Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 10
«  4 Księga Mojżeszowa 9 4 Księga Mojżeszowa 10 4 Księga Mojżeszowa 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: [2] »"Przygotuj sobie dwie trąby srebrne, - kutej roboty przygotujesz je, a niechaj służą ci do zwoływania zboru, i do zwijania obozów; [3] »Gdy uderzą przeciągle w obie, podąży do ciebie wszystek zbór do wnijścia przybytku zboru; [4] »A jeżeliby w jednę tylko przeciągle uderzono, podążą do ciebie naczelnicy, wodzowie tysięcy Israela; [5] »A gdy uderzycie na trwogę, wyruszą obozy, obozujące ku wschodowi; [6] »A gdy uderzycie na trwogę po raz drugi, - wyruszą obozy obozujące ku południowi; na trwogę niech uderzą, gdy będą miały ruszyć w pochód. [7] »A gdy wypadnie zwołać zgromadzenie, uderzycie przeciągle w trąbę, lecz nie na trwogę. [8] »Synowie zaś Ahrona, kapłani, uderzać mają w trąby; a będzie to wam ustawą wieczną w pokoleniach waszych. [9] »A gdy wystąpicie do walki na ziemi waszej przeciw wrogowi, któryby wrogował wam, uderzcie na trwogę w trąby, a tém przypomnicie się przed Wiekuistym, Bogiem waszym, i ocaleni będziecie od nieprzyjaciół waszych. [10] »W dzień téż radości waszej, i w uroczystości wasze, i na nowiu miesięcy waszych - uderzać wam w trąby przeciągle przy całopaleniach waszych i przy ofiarach waszych opłatnych - a będzie to wam wspomnieniem przed Bogiem waszym: Jam Wiekuisty, Bóg wasz". [11] »I stało się roku wtórego, miesiąca wtórego, dwudziestego tegoż miesiąca, że wzniósł się obłok z nad przybytku świadectwa. [12] »I wyruszyli synowie Israela w pochody swoje z pustyni Synai; a stanął obłok na pustyni Paran. [13] »Wyruszyli wtedy po raz pierwszy, wedle rozkazu Wiekuistego przez Mojżesza. [14] »I ruszyła chorągiew obozu synów Jehudy pierwsza z zastępami swoimi; a nad zastępem jego - Nachszon, syn Amminadaba. [15] »A nad zastępem pokolenia synów Isachara - Nethaneel, syn Cuara. [16] »A nad zastępem pokolenia synów Zebuluna - Eliab, syn Chelona. [17] »A był rozłożonym przybytek, i wyruszyli synowie Gerszona i synowie Merarego, niosący przybytek. [18] »Poczém ruszyła chorągiew obozu Reubena z zastępami swoimi; a nad zastępem jego - Elicur, syn Szedeura; [19] »A nad zastępem pokolenia synów Szymeona - Szelumiel, syn Curyszaddaja. [20] »A nad zastępem pokolenia synów Gada - Eliasaf, syn Deuela. [21] »Zatém ruszyli Kehatydzi, niosący świątynię; ci zaś ustawiali przybytek aż do nadejścia ich. [22] »Następnie ruszyła chorągiew obozu synów Efraima z zastępami swojemi; a nad zastępem jego - Eliszama, syn Ammihuda. [23] »A nad zastępem pokolenia synów Menaszy - Gamliel, syn Pedacura. [24] »A nad zastępem pokolenia synów Binjamina - Abidan, syn Gideoni. [25] »Zatém ruszyła chorągiew obozu synów Dana, będąca w odwodzie wszystkich obozów z zastępami ich; a nad zastępem jego - Achiezer, syn Ammiszaddaja. [26] »A nad zastępem pokolenia synów Aszera - Pagiel, syn Ochrana. [27] »A nad zastępem pokolenia synów Naftali - Achira, syn Enana. [28] »Oto pochód synów Israela wedle zastępów ich: i tak ciągnęli. [29] »I rzekł Mojżesz do Chobaba, syna Reuela, Midjanity, teścia Mojżesza: "Wyruszamy do miejsca, o którém rzekł Wiekuisty: oddam je wam; pójdź z nami, a wyświadczym ci dobro, gdyż - dobro zapowiedział Wiekuisty Israelowi." [30] »On wszakże odpowiedział mu: "Nie pójdę; lecz do kraju mojego i do rodzinnego miejsca mojego wrócę". [31] »I rzekł: "Nie opuszczajże nas; bo wiedząc, gdziebyśmy obozować mogli na pustyni, będziesz okiem naszém; [32] »Jeżelibyś poszedł z nami, to z dobrego, które wyświadczy Wiekuisty nam, wyświadczym i tobie". [33] »I wyruszyli od góry Wiekuistego na drogę trzech dni; a arka przymierza Wiekuistego ciągnęła przed nimi w drodze trzydniowej, aby upatrzeć im miejsce odpoczynku. [34] »Obłok zaś Wiekuistego był nad nimi we dnie, gdy wyruszyli z obozu. [35] »I bywało, gdy wyruszała arka, mawiał Mojżesz: "Powstań Wiekuisty, a niech rozproszą się wrogi Twoje, a pierzchają nieprzyjaciele Twoi, przed obliczem Twojém!" [36] »A gdy stawała mawiał: "Wróć Wiekuisty, między krocie tysięcy Israela!" 
«  4 Księga Mojżeszowa 9 4 Księga Mojżeszowa 10 4 Księga Mojżeszowa 11  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).