Teksty » Nowy Testament - Rakowski » 1 List do Koryntian » Rozdział 15
«  1 List do Koryntian 14 1 List do Koryntian 15 1 List do Koryntian 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A oznajmuję wam, bracia, Ewanielią, którą opowiedziałem wam, którąście też przyjęli, i w której też stoicie; [2] »Przez którą też zachowani jesteście, jeśli pamiętacie którym sposobem przepowiedałem wam; chyba jeśliście daremnie uwierzyli. [3] »Podałem bowiem wam naprzód, com też wziął, iż Christus umarł za grzechy nasze, według pism. [4] »A iż był pogrzebion, i że był wzbudzon trzeciego dnia, według pism. [5] »A iż się pokazał Kefie, potym onym dwunaściom. [6] »Potym się pokazał więcej niż piąci set, braciej razem, z których wiele ich trwa aż do tąd, a niektórzy też zasnęli. [7] »Potym się pokazał Jakubowi; potym Apostołom wszytkim. [8] »A naostatek po wszytkich, jakoby poronionemu płodowi, pokazał się i mnie. [9] »Bo ja jestem namniejszy z onych Apostołów; którym nie jest sposobny abych był nazywan Apostołem, iżem prześladował on Zbór Boży. [10] »Lecz z łaski Bożej jestem tym, czymem jest; a łaska jego ona przeciwko mnie nie próżną się sstała, alem więcej niż oni wszyscy pracował; wszakże nie ja, ale ona łaska Boża która jest ze mną. [11] »Chociaż tedy ja, chociaż oni, tak obwoływamy, i takieście uwierzyli. [12] »A jeśli Christus obwoływany bywa, iż zmartwych wzbudzon jest, jakoż mówią niektórzy miedzy wami, że powstania umarłych niemasz? [13] »A jeśli powstania umarłych niemasz, tedyć ani Christus jest wzbudzon. [14] »A jeśli Christus nie jest wzbudzon, próżne tedy obwoływanie nasze, próżna też i wiara wasza; [15] »I najdujemy się też my fałszywymi świadki Bożymi; iżeśmy świadczyli przeciw Bogu że wzbudził Christusa; którego nie wzbudził, jeśliże umarli nie bywają wzbudzeni. [16] »Jeśliż bowiem umarli wzbudzeni nie bywają, i Christusci nie jest wzbudzon. [17] »A jeśli Christus nie jest wzbudzon, próżna jest wiara wasza; jeszcze jesteście w grzechach waszych. [18] »A także i oni którzy zasnęli w Christusie, poginęli. [19] »Jeśli w żywocie tym nadzieję mamy w Christusie, tylko, nędzniejszy nad wszytkie ludzi jesteśmy. [20] »Lecz teraz Christus wzbudzony od umarłych, pierwasnkiem onych, którzy zasnęli, sstał się. [21] »Bo ponieważ przez człowieka śmierć i przez człowieka tedy też powstanie umarłych. [22] »Jako bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak i w Christusie wszyscy żywymi uczynieni będą. [23] »A każdy w własnym rzędzie: pierwiasnkiem jest Christus, potym oni którzy są Christusowi, w ono przyszcie jego. [24] »Potym koniec, gdy odda ono Królestwo Bogu i Ojcu; gdy zniszczy wszelkie przełożeństwo i wszelką zwierzchność i moc. [25] »Bo trzeba mu królować, ażby położył wszytkie nieprzyjacioły pod nogi jego. [26] »Ostatni nieprzyjaciel będzie zniszczony, śmierć. [27] »Bo wszytkie rzeczy poddał pod nogi jego. A kiedy mówi, że mu wszytkie rzeczy poddano, jawna jest, iż okrom onego, który poddał jemu one wszytkie rzeczy. [28] »A kiedy poddane jemu będą one wszytkie rzeczy, tedy i sam syn będzie poddany onemu który poddał jemu one wszytkie rzeczy, aby był Bóg wszytko we wszytkich. [29] »Inaczej, cóż uczynią oni którzy ponurzani bywają za umarłe, jeśliż zgoła umarli