«  Stare i Nowe Przymierze [EIB] - dosł. [2018]Biblia Królowej Zofii [1455]  »

Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]
Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Nowy Testament NPD [2021] - Okładka

Nowy Testament NPD [2021] - Strona tytułowa

Nowy Testament NPD [2021] - Nota wydawnicza

Nowy Testament NPD [2021] - Mat. 6

Okładka wydania Psalmów [1]

Strona tytułowa wydania Psalmów

Fragment przekładu - Psalm 59 [2]

List do Kolosan [2016] [3]

Główne wydanie 2021-04

Nowy Testament NPD. Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie. Nowy Testament we współczesnym języku polskim. Wydawnictwo NPD. Warszawa 2021. [1424 strony plus 8 kolorowych stron z mapami]. ISBN: 978-83-63828-49-3. [GAL TXT]

Fragmenty przekładu

Psalm 146 Modlitwa grzesznika o obronę przed wrogami. [1] Psalm Dawida. O PANIE, racz wysłuchać modlitwy, którą wznoszę, w swojej łaskawości wysłuchaj mych błagań i daj mi odpowiedź w dowód przychylności! [2] Lecz nie pozywaj mnie na sąd swój, Boże, ponieważ nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy i nie może się ostać przed Twoim obliczem. [3] Kiedy wróg mnie ściga, powala na ziemię i zmusza do życia w okowach ciemności, to wówczas się czuję jak w grobie złożony: [4] duch we mnie słabnie, a serce zamiera. [5] Wtedy to zaczynam wspominać dawne czasy, rozważając wszystko, co dla mnie uczyniłeś, i rozpamiętuję Twoje wielkie dzieła. [6] W takich chwilach wyciągam do Ciebie me ręce, a dusza ma z tęsknoty za Tobą wciąż wzdycha, jak wyschnięta ziemia, co deszczu oczekuje. Sela. [7] O PANIE, błagam, byś raczył mnie wysłuchać, daj mi rychło odpowiedź, gdyż duch mój już słabnie! Nie skrywaj przede mną swojego oblicza, abym nie zstąpił do świata umarłych! [8] Błagam, abym szybko mógł doznać Twej łaski, gdyż w Tobie, Panie, swą ufność złożyłem. I pokaż mi drogę, którą mam iść dalej, kiedy już mą duszę podniesiesz z upadku! [9] PANIE, wybaw mnie, proszę, od moich nieprzyjaciół! Ty jesteś mym schronieniem, w Tobie mój ratunek! [10] I naucz mnie, Panie, jak pełnić Twą wolę, Ty bowiem jedynie jesteś moim Bogiem. A Twój Duch dobry niechaj mnie prowadzi i uczy stąpać po ścieżkach prawości! [11] Przez wzgląd na to kim jesteś, ocal mnie, o PANIE, w swej sprawiedliwości wybaw mnie z nieszczęścia! [12] W swojej łaskawości wytrać moich wrogów, spraw, proszę, by zniknęli ci, którzy mnie gnębią, gdyż to ja, Panie, jestem Twoim sługą!

List do Kolosan 1:1-23  [1] Paweł, z woli Boga Apostoł Chrystusa Jezusa, wraz z bratem w wierze, Tymoteuszem, kierujemy ten list [2] do braci i sióstr w Kolosach, to znaczy do tych, którzy poprzez wierne trwanie w Chrystusie zaliczają się do świętego Bożego ludu. Niech zawsze otacza was łaska i pokój od Boga, który jest naszym Ojcem. [3] Wiedzcie o tym, że w modlitwach do Boga, Ojca i naszego PANA, Jezusa Chrystusa, nieustannie składamy za was dziękczynienia. [4] Słyszymy bowiem o waszym zaufaniu do Chrystusa Jezusa i o postawie Bożej miłości, jaką okazujecie wszystkim braciom i siostrom w wierze [5] z powodu nadziei, która została odłożona dla was w Niebiosach. O niej to dowiedzieliście się z głoszonego wam Słowa Prawdy, to jest z Dobrej Wiadomości [6] o Bożej łaskawości w Chrystusie. Jak na całym świecie, tak samo i pośród was wzrasta ona i owocuje od pierwszego dnia, gdy tylko ją usłyszeliśrie i przyjęliście. [7] Dobrze się jej nauczyliście od umiłowanego... [całość]

