
38. Księga Liczb 29
39. Księga Jonasza 28
40. Księga Rut 27
41. Księga Ozeasza 27
42. Księga Amosa 27
43. Księga Daniela 26
44. Księga Nahuma 26
45. Księga Przysłów 25
46. Księga Izajasza 25
47. Księga Jeremiasza 25
48. Księga Habakuka 25
49. Księga Jozuego 24
50. Księga Sędziów 24
51. 1 Księga Samuela 24
52. 1 Księga Kronik 24
53. 2 Księga Kronik 24
54. Księga Ezdrasza 24
55. Księga Nehemiasza 24
56. Księga Ezechiela 24
57. Księga Joela 24
58. Księga Abdiasza 24
59. Księga Micheasza 24
60. Księga Sofoniasza 24
61. Księga Aggeusza 24
62. Księga Zachariasza 24
63. Księga Malachiasza 24
64. 2 Księga Samuela 23
65. 1 Księga Królewska 23
66. 2 Księga Królewska 23
67. Księga Tobiasza 21
68. Księga Judyty 20
69. 1 Księga Machabejska 19
70. Księga Mądrości 19
71. 2 Księga Machabejska 18
72. Księga Barucha 17
73. Księga Mądrości Syracha 15