Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Nehemiasza » Rozdział 10
«  Księga Nehemiasza 9 Księga Nehemiasza 10 Księga Nehemiasza 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A oto ci, którzy pieczętowali: Nehemiasz, Tirszata, syn Chakaliasza, następnie Sedekiasz; [2] »Serajasz, Azariasz, Jeremiasz; [3] »Paszchur, Amariasz, Malkiasz; [4] »Chattusz, Szebaniasz, Malluk; [5] »Charim, Meremot, Obadiasz; [6] »Daniel, Ginneton, Baruch; [7] »Meszullam, Abiasz, Mijamin; [8] »Maazjasz, Bilgaj i Szemajasz. To byli kapłani. [9] »A Lewici: Jeszua, syn Azaniasza, Binnuj, jeden z synów Chenadada, Kadmiel; [10] »I bracia ich: Szebaniasz, Hodiasz, Kelita, Pelajasz, Chanan; [11] »Mika, Rechob, Chaszabiasz; [12] »Zakkur, Szerebiasz, Szebaniasz; [13] »Hodiasz, Bani i Beninu. [14] »Naczelnicy ludu: Parosz, Pachat-Moab, Elam, Zattu, Bani; [15] »Bunni, Azgad, Bebaj; [16] »Adoniasz, Bigwaj, Adin; [17] »Ater, Ezechiasz, Azzur; [18] »Hodiasz, Chaszum, Besaj; [19] »Charif, Anatot, Nebaj; [20] »Magpiasz, Meszullam, Chezir; [21] »Meszezabeel, Sadok, Jaddua; [22] »Pelatiasz, Chanan, Anajasz; [23] »Ozeasz, Chananiasz, Chaszub; [24] »Hallochesz, Pilcha, Szobek; [25] »Rechum, Chaszabna, Maasejasz; [26] »I Achiasz, Chanan, Anan; [27] »Malluk, Charim i Baana. [28] »A pozostali z ludu, kapłani, Lewici, odźwierni, śpiewacy, Netinici i wszyscy, którzy odłączyli się od narodów tych ziem do prawa Bożego: ich żony, synowie i córki, każdy umiejętny i rozumny; [29] »Przyłączyli się do swoich braci i do swoich dostojników, zobowiązując się pod klątwą i przysięgą, że będą postępować według prawa Bożego, które zostało nadane przez Mojżesza, sługę Boga, że będą zachowywać i wypełniać wszystkie przykazania PANA, naszego Pana, oraz jego sądy i ustawy; [30] »I że nie damy naszych córek narodom tej ziemi ani ich córek nie weźmiemy dla naszych synów. [31] »A jeśli ludy tej ziemi będą przynosiły na sprzedaż w dzień szabatu jakikolwiek towar albo zboże, nie będziemy brać od nich w szabat ani w święto. Siódmego roku zaniechamy uprawy ziemi oraz żądania wszelkiego długu. [32] »Ustanowiliśmy sobie też zobowiązanie, że każdego roku będziemy dawać jedną trzecią sykla na służbę w domu naszego Boga; [33] »Na chleb pokładny, na nieustanną ofiarę z pokarmów, na nieustanne całopalenia, w szabaty, w dni nowiu, w święta uroczyste, na rzeczy święte, na przebłagalne ofiary za grzech dla Izraela i na wszelkie prace w domu naszego Boga. [34] »Rzuciliśmy też losy w sprawie ofiary drewna: kapłani, Lewici i lud, aby przynoszono je do domu naszego Boga według rodów, rokrocznie w oznaczonym czasie, aby było spalane na ołtarzu PANA, naszego Boga, jak jest napisane w Prawie. [35] »Będziemy też rokrocznie przynosić do domu PANA pierwociny naszej ziemi i pierwociny wszelkiego owocu każdego drzewa; [36] »I pierworodnych naszych synów, pierworodne naszego bydła, jak jest napisane w Prawie, i pierworodne naszych wołów i owiec – będziemy przynosić do domu naszego Boga, do kapłanów służących w domu naszego Boga. [37] »Również pierwociny naszych ciast i ofiar podniesionych, owoc wszelkiego drzewa, moszczu i oliwy – przyniesiemy to do kapłanów, do komnat domu naszego Boga, a dziesięcinę naszej ziemi do Lewitów, aby ci Lewici otrzymali dziesięcinę z naszej pracy we wszystkich miastach. [38] »Kapłan, syn Aarona, będzie z Lewitami, gdy będą oni pobierać dziesięcinę. A Lewici wniosą dziesięcinę z dziesięciny do domu naszego Boga, do komnat skarbca. [39] »Do tych bowiem komnat synowie Izraela i Lewiego mają przynosić ofiarę zboża, moszczu i oliwy tam, gdzie są naczynia świątyni, kapłani pełniący służbę, odźwierni i śpiewacy. Tak oto nie zaniedbamy domu naszego Boga. 
«  Księga Nehemiasza 9 Księga Nehemiasza 10 Księga Nehemiasza 11  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.