Więcej o przekładzie

Informacje dodatkowe o Nowym Testamencie NPD

Jedną z cech wyróżniającą to wydanie Nowego Testamentu spośród innych jest oznaczenie kolorem czerwonym wypowiedzi Jezusa, a kolorem niebieskim tekstów słabo udokumentowanych lub niewystępujących w głównych manuskryptach. Nowy Testament NPD został wyposażony w aparat studyjny wspierający każdego czytelnika niemającego opieki eklezjalnej w samodzielnym poznawaniu przesłania Bożego Słowa. Zaliczyć do tego należy:
 • 6260 filologicznych, historycznych i teologicznych przypisów dolnych,
 • 15 650 sigli do skrutacji biblijnej (jako marginalia),
 • 8 kolorowych map,
 • 264 rozbudowanych filologicznych, historycznych i teologicznych komentarzy bazujących na zasadach niekonfesyjnej hermeneutyki biblijnej. Zawierają one m.in.:
  • rozbudowaną tablicę chronologii życia i działalności Jezusa Chrystusa,
  • rozbudowaną tablicę przedstawiającą 350 proroctw mesjańskich z ST i ich wypełnienie w Jezusie Chrystusie,
  • zestawienie 150 Bożych imion deskrypcyjnych w odniesieniu do Chrystusa,
  • wykaz i omówienie 20 podstawowych zasad hermeneutyki biblijnej,
  • rozbudowaną tablicę przedstawiającą wykaz wszystkich przypowieści i przenośni użytych przez Jezusa,
  • omówienia wybranych atrybutów Boga
oraz wiele, wiele innych zestawień i komentarzy odnoszących się do ważnych a także często dyskutowanych kwestii teologicznych.

Fragment zapowiedzi

Cechą nadrzędną tego przekładu ma być łatwość zrozumienia dla współczesnego czytelnika. Wiele z dostępnych po polsku tłumaczeń Pisma Świętego jest niestety obciążonych sporymi mankamentami. Jedną z nich jest choćby zbytnia dosłowność lub archaiczność języka. Przekład dosłowny (słowo za słowem) bardzo często kaleczy główną myśl tekstu, nie mówiąc już, że w wyrażeniach idiomatycznych czyni tłumaczenie zupełnie nieczytelnym. Jak bowiem na przykład Grek mógłby zrozumieć polski idiom: „wziął nogi za pas i pomknął co koń wyskoczy”, a przecież wyrażeń idiomatycznych w tekstach biblijnych jest również duża ilość. Innym wyróżnikiem tego przekładu będzie odejście od archaizmów i „słów wytrychów”, których literalne brzmienie wszyscy dobrze rozpoznają, ale – jeśli nie są biblistami – często nie mają pojęcia, co one tak naprawdę znaczą.

Zapowiedź Księgi Psalmów - ks. prof. zw. dr hab. Waldemar Chrostowski

Nowy, dynamiczny przekład Księgi Psalmów to zwiastun zakrojonego na wielką skalę projektu, który ma objąć przekład całego Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Wychodzi on naprzeciw zapotrzebowaniu na tekst ksiąg świętych podany w sposób możliwie najbardziej zrozumiały dla współczesnych odbiorców. Dzięki zastosowaniu metody tłumaczenia używającej dynamicznych równoważników znaczeniowych to, co powszednie, nabiera tu cech świętowania, dzięki czemu duch modlitwy może przeniknąć wszystkie dziedziny życia. Liczę na to, że nowy, dynamiczny przekład Księgi Psalmów odegra ważną rolę w procesie nowej ewangelizacji i przyniesie błogosławione owoce poznawania woli Bożej. [4]

Zestawienie typów wydań
Księga Zeszyt Druk E-Book Audiobook
PDF EPUB/MOBI
Poszczególne zeszyty
 
Stary Testament
Księga Hioba  
Księga Psalmów  
Księga Przysłów
Księga Koheleta
Pieśń nad Pieśniami  
Księga Izajasza  
 
