Liczba przekładów poszczególnych ksiąg Biblii

Sortuj wg ilości przekładów [malejąco] Sortuj wg porządku ksiąg w Biblii Kliknij nazwę księgi, aby zobaczyć tłumaczenia które ją zawierają
Kolory: Stary Testament Nowy Testament Ks. deuterokanoniczne

1. Księga Psalmów 66
2. Ewangelia Mateusza 60
3. Ewangelia Marka 60
4. Ewangelia Łukasza 53
5. Ewangelia Jana 52
6. Apokalipsa Jana 49
7. Pieśń nad Pieśniami 48
8. Dzieje Apostolskie 43
9. List do Kolosan 42
10. List do Filemona 42
11. List do Hebrajczyków 42
12. List Jakuba 42
13. List do Rzymian 41
14. 1 List do Koryntian 41
15. 2 List do Koryntian 41
16. List do Efezjan 41
17. List do Filipian 41
18. 1 List do Tesaloniczan 41
19. 2 List do Tesaloniczan 41
20. 1 List Piotra 41
21. 1 List Jana 41
22. 2 List Jana 41
23. 3 List Jana 41
24. List do Galatów 40
25. 1 List do Tymoteusza 40
26. 2 List do Tymoteusza 40
27. List do Tytusa 40
28. 2 List Piotra 40
29. List Judy 40
30. Księga Koheleta 34
31. Księga Rodzaju 33
32. Księga Wyjścia 29
33. Księga Hioba 28
34. Księga Liczb 27
35. Księga Estery 27
36. Księga Lamentacji 27
37. Księga Kapłańska 26
38. Księga Powtórzonego Prawa 26
39. Księga Rut 25
40. Księga Jeremiasza 24
41. Księga Daniela 24
42. 1 Księga Kronik 23
43. 2 Księga Kronik 23
44. Księga Ezdrasza 23
45. Księga Nehemiasza 23
46. Księga Ezechiela 23
47. Księga Ozeasza 23
48. Księga Amosa 23
49. Księga Jonasza 23
50. Księga Jozuego 22
51. Księga Sędziów 22
52. 1 Księga Samuela 22
53. 1 Księga Królewska 22
54. 2 Księga Królewska 22
55. Księga Przysłów 22
56. Księga Izajasza 22
57. Księga Nahuma 22
58. 2 Księga Samuela 21
59. Księga Habakuka 21
60. Księga Tobiasza 21
61. Księga Joela 20
62. Księga Abdiasza 20
63. Księga Micheasza 20
64. Księga Sofoniasza 20
65. Księga Aggeusza 20
66. Księga Zachariasza 20
67. Księga Malachiasza 20
68. Księga Judyty 20
69. Księga Mądrości 19
70. 1 Księga Machabejska 18
71. 2 Księga Machabejska 17
72. Księga Barucha 17
73. Księga Mądrości Syracha 14