Teksty » Nowy Testament - Rakowski » Apokalipsa Jana » Rozdział 1
«  List Judy 1 Apokalipsa Jana 1 Apokalipsa Jana 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Objawienie Jezusa Christusa, które dał jemu Bóg, aby okazał sługom swym co się ma dziać w rychle; i oznajmił to posławszy przez Anioła swojego, słudze swemu Janowi. [2] »Który oświadczał onę mowę Bożą, i świadectwo Jezusa Christusa, i cokolwiek widział. [3] »Szczęśliwy który czyta, i którzy słuchają mów proroctwa tego, i zachowywają to co w nim jest napisano; abowiem czas jest blisko. [4] »Jan siedmi Zborom które są w Azyey: Łaska wam i pokój od onego który jest, i który był i który będzie; i od siedmi duchów którzy są przed stolicą jego; [5] »I od Jezusa Christusa, który jest świadek on wierny, pierworodny z umarłych, i Książę Królów ziemie; onemu który umiłował nas, i omył nas z grzechów naszych we krwi swojej; [6] »I uczynił nas Królmi i Ofiarowniki Bogu i Ojcu swemu; jemuż chwała i moc na wieki wieków. Amen. [7] »Oto przychodzi z obłokami, i ujźrzy go wszelkie oko, i ci którzykolwiek go zbodli; i kwilić będą nad nim wszytki pokolenia ziemie. Tak, Amen. [8] »Jam jest ono Alpha i ono Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był i który będzie, on wszechmogący. [9] »Ja Jan, brat wasz, i spółtowarzysz w ucisku, i w Królestwie, i w cierpliwości Jezusa Christusa, byłem na wyspie który zową Patmos, dla onej mowy Bożej, i dla świadectwa Jezusa Christusa; [10] »Byłem w duchu w Pański dzień, i słyszałem głos za sobą wielki jako trąby, [11] »Mówiący: Jam jest Alpha i Omega, pierwszy i ostatni; a co widzisz napisz w księgi, i pośli do siedmi Zborów które są w Azyey, do Efezu, i do Smyrny, i do Pergamy, i do Thyatyru, i do Sardów, i do Filadelfu, i do Laodyki. [12] »I obróciłem się abym ujźrzał głos który mówił ze mną; a obróciwszy się, ujźrzałem siedm świeczników złotych. [13] »A w pojśrzodku onych siedmi świeczników podobnego Synowi człowieczemu, obleczonego w długą szatę, i przepasanego u piersi pasem złotym. [14] »A głowa jego i włosy białe, jako wełna biała, jako śnieg; a oczy jego jako płomień ognia. [15] »A nogi jego podobne mosiądzowi, jakoby w piecu rozpalone; a głos jego jako głos wód wiela. [16] »A miał na prawej swej ręce siedm gwiazd, a z ust jego miecz z obu stron ostry wychodził; a oblicze jego jako gdy słońce świeci w mocy swej. [17] »A gdym ujźrzał go, przypadłem do nóg jego jako martwy; i włożył prawą swoję rękę na mię, mówiąc mi: Nie bój się! Jam jest pierwszy i ostateczny, [18] »I żywiący, i byłem umarły, a oto żywy jestem na wieki wieków. Amen. I mam klucze piekła i śmierci. [19] »Napisz te rzeczy któreś widział, i które są, i które się dziać mają potym, [20] »Tajemnicę onych siedmi gwiazd któreś widział na prawicy mojej, i onych siedmi świeczników złotych. Ona siedm gwiazd, Aniołowie siedmi Zborów są; A one siedm świeczników, któreś widział, siedm Zborów są. 
«  List Judy 1 Apokalipsa Jana 1 Apokalipsa Jana 2  »