Teksty » Ewangelia Święta - ks. E.Grzymała » Ewangelia Mateusza » Rozdział 1
  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Księga rodowodu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. [2] »Abraham zrodził Izaaka, Izaak - Jakóba, Jakób - Judę i jego braci. [3] »Juda miał Faresa i Zarę z Tamary; Fares zaś zrodził Ezrona, a Ezron - Arama. [4] »Aram zrodził Aminadaba, Aminadab - Naassona, a Naasson - Salmona. [5] »Salmon miał Booza z Raab, Booz - Obeda z Ruty, Obed zrodził Jessego, Jesse zaś - Dawida króla. [6] »A Dawid król zrodził Salomona z tej, którą miał Urjasz. [7] »Salomon zrodził Roboama, Roboam - Abjasza, a Abjasz - Azę. [8] »Aza zrodził Jozafata, Jozafat - Jorama, a Joram - Ozjasza. [9] »Ozjasz zrodził Joatama, Joatam - Achaza, Achaz - Ezechjasza. [10] »Ezechjasz zrodził Manassesa, Manasses - Amona, Amon - Ozjasza. [11] »Ozjasz zrodził Jechonjasza i jego braci w niewoli babilońskiej. [12] »A po niewoli babilońskiej Jechonjasz zrodził Salatjela, Salatjel - Zorobabela. [13] »Zorobabel zrodził Abiuda, Abiud - Eliacima, Eliacim - Azora. [14] »Azor zrodził Sadoka, Sadok - Achima, Achim - Eliuda. [15] »Eliud zrodził Eleazara, Eleazar - Matana, Matan - Jakóba. [16] »Jakób zrodził Józefa, małżonka Marji, z której narodził się Jezus, Chrystusem zwany. [17] »Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest czternaście; od Dawida do niewoli babilońskiej również czternaście; i od niewoli babilońskiej do Chrystusa tak samo czternaście. [18] »A tak się dokonało narodzenie Chrystusa Pana. Kiedy już matka Jego Marja była poślubiona Józefowi, przedtem nim się zeszli, okazało się, iż poczęła z Ducha Świętego. [19] »Józef, mąż jej, będąc bogobojnym i nie chcąc jej zniesławiać, zamierzał opuścić ją potajemnie. [20] »I kiedy myślał nad tem, oto Anioł Pański zjawił mu się we śnie, mówiąc: Józefie, synu Dawida, nie lękaj się przyjąć do siebie Marji, małżonki twojej, bo to, co się z niej narodziło, z Ducha Świętego jest. [21] »Ona porodzi syna, któremu dasz na imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów. [22] »A to wszystko się stało, aby się wypełniła przepowiednia Pańska w ustach proroka: [23] »Oto dziewica pocznie i porodzi syna i nazwą imię jego Emanuel, to znaczy: Bóg z nami. [24] »A Józef, przebudziwszy się, uczynił tak, jak mu rozkazał Anioł Pański i wziął do siebie małżonkę swoją. [25] »I nie zbliżył się do niej, aż porodziła syna swego jednorodzonego, i dał mu na imię Jezus. 
  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: ks. Edward Grzymała, "Ewangelja Święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Nowe Tłumaczenie popularne w nowoczesnym języku komentowane przez Katechizm i Brewjarz z dodatkiem Modlitw Chrześcijanina", Towarzystwo Św. Pawła - dla Apostolstwa prasy Instytut misyjny, 1936. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl