Liczba przekładów poszczególnych ksiąg Biblii

Sortuj wg ilości przekładów [malejąco] Sortuj wg porządku ksiąg w Biblii Kliknij nazwę księgi, aby zobaczyć tłumaczenia które ją zawierają
Kolory: Stary Testament Nowy Testament Ks. deuterokanoniczne

1. Księga Rodzaju 33
2. Księga Wyjścia 30
3. Księga Kapłańska 29
4. Księga Liczb 28
5. Księga Powtórzonego Prawa 27
6. Księga Jozuego 23
7. Księga Sędziów 23
8. Księga Rut 26
9. 1 Księga Samuela 23
10. 2 Księga Samuela 22
11. 1 Księga Królewska 23
12. 2 Księga Królewska 23
13. 1 Księga Kronik 24
14. 2 Księga Kronik 24
15. Księga Ezdrasza 24
16. Księga Nehemiasza 24
17. Księga Estery 28
18. Księga Hioba 29
19. Księga Psalmów 67
20. Księga Przysłów 23
21. Księga Koheleta 37
22. Pieśń nad Pieśniami 51
23. Księga Izajasza 23
24. Księga Jeremiasza 25
25. Księga Lamentacji 28
26. Księga Ezechiela 24
27. Księga Daniela 25
28. Księga Ozeasza 24
29. Księga Joela 21
30. Księga Amosa 24
31. Księga Abdiasza 21
32. Księga Jonasza 24
33. Księga Micheasza 21
34. Księga Nahuma 23
35. Księga Habakuka 22
36. Księga Sofoniasza 21
37. Księga Aggeusza 21
38. Księga Zachariasza 21
39. Księga Malachiasza 21
40. Ewangelia Mateusza 62
41. Ewangelia Marka 59
42. Ewangelia Łukasza 55
43. Ewangelia Jana 53
44. Dzieje Apostolskie 44
45. List do Rzymian 42
46. 1 List do Koryntian 43
47. 2 List do Koryntian 43
48. List do Galatów 41
49. List do Efezjan 42
50. List do Filipian 44
51. List do Kolosan 43
52. 1 List do Tesaloniczan 42
53. 2 List do Tesaloniczan 42
54. 1 List do Tymoteusza 43
55. 2 List do Tymoteusza 43
56. List do Tytusa 43
57. List do Filemona 43
58. List do Hebrajczyków 44
59. List Jakuba 44
60. 1 List Piotra 43
61. 2 List Piotra 43
62. 1 List Jana 42
63. 2 List Jana 42
64. 3 List Jana 42
65. List Judy 42
66. Apokalipsa Jana 50
67. 1 Księga Machabejska 19
68. 2 Księga Machabejska 18
69. Księga Mądrości 19
70. Księga Mądrości Syracha 14
71. Księga Tobiasza 21
72. Księga Judyty 20
73. Księga Barucha 17