Liczba przekładów poszczególnych ksiąg Biblii

Sortuj wg ilości przekładów [malejąco] Sortuj wg porządku ksiąg w Biblii Kliknij nazwę księgi, aby zobaczyć tłumaczenia które ją zawierają
Kolory: Stary Testament Nowy Testament Ks. deuterokanoniczne

1. Księga Rodzaju 33
2. Księga Wyjścia 29
3. Księga Kapłańska 26
4. Księga Liczb 27
5. Księga Powtórzonego Prawa 26
6. Księga Jozuego 22
7. Księga Sędziów 22
8. Księga Rut 25
9. 1 Księga Samuela 22
10. 2 Księga Samuela 21
11. 1 Księga Królewska 22
12. 2 Księga Królewska 22
13. 1 Księga Kronik 23
14. 2 Księga Kronik 23
15. Księga Ezdrasza 23
16. Księga Nehemiasza 23
17. Księga Estery 27
18. Księga Hioba 28
19. Księga Psalmów 66
20. Księga Przysłów 22
21. Księga Koheleta 34
22. Pieśń nad Pieśniami 48
23. Księga Izajasza 22
24. Księga Jeremiasza 24
25. Księga Lamentacji 27
26. Księga Ezechiela 23
27. Księga Daniela 24
28. Księga Ozeasza 23
29. Księga Joela 20
30. Księga Amosa 23
31. Księga Abdiasza 20
32. Księga Jonasza 23
33. Księga Micheasza 20
34. Księga Nahuma 22
35. Księga Habakuka 21
36. Księga Sofoniasza 20
37. Księga Aggeusza 20
38. Księga Zachariasza 20
39. Księga Malachiasza 20
40. Ewangelia Mateusza 59
41. Ewangelia Marka 58
42. Ewangelia Łukasza 52
43. Ewangelia Jana 51
44. Dzieje Apostolskie 42
45. List do Rzymian 40
46. 1 List do Koryntian 40
47. 2 List do Koryntian 40
48. List do Galatów 39
49. List do Efezjan 40
50. List do Filipian 40
51. List do Kolosan 41
52. 1 List do Tesaloniczan 40
53. 2 List do Tesaloniczan 40
54. 1 List do Tymoteusza 39
55. 2 List do Tymoteusza 39
56. List do Tytusa 39
57. List do Filemona 41
58. List do Hebrajczyków 40
59. List Jakuba 40
60. 1 List Piotra 40
61. 2 List Piotra 39
62. 1 List Jana 40
63. 2 List Jana 40
64. 3 List Jana 40
65. List Judy 39
66. Apokalipsa Jana 48
67. 1 Księga Machabejska 18
68. 2 Księga Machabejska 17
69. Księga Mądrości 19
70. Księga Mądrości Syracha 14
71. Księga Tobiasza 21
72. Księga Judyty 20
73. Księga Barucha 17