Nowy Testament
Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza    
Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Marka    
Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza    
Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana    
Dzieje wysłanników Chrystusa    
List do Rzymian    
1 List do Koryntian    
2 List do Koryntian    
List do Galatów  
List do Efezjan    
List do Filipian  
List do Kolosan  
1 List do Tesaloniczan Listy do Tesaloniczan    
2 List do Tesaloniczan
1 List do Tymoteusza Listy Pasterskie i do Filemona    
2 List do Tymoteusza
List do Tytusa
List do Filemona
List do Hebrajczyków List do Hebrajczyków i List Judy    
List Judy
List Jakuba    
1 List Piotra Listy Potra    
2 List Piotra
1 List Jana Listy Jana    
2 List Jana
3 List Jana
List Judy Patrz pod listem do Hebrajczyków
Apokalipsa w relacji Jana    
 
Wydania grupowe
Księgi mądrościowe (Hioba, Przysłów i Koheleta)
Listy Apostoła Pawła    
Komplet Ksiąg Nowego Testamentu    
 
Wydania całościowe
Cały Nowy Testament  

Kalendarium przekładu

2012-12Księga Psalmów. Nowy Przekład Dynamiczny. Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2012. s. 325?. ISBN 978-83-7829-069-6. Wydany również: Audiobook - Czyta Andrzej Seweryn. Nagranie, kompozycja, aranżacja i wykonanie tła muzycznego: Rafał Gorączkowski. Czas trwania: 7 godz. 23 min. 45 sek. ISBN: 978-83-7829-063-6. Z noty wydawniczej: "Przekład przygotowany redakcyjnie na podstawie tłumaczenia z języka hebrajskiego dokonanego przez: Annę Horodecką i Jurija Gołowanowa" [IMG]
2016-07List do Kolosan. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wyd. pierwsze. Warszawa 2016, 40s., ISBN: 978-83-63828-01-1 [GAL] [5]
2016-09List do Rzymian. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2016, 88 s., ISBN: 978-83-63828-02-8 [GAL] [6]
2016-12Dobra Wiadomość dla złodziei i bandytów. Wydanie specjalne Listu do Kolosan (Nowy Przekład Dynamiczny). s. 48, ISBN: 978-83-63828-03-5. "Wydanie to zostało opatrzone słowami zachęty napisanymi przez ludzi, którzy mając za sobą doświadczenia kryminalne odbyli lub aktualnie odbywają w polskich zakładach penitencjarnych wieloletnie wyroki, i którzy w końcu ukorzyli się przed PANEM i swoją ufność oraz nadzieję złożyli w Chrystusie. Publikacja został objęta honorowym patronatem Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji." [IMG] [7]
2017-03List do Efezjan. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2017, 64 s., ISBN: 978-83-63828-08-0  [IMG] [8]
2017-10Listy Jana. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2017, 72 s., ISBN: 978-83-63828-10-3. Na stronie Wydawcy można zapoznać się z dużym fragmentem wydania (1 Jana 1,1-2,10). [IMG] [9]
2018DOBRA WIADOMOŚĆ dla tych, co stracili nadzieję. List do Kolosan w Nowym Przekładzie Dynamicznym. Warszawa 2018. 48 s. ISBN: 978-83-63828-13-4 [IMG]
2018-03List do Filipian. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2018, 48 s., ISBN: 978-83-63828-15-8. Na stronie Wydawcy można zapoznać się z dużym fragmentem wydania (List do Filipian 1,1-2,5). [IMG] [10]
2018-05Księga Psalmów. Nowy Przekład Dynamiczny. Wydanie 2. Wydawnictwo NPD. Warszawa 2018. 304 s., ISBN: 978-83-63828-14-1 [11]
2018-08Listy Piotra. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2018, 60 s., ISBN: 978-83-63828-20-2. [IMG] [12]
2018-10List Jakuba. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2018, 56 s., ISBN: 978-83-63828-21-9 [IMG] [13]
2018-10Pieśń nad Pieśniami. Nowy Przekład Dynamiczny. Wydanie pierwsze, Warszawa 2018, 64 s., ISBN: 978-83-63828-24-0. W 2023 roku dodano również audiobook (Czytają: Sylwia Nowiczewska i Marcin Popczyński. W nagraniu wzięli również udział: Andrzej Ferenc, Agnieszka Gorączkowska, Elżbieta Juszczyszyn, Lesław Juszczyszyn, Adrian Obuchowicz. Czas nagrania: 30m50s) [IMG] [14]
2018-11List do Galatów. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2018, 64 s., ISBN: 978-83-63828-19-6 [IMG] [15]
