Liczba przekładów poszczególnych ksiąg Biblii

Sortuj wg ilości przekładów [malejąco] Sortuj wg porządku ksiąg w Biblii Kliknij nazwę księgi, aby zobaczyć tłumaczenia które ją zawierają
Kolory: Stary Testament Nowy Testament Ks. deuterokanoniczne

1. Księga Rodzaju 34
2. Księga Wyjścia 31
3. Księga Kapłańska 30
4. Księga Liczb 29
5. Księga Powtórzonego Prawa 28
6. Księga Jozuego 24
7. Księga Sędziów 23
8. Księga Rut 26
9. 1 Księga Samuela 23
10. 2 Księga Samuela 22
11. 1 Księga Królewska 23
12. 2 Księga Królewska 23
13. 1 Księga Kronik 24
14. 2 Księga Kronik 24
15. Księga Ezdrasza 24
16. Księga Nehemiasza 24
17. Księga Estery 29
18. Księga Hioba 29
19. Księga Psalmów 68
20. Księga Przysłów 24
21. Księga Koheleta 38
22. Pieśń nad Pieśniami 51
23. Księga Izajasza 24
24. Księga Jeremiasza 25
25. Księga Lamentacji 28
26. Księga Ezechiela 24
27. Księga Daniela 25
28. Księga Ozeasza 25
29. Księga Joela 22
30. Księga Amosa 25
31. Księga Abdiasza 22
32. Księga Jonasza 25
33. Księga Micheasza 22
34. Księga Nahuma 24
35. Księga Habakuka 23
36. Księga Sofoniasza 22
37. Księga Aggeusza 22
38. Księga Zachariasza 22
39. Księga Malachiasza 22
40. Ewangelia Mateusza 62
41. Ewangelia Marka 59
42. Ewangelia Łukasza 55
43. Ewangelia Jana 53
44. Dzieje Apostolskie 45
45. List do Rzymian 41
46. 1 List do Koryntian 43
47. 2 List do Koryntian 43
48. List do Galatów 41
49. List do Efezjan 41
50. List do Filipian 43
51. List do Kolosan 43
52. 1 List do Tesaloniczan 43
53. 2 List do Tesaloniczan 43
54. 1 List do Tymoteusza 43
55. 2 List do Tymoteusza 43
56. List do Tytusa 44
57. List do Filemona 44
58. List do Hebrajczyków 44
59. List Jakuba 43
60. 1 List Piotra 42
61. 2 List Piotra 42
62. 1 List Jana 41
63. 2 List Jana 41
64. 3 List Jana 41
65. List Judy 42
66. Apokalipsa Jana 51
67. 1 Księga Machabejska 19
68. 2 Księga Machabejska 18
69. Księga Mądrości 19
70. Księga Mądrości Syracha 15
71. Księga Tobiasza 21
72. Księga Judyty 20
73. Księga Barucha 17