«  Ew. Mateusza - S.Stojałowski [1872]Psalmodia Kochowskiego [1693]  »

Ew. Mateusza - E.Sołoweyczyk
Tekst przekładu to przekład Jakuba Wujka wg wydania z 1593 r.

Poniższe zestawienie przetłumaczonych ksiąg ma charakter informacyjny i zaznaczone księgi są pomijane w podsumowaniach.
Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa tłumaczenia [1]

Główne wydanie 1879

Biblia, Talmud i Ewangelia: Qol Qor'e. Kôl Kôré. (Vox clamantis). Ewangelia świętego Mateusza. Przez rabina Eliasza Sołoweyczyka. Przekład dokonany pod kierunkiem Xawerego Korczak Branickiego. Paryż. W Drukarni Polskiej Adolfa Reiffa. 9, Place Du Collége de France 9. 1879. 363 s. [IMG TXT SKAN]

Tłumaczenie

Jakub Wujek - 1593 r.

Fragment przekładu

Ewangelia Mateusza 5:1-26 [01] A widząc Jezus rzesze, wstąpił na górę: a gdy usiadł, przystąpili kniemu uczniowie jego; [02] A otworzywszy usta swe, nauczał ich, mówiąc: [03] Błogosławieni ubodzy duchem: albowiem ich jest królestwo niebieskie. [04] Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. [05] Błogosławieni ciszy: albowiem oni posiędą ziemię. [06] Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości: albowiem oni będą nasyceni. [07] Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. [08] Błogosławieni czystego serca: albowiem oni Boga oglądają. [09] Błogosławieni pokój czyniący: albowiem nazwani będą synami Bożymi. [10] Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości: albowiem ich jest królestwo niebieskie. [11] Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą, i prześladować was będą, i mówić wszystko złe przeciwko wam kłamiąc, dla mnie. [12] Radujcie się i weselcie się: albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech. Boć tak prześladowali proroki, którzy przed wami byli. [13] Wy jesteście sól ziemi. A jeśli sól zwietrzeje, czem solona będzie? Ninacz się więcej niezgodzi, jedno aby była precz wyrzucona i podeptana od ludzi. [14] Wy jesteście światłość świata. Nie może się miasto zakryć na górze osadzone: [15] Ani zapalają świece, i kładą jej pod korzec, ale na świeczniku: aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. [16] Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi: aby widzieli uczynki wasze dobre i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech. [17] Nie mniemajcie, abym przyszedł rozwięzować zakon albo proroki: nie przyszedłem rozwięzować, ale wypełnić. [18] Zaprawdę bowiem powiadam wam: Aż przeminie niebo i ziemia, jedna jota, albo jedna kreska nie odmieni się w zakonie, aż się wszystko stanie. [19] Ktoby tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i takby ludzi nauczał: będzie zwan najmniejszym w królestwie niebieskiem. A ktoby czynił i nauczał, ten będzie zwan wielkim w królestwie niebieskiem. [20] Albowiem powiadam wam, iż jeśli nie będzie obfitowała sprawiedliwość wasza więcej niż doktorów zakonnych i Faryzeuszów, nie wnijdziecie do królestwa niebieskiego. [21] Słyszeliście, iż rzeczono jest starym: Nie będziesz zabijał: a który zabił, będzie winien sądu. [22] A ja wam powiadam: iż każdy, który się gniewa na brata swego, będzie winien sądu. A ktoby rzekł bratu swemu: Raka, będzie winien rady. A ktoby rzekł: głupcze, będzie winien ognia piekielnego. [23] Jeśli tedy ofiarujesz dar twój do ołtarza, a tam wspomnisz, iż brat twój ma nieco przeciw tobie: [24] Zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a idź pierwej zjednać się z bratem twoim: a tedy przyszedłszy ofiarujesz dar twój. [25] Zgódź się z przeciwnikiem twoim rychło, pókiś jest z nim w drodze: by cię snadź przeciwnik nie podał, sędziemu, a sędziaby cię podał słudze, a byłbyś wrzucon do ciemnice. [26] Zaprawdę powiadam ci, nie wynijdziesz ztamtąd, aż oddasz ostatni pieniążek. [2]

Porównania między tłumaczeniami

Porównanie wydań: Wujka z 1593 r. i z wydania Sołoweyczyka. Ewangelia Mateusza 28:

[01 WUJ] A w wieczor Sobotni ktory záświta ná dzień pierwszy po Sobocie, przyszłá Máryja Mágdálená, i druga Máryja oglądać grob.

[01 SOŁ] A w wieczór sobotni, który zaświta na dzień pierwszy soboty, przyszła Marya Magdalena, i druga Marya oglądać grób.

[02 WUJ] A oto się zstáło wielkie drżenie zimie. Abowiem ánioł Páński zstąpił z niebá: i przystąpiwszy odwálił kámień, i siedział ná nim.

[02 SOŁ] A oto się stało wielkie drżenie ziemi. Albowiem Anioł Pański zstąpił z nieba, i przystąpiwszy odwalił kamień i siedział na nim.

[03 WUJ] A było wejrzenie jego jáko błyskáwicá: á odzienie jego jáko śnieg.

[03 SOŁ] A było wejrzenie jego jako błyskawica: a odzienie jego jako śnieg.

[04 WUJ] A od bojáźni jego stroże przestrászeni są, i zstáli się jákoby umárli.

[04 SOŁ] A od bojaźni jego stróże przestraszeni są, i stali się jakoby umarli.

