Teksty » Nowy Testament - Rakowski » Dzieje Apostolskie » Rozdział 13
«  Dzieje Apostolskie 12 Dzieje Apostolskie 13 Dzieje Apostolskie 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A byli niektórzy w Antyochiey we Zborze który tam był, Prorocy i Nauczyciele, i Barnabasz i Symeon nazwany Nigrem, i Lucyusz Cyreneyczyk, i Manaen, który był społu wychowan z Herodem Tetrarchą, i Saul. [2] »A gdy służyli oni Panu, i pościli, rzekł Duch święty: Odłączcież mi i Barnabasza i Saula ku onej sprawie do którejem ich przyzwał. [3] »Tedy pościwszy i modliwszy się, i włożywszy ręce na nie, opuścili. [4] »Oni tedy posłani od Ducha świętego, przeszli do Seleucyey, a ztamtąd odpłynęli do Cypru. [5] »A gdy byli w Salaminie, opowiedali mowę Bożą w zgromadzeniach Żydowskich; a mieli i Jana usługującego. [6] »A przeszedszy wysep aż do Pafu, naleźli niektórego czarnoksiężnika fałszywego Proroka Żyda, któremu imię było Bariesus, [7] »Który był z Starostą Sergiuszem Pawłem mężem rostropnym. Ten przyzwawszy Barnabasza i Saula, domagał się słuchać onej mowy Bożej. [8] »Lecz sprzeciwiał się im Elimas Czarnoksiężnik, (abowiem tak się wykłada imię jego), szukając jakoby odwrócić Starostę od wiary. [9] »A Saul (który i Paweł) napełniony Ducha świętego, i pilno patrząc nań, [10] »Rzekł: O pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, synu dyabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie przestanieszże podwracać dróg Pańskich prostych? [11] »A teraz oto ręka Pańska przeciw tobie: i będziesz ślepym, nie widząc słońca aż do czasu. A natychmiast przypadła nań mgła i ciemność, i obchodząc szukał którzyby go wodzili za rękę. [12] »Tedy ujźrzawszy Starosta co się sstało, uwierzył, przerażony oną nauką Pańską. [13] »A puściwszy się z Pafu oni co z Pawłem byli, przyszli do Pergi Pamfileyskiey. A Jan odstąpiwszy od nich, wrócił się do Jerozolimy. [14] »A oni przeszedszy z Pergi, przyszli do Antyochiey Pizydeyskiey, a wszedszy do zgromadzenia w dzień Szabatów, usiedli. [15] »A po czytaniu Zakonu i Proroków, posłali Przedniejszy zgromadzenia do nich, mówiąc: Mężowie bracia, jeśli macie mowę u siebie napominania do ludu, mówcie. [16] »A powstawszy Paweł, i skinąwszy ręką, rzekł: Mężowie Izraelscy, i którzy się boicie Boga, słuchajcie: [17] »Bóg ludu tego Izraelskiego obrał Ojce nasze, i lud wywyższył gdy przemieszkawali w ziemi Egiptskiej, i ramieniem wysokim wywiódł je z niej. [18] »I około czterdzieści lat czasu, znaszał zwyczaje ich na puszczy. [19] »I wygładziwszy narodów siedm w ziemi Chananeyskiey, losem rozdał im ziemię ich. [20] »A potym jakoby przez lat cztery sta i piącidziesiąt, dał im Sędzie aż do Samuela Proroka. [21] »A od tąd żądali o Króla, i dał im Bóg Saula syna Kisowego, męża z pokolenia Beniaminowego, lat czterdzieści; [22] »A odstawiwszy go, wzbudził im Dawida za Króla; o którym też rzekł świadectwo dawszy: Znalazłem Dawida onego syna Jessego, męża wedle serca mego, który uczyni wszytkie chcenia moje. [23] »Z tegoć Bóg nasienia według obietnice wzbudził Izraelowi Zbawiciela Jezusa. [24] »Gdy pierwej obwoływał Jan przed weszciem jego Ponurzenie pokajania wszytkiemu ludowi Izraelskiemu. [25] »A gdy wypełnił Jan bieg swój, mówił: Kim mię mniemacie być, nie jestem ja. Ale oto przychodzi