Liczba przekładów poszczególnych ksiąg Biblii

Sortuj wg ilości przekładów [malejąco] Sortuj wg porządku ksiąg w Biblii Kliknij nazwę księgi, aby zobaczyć tłumaczenia które ją zawierają
Kolory: Stary Testament Nowy Testament Ks. deuterokanoniczne

1. Księga Psalmów 70
2. Ewangelia Mateusza 67
3. Ewangelia Marka 64
4. Ewangelia Jana 62
5. Ewangelia Łukasza 60
6. Apokalipsa Jana 60
7. Pieśń nad Pieśniami 53
8. List do Tytusa 52
9. List do Filemona 51
10. Dzieje Apostolskie 50
11. 2 List do Tymoteusza 50
12. List do Rzymian 49
13. 1 List do Koryntian 49
14. List do Galatów 49
15. List do Kolosan 49
16. 2 List do Tesaloniczan 49
17. List do Hebrajczyków 49
18. 2 List do Koryntian 48
19. List do Filipian 48
20. 1 List do Tesaloniczan 48
21. 1 List do Tymoteusza 48
22. 2 List Piotra 48
23. 1 List Jana 48
24. 2 List Jana 48
25. 3 List Jana 48
26. List Judy 48
27. List Jakuba 47
28. List do Efezjan 46
29. 1 List Piotra 46
30. Księga Koheleta 39
31. Księga Rodzaju 35
32. Księga Wyjścia 33
33. Księga Kapłańska 32
34. Księga Powtórzonego Prawa 32
35. Księga Hioba 32
36. Księga Liczb 31
37. Księga Estery 30
38. Księga Lamentacji 30
39. Księga Rut 28
40. Księga Jonasza 28
41. Księga Ozeasza 27
42. Księga Amosa 27
43. Księga Daniela 26
44. Księga Nahuma 26
45. Księga Habakuka 26
46. Księga Przysłów 25
47. Księga Izajasza 25
48. Księga Jeremiasza 25
49. Księga Malachiasza 25
50. Księga Jozuego 24
51. Księga Sędziów 24
52. 1 Księga Samuela 24
53. 1 Księga Kronik 24
54. 2 Księga Kronik 24
55. Księga Ezdrasza 24
56. Księga Nehemiasza 24
57. Księga Ezechiela 24
58. Księga Joela 24
59. Księga Abdiasza 24
60. Księga Micheasza 24
61. Księga Sofoniasza 24
62. Księga Aggeusza 24
63. Księga Zachariasza 24
64. 2 Księga Samuela 23
65. 1 Księga Królewska 23
66. 2 Księga Królewska 23
67. Księga Tobiasza 21
68. Księga Mądrości 20
69. Księga Judyty 20
70. 1 Księga Machabejska 19
71. 2 Księga Machabejska 18
72. Księga Barucha 17
73. Księga Mądrości Syracha 15