Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 22
«  Księga Jeremiasza 21 Księga Jeremiasza 22 Księga Jeremiasza 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tak rzekł Wiekuisty: Zstąpisz do domu króla Judy i wygłosisz tam słowo to: [2] »I powiesz: Słuchaj słowa Wiekuistego, królu Judy, który zasiadasz na stolicy Dawida, ty i słudzy twoi i lud twój, którzy chodzą przez bramy te! [3] »Tak rzecze Wiekuisty: Spełniajcie prawo i sprawiedliwość, i wybawiajcie krzywdzonego z ręki ciemiężcy! Cudzoziemca zaś, wdowy i sieroty nie uciskajcie, nie ograbiajcie, a krwi niewinnej nie przelewajcie na miejscu tém. [4] »Bo gdy postaracie się spełnić słowo to, tedy wchodzić będą do bram domu tego królowie, zastępujący Dawida na stolicy jego, jeżdżąc w powozach i na koniach - on i słudzy jego i lud jego. [5] »Gdybyście wszakże nie słuchali słów tych, tedy przysięgam na siebie, rzecze Wiekuisty, że w pustkowie się obróci dom ten. [6] »Albowiem tak wyrzekł Wiekuisty o domu króla Judy: Ty, któryś Gileadem Mi był, szczytem Libanu - zaprawdę, obrócę cię w pustynię, na podobieństwo miast niezamieszkałych. [7] »I powołam przeciw tobie burzycieli, każdego z narzędziami jego, i wytną wybór cedrów twoich, i rzucą je w ogień. [8] »Mnogie narody zaś będą przechodziły mimo miasta tego, i będą mówiły jeden do drugiego: Czemu uczynił tak Wiekuisty miastu temu wielkiemu? [9] »A wtedy odpowiedzą: Przeto, że opuścili przymierze Wiekuistego, Boga swego, a korzyli się bóztwom cudzym, i służyli im! [10] »Nie płaczcie za umarłym, a nie żałujcie go; płaczcie raczej za odchodzącym, gdyż nie powróci więcej ani zobaczy ziemi swej rodzinnej! [11] »Albowiem tak rzecze Wiekuisty o Szallumie, synu Jozjasza, króla Judy, który panować miał miasto Jozjasza ojca swego, a wydalił się z miejsca tego: Nie wróci on tu więcej. [12] »Lecz w miejscu do którego go uprowadzono, tam umrze, a ziemi tej nie zobaczy więcej! [13] »Biada temu, który buduje dom swój niesprawiedliwością a komnaty swoje bezprawiem, bliźnim swoim posługuje się darmo, a wysługi jego nie płaci mu! [14] »Który powiada wybuduję sobie dom przestronny, i komnaty obszerne, a wyłamuje sobie szeroko okna, a kryte to cedrem, a malowane minją! [15] »Czyż królować chcesz na to, abyś współzawodniczył cedrami? Twój ojciec, wszak i on jadł i pił; ale pełnił prawo i sprawiedliwość, a przeto dobrze mu się działo! [16] »Sądził sprawę biednych i nieszczęśliwych, a wtedy dobrze było. Alboż nie w tém poznanie moje, rzecze Wiekuisty? [17] »Ale oczy i serce twoje tylko na wyzysk twój, i ku krwi niewinnej, abyś ją wylewał, i ku krzywdzie i ciemięztwu, abyś je wywierał. [18] »Przeto rzecze tak Wiekuisty o Jehojakimie, synu Jozjasza, króla Judy: Nie będą go opłakiwali "O, bracie mój!" albo "O, siostro moja!" - nie będą go opłakiwali "O, panie!" albo "O, majestacie!" [19] »Pogrzebem osła pogrzebion będzie, gdyż wywloką go i wyrzucą precz poza bramy Jerozolimy! [20] »Wstąp na Liban i wołaj, a na Baszanie zawódź głosem twoim; wołaj też z Abarim, gdyż rozgromieni wszyscy zalotnicy twoi. [21] »Przemawiałem do ciebie w dobie pomyślności twojej, aleś rzekła: "Nie posłucham!" Takie postępowanie twoje od młodości twojej, żeś nie słuchała głosu Mojego. [22] »Wszystkich towarzyszy twoich zmiecie wicher, a zalotnicy twoi w niewolę pójdą; tak, wtedy się zawstydzisz i zapłoniesz dla wszelakiej niecności twojej! [23] »Ty, któraś osiadła na Libanie, która gnieździsz się śród cedrów, jakże godną pożałowania będziesz, gdy cię przypadną bóle, dreszcze jako rodzącą! [24] »Żyw Ja, rzecze Wiekuisty, choćby był Konjahu, syn Jehojakima, król Judy, sygnetem na prawicy Mojej, że i ztamtąd bym cię zerwał! [25] »I wydam cię w moc czyhających na życie twoje, i w moc tych, których się lękasz, i w moc Nebukadrecara, króla Babelu, i w moc Kasdejczyków. [26] »I rzucę ciebie i matkę twoją, która cię urodziła na ziemię cudzą, w którejście się nie rodzili, i tam pomrzecie. [27] »Ale do ziemi, do której rwie się dusza ich, aby wrócili do niej - tam nie wrócą. [28] »Czyżby statkiem nikczemnym, rozbicia godnym był człowiek ten Konjahu, albo naczyniem bezużyteczném? Czemu rzucony on i ród jego, i ciśnięty na ziemię, której nie znali? [29] »Ziemio, ziemio, ziemio! posłuchaj słowa Wiekuistego! [30] »Tak rzecze Wiekuisty: Zapiszcie tego człowieka jako bezdzietnego, jako męża, któremu się już nie powiedzie za dni jego; gdyż nie powiedzie się z rodu jego żadnemu, aby zasiadał na stolicy Dawida, a panował jeszcze nad Judą! 
«  Księga Jeremiasza 21 Księga Jeremiasza 22 Księga Jeremiasza 23  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).