za mną, którego nie jestem godzien obuwia nóg rozwiązać. [26] »Mężowie bracia, synowie narodu Abrahamowego, i którzy między wami boją się Boga, wamci ona mowa zbawienia tego jest posłana. [27] »Abowiem mieszkający w Jeruzalem, i Książęta ich, tego nie poznawszy, i głosów Prorockich które przez każdy Szabat bywają czytane, osądziwszy go, wypełnili je. [28] »I żadnej przyczyny śmierci nie znalazszy, żądali od Piłata aby on był zgładzon. [29] »A gdy wykonali wszytko co o nim napisano było, zdjąwszy z drzewa, włożyli do grobu. [30] »Lecz Bóg wzbudził go od umarłych. [31] »Który widziany był przez dni wiele, od onych którzy społu sstąpili z nim z Galileiey do Jeruzalem, którzy są świadki jego u ludu. [32] »I my wam opowiedamy onę obietnicę, która się Ojcom sstała, [33] »Iż tę Bóg wypełnił dziatkam ich nam, wzbudziwszy Jezusa; jako też w Psalmie wtórym jest napisano: Syn mój jesteś ty, ja dziś urodziłem cię. [34] »A iż go wzbudził od umarłych, aby się więcej nie wrócił do skażenia, tak powiedział: Że dam wam one święte Dawidowe wierne obietnice. [35] »Przeto i indziej powieda: Nie dasz świętemu twemu widzieć skażenia. [36] »Albowiemci Dawid w własnym wieku usłużywszy radzie Bożej, zasnął, i przyłożon jest do Ojców swych, i widział skażenie; [37] »Lecz którego Bóg wzbudził, nie widział skażenia. [38] »Wiadomo tedy niech będzie wam, mężowie bracia, iż się przez tego wam odpuszczenie grzechów opowieda. [39] »I od wszytkich rzeczy, od którycheście nie mogli być w Zakonie Moyzeszowym usprawiedliwieni, w tym każdy wierzący usprawiedliwiony bywa. [40] »Patrzcie tedy aby nie przyszło na was ono co powiedziano w Prorocech: [41] »Obaczcie wy wzgardziciele, i zadziwujcie się, i zniszczejcie; Iż uczynek ja sprawuję za dni waszych, uczynek któremu nie uwierzycie, gdyby kto wyłożył wam. [42] »A gdy wyszli z zgromadzenia Żydowskiego, prosili Pogani aby w drugi Szabat mówiono do nich tyż słowa. [43] »A gdy rozpuszczono zgromadzenie, poszło wiele z Żydów i z nabożnych przychodniów do wiary za Pawłem i Barnabaszem; którzy mówiąc do nich, namawiali ich, aby trwali w onej łasce Bożej. [44] »A w przyszły Szabat niemal wszytko miasto zgromadziło się słuchać onej mowy Bożej. [45] »A ujźrzawszy Żydowie one tłumy, napełnieni są gorliwości, i sprzeciwiali się onemu co Paweł mówił, sprzeciwiając się i bluźniąc. [46] »A beśpiecznie sobie począwszy Paweł i Barnabasz, rzekli: Wamci było potrzeba naprzód aby opowiedziano onę mowę Bożą; Lecz ponieważ odrzucacie ją, i niegodnymi sądzicie samych siebie onego wiecznego żywota, oto, obracamy się do Poganów. [47] »Tak bowiem roskazał nam Pan, mówiąc: Położyłem cię na światłość Poganom, abyś był ku zbawieniu aż do ostatku ziemie. [48] »A słysząc Poganie weselili się, i sławili onę mowę Pańską; i uwierzyli ile ich było zrządzonych ku żywotowi wiecznemu. [49] »I roznaszała się ona mowa Pańska po wszytkiej onej krainie. [50] »A Żydowie poduszczali nabożne niewiasty, i uczciwe, i przedniejsze onego miasta; i wzbudzili prześladowanie na Pawła i Barnabasza, i wyrzucili je z granic swych. [51] »A oni otrząsnąwszy proch z nóg swoich na nie, szli do Ikonium. [52] »A uczniowie byli napełnieni wesela i Ducha świętego. 
«  Dzieje Apostolskie 12 Dzieje Apostolskie 13 Dzieje Apostolskie 14  »