Teksty » Nowy Testament - Rakowski » List do Rzymian » Rozdział 5
«  List do Rzymian 4 List do Rzymian 5 List do Rzymian 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Usprawiedliwieni tedy będąc z wiary, pokój mamy u Boga, przez Pana naszego Jezusa Christusa. [2] »Przez któregośmy też przystęp otrzymali wiarą, ku łasce tej w której stoimy i chłubimy się w nadziei chwały Bożej. [3] »A nie tylko to, ale się też chłubimy w uciskach; wiedząc iż ucisk wytrwanie sprawuje; [4] »A wytrwanie doświadczenie, a doświadczenie nadzieję; [5] »A nadzieja nie zawstydawa, iż ona miłość Boża jest wylana w sercach naszych przez ducha świętego, który jest dany nam. [6] »Abowiem Christus, gdyśmy my jeszcze byli niemocnymi, wedle czasu za niepobożne umarł. [7] »Bo ledwieby za sprawiedliwego kto umarł; bo za dobrego snadźby kto i śmiał umrzeć. [8] »Lecz zaleca onę swoję miłość ku nam Bóg, że, gdyśmy jeszcze grzesznikami byli my, Christus za nas umarł. [9] »Daleko tedy więcej, usprawiedliwieni teraz będąc we krwi jego, zbawieni będziemy przezeń od onego gniewu. [10] »Bo jeśliże nieprzyjacielmi będąc, jesteśmy zjednani Bogu przez śmierć Syna jego; daleko więcej będąc zjednani, zbawieni będziemy przez żywot jego. [11] »A nie tylko to, ale się też chłubimy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Christusa, przez któregośmy teraz ono zjednanie wzięli. [12] »Dla tego jako przez jednego człowieka grzech na świat wszedł, a przez grzech śmierć, i także na wszytki ludzi śmierć przeszła, dla tego iż wszyscy zgrzeszyli. [13] »Abowiem aż do Zakonu grzech był na świecie; a grzech nie bywa przyczytan kiedy nie masz Zakonu. [14] »Ale królowała śmierć od Adama aż do Moyzesza, i nad onymi którzy nie zgrzeszyli, na podobieństwo przestępstwa Adamowego, który jest wzorem onego przyszłego. [15] »Ale nie jako upadek, tak i darowanie. Jeśli bowiem jednego upadkiem wiele ich pomarło, daleko więcej ona łaska Boża, i on dar z łaski onej jednego człowieka Jezusa Christusa, na wiele ich opłynęła. [16] »A nie, jako (ono co przyszło) przez jednego który zgrzeszył, tak jest dar; Abowiem sądci z jednego upadku ku potępieniu; a darowanie z wiela upadków ku usprawiedliwieniu. [17] »Jeśli bowiem jednego upadkiem śmierć królowała przez jednego, daleko więcej oni którzy obfitość onej łaski i dar sprawiedliwości przyjmują, w żywocie królować będą przez jednego Jezusa Christusa. [18] »Przeto tedy jako przez jednego upadek na wszytkie ludzi przyszedł sąd ku potępieniu; także też przez jednego sprawiedliwość, na wszytkie ludzi przyszedł dar, ku usprawiedliwieniu żywota. [19] »Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzesznikami postanowieni są wiele ich, także przez posłuszeństwo jednego sprawiedliwymi postanowieni będą wiele ich. [20] »A zakon wszedł, aby obfitował upadek; lecz gdzie obfitował grzech, tam nader obfitowała łaska. [21] »Aby jako królował grzech przez śmierć; tak też aby ona łaska królowała przez sprawiedliwość ku żywotowi wiecznemu, przez Jezusa Christusa Pana naszego. 
«  List do Rzymian 4 List do Rzymian 5 List do Rzymian 6  »