Teksty » Nowy Testament - Rakowski » Ewangelia Mateusza » Rozdział 8
«  Ewangelia Mateusza 7 Ewangelia Mateusza 8 Ewangelia Mateusza 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy on zstąpił z góry, szło za nim tłumów wiele. [2] »A oto trędowaty przyszedszy pokłonił się mu, mówiąc: Panie byś chciał, możesz mię oczyścić. [3] »A wyciągnąwszy rękę, dotknął się go Jezus, mówiąc: Chcę, bądź oczyścion! i wnet oczyściony był jego trąd. [4] »I mówi mu Jezus: Bacz, abyś nikomu nie powiedał; ale idź, okaż się Ofiarownikowi, i ofiaruj dar, który rozrządził Moyzesz na świadectwo im. [5] »A gdy wszedł Jezus do Kapernaum, przystapił do niego Setnik prosząc go, i mówiąc: [6] »Panie! sługa mój leży w domu Paraliżem zarażony, i srodze udręczony. [7] »I mówi mu Jezus: Ja przyszedszy uzdrowię go. [8] »A odpowiedziawszy Setnik, rzekł: Panie! nie jestem godny abyś pod mój dach wszedł; ale tylko rzecz słowem, a będzie uleczony sługa mój. [9] »Bo i ja człowiek jestem pod zwierzchnością, mający pod sobą Żołnierze; i mówię temu: Idź! i idzie; a drugiemu: Przydź sam! i przychodzi; a słudze mojemu: Czyń to! i czyni. [10] »A usłyszawszy Jezus, dziwował się, i rzekł, onym którzy szli za nim: Amen powiedam wam: Anim w Izraelu takowej nalazł wiary. [11] »A powiedam wam, Iż wiele ich od wschodnich i zachodnich stron przyjdzie, i usiędą z Abrahamem, i Izaakiem, i Jakóbem w onym królestwie niebieskim. [12] »A synowie królestwa będą wyrzuceni do ciemności onej zewnętrzniejszej; tam będzie on płacz, i ono zgrzytanie zębów. [13] »I rzekł Jezus Setnikowi: Idź, a jakoś uwierzył, niechci się sstanie; i uleczony był sługa jego w onę godzinę. [14] »A przyszedszy Jezus do domu Piotrowego, ujźrzał świekrę jego leżącą, i gorączkę cierpiącą. [15] »I dotknął się ręki jej, a opuściła ją gorączka; i wstała, i posługowała im. [16] »A gdy się wieczór stał, przyprowadzili mu opętanych wiele; i wyrzucił duchy słowem, i wszytki źle się mające uzdrowił. [17] »Aby się wypełniło co było rzeczono przez Ezaiasza Proroka mówiącego: On niemocy nasze przyjął, i choroby nosił. [18] »A ujźrzawszy Jezus wiele tłumów około siebie, kazał przeprawić się na drugą stronę morza. [19] »A przystąpiwszy jeden uczony w piśmie, rzekł mu: Mistrzu, pójdę za tobą, gdziebyś jedno odszedł. [20] »I mówi mu Jezus: Liszki jamy mają, i ptacy niebiescy gniazda; a Syn człowieczy nie ma gdzieby głowę skłonił. [21] »A drugi z uczniów jego rzekł mu: Panie! pozwól mi pierwej odejść, i pogrześć Ojca mego. [22] »A Jezus rzekł mu: Pódź za mną, a dopuść umarłym grześć swoje umarłe. [23] »A gdy on wstąpił w łódź, szli za nim i uczniowie jego. [24] »A oto wzruszenie wielkie sstało się na morzu, tak iż się łódź okrywała od wałów; a on spał. [25] »I przystąpiwszy uczniowie jego, wzbudzili go mówiąc: Panie! zachowaj nas, giniemy. [26] »I mówi im: Przecz bojaźliwi jesteście, mało wierni? tedy wstawszy, zfukał wiatry i morze, i sstało się uciszenie wielkie. [27] »A oni ludzie się dziwowali, mówiąc: Jakowyż jest ten, że i wiatry i morze posłuszne są jemu? [28] »A gdy on przyszedł na drugą stronę, do krainy Gergesenów, zabieżeli mu dwa opętani, z grobów wychodzący, okrutni barzo, tak iż nie mógł żaden przeminąć przez drogę oną. [29] »A oto krzyczeli, mówiąc: Cóż tobie do nas, Jezusie Synu Boży? przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? [30] »A było daleko od nich stado wieprzów wiela, pasące się. [31] »A czartowie prosili go mówiąc: Jeśli nas wyrzucasz pozwól nam odeść w ono stado wieprzów. [32] »I rzekł im: Idźcie; a oni wyszedszy, odeszli w ono stado wieprzów. A oto zapędziło się wszytko ono stado wieprzów z przykra w morze, i pomarli w wodach. [33] »A pasący uciekli; i odszedszy do miasta, oznajmili wszytko, i to co się z onymi opętanymi sstało. [34] »A oto, wszytko miasto wyszło przeciwko Jezusowi; i ujźrzawszy go, prosili aby ustąpił z granic ich. 
«  Ewangelia Mateusza 7 Ewangelia Mateusza 8 Ewangelia Mateusza 9  »