Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Samuela » Rozdział 3
«  2 Księga Samuela 2 2 Księga Samuela 3 2 Księga Samuela 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I przeciągała się wojna między domem Saula a domem Dawida, Dawid jednak stawał się wciąż potężniejszym, a dom Saula wciąż słabszym. [2] »I urodzili się Dawidowi synowie w Hebronie: Pierworodnym jego był Amnon, od Achinoamy z Izreel. [3] »Drugim jego był Kileab, od Abigaili żony Nabala, Karmelity, trzecim Absalom, syn Maachy, córki Talmaja, króla Geszuru. [4] »Czwartym Adonija, syn Haggity, piątym Szefatja, syn Abitali. [5] »Szóstym Itream od Egli, żony Dawida. Ci urodzili się Dawidowi w Hebronie. [6] »Podczas trwania tedy wojny między domem Saula a domem Dawida, stał Abner po stronie domu Saula. [7] »Miał zaś Saul nałożnicę, imieniem Ricpa, córkę Aji. Zapytał się tedy Isboset Abnera: Czemuś poszedł do nałożnicy ojca mojego? [8] »I rozgniewał się Abner bardzo z powodu tych słów Isboseta, i zawołał: Alboż to ja głową psów judzkich? Teraz gdy świadczę miłość domowi Saula, ojca twojego, krewnym i przyjaciołom jego, a nie pozwalam ci wpaść w moc Dawida - teraz czynisz mi wyrzuty z powodu kobiety tej! [9] »Tak niechaj uczyni Bóg Abnerowi, i tak niechaj wciąż mu czyni, że to co zaprzysiągł Wiekuisty Dawidowi, to spełnię mu: [10] »Abym odjął królestwo z domu Saula, a utwierdził tron Dawida nad Izraelem i nad Judą, od Dan do Beerseby! [11] »I nie mógł już odpowiedzieć słowa Abnerowi, z obawy przed nim. [12] »I tak wyprawił Abner na miejscu posłów do Dawida i kazał powiedzieć: Czyj to kraj? chcąc oświadczyć: Zawrzyj umowę ze mną, a wtedy będzie ręka moja z tobą, aby zwrócić na twą stronę całego Izraela. [13] »I odpowiedział: Dobrze, zawrę umowę z tobą, jednej wszakże rzeczy żądam od ciebie, mianowicie: Nie zobaczysz oblicza mojego, chyba że sprowadzisz Michalę, córkę Saula, przybywając, aby obaczyć oblicze moje. [14] »Wyprawił zaś Dawid posłów do Isboseta, syna Saula, z żądaniem: Wydaj żonę moją, Michalę, którą pojąłem sobie za sto napletków filistyńskich. [15] »I posłał Isboset i zabrał ją od męża, od Paltiela, syna Laisza. [16] »Poszedł tedy z nią mąż jej, wciąż płacząc za nią, aż do Bachurym. I zawołał doń Abner: Odejdź, wróć! i powrócił. [17] »Układał się zaś Abner ze starszymi Izraela, i rzekł: Już dawniej pragnęliście Dawida za króla nad sobą; [18] »Urzeczywistnijcie to teraz! Albowiem przyobiecał Wiekuisty Dawidowi i rzekł: Ręką Dawida, sługi Mojego, wyzwolę lud mój izraelski z mocy Filistynów i z mocy wszystkich ich wrogów. [19] »Tak samo przemawiał Abner do Benjaminitów, a nadto wyruszył Abner, by opowiedzieć Dawidowi w Hebronie o wszystkiem, co znalazło upodobanie w oczach Izraela i w oczach całego domu Benjamina. [20] »Gdy tedy przybył Abner, w towarzystwie dwudziestu ludzi, do Dawida do Hebronu, wyprawił Dawid Abnerowi i ludziom, którzy mu towarzyszyli, ucztę. [21] »Poczem rzekł Abner do Dawida: Wyruszę i pójdę zgromadzić wszystkich Izraelitów do króla, pana mojego, aby zawarli umowę z tobą - a wtedy możesz panować wedle życzenia duszy twojej. I tak odprawił Dawid Abnera, który odszedł w pokoju. [22] »Nagle jednak wrócili słudzy Dawida, wraz z Joabem, z wyprawy, sprowadzając łupy bogate, gdy już Abnera u Dawida nie było, gdyż odprawił go i odszedł w pokoju. [23] »Gdy tedy wrócił Joab z całem wojskiem, które mu towarzyszyło, doniesiono Joabowi, mówiąc: Abner, syn Nera, odwiedził króla, a ten odprawił go, a odszedł w pokoju. [24] »Udał się zatem Joab do króla, i rzekł: Cóżeś uczynił! Otóż odwiedził cię Abner; czemu odprawiłeś go, że odszedł swobodnie? [25] »Znasz Abnera, syna Nera, gdyż jedynie, aby podejść cię przybył, aby wywiedzieć się o krokach i przedsięwzięciach twoich, i aby poznać wszystko co czynisz. [26] »A gdy wyszedł Joab od Dawida, wyprawił posłów za Abnerem, a ci sprowadzili go z Bor Hasyra; Dawid zaś nie wiedział nic. [27] »Gdy tedy wrócił Abner do Hebronu, powiódł go Joab na stronę, do środka bramy, aby poufnie z nim się rozmówić, tam pchnął go w brzuch tak, że zginął za krew brata jego Asahela. [28] »Gdy Dawid o tem usłyszał, zawołał: Niewinny ja i królestwo moje przed Wiekuistym na zawsze krwi Abnera, syna Nera! [29] »Niechaj spadnie ona na głowę Joaba i na cały dom ojca jego, a niechaj nie wyginą nigdy z domu Joaba upławami i trądem dotknięci, i o kuli chodzący, i od miecza padający, i chleba łaknący. [30] »Joab mianowicie i brat jego Abiszai zamordowali Abnera, ponieważ zabił Asahela, brata ich, w walce pod Gibeonem. [31] »I zawołał Dawid do Joaba i do całego ludu, który mu towarzyszył: Porozdzierajcie szaty wasze, a przepaszcie się w wory, a biadajcie idąc przed Abnerem! Król Dawid zaś szedł za marami. [32] »A gdy pochowano Abnera w Hebronie, podniósł król głos swój i zapłakał nad grobem Abnera, płakał również i lud cały. [33] »Poczem wyśpiewał król pieśń żałobną po Abnerze, i rzekł: Izali śmiercią nikczemnika musiał zginąć Abner? [34] »Ręce twoje nie były spętane, a nogi twoje nie skute w kajdany - jak się pada przez złoczyńców padłeś! I począł lud znowu płakać nad nim. [35] »A gdy przybył cały lud, aby podać pożywienie królowi za dnia, przysiągł Dawid i rzekł: Tak niechaj mi Bóg wciąż świadczy, jeśli przed zachodem słońca chleba albo czegobądź skosztuję! [36] »Gdy się o tem wszystek lud dowiedział, podobało mu się to, jak podobało się całemu ludowi wszystko co czynił król. [37] »Wtedy przekonał się cały lud i cały Izrael, że nie wyszło to od króla, aby zabić Abnera, syna Nera. [38] »Rzekł też król do sług swoich: Alboż nie wiecie, że padł dzisiaj książę i wielki w Izraelu? [39] »Jam zaś jeszcze bezsilny, jakkolwiek na króla namaszczony, podczas gdy ludzie ci, synowie Ceruji, potężniejsi odemnie. Niechaj odpłaci Wiekuisty złoczyńcom wedle złości ich! 
«  2 Księga Samuela 2 2 Księga Samuela 3 2 Księga Samuela 4  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).