2018-12Pierwszy list do Koryntian. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2018, 96 s., ISBN: 978-83-63828-28-8 [IMG] [16]
2018-12Drugi list do Koryntian. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2018, 80 s., ISBN: 978-83-63828-29-5 [IMG] [17]
2018-12Listy do Tesaloniczan. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2018, 48 s., ISBN: 978-83-63828-30-1 [IMG] [18]
2019-02List do Hebrajczyków i List Judy. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2019, 88 s., ISBN: 978-83-63828-33-2 [IMG] [19]
2019-02Listy Pasterskie i do Filemona. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2019, 80 s., ISBN: 978-83-63828-31-8 [IMG] [20]
2019-05Listy Apostoła Pawła. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2019, 352 s., ISBN: 978-83-63828-40-0 [IMG] [21]
2019-06Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2019, 160 s., ISBN: 978-83-63828-22-6 [IMG] [22]
2019-09Apokalipsa w relacji Jana. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2019, 104 s., ISBN: 978-83-63828-43-1 [IMG] [23]
2020-03Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza. Nowy Przekład Dynamiczny. Wydanie pierwsze, Warszawa 2020, 170 s., ISBN: 978-83-63828-44-8 [IMG] [24]
2020-03Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Marka. Nowy Przekład Dynamiczny. Wydanie pierwsze, Warszawa 2020, 108 s., ISBN: 978-83-63828-45-5 [IMG] [25]
2020-03Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza. Nowy Przekład Dynamiczny. Wydanie pierwsze, Warszawa 2020, 154 s., ISBN: 978-83-63828-46-2 [IMG] [26]
2020-03Dzieje wysłanników Chrystusa. Nowy Przekład Dynamiczny. Wydanie pierwsze, Warszawa 2020, 142 s., ISBN: 978-83-63828-47-9 [IMG] [27]
2021-04Nowy Testament NPD. Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie. Nowy Testament we współczesnym języku polskim. Wydawnictwo NPD. Warszawa 2021. [1424 strony plus 8 kolorowych stron z mapami]. ISBN: 978-83-63828-49-3. [GAL TXT] [28]
2021-06Księga Koheleta. Nowy Przekład Dynamiczny. Wydanie pierwsze, Warszawa 2021, 48 s., ISBN: 978-83-63828-51-6 [IMG]
2021-11-24Nowy Testament NPD - E-book [mobi/ePub2/ePub3]. Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie. Nowy Testament we współczesnym języku polskim. Wydawnictwo NPD. Warszawa 2021. ISBN: 978-83-7829-341-5 [IMG] [29]
2021-11-26Nowy Testament NPD - audiobook. Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie. Nowy Testament we współczesnym języku polskim. Wydawnictwo NPD. Warszawa 2021. ISBN: 978-83-7829-344-6. Format: mp3. Czyta: Andrzej Seweryn. Muzyka: Rafał Gorączkowski. Czas nagrania: 30h:35m:30s [IMG] [30]
2022-04Księga Przysłów. Nowy Przekład Dynamiczny. Wydanie pierwsze, Warszawa 2022, 96 s., ISBN: 978-83-63828-53-0 [IMG] [31]
2022-05Księga Hioba. Nowy Przekład Dynamiczny. Wydanie pierwsze, Warszawa 2022, 104 s., ISBN: 978-83-63828-58-5 [IMG] [32]
2022-11Księgi mądrościowe (e-book i audiobook). Księga Hioba, Księga przysłów i Księga Koheleta we współczesnym języku polskim. Wydawnictwo NPD. E-book: ePub/Mobi - ISBN: 978-83-7829-362-0. Audiobook: mp3; czyta: Andrzej Seweryn; muzyka: Rafał Gorączkowski; czas nagrania: 06h:29m:54s. ISBN: 978-83-7829-361-3 [IMG] [33]
2023-03-31Nowy Testament NPD - E-book [mobi/ePub2]. Wydanie 2. Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie. Nowy Testament we współczesnym języku polskim. Wydawnictwo NPD. Warszawa 2023. ISBN: 978-83-63828-55-4 [IMG] [34]
2023-09Księga Izajasza. Nowy Przekład Dynamiczny. Wydanie pierwsze, Warszawa 2023, 136 s., ISBN: 978-83-63828-67-7. Wydanie dostępne też jako e-book (ePub/Mobi) i audiobook (czyta: Andrzej Ferenc; muzyka: Rafał Gorączkowski; czas nagrania: 05h:00m:50s) [IMG] [35]
2024-06Info z 09.04.2024: W przygotowaniu są kolejne księgi Starego Testamentu w Nowym Przekładzie Dynamicznym. Obecnie pracujemy nad Księgą Jeremiasza i Lamentacjami.
Linia daty Zapowiedź wydania