niebywają wzbudzeni? przeczże ponurzani bywaja za umarłe? [30] »Przecz i my w niebeśpieczeństwie jesteśmy każdej godziny? [31] »Każdy dzień umieram, zaisteć przez nasze przechwalanie, które mam w Jezusie Christusie Panie naszym. [32] »Jeśliżem, według człowieka, z źwierzęty walczył w Efezie, cóż mi za pożytek, jeśli umarli wzbudzeni nie bywają? Jedzmy i pijmy; bo jutro pomrzemy. [33] »Nie błądźcież; Psują obyczaje dobre rozmowy złe. [34] »Ocućcież się sprawiedliwie, a nie grzeszcie; bo nieznajomość Boga niektórzy mają. Ku zawstydzeniu wam to mówię. [35] »Ale rzecze kto: Jakoż wzbudzeni bywają umarli? i w jakim ciele przychodzą? [36] »Bezrozumny! Ty co siejesz, nie bywać żywym uczyniono, jeśliby nie umarło. [37] »I co siejesz, nie ono ciało, które się ma zrodzić, siejesz, ale gołe ziarno (jako na przykład) pszeniczne, abo które z inszych. [38] »A Bóg jemu daje ciało jako chciał; a każdemu nasieniu jego własne ciało. [39] »Nie każde mięso, tymże jest mięsem; ale inszeć mięso ludzkie, a insze mięso bydlęce, insze ryb, a insze ptaków. [40] »I są ciała niebieskie, i ciała ziemskie; ale inszać jest niebieskich chwała, a insza ziemskich. [41] »Insza chwała słońca, a insza chwała księżyca, a insza chwała gwiazd; gwiazda bowiem gwiazdę przewyższa w chwale. [42] »Tak i powstanie umarłych. Bywa siany człowiek w skazitelności, bywa wzbudzony w nieskazitelności. [43] »Bywa siany w nieuczciwości, bywa wzbudzony w sławie; Bywa siany w słabości, bywa wzbudzony w mocy; [44] »Bywa siany ciałem dusznym, bywa wzbudzony ciałem duchownym. Jest ciało duszne, jest też ciało duchowne. [45] »Tak też napisano: Sstał się on pierwszy człowiek Adam w duszę żywiącą; on ostatni Adam w ducha który żywym czyni samego siebie. [46] »Ale nie pierwsze duchowne, ale duszne, potym duchowne. [47] »Pierwszy on człowiek z ziemie, ziemski; wtóry on człowiek Pan, z nieba ciało ma. [48] »Jaki był ziemski, tacy też są ziemscy; a jaki jest niebieski, tacy też będą niebiescy. [49] »A jakośmy nosili wyobrażenie onego ziemskiego, tak będziem też nosić wyobrażenie onego niebieskiego. [50] »A to mówię bracia, iż ciało i krew Królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą, ani skazitelność onej nieskazitelności odziedziczy. [51] »Oto tajemnicę wam powiedam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy przemienieni będziemy; [52] »Prędziuchno, we mgnieniu oka, na onę ostateczną trąbę, (zatrąbi bowiem) a umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni. [53] »Bo potrzeba skazitelnemu temu przyoblec nieskazitelność, i śmiertelnemu temu przyoblec nieśmiertelność. [54] »A gdy skazitelne to przyoblecze nieskazitelność, i śmiertelne to przyoblecze nieśmiertelność; tedy się sstanie ona mowa napisana: Połkniona jest śmierć w zwycięstwo. [55] »Gdzież twoje, śmierci, ono żądło? gdzież ono twe zwycięstwo, piekło? [56] »A żądło śmierci, jest grzech; a moc grzechu, jest zakon. [57] »Lecz Bogu dzięka, który dał nam ono zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Christusa. [58] »A tak, bracia moi mili! statecznymi bądźcie, nieporuszeni, obfitując w onym uczynku Pańskim zawsze, wiedząc iż praca wasza nie jest próżna w Panu. 
«  1 List do Koryntian 14 1 List do Koryntian 15 1 List do Koryntian 16  »