Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Nehemiasza » Rozdział 11
«  Księga Nehemiasza 10 Księga Nehemiasza 11 Księga Nehemiasza 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przywódcy ludu zamieszkali w Jerozolimie. Co do pozostałych, reszta ludu postanowiła rozstrzygnąć przez losowanie, że jedna osoba z dziesięciu zamieszka w Jerozolimie, w świętym mieście, a pozostałych dziewięć może pozostać w innych miastach kraju. [2] »Lud błogosławił przy tym wszystkich mężczyzn, którzy z własnej chęci zgodzili się zamieszkać w Jerozolimie. [3] »Oto naczelnicy prowincji, którzy zamieszkali w Jerozolimie - ogólnie rzecz biorąc, kapłani, Lewici, słudzy świątynni i potomkowie niewolników Salomona mieszkali w miastach Judei, każdy w swojej posiadłości i każdy w swoim mieście w Izraelu; [4] »w Jerozolimie zamieszkali tylko niektórzy z potomków Judy i Beniamina -z synów Judy: Ataja, syn Uzjasza, który był synem Zachariasza, a ten synem Amariasza, syna Szefatiasza, który z kolei był synem Mahalalela z potomków Peresa. [5] »Następnie Maasejasz, syn Barucha, który był synem Kol-Chozego, a ten synem Chazajasza, syna Adajasza, który z kolei był synem Jojariba, syna Zachariasza, który był synem Haszeloniego. [6] »Wszystkich potomków Peresa, prawdziwie dzielnych mężczyzn, którzy zamieszkali w Jerozolimie, było czterystu sześćdziesięciu ośmiu. [7] »A oto synowie Beniamina: Salu, syn Meszulama, który był synem Joeda, a ten synem Pedajasza, syna Kolajasza, który był synem Maasejasza, który urodził się Itielowi, synowi Izajasza. [8] »Następnie Gabaj i Salaj - razem dziewięćset dwudziestu ośmiu. [9] »Ich zwierzchnikiem był Joel, syn Zikriego. Juda zaś, syn Hasenui, jako drugi zarządzał miastem. [10] »Spośród kapłanów: Jedajasz, syn Jojariba, Jakin, [11] »Serajasz, syn Chilkiasza, który był synem Meszulama, a ten synem Sadoka, który był synem Merajota, ten zaś synem Achituba, przełożonego domu Bożego, [12] »oraz ich bracia, pełniący służbę w świątyni, w liczbie ośmiuset dwudziestu dwóch. Następnie Adajasz, syn Jerochama, który był synem Pelaliasza, a ten synem Amsiego, syna Zachariasza, który był synem Paszchura, syna Malkiasza -  [13] »on i jego bracia, naczelnicy rodów, w liczbie dwustu czterdziestu dwóch. Dalej Amaszsaj, syn Azarela, który był synem Achzaja, a ten synem Meszilemota, który był synem Imera, [14] »oraz jego bracia, dzielni rycerze, w liczbie stu dwudziestu ośmiu. Ich zwierzchnikiem był Zabdiel, syn Hagadolima. [15] »Spośród Lewitów: Szemajasz, syn Chaszuba, który był synem Azrikama, a ten synem Chaszabiasza, który był synem Buniego, [16] »oraz Szabetaj i Jozabad, zarządzający pracą na zewnątrz domu Bożego. Ci należeli do naczelników lewickich. [17] »Następnie Mataniasz, syn Miki, który był synem Zabdiego, a ten synem Asafa, prowadzący uwielbienie w czasie modlitw dziękczynnych, oraz Bakbukiasz, drugi z jego braci, a także Abda, syn Szamui, który był synem Galala, syna Jedutuna. [18] »Wszystkich Lewitów mieszkało w świętym mieście dwustu osiemdziesięciu czterech. [19] »Odźwierni to: Akub, Talmon oraz ich bracia, pilnujący bram, w liczbie stu siedemdziesięciu dwóch. [20] »Reszta Izraela, kapłanów i Lewitów mieszkała w różnych miejscowościach Judei, każdy w swojej dziedzicznej posiadłości. [21] »Słudzy świątynni mieszkali na Ofelu. Ich przełożonymi byli Sicha i Giszpa. [22] »Zwierzchnikiem Lewitów w Jerozolimie był Uzi, syn Baniego, który był synem Chaszabiasza, ten zaś synem Mataniasza, syna Miki z potomków Asafa, śpiewających podczas posług w domu Bożym. [23] »Ich bowiem dotyczyło zarządzenie króla porządkujące sprawy codziennego śpiewu. [24] »Petachiasz natomiast, syn Meszezabela z synów Zeracha, syna Judy, był rzecznikiem króla we wszystkim, co dotyczyło ludu. [25] »Co do osiedli wraz z przyległymi do nich polami, to niektórzy z potomków Judy mieszkali w Kiriat-Haarba i jej osadach, w Dibonie i jego osadach, w Jekabseelu i w jej osiedlach, [26] »w Jeszua, w Moladzie, w Bet-Pelet, [27] »w Chasar-Szual oraz w Beer-Szebie i jej osadach, [28] »w Siklag, w Mekonie i jej osadach, [29] »w En-Rimmon, w Sora, w Jarmut, [30] »w Zanoach, w Adullam i ich osiedlach, w Lakisz i na jego polach oraz w Azece i jej osadach - rozbili się oni zatem od Beer-Szeby po dolinę Hinom. [31] »Potomkowie Beniamina natomiast zamieszkali w Gebie, Mikmas, Ajji, w Betel i jej osadach, [32] »w Anatot, Nob, Ananii, [33] »w Chasor, Ramie, Gitaim, [34] »w Chadid, Seboim, Neballat, [35] »aż po Lod i Ono, Dolinę Rzemieślników. [36] »Niektóre zaś grupy Lewitów zamieszkałe w Judei zostały przyłączone do Beniamina. 
«  Księga Nehemiasza 10 Księga Nehemiasza 11 Księga Nehemiasza 12  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).