Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Ezdrasza » Rozdział 2
«  Księga Ezdrasza 1 Księga Ezdrasza 2 Księga Ezdrasza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A oto są ludzie prowincji, którzy wyszli z niewoli i wygnania, uprowadzeni do Babilonu przez Nabuchodonozora, króla Babilonu, a powrócili oni do Jerozolimy i Judy – każdy do swojego miasta. [2] »Przybyli razem z Zorobabelem, Jeszuą, Nehemiaszem, Serajaszem, Reelajaszem, Mardocheuszem, Bilszanem, Misparem, Bigwajem, Rechumem i Baaną. A oto liczba mężczyzn ludu Izraela: [3] »Synów Parosza – dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwóch; [4] »Synów Szefatiasza – trzystu siedemdziesięciu dwóch; [5] »Synów Aracha – siedmiuset siedemdziesięciu pięciu; [6] »Synów Pachat-Moaba, synów Jeszuy i Joaba – dwa tysiące ośmiuset dwunastu; [7] »Synów Elama – tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech; [8] »Synów Zattua – dziewięciuset czterdziestu pięciu; [9] »Synów Zakkaja – siedmiuset sześćdziesięciu; [10] »Synów Baniego – sześciuset czterdziestu dwóch; [11] »Synów Bebaja – sześciuset dwudziestu trzech; [12] »Synów Azgada – tysiąc dwustu dwudziestu dwóch; [13] »Synów Adonikama – sześciuset sześćdziesięciu sześciu; [14] »Synów Bigwaja – dwa tysiące pięćdziesięciu sześciu; [15] »Synów Adina – czterystu pięćdziesięciu czterech; [16] »Synów Atera, z linii Ezechiasza – dziewięćdziesięciu ośmiu; [17] »Synów Besaja – trzystu dwudziestu trzech; [18] »Synów Jory – stu dwunastu; [19] »Synów Chaszuma – dwustu dwudziestu trzech; [20] »Synów Gibbara – dziewięćdziesięciu pięciu; [21] »Synów z Betlejem – stu dwudziestu trzech; [22] »Mężczyzn z Netofy – pięćdziesięciu sześciu; [23] »Mężczyzn z Anatot – stu dwudziestu ośmiu; [24] »Synów z Azmawet – czterdziestu dwóch; [25] »Synów z Kiriat-Jearim, Kefiry i Beerot – siedmiuset czterdziestu trzech; [26] »Synów z Rama i Geba – sześciuset dwudziestu jeden; [27] »Mężczyzn z Mikmas – stu dwudziestu dwóch; [28] »Mężczyzn z Betela i Aj – dwustu dwudziestu trzech; [29] »Synów Nebo – pięćdziesięciu dwóch; [30] »Synów Magbisza – stu pięćdziesięciu sześciu; [31] »Synów drugiego Elama – tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech; [32] »Synów Charima – trzystu dwudziestu; [33] »Synów z Loda, Chadida i Ono – siedmiuset dwudziestu pięciu; [34] »Synów z Jerycha – trzystu czterdziestu pięciu; [35] »Synów Senai – trzy tysiące sześciuset trzydziestu. [36] »Kapłani: synów Jedajasza, z domu Jeszuy – dziewięciuset siedemdziesięciu trzech; [37] »Synów Immera – tysiąc pięćdziesięciu dwóch; [38] »Synów Paszchura – tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu; [39] »Synów Charima – tysiąc siedemnastu. [40] »Lewici: synów Jeszuy i Kadmiela, synów Hodawiasza – siedemdziesięciu czterech. [41] »Śpiewacy: synów Asafa – stu dwudziestu ośmiu. [42] »Synowie odźwiernych: synów Szalluma, synów Atera, synów Talmona, synów Akkuba, synów Chatity, synów Szobaja, wszystkich razem – stu trzydziestu dziewięciu. [43] »Netinici: synów Sichy, synów Chasufy, synów Tabbaota; [44] »Synów Kerosa, synów Sijachy, synów Padona; [45] »Synów Lebany, synów Hagaby, synów Akkuba; [46] »Synów Chagaba, synów Szalmaja, synów Chanana; [47] »Synów Giddela, synów Gachara, synów Reajasza; [48] »Synów Resina, synów Nekody, synów Gazzama; [49] »Synów Uzzy, synów Paseacha, synów Besaja; [50] »Synów Asny, synów Mehunima, synów Nefusima; [51] »Synów Bakbuka, synów Chakufy, synów Charchura; [52] »Synów Basluta, synów Mechidy, synów Charszy; [53] »Synów Barkosa, synów Sisery, synów Tamacha; [54] »Synów Nesjacha, synów Chatify; [55] »Synów sług Salomona, synów Sotaja, synów Sofereta, synów Perudy; [56] »Synów Jaali, synów Darkona, synów Giddela; [57] »Synów Szefatiasza, synów Chattila, synów Pocheret-Hassebaima, synów Amiego; [58] »Wszystkich Netinitów oraz synów sług Salomona – trzystu dziewięćdziesięciu dwóch. [59] »A oto ci, którzy wyruszyli z Tel-Melach, Telcharsa, Keruba, Addan i Immer, ale nie mogli wykazać pochodzenia domu swoich ojców ani swego potomstwa – czy są z Izraela. [60] »Synów Delajasza, synów Tobiasza, synów Nekody – sześciuset pięćdziesięciu dwóch. [61] »A synowie kapłanów: synowie Chobajasza, synowie Kosa, synowie Barzillaja, który pojął za żonę jedną z córek Barzillaja Gileadczyka i przybrał jego imię; [62] »Ci szukali swego opisu w rodowodach, ale go nie znaleźli. Zostali więc jako nieczyści wykluczeni z kapłaństwa. [63] »I Tirszata zakazał im spożywać z rzeczy najświętszych, dopóki nie powstanie kapłan z Urim i z Tummim. [64] »Całe to zgromadzenie liczyło czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osób; [65] »Nie licząc ich sług i służących, których było siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem, a między nimi znajdowało się dwieście śpiewaków i śpiewaczek. [66] »Koni mieli siedemset trzydzieści sześć, mułów – dwieście czterdzieści pięć; [67] »Wielbłądów – czterysta trzydzieści pięć, osłów – sześć tysięcy siedemset dwadzieścia. [68] »niektórzy z naczelników rodów, gdy przyszli do domu PANA, który był w Jerozolimie, składali dobrowolne dary, aby odbudować dom Boży na jego miejscu. [69] »Według swoich możliwości dali do skarbca na odbudowę sześćdziesiąt jeden tysięcy drachm złota, pięć tysięcy min srebra i sto szat kapłańskich. [70] »A więc kapłani, Lewici i część ludu oraz śpiewacy, odźwierni i Netinici zamieszkali w swoich miastach, a cała reszta Izraela w swoich miastach. 
«  Księga Ezdrasza 1 Księga Ezdrasza 2 Księga Ezdrasza 3  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.