Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Jozuego » Rozdział 21
«  Księga Jozuego 20 Księga Jozuego 21 Księga Jozuego 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy naczelnicy wśród ojców Lewitów przyszli do kapłana Eleazara, do Jozuego, syna Nuna, i do naczelników wśród ojców pokoleń synów Izraela. [2] »I powiedzieli do nich w Szilo, w ziemi Kanaan: PAN rozkazał przez Mojżesza, abyście nam dali miasta do mieszkania wraz z ich pastwiskami dla naszego bydła. [3] »Synowie Izraela dali więc Lewitom ze swego dziedzictwa zgodnie ze słowem PANA te miasta oraz ich pastwiska. [4] »Padł los dla rodzin Kehatytów: synowie kapłana Aarona spośród Lewitów otrzymali losem trzynaście miast od pokolenia Judy, od pokolenia Symeona i od pokolenia Beniamina. [5] »A pozostali synowie Kehata otrzymali losem dziesięć miast od rodzin pokolenia Efraima, od pokolenia Dana i od połowy pokolenia Manassesa. [6] »A synowie Gerszona otrzymali losem trzynaście miast od rodzin pokolenia Issachara, od pokolenia Aszera, od pokolenia Neftalego i od połowy pokolenia Manassesa w Baszanie. [7] »Także synowie Merariego według swoich rodzin otrzymali dwanaście miast od pokolenia Rubena, od pokolenia Gada i od pokolenia Zebulona. [8] »Synowie Izraela dali więc Lewitom przez losowanie te miasta i ich pastwiska, jak rozkazał PAN przez Mojżesza. [9] »Dali z pokolenia synów Judy i z pokolenia synów Symeona następujące miasta wymienione z nazwy. [10] »I otrzymali je synowie Aarona, z rodzin Kehatytów, spośród synów Lewiego, gdyż dla nich padł pierwszy los. [11] »I dano im miasto Arba, ojca Anaka, czyli Hebron, w górach Judy i leżące wokół niego pastwiska; [12] »Ale pole tego miasta i przyległe do niego wioski dano w posiadanie Kalebowi, synowi Jefunnego. [13] »Synom kapłana Aarona dano miasto schronienia dla zabójcy: Hebron i jego pastwiska, a także Libnę i jej pastwiska; [14] »Jattir i jego pastwiska, Esztemoa i jego pastwiska; [15] »Cholon i jego pastwiska, Debir i jego pastwiska; [16] »Ain i jego pastwiska, Juttę i jej pastwiska oraz Bet-Szemesz i jego pastwiska: dziewięć miast od tych dwóch pokoleń. [17] »A od pokolenia Beniamina: Gibeon i jego pastwiska, Gebę i jej pastwiska; [18] »Anatot i jego pastwiska, Almon i jego pastwiska: cztery miasta. [19] »Wszystkich miast synów Aarona, kapłanów, było trzynaście wraz z ich pastwiskami. [20] »Ale rodzinom synów Kehata, Lewitom, którzy pozostali z synów Kehata, dano przez losowanie miasta od pokolenia Efraima. [21] »A dano im miasto schronienia dla zabójcy: Sychem i jego pastwiska na górze Efraim, a także Gezer i jego pastwiska; [22] »Kibsaim i jego pastwiska oraz Bet-Choron i jego pastwiska: cztery miasta. [23] »Także od pokolenia Dana: Elteko i jego pastwiska, Gibbaton i jego pastwiska; [24] »Ajjalon i jego pastwiska, Gat-Rimmon i jego pastwiska: cztery miasta. [25] »A od połowy pokolenia Manassesa: Tanak i jego pastwiska oraz Gat-Rimmon i jego pastwiska: dwa miasta. [26] »Wszystkich miast wraz z ich pastwiskami dla pozostałych rodzin synów Kehata było dziesięć. [27] »Synom Gerszona, z rodzin Lewiego, dano od połowy pokolenia Manassesa miasta schronienia dla zabójcy: Golan w Baszanie i jego pastwiska oraz Beeszterę i jej pastwiska: dwa miasta. [28] »Od pokolenia Issachara Kiszjon i jego pastwiska, Dobrat i jego pastwiska; [29] »Jarmut i jego pastwiska oraz En-Gannim i jego pastwiska: cztery miasta. [30] »A od pokolenia Aszera Miszeal i jego pastwiska, Abdon i jego pastwiska; [31] »Chelkat i jego pastwiska oraz Rechob i jego pastwiska: cztery miasta. [32] »A od pokolenia Neftalego dano miasto schronienia dla zabójcy: Kedesz w Galilei i jego pastwiska, Chammot-Dor i jego pastwiska oraz Kartan i jego pastwiska: trzy miasta. [33] »Wszystkich miast dla Gerszonitów według ich rodzin było trzynaście wraz z ich pastwiskami. [34] »Potem rodzinom synów Merariego, pozostałym Lewitom, dano od pokolenia Zebulona: Jokneam i jego pastwiska, Kartę i jej pastwiska; [35] »Dimnę i jej pastwiska, Nahalal i jego pastwiska: cztery miasta. [36] »A od pokolenia Rubena Beser i jego pastwiska, Jahaza i jej pastwiska; [37] »Kedemot i jego pastwiska, Mefaat i jego pastwiska: cztery miasta. [38] »Od pokolenia Gada dano miasta schronienia dla zabójcy: Ramot w Gileadzie i jego pastwiska, Machanaim i jego pastwiska; [39] »Cheszbon i jego pastwiska, Jazer i jego pastwiska: razem cztery miasta. [40] »Wszystkich miast przydzielonych losem dla synów Merariego według ich rodzin, którzy jeszcze pozostali z rodzin Lewitów, było dwanaście. [41] »Wszystkich miast Lewitów pośród dziedzictwa synów Izraela było czterdzieści osiem wraz z ich pastwiskami. [42] »A każde z tych miast miało dokoła siebie pastwiska; tak było z każdym z tych miast. [43] »Dał więc PAN Izraelowi całą ziemię, którą przysiągł dać ich ojcom; i posiedli ją, i mieszkali w niej. [44] »Dał im PAN także odpoczynek ze wszystkich stron, tak jak przysiągł ich ojcom. Nie ostał się przed nimi nikt spośród wszystkich ich wrogów, wszystkich ich wrogów wydał PAN w ich ręce. [45] »Nie zawiodło żadne słowo ze wszystkich dobrych słów, które PAN obiecał domowi Izraela; wszystko się wypełniło. 
«  Księga Jozuego 20 Księga Jozuego 21 Księga Jozuego 22  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.