Teksty » Nowy Testament - Rakowski » List do Rzymian » Rozdział 16
«  List do Rzymian 15 List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A zalecam wam Febę siostrę naszę, która jest służebnicą Zboru Kenchreeńskiego; [2] »Abyście ją przyjęli w Panu, godnie świętym, i pomagali jej, w którejby was potrzebowała sprawie; abowiem i ona pomocniczką wielom była, i mnie samemu. [3] »Pozdrówcie Pryskillę i Akilę spółrobotniki moje w Christusie Jezusie; [4] »Którzy za duszę moję swoje szyje podłożyli; którym nie ja sam tylko dziękuję, ale wszytkie Zbory Pogańskie; [5] »I on, który jest w domu ich, zbór. Pozdrówcie Epeneta miłego mojego, który jest pierwasnkiem Achaiey, do Christusa. [6] »Pozdrówcie Maryą, która wiele pracowała dla nas. [7] »Pozdrówcie Andronika i Juniasza przyrodne moje, i spółwięźnie ze mną; którzy są znacznymi między Apostoły, którzy też przedemną byli w Christusie. [8] »Pozdrówcie Ampliasza miłego mojego w Panu. [9] »Pozdrówcie Urbana spółrobotnika naszego w Christusie, i Stachina miłego mojego. [10] »Pozdrówcie Apellę, doświadczonego w Christusie. Pozdrówcie one którzy są z domu Arystobulusowego. [11] »Pozdrówcie Herodyona onego przyrodnego mego. Pozdrówcie one którzy są z domu Narcysowego, którzy są w Panu. [12] »Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, pracujące w Panu. Pozdrówcie Persydę miłą, która wiele pracowała w Panu. [13] »Pozdrówcie Rufa onego wybranego w Panu, i onę matkę jego, i moję. [14] »Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermasa, Patrobę, Hermana, i one którzy są z nimi bracią. [15] »Pozdrówcie Filologa i Juliana, Nerego, i siostrę jego, i Olimpa, i one którzy z nimi są wszytkie święte. [16] »Pozdrówcie jedni drugie w pocałowaniu świętym. Pozdrawiają was one Zbory Christusowe. [17] »A proszę was bracia, abyście upatrowali one, którzy rozerwania i zgorszenia, imo naukę którejeście się nauczyli, czynią; i odchylajcie się od nich. [18] »Abowiem takowi Panu naszemu Jezusowi Christusowi nie służą, ale swemu brzuchowi; a przez łagodną mowę i pochlebną zwodzą serca ludzi próżnych złego. [19] »Bo wasze posłuszeństwo do wszytkich doszło. Weselę się tedy co się was dotycze; Lecz chcę abyście byli mądrymi na dobre, a prostymi na złe. [20] »A Bóg pokoju, zetrze szatana pod nogi wasze w rychle. Łaska Pana naszego Jezusa Christusa niech będzie z wami, Amen. [21] »Pozdrawiają was Tymotheusz spółrobotnik mój, i Lucyus, i Jazon, i Sozypater, oni przyrodni moi. [22] »Pozdrawiam was, ja Tercyus, którym napisał list, w Panu. [23] »Pozdrawia was Gajus gospodarz mój, i Zboru całego. Pozdrawia was Erastus szafarz miejski, i Quartus brat. [24] »Łaska Pana naszego Jezusa Christusa ze wszytkimi wami, Amen. [25] »A onemu który może was zmocnić według Ewanieliey mojej, i obwoływania Jezusa Christusa według objawienia tajemnice, od czasów wiecznych zamilczanej. [26] »A objawionej teraz, i przez pisma Prorockie, według rozrządzenia onego wiecznego Boga, ku posłuszeństwu wiary między wszytkimi pogany oznajmionej. [27] »Samemu mądremu Bogu, przez Jezusa Christusa chwała na wieki, Amen. 
«  List do Rzymian 15 List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1  »