Teksty » Nowy Testament - Rakowski » List do Rzymian » Rozdział 1
«  Dzieje Apostolskie 28 List do Rzymian 1 List do Rzymian 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł sługa Jezusa Christusa, wezwany Apostołem, odłączony ku Ewanieliey Bożej, [2] »Którą przedtym obiecał był przez Proroki swoje w Piśmiech świętych; [3] »O Synu swoim, uczynionym z nasienia Dawidowego wedle ciała; [4] »Postanowionym Synem Bożym w mocy, wedle Ducha świątobliwości, z powstania od umarłych, o Jezusie Christusie Panu naszym. [5] »Przez którego wzięliśmy łaskę i urząd Apostolski, ku posłuszeństwu wiary między wszytkimi Pogany, za imię jego. [6] »Między którymi jesteście i wy wezwani Jezusa Christusa. [7] »Wszytkim będącym w Rzymie, miłym Bogu, wezwanym świętym: Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa Christusa. [8] »Najprzódci dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Christusa za wszytkich was, iż wiara wasza bywa opowiedana po wszytkim świecie. [9] »Świadkiem bowiem moim jest Bóg, któremu ja służę w duchu moim w Ewanieliey Syna jego, iż bez przestanku wzmiankę o was czynię. [10] »Zawsze w modlitwach moich prosząc, jeśliby mi się wżdy kiedy droga zdarzyła za wolą Bożą, żebym mógł przyść do was. [11] »Żądam bowiem widzieć was, abym którego użyczył darowania wam duchownego ku utwierdzeniu was. [12] »A to jest, abyśmy się spólnie ucieszyli u was przez spólną wiarę i waszę i moję. [13] »A niechcę abyście nie wiedzieli bracia, iżem często postanawiał przyść do was, (ale jestem zahamowany aż do tąd) abych owoc jaki miał i między wami, jako i między inszymi Pogany. [14] »I Grekom, i grubym ludziom, i mądrym, i głupim powinien jestem. [15] »Tak, że ile ze mnie być może, gotowość jest i wam w Rzymie, Ewanielią opowiedać. [16] »Abowiem nie sromam się Ewanieliey Christusowej; Mocą bowiem Bożą jest ku zbawieniu każdemu wierzącemu, i Żydowi naprzód, i Grekowi. [17] »Bo sprawiedliwość Boża w niej bywa objawiona która jest z wiary w wiarę; jako jest napisano: A sprawiedliwy z wiary, żyć będzie. [18] »Bo objawiony bywa gniew Boży z nieba przeciwko wszelakiej niepobożności i niesprawiedliwości ludzi onych, którzy onę prawdę zatrzymawają w niesprawiedliwości. [19] »Przeto iż co jest wiadomo o Bogu, jawno jest między nimi; abowiem Bóg im objawił. [20] »One bowiem rzeczy jego, niewidziane od stworzenia świata, z onych uczynków wyrozumiane, widziane bywają, i ona wieczna jego moc i bóstwo; ku temu aby byli oni bez wymówki. [21] »Dla tego iż poznawszy Boga, jako Boga nie chwalili, abo jemu dziękowali; ale próżnymi się sstali w rozmyślaniach swych, i zaćmione było nierozumne ich serce. [22] »Mieniąc się być mądrymi, zgłupieli; [23] »I odmienili chwałę onego nieskazitelnego Boga, w podobieństwie obrazu skazitelnego człowieka, i ptaków, i czworonogich źwierząt, i czołgających się gadzin. [24] »Przeto też podał je Bóg pożądliwościach serc ich w nieczystość, aby lżyli ciała swe między sobą; [25] »Którzy odmienili onę prawdę Bożą w kłamstwo, i nabożnie chwalili i służyli stworzeniu, mimo onego który stworzył, który jest błogosławiony na wieki, Amen. [26] »Dla tego podał je Bóg w namiętności nieuczciwości; abowiem i niewiasty ich odmieniły przyrodzone używanie w ono przeciw przyrodzeniu. [27] »Także i mężczyzny opuściwszy przyrodzone używanie niewiasty, zapalili się w chciwości swej jeden ku drugiemu, mężczyzny z mężczyznami sromotę popełniając, a odpłatę, której trzeba było, błędu swego, sami w sobie odnosząc. [28] »A jako się im nie podobało, żeby mieli znajomość Bożą, także poddał je Bóg w opaczny umysł, aby czynili co nie przystoi. [29] »Napełnione wszelakiej niesprawiedliwości, złości, wszeteczeństwa, przewrotności, łakomstwa; pełne zazdrości, morderstwa, swaru, zdrady, złych obyczajów; [30] »Zauszniki, obmówce, nienawidzące Boga, potwarce, pyszne, chełpliwe, wynalazce złych rzeczy, rodzicom nie posłuszne, [31] »Bez rozumne, umowy nie trzymające, bez miłości przyrodzonej, nie przejednane, nie miłosierne; [32] »Którzy prawo Boże poznawszy, iż którzy takowe rzeczy czynią, godni śmierci są, nie tylko je czynią, ale też zezwalają czyniącym. 
«  Dzieje Apostolskie 28 List do Rzymian 1 List do Rzymian 2  »