Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jozuego » Rozdział 1
«  5 Księga Mojżeszowa 34 Księga Jozuego 1 Księga Jozuego 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I stało się po śmierci Mojżesza, sługi Wiekuistego, że oświadczył Wiekuisty Jozuemu, synowi Nuna, który był usługiwał Mojżeszowi, i rzekł: [2] »Mojżesz, sługa mój umarł; teraz przeto wstań a przepraw się przez ten Jordan, ty wraz z całym tym ludem, do ziemi, którą oddać chcę im - synom Israela. [3] »Każde miejsce na którem stanie stopa nogi waszej, wam je oddam, jakom przyobiecał Mojżeszowi. [4] »Od puszczy tej i tego Libanu, aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat - cała ziemia chitejska - aż do morza Wielkiego na zachodzie sięgnie dziedzina wasza. [5] »Nie ostoi się nikt przed tobą po wszystkie dni żywota twego; jakom był z Mojżeszem tak będę z tobą; nie odstąpię cię ani cię opuszczę. [6] »Nabierz że siły i mocy, albowiem ty osadzisz lud ten na ziemi, którąm zaprzysiągł ojcom ich, iż ją oddam im. [7] »Tylko nabierz siły i mocy wielkiej, abyś ściśle spełniał wedle całego zakonu, który poruczył ci Mojżesz, sługa Mój; nie odstępuj od niego ani w prawo ani w lewo, aby ci się wiodło we wszystkiem dokądkolwiek się zwrócisz. [8] »Niechaj nie ustąpi księga zakonu tego z ust twoich, abyś rozpamiętywał o nim dniem i nocą, abyś ściśle spełniał wedle wszystkiego co napisano w nim, bo wtedy tylko poszczęści ci się na drogach twoich, a wtedy ci się powiedzie. [9] »Izalim ci nie polecił, nabierz siły i mocy, nie lękaj się a nie trwóż; gdyż z tobą Wiekuisty, Bóg twój, wszędzie dokądkolwiek się zwrócisz. [10] »Poczem rozkazał Jozue nadzorcom ludu, i rzekł: [11] »Przejdźcie przez obóz i nakażcie ludowi, w tych słowach: Zaopatrzcie się w żywność; albowiem po upływie trzech dni przeprawicie się przez ten Jordan, abyście weszli i odziedziczyli ziemię, którą wam Wiekuisty, Bóg wasz oddaje w posiadanie. [12] »Reubenidom zaś Gadydom i połowie pokolenia Menaszy oświadczył Jozue, i rzekł: [13] »Pomnijcież na słowo, które polecił wam Mojżesz, sługa Boży, gdy rzekł: Wiekuisty, Bóg wasz użyczył wam pokoju i oddał wam ziemię tę; [14] »Żony wasze, dzieci i dobytek wasz niechaj zostaną w ziemi, którą wydzielił wam Mojżesz po drugiej stronie Jordanu; wy wszakże wyruszycie zbrojni przed obliczem braci waszych - wszyscy rycerze dzielni - by im pomocy udzielić, [15] »Póki nie użyczy Wiekuisty i braciom waszym pokoju jako i wam, a nie wezmą w posiadanie ziemi, którą im Wiekuisty, Bóg wasz, oddaje. A wtedy wrócicie do ziemi posiadłości waszej i osiądziecie w niej; albowiem wydzielił ją wam Mojżesz, sługa wiekuistego po drugiej stronie Jordanu ku wschodowi słońca. [16] »Odpowiedzieli wtedy Jozuemu w tych słowach: Wszystko coś nam rozkazał spełnimy, a dokądkolwiek nas wyprawisz, pójdziemy! [17] »Jakośmy posłuszni byli Mojżeszowi, tak będziemy posłuszni i tobie, oby tylko Wiekuisty, Bóg twój był z tobą, jako był z Mojżeszem. [18] »Ktokolwiek by rozkazowi twemu się sprzeciwiał, a nie był posłusznym słowu twemu we wszystkiem, co mu polecisz, śmierć poniesie; nabierz tylko siły i mocy! 
«  5 Księga Mojżeszowa 34 Księga Jozuego 1 Księga Jozuego 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).