Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 36
«  1 Księga Mojżeszowa 35 1 Księga Mojżeszowa 36 1 Księga Mojżeszowa 37  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A te są rodzaje Ezawowe, ten jest Edom. [2] »Ezaw pojął żony z córek Chananejskich: Adę, córkę Elona Hethejskiego, i Oolibamę, córkę Any, córki Sebeona Hewejskiego: [3] »I Basemath, córkę Ismaelowę, siostrę Nabajathowę. [4] »I urodziła Ada Eliphaza: a Basemath urodziła Rahuela. [5] »Oolibama urodziła Jehus, i Ihelon, i Kore. Ci synowie Ezawowi, którzy się urodzili w ziemi Chananejskiéj. [6] »I wziął Ezaw żony swoje, i syny i córki, i wszystkie dusze domu swego, i majętność, i bydło, i wszystko, co mógł mieć w ziemi Chananejskiéj: i poszedł do inszéj krainy, i odszedł od brata swego Jakóba. [7] »Bo byli bardzo majętni, a mieszkać pospołu nie mogli: i nie mogła ich znieść ziemia pielgrzymowania ich, dla mnóstwa trzód. [8] »I mieszkał Ezaw na górze Seir, ten jest Edom. [9] »A te są pokolenia Ezawa, ojca Edom na górze Seir, [10] »I te imiona synów jego: Eliphaz, syn Ady, żony Ezaw: Rahuel zaś syn Basemath, żony jego. [11] »I byli synowie Eliphazowi: Theman, Omar, Sepho, i Gatham, i Cenez. [12] »A Thamna była nałożnica Eliphaza, syna Ezaw: która mu urodziła Amalecha. Ci są synowie Ady, żony Ezawowéj. [13] »A synowie Rahuel: Nahath, i Zara, Samma, i Meza. To synowie Basemath, żony Ezawowéj. [14] »Ci téż byli synowie Oolibamy, córki Any, córki Sebeonowéj, żony Ezawowéj, które mu urodziła: Jehus, i Ihelon, i Kore. [15] »Te książęta synów Ezawowych: synowie Eliphaza, pierworodnego Ezawowego: książę Theman, książę Omar, książę Sepho, książę Kenez, [16] »Książę Kore, książę Gatham, książę Amalech. Ci synowie Eliphaz w ziemi Edomskiéj, i ciż synowie Ady. [17] »Ci zaś synowie Rahuela, syna Ezawowego: książę Nahath, książę Zara, książę Samma, książę Meza. A te książęta Rahuela w ziemi Edomskiéj. Ci synowie Basemath, żony Ezawowéj. [18] »Ci lepak synowie Oolibamy, żony Ezawowéj: książę Jehus, książę Ihelon, książę Kore: te książęta Oolibamy, córki Any, żony Ezawowéj. [19] »Ci są synowie Ezawowi, i ci książęta ich: Ten jest Edom. [20] »Ci zaś synowie Seir Horrejczyka, mieszkańcy w ziemi: Lotan, i Sobal, i Sebeon, i Ana. [21] »I Dyson, i Eser, i Dysan. Te książęta Horrejskie, synowie Seir w ziemi Edom. [22] »I byli synowie Lotan: Hory, i Heman. A siostra Lotanowa była Thamna. [23] »A ci synowie Sobalowi: Aluan, i Manahat, i Ebal, i Sepho, i Onam. [24] »Ci zaś synowie Sebeon: Aja i Ana. Ten jest Ana, który wynalazł cieplice na puszczy, gdy pasł osły Sebeona, ojca swego. [25] »A miał syna Dysona, i córkę Oolibamę. [26] »A ci synowie Dyson: Hamdan, i Eseban, i Jethram, i Charan. [27] »Ci zaś synowie Eserowi: Balaan, i Zawan, i Akan. [28] »A Dysan miał syny: Husa i Arama. [29] »Te książęta Horrejczyków: książę Lotan, książę Sobal, książę Sebeon, książę Ana, [30] »Książę Dyson, książę Eser, książę Dysan: te książęta Horrejczyków, którzy rozkazowali w ziemi Seir. [31] »A królowie, którzy królowali w ziemi Edom, pierwéj, niźli mieli króla synowie Israelscy, byli ci: [32] »Bela, syn Beorów, a imię miasta jego Denaba. [33] »A umarł Bela, i królował miasto niego Jobab, syn Zarego z Bosry. [34] »A gdy umarł Jobab, królował miasto niego Husam z ziemie Themanczyków. [35] »Po tego téż śmierci, królował miasto niego Adad, syn Badadów, który poraził Madyana w krainie Moab: a imię miasta jego Awith. [36] »I gdy umarł Adad, królował miasto niego Semła z Masreki. [37] »A po tego téż śmierci królował miasto niego Saul od rzeki Rohoboth. [38] »A gdy i ten umarł, nastąpił na królestwo Balanan, syn Achoborów. [39] »A po jego téż śmierci królował miasto niego Adar, a imię miasta jego Phau: a żonę jego zwano Meetabel, córka Matred, córki Mezaab. [40] »Te tedy imiona książąt Ezaw według rodzajów i miejsc i imion ich: książę Thamna, książę Alua, książę Jetheth, [41] »Książę Oolibama, książę Ela, książę Phinon, [42] »Książę Kenes, książę Theman, książę Mabsar. [43] »Książę Magdyel, książę Hiram: te książęta Edomskie, mieszkające w ziemi panowania swego. Ten jest Ezaw ojciec Idumejczyków. 
«  1 Księga Mojżeszowa 35 1 Księga Mojżeszowa 36 1 Księga Mojżeszowa 37  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.