Teksty » Nowy Testament - Rakowski » Ewangelia Mateusza » Rozdział 1
  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Księgi rodzaju Jezusa Christusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. [2] »Abraham zrodził Izaaka, a Izaak zrodził Jakóba, a Jakób zrodził Judasa i bracią jego. [3] »A Judas zrodził Faresa i Zarę z Thamary, a Fares zrodził Ezroma; a Ezrom zrodził Arama. [4] »A Aram zrodził Aminadaba, a Aminadab zrodził Naassona; a Naasson zrodził Salmona. [5] »A Salmon zrodził Boosa z Rachaby, a Boos zrodził Obeda z Ruthy; a Obed zrodził Jessego. [6] »A Jesse zrodził Dawida Króla. A Dawid Król zrodził Salomona, z onej [Uryasz]owey. [7] »A Salomon zrodził Roboama; a Roboam zrodził Abię; a Abia zrodził Asę. [8] »A Asa zrodził Jozafata, a Jozafat zrodził Jorama; a Joram zrodził Ozyasza. [9] »A Ozyasz zrodził Joathama, a Joatham zrodził Achaza, a Achaz zrodził Ezekiasza. [10] »A Ezekiasz zrodził Manassesa; a Manasses zrodził Amona; a Amon zrodził Jozyasza. [11] »A Jozyasz zrodził Jechoniasza i bracią jego, w zaprowadzeniu Babilońskim. [12] »A po zaprowadzeniu Babilońskim, Jechoniasz zrodził Salathiela; a Salathiel zrodził Zorobabela. [13] »A Zorobabel zrodził Abiuda, a Abiud zrodził Eliakima; a Eliakim zrodził Azora. [14] »A Azor zrodził Sadoka; a Sadok zrodził Achima; a Achim zrodził Eliuda. [15] »A Eliud zrodził Eleazara; a Eleazar zrodził Matthana; a Matthan zrodził Jakóba. [16] »A Jakób zrodził Józefa męża Maryey, z której się narodził Jezus, nazwany Christusem. [17] »Wszytkich tedy rodzajów od Abrahama aż do Dawida rodzajów czternaście; a od Dawida aż do zaprowadzenia Babilońskiego rodzajów czternaście, a od zaprowadzenia Babilońskiego aż do Christusa rodzajów czternaście. [18] »A Jezusa Christusa narodzenie tak było: Gdy bowiem poślubiona była matka jego Marya Józefowi, pierwej niźli się oni zeszli, naleziona jest brzemienną z Ducha świętego. [19] »A Józef mąż jej, sprawiedliwym będąc, i niechcąc jej na pohańbienie podać, chciał ją potajemnie opuścić. [20] »A gdy on to pomyślał, oto Anioł Pański we śnie ukazał się jemu, mówiąc: Józefie synu Dawidów! nie bój się przyjąć Maryey żony twej; abowiem, co się w niej narodziło, z ducha jest świętego. [21] »A urodzi syna i nazowiesz imię jego Jezus, on bowiem zbawi lud swój od grzechów ich. [22] »A to wszytko sstało się, aby się wypełniło, co było powiedziano od Pana przez Proroka mówiącego: [23] »Oto ona Panna będzie brzemienna, i urodzi syna, i nazową imię jego Emmanuelem, co jest przełożone: z nami Bóg. [24] »A obudzony Józef będąc ze snu, uczynił jako mu rozrządził Anioł Pański, i przyjął żonę swoję. [25] »I nie uznał jej, aż porodziła syna swojego pierworodnego, i nazwał imię jego Jezus. 
  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2  »