[05 WUJ] A odpowiedájąc ánioł rzekł niewiástom: Nie bojcie się wy. Boć wiem iż Jesusá ukrzyżowánego szukacie.

[05 SOŁ] A odpowiadając Anioł rzekł niewiastom: Nie bójcie się wy. Boć wiem, iż Jezusa ukrzyżowanego szukacie.

[06 WUJ] Nie mászci go tu: ábowiem powstał, jáko powiedział. Przystąpcie, á oglądajcie mieśce gdzie leżał Pan.

[06 SOŁ] Nie maszci go tu, albowiem powstał, jako powiedział. Przystąpcie, a oglądajcie miejsce, gdzie leżał Pan.

[07 WUJ] A prędko idąc, powiedzcie uczniom jego iż powstał z martwych: á oto uprzedza was do Gálilejej. tám go ujrzycie: otomci wam powiedział.

[07 SOŁ] A prędko idąc, powiedzcie uczniom jego, iż powstał z martwych; a oto uprzedza was do Galileiey, tam go ujżycie: otomci wam powiedział.

[08 WUJ] A wyszedszy prędko od grobu z bojáźnią i z rádością wielką, bieżáły opowiedzieć uczniom jego.

[08 SOŁ] A wyszedłszy prędko od grobu z bojaźnią i z radością wielką, bieżały opowiedzieć uczniom jego.

[09 WUJ] A oto Jesus potkał się z nimi, mowiąc: Bądźcie pozdrowione. A ony przystąpiwszy obłápiły nogi jego, i pokłon mu uczyniły.

[09 SOŁ] A oto Jezus potkał się z niemi, mówiąc: Bądźcie pozdrowione. A oni przystąpiwszy obłapiły nogi jego, i pokłon mu uczyniły.

[10 WUJ] Tedy im rzekł Jesus: Nie bojcie się: Idźcie, á oznajmicie bráciej mojej áby poszli do Gálilejej: tám mię ujrzą.

[10 SOŁ] Tedy im rzekł Jezus: Nie bójcie się, idźcie, a oznajmijcie braci mojej, aby poszli do Galileiey, tam mię ujrzą.

[11 WUJ] A gdy ony szły, oto niektorzy z strożow przyszli do miástá, i oznajmili Arcykápłanom wszytko co się zstáło.

[11 SOŁ] A gdy one szły, oto niektórzy z stróżów przyszli do miasta, i oznajmili Arcykapłanom wszystko co się stało.

[12 WUJ] A zebrawszy się z stárszymi, i nárádziwszy się, wiele pieniędzy dáli żołnierzom,

[12 SOŁ] A zebrawszy się z starszymi, i naradziwszy się, wiele pieniędzy dali żołnierzom.

[13 WUJ] mowiąc: Powiedajcie; Iż uczniowie jego nocą przyszedszy, ukrádli go gdyśmy my spáli.

[13 SOŁ] Mówiąc: Powiadajcie, iż uczniowie jego nocą przyszedłszy, ukradli go, gdyśmy spali.

[14 WUJ] A jeśli się to stárosty doniesie, my go námowiemy, á bezpiecznemi was uczynimy.

[14 SOŁ] A jeśli się do starosty doniesie, my go namówiemy, a bezpiecznymi was uczyniemy.

[15 WUJ] A oni wziąwszy pieniądze, uczynili jáko je náuczono. I rozniosłá się tá powieść miedzy Żydy, áż do dniá tego.

[15 SOŁ] A oni wziąwszy pieniądze, uczynili jako je nauczono. A rozniosła się ta powieść między żydy, aż do dnia tego.

[16 WUJ] Lecz jedennaście uczniow szli do Gálilejej, ná gorę gdzie im postánowił Jesus.

[16 SOŁ] Lecz jedenaście uczniów szli do Galileiey na górę, gdzie im postanowił Jezus.

[17 WUJ] I ujrzawszy go, pokłon mu uczynili: á niektorzy wątpili.

[17 SOŁ] A ujżrzawszy go, pokłon mu uczynili; a niektórzy wątpili.

[18 WUJ] A przystąpiwszy Jesus, mowił im, rzekąc: Daná mi jest wszytká władza ná niebie i ná ziemi.

[18 SOŁ] A przystąpiwszy Jezus, mówił im rzekąc: Dana mi jest wszystka władza na niebie i na ziemi.

[19 WUJ] Idąc tedy náuczajcie wszytki narody: krzcząc je w imię Ojcá i Syná i Duchá świętego:

[19 SOŁ] Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody: chrzcząc je w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

[20 WUJ] náuczájąc je chowáć wszytko com wam przykazał. A oto ja jestem z wámi po wszytki dni, áż do skończenia świátá.

[20 SOŁ] Nauczając je chować wszystko, com wam przykazał. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Podsumowanie porównania: Poza uwspółcześnieniem, obydwa przekłady prawie identyczne.

Kalendarium przekładu

1879Biblia, Talmud i Ewangelia: Qol Qor'e. Kôl Kôré. (Vox clamantis). Ewangelia świętego Mateusza. Przez rabina Eliasza Sołoweyczyka. Przekład dokonany pod kierunkiem Xawerego Korczak Branickiego. Paryż. W Drukarni Polskiej Adolfa Reiffa. 9, Place Du Collége de France 9. 1879. 363 s. [IMG TXT SKAN]

Linki


Przypisy

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać