Liczba przekładów poszczególnych ksiąg Biblii

Sortuj wg ilości przekładów [malejąco] Sortuj wg porządku ksiąg w Biblii Kliknij nazwę księgi, aby zobaczyć tłumaczenia które ją zawierają
Kolory: Stary Testament Nowy Testament Ks. deuterokanoniczne

1. Księga Psalmów 68
2. Ewangelia Mateusza 61
3. Ewangelia Marka 58
4. Ewangelia Łukasza 54
5. Ewangelia Jana 53
6. Pieśń nad Pieśniami 51
7. Apokalipsa Jana 51
8. Dzieje Apostolskie 44
9. List do Filemona 44
10. List do Hebrajczyków 44
11. 1 List do Koryntian 43
12. 2 List do Koryntian 43
13. List do Filipian 43
14. List do Kolosan 43
15. 1 List do Tesaloniczan 43
16. 2 List do Tesaloniczan 43
17. 1 List do Tymoteusza 43
18. 2 List do Tymoteusza 43
19. List do Tytusa 43
20. List Jakuba 43
21. 1 List Piotra 42
22. 2 List Piotra 42
23. List Judy 42
24. List do Rzymian 41
25. List do Galatów 41
26. List do Efezjan 41
27. 1 List Jana 41
28. 2 List Jana 41
29. 3 List Jana 41
30. Księga Koheleta 37
31. Księga Rodzaju 33
32. Księga Wyjścia 30
33. Księga Kapłańska 29
34. Księga Hioba 29
35. Księga Liczb 28
36. Księga Estery 28
37. Księga Lamentacji 28
38. Księga Powtórzonego Prawa 27
39. Księga Rut 26
40. Księga Jeremiasza 25
41. Księga Daniela 25
42. Księga Jozuego 24
43. 1 Księga Kronik 24
44. 2 Księga Kronik 24
45. Księga Ezdrasza 24
46. Księga Nehemiasza 24
47. Księga Izajasza 24
48. Księga Ezechiela 24
49. Księga Ozeasza 24
50. Księga Amosa 24
51. Księga Jonasza 24
52. Księga Sędziów 23
53. 1 Księga Samuela 23
54. 1 Księga Królewska 23
55. 2 Księga Królewska 23
56. Księga Przysłów 23
57. Księga Nahuma 23
58. 2 Księga Samuela 22
59. Księga Habakuka 22
60. Księga Joela 21
61. Księga Abdiasza 21
62. Księga Micheasza 21
63. Księga Sofoniasza 21
64. Księga Aggeusza 21
65. Księga Zachariasza 21
66. Księga Malachiasza 21
67. Księga Tobiasza 21
68. Księga Judyty 20
69. 1 Księga Machabejska 19
70. Księga Mądrości 19
71. 2 Księga Machabejska 18
72. Księga Barucha 17
73. Księga Mądrości Syracha 14