Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Samuela » Rozdział 23
«  2 Księga Samuela 22 2 Księga Samuela 23 2 Księga Samuela 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto ostatnie słowa Dawida: Wyrzeczenie Dawida, syna Iszaja, wyrzeczenie męża, wyniesionego wysoko, pomazańca Boga Jakóba, wdzięcznego piewcy Izraela. [2] »Duch Wiekuistego przemawia przezemnie, a słowo Jego na ustach moich. [3] »Rzekł Bóg Izraela, do mnie wyrzekła Opoka Izraela: Kto sprawiedliwie ludziom panuje, kto panuje w bojaźni Bożej, [4] »Jako brzask on jutrzni gdy słońce zaświeci, jako poranek bez chmur, gdy od blasku słonecznego, od dźdźu, ruń z ziemi wschodzi. [5] »Czyż nie stoi tak dom mój wobec Boga? Ustanowił mi wszak przymierze wieczne, we wszystkiem urządzone i utwierdzone. Tak, cokolwiek mi do zbawienia i radości służy, czyż temu rozwinąć się nie pozwoli? [6] »Nikczemni jednak - jak ciernie, które się precz odrzuca, są oni wszyscy - ręką się ich nie dotyka. [7] »Ktokolwiek z nimi się styka, uzbraja się w żelazo albo w drzewce włóczni, a pali się je ostatecznie na miejscu. [8] »Oto imiona rycerzy Dawida: Joszeb Baszebet, Tachkemonida, naczelnik owych trzech - inaczej Adino Ecnejczyk - Miał on przewagę nad ośmiuset ludźmi, których poraził w jednem spotkaniu. [9] »Po nim Elazar, syn Dodiego, syna Achochiego. Był to jeden z owych trzech rycerzy, który towarzyszył Dawidowi, gdy wyzywano Filistynów, zgromadzonych do bitwy. Gdy wtedy mężowie Izraela ustępowali, [10] »Powstał on i raził Filistynów, póki nie ustała dłoń jego, a przylgnęła dłoń jego kurczowo do miecza. Tegoż dnia użyczył Wiekuisty zwycięztwo wielkie, poczem wrócił lud za nim, już tylko aby łupy zbierać. [11] »Po nim następuje Szamma, syn Agea, Hararejczyk. Raz ściągnęli Filistyni do Chaja, a była tam polanka, pełna soczewicy; gdy jednak lud przed Filistynami pierzchał, [12] »Stanął on wpośród polanki, odebrał ją i pobił Filistynów tak, że sprawił wtedy Wiekuisty zwycięztwo wielkie. [13] »Pewnego razu zstąpili trzej z owych trzydziestu dowódzców, i przybyli do Dawida podczas żniwa do jaskini Adullam, gdy oddział Filistynów w dolinie Refaim obozował. [14] »Dawid znajdował się wtedy w twierdzy, gdy załoga filistyńska była wówczas w Betlehem. [15] »Zapragnął wtedy Dawid, i rzekł: Kto da mi się napić wody z cysterny betlehemskiej, która przy bramie? [16] »Przebili się wtedy trzej owi rycerze przez obóz filistyński a naczerpnąwszy wody z cysterny betlehemskiej, która przy bramie, zabrali i przynieśli ją Dawidowi. Ten wszakże nie chciał jej pić i wylał ją na cześć Wiekuistego. [17] »I rzekł: Dalekiem to odemnie, o Wiekuisty, abym to uczynił! Miałżebym pić krew tych ludzi, którzy przedsięwzięli tę wyprawę z narażeniem swego życia? I nie chciał jej pić. Tego dokonali trzej owi rycerze. [18] »Abiszai, brat Joaba, syn Ceruji, stał na czele owych trzech dziesiątek. Ten wywijał włócznią swoją nad trzystu poległymi a zażywał sławy między owymi trzema dziesiątkami. [19] »Z pośród owych trzech dziesiątek był najbardziej poważany, a był on ich wodzem, jednak owym trzem nie dorównywał. [20] »Benaja też, syn Jehojady, syn męża dzielnego z Kabceel, był czynów wielkich. Ubił on dwóch rycerzy moabickich. On to również zstąpił i zabił lwa wpośród jamy w dzień śnieżny. [21] »Tenże ubił również męża egipskiego, dorodnej postawy. Egipcjanin ten miał w ręku włócznię, on wszakże przystąpił doń z kijem, wyrwał włócznię z ręki Egipcjanina i zabił go własną jego włócznią. [22] »Tego dokonał Benaja, syn Jehojady. Zażywał on sławy między owymi trzema dziesiątkami rycerzy. [23] »Między trzydziestoma zażywał powagi, jednak owym trzem nie dorównywał. Dawid postanowił go nad przyboczną strażą swoją. [24] »Asahel, brat Joaba, był między owymi trzydziestoma, dalej Elhanan, syn Dodego, z Betlehem. [25] »Szamma z Charodu; Elika z Charodu. [26] »Chelec z Pelet; Ira, syn Ikesza, z Tekoa. [27] »Abiezer z Anatot; Mebunai z Chuszy. [28] »Calmon z Achoach; Maharai z Netofy. [29] »Cheleb, syn Baani, z Netofy; Ittai, syn Rybaja, z Gibea synów Binjamina. [30] »Benaja z Pireatonu; Hiddai z Nachle-Gaasz. [31] »Abi Albon z Arbatonu; Azmawet z Barchuma. [32] »Eljachba z Szaalbonu; Bne Jaszen, Jehonatan. [33] »Szamma z Hararu; Achiam, syn Szarara, z Araru. [34] »Elifelet, syn Achasbaja, syn Maachatczyka; Eliam, syn Achitofela, z Gilo. [35] »Checrai z Karmelu; Paarai z Arby. [36] »Igal, syn Natana, z Coby; Bani z Gad. [37] »Celek, Amonita; Nacharai, z Beerot, giermek Joaba, syna Ceruji. [38] »Ira Itrejczyk; Gareb Itrejczyk. [39] »Uryja Chittejczyk - razem trzydziestu siedmiu. 
«  2 Księga Samuela 22 2 Księga Samuela 23 2 Księga Samuela 24  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).