Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Jozuego » Rozdział 19
«  Księga Jozuego 18 Księga Jozuego 19 Księga Jozuego 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem padł drugi los dla Symeona, dla pokolenia synów Symeona według ich rodzin, a ich dziedzictwo znajdowało się pośród dziedzictwa synów Judy. [2] »A otrzymali oni w dziedzictwie: Beer-Szeba, Szeba, Molada; [3] »Chasar-Szual, Bala, Esem; [4] »Eltolad, Betul, Chorma; [5] »Siklag, Bet-Markabot, Chasar-Susa; [6] »Bet-Lebaot i Szaruchen: trzynaście miast wraz z przyległymi do nich wioskami. [7] »Ain, Rimmon, Eter, Aszan: cztery miasta wraz z przyległymi do nich wioskami. [8] »Oraz wszystkie wioski, które były dokoła tych miast, aż do Baalat-Beer, Ramat południowy. To było dziedzictwo pokolenia synów Symeona według ich rodzin. [9] »Dziedzictwo synów Symeona zostało wzięte z działu synów Judy, ponieważ dział synów Judy był dla nich zbyt wielki. Synowie Symeona otrzymali więc dziedzictwo pośród ich dziedzictwa. [10] »Potem padł trzeci los dla synów Zebulona według ich rodzin, a granica ich dziedzictwa sięgała aż do Sarid. [11] »A ich granica wznosiła się w kierunku morza do Marala, dochodziła do Dabbeszet i ciągnęła się aż do potoku, który jest naprzeciw Jokneam. [12] »I zwracała się od Sarid na wschód do granicy Kislot-Tabor, a stamtąd biegła do Daberat i wznosiła się do Jafia; [13] »Stamtąd biegła na wschód do Gat-Chefer, do Et-Kasin, dochodziła do Rimmon i skręcała do Nea. [14] »Następnie granica otaczała od północy do Channaton i kończyła się w dolinie Jiftach-El. [15] »Obejmowała również Kattat, Nahalal, Szimron, Idala i Betlejem: dwanaście miast wraz z przyległymi do nich wioskami. [16] »Oto dziedzictwo synów Zebulona według ich rodzin, te miasta i przyległe do nich wioski. [17] »Czwarty los przypadł Issacharowi, czyli synom Issachara według ich rodzin. [18] »A ich granica obejmowała: Jizreel, Kesulot, Szunem; [19] »Chafaraim, Szijon, Anacharat; [20] »Rabbit, Kiszjon, Ebes; [21] »Remet, En-Gannim, En-Chadda i Bet-Passes. [22] »ich granica dochodziła do Taboru, Szachasima i Bet-Szemesz, a kończyła się przy Jordanie: szesnaście miast i przyległe do nich wioski. [23] »Oto dziedzictwo pokolenia synów Issachara według ich rodzin, te miasta oraz przyległe do nich wioski. [24] »Potem padł piąty los dla pokolenia synów Aszera według ich rodzin. [25] »I ich granica obejmowała: Chelkat, Chali, Beten, Akszaf; [26] »Alammelek, Amad i Miszal, a dochodziła do Karmelu na zachodzie i do Szichor-Libnat. [27] »Stamtąd skręcała na wschód do Bet-Dagon i biegła aż do Zebulona i do doliny Jiftach-El na północ od Bet-Emek i Neiel i wychodziła do Kabulu po lewej stronie; [28] »do Ebronu, Rechobu, Chammonu i Kany aż do Wielkiego Sydonu. [29] »Potem granica skręcała do Rama aż do warownego miasta Tyr; stamtąd skręcała do Chosa i kończyła się przy morzu, od wybrzeża do Akzibu. [30] »Obejmowała również Umma, Afek i Rechob: dwadzieścia dwa miasta oraz przyległe do nich wioski. [31] »Oto dziedzictwo pokolenia synów Aszera według ich rodzin, te miasta i przyległe do nich wioski. [32] »Potem dla synów Neftalego padł szósty los, dla synów Neftalego według ich rodzin. [33] »Ich granica biegła od Chelef, od Helon do Saanannim, Adami, czyli Nekeb, oraz Jabneel aż do Lakum i kończyła się przy Jordanie. [34] »Następnie ta granica skręcała na zachód do Aznot-Tabor, a stamtąd biegła do Chukkok i ciągnęła się na południe do Zebulona, na zachodzie dochodziła do Aszera, a do Judy nad Jordanem na wschodzie. [35] »A miastami warownymi są: Siddim, Ser, Chammat, Rakkat, Kinneret; [36] »Adama, Rama, Chasor; [37] »Kedesz, Edrei, En-Chasor; [38] »Jereon, Migdal-El, Chorem, Bet-Anat i Bet-Szemesz: dziewiętnaście miast oraz przyległe do nich wioski. [39] »Oto dziedzictwo pokolenia synów Neftalego według ich rodzin, te miasta oraz przyległe do nich wioski. [40] »Potem padł siódmy los dla pokolenia synów Dana według ich rodzin. [41] »A granica ich dziedzictwa obejmowała: Sorea, Esztaol, Ir-Szemesz; [42] »Szaalabin, Ajjalon, Jitla; [43] »Elon, Timna, Ekron; [44] »Elteke, Gibbeton, Baalat; [45] »Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon; [46] »Me-Jarkon i Rakkon z granicą naprzeciw Jafy. [47] »Lecz obszar synów Dana był zbyt mały. Synowie Dana wyruszyli więc do walki z Leszem, zdobyli je, pobili je ostrzem miecza, wzięli je w dziedzictwo i mieszkali w nim. I nazwali Leszem Dan, od imienia swego ojca. [48] »Oto dziedzictwo pokolenia synów Dana według ich rodzin, te miasta oraz przyległe do nich wioski. [49] »A gdy dokończyli dzielenie ziemi według jej granic, synowie Izraela dali spośród siebie dziedzictwo Jozuemu, synowi Nuna. [50] »Zgodnie z rozkazem PANA dali mu miasto, o które poprosił, Timnat-Serach na górze Efraim, gdzie zbudował miasto i mieszkał w nim. [51] »Oto dziedzictwa, które losem podzielili w posiadanie kapłan Eleazar, Jozue, syn Nuna, i naczelnicy ojców pokoleń synów Izraela w Szilo przed PANEM, u wejścia do Namiotu Zgromadzenia, i dokończyli podział ziemi. 
«  Księga Jozuego 18 Księga Jozuego 19 Księga Jozuego 20  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.