Linki

Dodatkowe fragmenty przekładu

Psalm 1 Szczęśliwy, kto nie postępuje według rad nieprawych ani nie chodzi drogą występnych i kto się nie przyłącza do grona szyderców lecz w SŁOWIE PANA ma upodobanie i Jego SŁOWO rozważa dniem i nocą. Jest on jak drzewo rosnące nad potokiem, które owoc daje we właściwym czasie, a liście jego nie więdną. We wszystkim, co czyni, dobry owoc daje Inaczej jest z występnymi: ci są jak plewy, które wiatr rozwiewa. Tacy dnia sądu na pewno nie przetrwają; nie otrzymają miejsca pośród sprawiedliwych. Albowiem droga PANA prowadzi ku prawości, a droga występnych wiedzie ich do zguby.  [36]

Ewangelia Jana 1:1-5 ON JEST Słowem Boga – Jego Wyrazem – sensem, treścią i odwieczną istotą przekazu Najwyższego. Z Niego wszystko się wzięło i w Nim miało swój początek. A skoro odwieczne Słowo Boga w swej istocie jest Bogiem, to znaczy, że ON JEST odwiecznym Bogiem. Z uwagi na Niego i przez Niego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało, cokolwiek się dokonało. W Nim bowiem złożona jest cała pełnia odwiecznego i nieskończonego Bożego Życia. I to właśnie On – Światłość tego Życia – przyszedł do ludzi, aby swoim blaskiem rozświetlić ciemność, a ona nie była w stanie Go ogarnąć, ani przezwyciężyć. [37]

1 Jana 1,8-10 [8] Lecz jeśli ktoś z nas twierdziłby, że nie ma w nim grzechu, znaczyłoby to tylko, że sam siebie oszukuje i nie ma w nim Prawdy. [9] Jeśli jednak zgadzamy się z Bogiem w kwestii naszych grzechów, to znaczy gdy przyjmujemy Jego punkt widzenia, wówczas On – zgodnie ze swą obietnicą – całkowicie je nam odpuszcza i okrywa nas sprawiedliwością Jezusa, która w oczach Najwyższego oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. [10] A gdyby ktoś twierdził, że nie grzeszy, to by znaczyło, iż uważa Boga za kłamcę. Taka postawa byłaby również dowodem na to, iż w tym człowieku Słowo Boże nie znalazło podatnego gruntu.


