Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Sędziów » Rozdział 10
«  Księga Sędziów 9 Księga Sędziów 10 Księga Sędziów 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Po Abimelechu wystąpił dla wybawienia Izraela Tola, syn Pui, syna Dodoa, Isacharejczyk. Mieszkał on zaś w Szamir, na górze Efraim. [2] »I sądził Izraelitów przez dwadzieścia i trzy lata; poczem umarł i pochowany został w Szamir. [3] »Poczem wystąpił Jair z Gileadu, i sądził Izraelitów przez dwadzieścia i dwa lata. [4] »Miał on zaś trzydzieści synów, jeżdżących na trzydziestu źrebcach oślich. Posiadali oni trzydzieści miast. Nazywają się one siołami Jaira aż po dziś dzień, a leżą w kraju Gilead. [5] »Poczem umarł Jair i pochowany został w Kamonie. [6] »Ale synowie Izraela spełniali dalej co złem było w oczach Wiekuistego i służyli Baalom i Astartom, bożcom Aramu i bożcom Cydonu, bożcom Moabu i bożcom Ammonitów i bożcom Filistyńczyków, i opuścili Wiekuistego i nie służyli Mu. [7] »Wspłonął tedy gniew Wiekuistego przeciw Izraelitom i zaprzedał ich w moc Filistyńczyków i w moc Ammonitów. [8] »Ci dręczyli i gnębili synów Izraela od onego roku przez lat ośmnaście, wszystkich mianowicie synów Izraela osiadłych po drugiej stronie Jordanu, w kraju Emorejczyków, w Gilead. [9] »Nadto przekroczyli Ammonici Jordan, aby uderzyć i na Judę, Binjamina i dom Efraima, tak że znajdował się Izrael w biedzie wielkiej. [10] »Wołali tedy synowie Izraela do Wiekuistego, mówiąc: Zgrzeszyliśmy Tobie, bośmy opuścili Boga naszego, a służyli Baalom. [11] »I odpowiedział Wiekuisty synom Izraela: Azaliście przez Egipcjan, Emorejczyków, Ammonitów i Filistynów, [12] »Przez Cydończyków, Amalekitów i Maonitów nie byli ciemiężeni, ale ile razy wołaliście do Mnie wybawiałem was z mocy ich. [13] »Wyście wszakże opuścili Mnie, a służyli bogom cudzym. Przeto nie chcę was więcej wybawiać. [14] »Idźcie a wołajcie do bogów, któreście sobie wybrali; ci niechaj wybawią was w czasie niedoli waszej! [15] »Rzekli tedy synowie Izraela do Wiekuistego: Zgrzeszyliśmy; uczyń nam jako dobrem się okazuje w oczach Twoich, tylko chciej nas teraz ocalić. [16] »Poczem usunęli bóstwa cudze z pośród siebie i służyli Wiekuistemu; tak że wyczerpała się cierpliwość Jego wobec nędzy Izraela. [17] »I zwołani zostali Ammonici i stanęli obozem w Gilead. Izraelici zaś zgromadzili się i stanęli obozem w Micpa. [18] »I rzekł lud wojenny, mianowicie książęta Gileadu, jeden do drugiego: Któż to będzie owym mężem, który rozpocznie walkę z Ammonitami? Stanie się on głową wszystkich mieszkańców Gileadu. 
«  Księga Sędziów 9 Księga Sędziów 10 Księga Sędziów 11  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).