Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 6
«  2 Księga Mojżeszowa 5 2 Księga Mojżeszowa 6 2 Księga Mojżeszowa 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: "Teraz zobaczysz, co uczynię Faraonowi! Gdyż dla ręki przemożnej uwolni ich i dla ręki przemożnej wypędzi ich z ziemi swojej!" [2] »I rzekł Bóg do Mojżesza, i powiedział doń: "Jam Wiekuisty! [3] »I objawiłem się Abrahamowi, Ic'hakowi i Jakóbowi, jako Bóg wszechmogący, ale imieniem Mojém - Wiekuisty, nie dałem się poznać im. [4] »I ustanowiłem téż przymierze Moje z nimi, abym im oddał ziemię Kanaan, ziemię pobytu ich, w której przebywali. [5] »Jam téż usłyszał jęk synów Israela, których Micrejczycy ujarzmiają - i wspomniałem na przymierze Moje. [6] »Przeto powiedz synom Israela: Jam Wiekuisty, a wywiodę was z pod brzemienia Micraimu, i wybawię was od służby ich, i wyswobodzę was ramieniem wyciągniętém i sądami wielkimi. [7] »I przyjmę was Sobie za lud, i będę wam Bogiem, a poznacie, żem Ja Wiekuisty, Bóg wasz, który wyprowadza was z pod brzemienia Micraimu. [8] »A wyprowadzę was do owej ziemi, co podniosłem rękę Moję, abym ją dał Abrahamowi, Ic'hakowi i Jakóbowi, a oddam ją wam w dziedzictwo: Ja Wiekuisty!" [9] »I mówił tak Mojżesz do synów Israela: ale nie słuchali Mojżesza dla niemocy ducha i dla pracy ciężkiej. [10] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: [11] »"Idź, powiedz Faraonowi, królowi Micraimu, aby uwolnił synów Israela z ziemi swojej." [12] »I rzekł Mojżesz przed Wiekuistym, mówiąc: "Oto synowie Israela nie słuchają mnie, a jakże usłucha mnie Faraon? A jam zająkliwych ust!" [13] »I rzekł Wiekuisty do Mojżesza i do Ahrona, i dał im zlecenie do synów Israela i do Faraona króla Micraimu, aby wyprowadzić synów Israela z ziemi Micraim. [14] »A oto głowy rodów ich: Synowie Reubena, pierworodnego Israela: Chanoch i Fallu, Checron i Charmi. Oto rodziny Reubena. [15] »A synowie Szymeona: Jemuel, i Jamin, i Ohad, i Jachin, i Cochar i Szaul, syn Kanaanejki. Oto rodziny Szymeona. [16] »A oto imiona synów Lewiego, podług rodowodów ich: Gerszon, i Kehat i Merari. A lata życia Lewiego: sto trzydzieści i siedm lat. [17] »A synowie Gerszona: Libny i Szymei, podług rodzin ich. [18] »A synowie Kehatha: Amram, i Ic'har, i Chebron, i Uzyel. A lata życia Kehatha: sto trzydzieści i trzy lata. [19] »A synowie Merary: Machli i Muszy. Oto rodziny Lewiego wedle rodowodów ich. [20] »I pojął Amram Jochebedę, ciotkę swoję, sobie za żonę; i urodziła mu Ahrona i Mojżesza. A lata życia Ahrona: sto trzydzieści i siedm lat. [21] »A synowie Ic'hara: Korach, i Nefeg i Zychry. [22] »A synowie Uzyela: Miszael, i Elcafan i Sythry. [23] »I pojął Ahron Eliszebę, córkę Aminadaba, siostrę Nachszona sobie za żonę, i urodziła mu Nadaba, i Abihu, Elazara i Ithamara. [24] »A synowie Koracha: Assyr, i Elkana i Abiasaf. Oto rodziny Korachidów. [25] »A Elazar, syn Ahrona, pojął sobie jednę z córek Putiela za żonę, i urodziła mu Pinchasa. Oto głowy rodów Lewickich, podług rodzin ich. [26] »Oto Ahron i Mojżesz, do których rzekł Wiekuisty: "Wyprowadźcie synów Israela z ziemi Micraim zastępami ich!" [27] »Oni to przemawiali do Faraona, króla Micraimu, względem wyprowadzenia synów Israela z Micraim; oto - Mojżesz i Ahron! [28] »I tak stało się w dniu, w którym mówił Wiekuisty do Mojżesza w ziemi Micraim; [29] »Gdy mianowicie rzekł Wiekuisty do Mojżesza mówiąc: "Jam Wiekuisty! Powtórz Faraonowi, królowi Micraimu, wszystko co mówię do ciebie," -  [30] »Że rzekł Mojżesz przed Wiekuistym: "Otom ja zająkliwych ust, a jakże usłucha mnie Faraon?" 
«  2 Księga Mojżeszowa 5 2 Księga Mojżeszowa 6 2 Księga Mojżeszowa 7  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).