Przypisy

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

 • ~Paweł z Legnicy2 mies. 20 dni temu [Czwartek, 7 marca, g.14:12]
 • Od ponad 20 lat czytam Biblię w przekładzie Warszawskim oraz Gdańskim (stara wersja) i powiem tak, że obecnie najwięcej jestem w UBG, natomiast co do tłumaczenia NPD, to jestem jak najbardziej wdzięczny za tą pracę jaką wykonali przy okazji NT. Ładnie się rozprawiają m.in. z religijnością, "biletem do nieba" i wiele innych inspirujących oraz co ważne praktycznych myśli (unikanie chrześcijańskich sloganów, jakkolwiek to brzmi). A czy nie ma elementów może i trochę spornych lub nawet kontrowersyjnych? jak najbardziej są. Dlatego osobiście polecam osobom, realnie nawróconym i szczególnie do studiowania Słowa Bożego. Czekam z ogromną niecierpliwością na wersję ST. Jest gdzieś informacja przewidywanego terminu? [Odpowiedz]
 • [~BP] Na razie są tylko informacje o przygotowywaniu kolejnych ksiąg Starego Testamentu. Z ostatnich informacji [z 2023.10] wynika, że obecnie trwają prace nad Księgą Jeremiasza
 • ~Robert4 mies. temu [1 stycznia, g.17:16]
 • Wrocławski Przegląd Teologiczny opublikował parę miesięcy temu bardzo szczegółową analizę wydania NT pod wiele mówiącym tytułem: "Nowy Przekład Dynamiczny. Na ile nowy? Czy rzeczywiście przekład? W jakim sensie dynamiczny?" https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/5477 O ile Księga Psalmów była przetłumaczona bardzo fajnie, to NT jest jakimś kuriozum. Pod pozorem "dynamiczności" w tekście przekładu znajduje się daleko idąca interpretacja, a w komentarzach mamy pojechane daleko "biblijnym chrześcijaństwem". [Odpowiedz]
 • ~Marek K9 mies. temu [15 sierpnia, g.6:45]
 • Pięknie przetłumaczony w tej biblii (wydanie 2) werset Flp. 2.6; Aż się chce przekonywać, przy jej pomocy, przeciwników boskości Pana Jezusa. Tak się kończy nadmierna lekkość słowa i skłonność do maksymalnego upraszczania słownictwa. Miejmy nadzieję, że NPD nie jest używana do czytania doktryn przez ugrupowania religijne,,, [Odpowiedz]
 • ~Zbyszekrok 3 mies. temu [2023.02.14, g.17:18]
 • Nie działa ten link: Księga Psalmów [1] - Pierwszych 60 stron (do Psalmu 23 włącznie) [Odpowiedz]
 • [~BP] Zaktualizowałem link
 • ~wojtek krok 3 mies. temu [2023.02.12, g.18:10]
 • Na stronie FB wydawnictwa Vocatio pojawiła się taka informacja: "trwają prace nad przekładem Księgi Izajasza. Aktualne zaawansowanie to 50%" [Odpowiedz]
 • [~BP] Dziękuję. Uzupełniłem Kalendarium o tę zapowiedź
 • ~Ktoś2 lata temu
 • Co ma znaczyć „dynamiczny” ?  [Odpowiedz]
  • ~Jarqrok 10 mies. temu [2022.07.04, g.21:00]
  • Przekład dynamiczny to metoda tłumaczenia, w której zachowanie wierności głównej myśli przekazu (w kontekście, w jakim występuje) ma wyższy priorytet niż literalna dosłowność semantyczna. Z uwagi na to przekład dynamiczny miejscami nie ma charakteru dosłownego, lecz interpretacyjny.
 • ~ wiem w Kogo ja wierzę2 lata temu
 • Przykład najbardziej rażący to tłumaczenie słów Pana Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy. Jest to kwestionowanie podstaw wiary. Eucharystia jest zbyt ważna dla naszej wiary żeby można było przejść obok tego obojętnie. Proszę zobaczyć jak wygląda w NPD tłumaczenie Mt 26,26-27, Mk 14,22-24 czy Łk 22,19-20. Poza tym jest wiele innych miejsc w których anonim zmienia sens znanych wydarzeń (np. "wdowi grosz"). A ilość komentarzy w których anonim pokazuje że właśnie on odkrył prawdziwe, czyli inne niż dotąd znaczenie tekstu jest ogromna. Zastawiania mnie ile trzeba mieć w sobie pychy żeby kwestionować tysiącletnie interpretacje i pouczać w sposób urągający dobrym obyczajom. Nie chciałbym pisać o szczegółach, wyrzucam z pamięci złe rzeczy każdy kto to przeczyta sam zauważy. Chyba nie tylko ja przeczytałem całe tłumaczenie NPD? [Odpowiedz]
  • ~Małkorok 4 mies. temu [2023.01.06, g.18:23]
  • Po pierwsze w Słowie Bożym nie ma tekstów, które są ważniejsze lub mniej ważne. Wszystko jest NAMASZCZONE i ŚWIĘTE. Mnie się podoba ten przekład. Tekst oczywiście jest inaczej sformułowany, ale przecież chodzi o to, aby sens pozostał, a nie żeby litera się zgadzała. Jeśli by tu chodziło o sam tekst to nigdy by nie tłumaczono Słowa Bożego na inne języki, a to oznacza, że nadal chodzi o to, że ważny jest sens Słowa Bożego.
 • ~wiem w Kogo ja wierzę2 lata temu
 • Anonimowy przekład NPD jest w wielu miejscach totalnie sprzeczny z doktryną chrześcijańską. Czy nikt tego w całości nie czytał? Są miejsca bardzo ciekawe i inspirujące, ale są miejsca przerażające, kwestionujące sam rdzeń wiary. Może to czytać tylko ktoś, kto dobrze wie w Kogo wierzy, pozostałym zdecydowanie odradzam. A anonimom siejącym truciznę przypominam że przed Bogiem nikt się nie ukryje.  [Odpowiedz]
 • [~BP] Proszę uzasadnić swoją opinię pokazując przykłady, wtedy jest się do czego odnosić.
 • ~Mariusz2 lata temu
 • Czy zna ktoś skład Zespołu Wydawnictwa NPD? To jest podane jako autor przekładu, ale nie jest wymieniony nikt z imienia i nazwiska. [Odpowiedz]
 • ~Zbyszek3 lata temu
 • WSPANIALE, że jest dostępna ta cenna publikacja! Czekam na wersję audio; może do końca 2021 roku się ukaże. Apokalipsa jest dostępna tu, jako pilotażowa wersja: https://www.youtube.com/channel/UCNXzsWzRz6HkC7qTNv0TE_g/videos [Odpowiedz]
 • ~gaszalottii3 lata temu
 • Jest już dostępny Nowy Testament we współczesnym języku polskim Nowy Przekład Dynamiczny w całości. [Odpowiedz]
 • [~BP] Jest już dodany ;-)
 • ~Anna3 lata temu
 • Ten Link NIE działa: https://biblianpd.pl/wp-content/uploads/2016/06/Fragment-Ksi%C4%99gi-Psalm%C3%B3w.pdf [Odpowiedz]
 • ~Krzysztof3 lata temu
 • Czytam tu "Fragmenty przekładu Psalm 146 Modlitwa grzesznika o obronę przed wrogami. [1] Psalm Dawida. O PANIE, racz wysłuchać modlitwy, którą wznoszę, w swojej łaskawości wysłuchaj mych błagań i daj mi odpowiedź w dowód przychylności! [2] Lecz nie pozywaj mnie na sąd swój, ....." Wydaje mi się, że to nie jest Psalm 146 tylko 143! Proszę sprawdzić. [Odpowiedz]
 • [~BP] Zgadza się: to psalm 143. Poprawiłem. Dziękuję za zwrócenie uwagi.
 • ~xyzźż5 lat temu
 • Jako wstępną datę publikacji pełnego przekładu podano rok 2019. Źródło Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Przekład_Dynamiczny#cite_note-vocatio-2 [Odpowiedz]
 • [~BP] Wprowadziłem nową datę do kalendarium.
 • ~Łukasz6 lat temu
 • Jeśli ktoś planuje kupić wydanie drukowane Księgi Psalmów to przed zakupem niech sobie sprawdzi strony 57, 59, 61 i 63. W moim egzemplarzu oprócz treści Psalmów nadrukowany został tekst z jakiegoś artykułu, przez co oba teksty się zlały i stały się nieczytelne. [Odpowiedz]
  • ~Witasz6 lat temu
  • U mnie Psalmy są OK. Ten przekład mi odpowiada. Na przykład zupełnie inaczej rozumiem teraz Psalm 77. Asaf nie tylko w Psalmie 73 ujawnił swój kryzys duchowy, ale pokazał też swoje zwątpienia w Bożą przychylność właśnie w Psalmie 77. To były jego subiektywne odczucia, które rozwiał rozmyślając nad postępowaniem Boga ze swoim ludem.
 • ~Artag6 lat temu
 • Czy aby napewno na przełomie roku 2017/2018 będzie wydane całe Pismo św. NPD, czy tylko nowy testament? (bo taką informację doczytałem). [Odpowiedz]
 • [~BP] Można prosić o informację, gdzie taką datę można "doczytać"?
 • ~Richard7 lat temu
 • Czy jest dostepne cale Pismo Swite w tym przekldzie? [Odpowiedz]
 • [~BP] Całość Pisma jest zapowiedziana na przełom 2017/2018 roku
 • ~Zbyszek7 lat temu
 • Dostępny jest fragment Listu do Kolosan: http://biblianpd.pl/pl/list-do-kolosan/ [Odpowiedz]
 • [~BP] Dodałam link do tego fragmentu Listu do Kolosan