Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 31
«  Księga Jeremiasza 30 Księga Jeremiasza 31 Księga Jeremiasza 32  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(30:25) Czasu onego, rzecze Wiekuisty, będę Bogiem wszystkim pokoleniom Israela, a one będą Mi ludem. [2] »(31:1) Tak rzecze Wiekuisty: Znalazł upodobanie na puszczy lud od miecza ocalonych, gdy szedł do wypoczynku swego Israel. [3] »(31:2) Od dawna Wiekuisty mi się ukazywał, - (tak, rzekł On), bo miłością wieczną umiłowałem cię, a przeto zachowałem ci długotrwałą łaskę. [4] »(31:3) Jeszcze cię odbuduję, a odbudowaną będziesz, dziewico israelska! jeszcze przybierzesz się w bębenki swoje i puścisz się w pląsy rozochoconych! [5] »(31:4) Jeszcze sadzić będziesz winnice na górach Szomronu; zasadzą je sadownicy i użytkować z nich będą. [6] »(31:5) Tak, nastanie dzień, gdy zawołają stróże na górach Efraima: Naprzód, a wstąpmy na Cyon, do Wiekuistego, Boga naszego! [7] »(31:6) Bo tak rzecze Wiekuisty: Uderzcie nad Jakóbem w radość, a wykrzykujcie na czele plemion, zwiastujcie, wysławiajcie i głoście: Wspomógł Wiekuisty lud Swój, szczątek Israela! [8] »(31:7) Oto przywiodę ich z kraju Północy, i zgromadzę ich z kończyn ziemi, między nimi niewidomi i chromi, brzemienne i rodzące pospołu; gromadą wielką powrócą tu! [9] »(31:8) Z płaczem przyjdą, a przy prośbach błagalnych prowadzić ich będę, powiodę ich do strumieni wód, po drodze prostej, aby się nie potknęli na niej; bo stałem się Israelowi ojcem, a Efraim pierworodny to Mój! [10] »(31:9) Słuchajcie słowa Wiekuistego, narody, a zwiastujcie je po wyspach dalekich, i powiedzcie: Ten, który Israela rozproszył, zgromadza go znowu i strzeże go jako pasterz trzody swojej! [11] »(31:10) Bo wyzwolił Wiekuisty Jakóba, i wyswobodził go z mocy tego, który silniejszym był od niego. [12] »(31:11) I tak przyjdą i weselić się będą na wyżynie cyońskiej, i podążą do dobra Wiekuistego, do zboża i do moszczu, i do oliwy i do młodych trzód i stad, i będzie dusza ich jako ogród zroszony, a nie łaknąć im więcej. [13] »(31:12) Wtedy ucieszy się dziewica w korowodzie, młodzieńcy i starcy wraz; i obrócę żałobę ich w wesele, i pocieszę ich, i uraduję po znękaniu ich. [14] »(31:13) I napoję duszę kapłanów tukiem, a lud Mój dobrem Mojém się nasyci, rzecze Wiekuisty. [15] »(31:14) Tak rzecze Wiekuisty: Głos w Ramah się rozlega, łkanie, płacz gorzki! Rachel płacze za dziećmi swojemi, nie daje się utulić po dzieciach swoich, bo niemasz już żadnego! [16] »(31:15) Tak rzecze Wiekuisty: Powstrzymuj głos twój od płaczu, a oczy twe od łez; bo jest nagroda za trud twój, rzecze Wiekuisty, a wrócą z ziemi wroga! [17] »(31:16) Tak, jest nadzieja dla przyszłości twojej, rzecze Wiekuisty, a wrócą dzieci do dziedziny swojej! [18] »(31:17) Słyszałem Efraima utyskującego nad sobą: Skarciłeś mnie, a skarcony zostałem jako ciołak niesforny; dozwól mi wrócić, a nawrócę się, boś Ty Wiekuisty, Bóg mój! [19] »(31:18) Bo po odwróceniu się mojém żałowałem, a po opamiętaniu się mojém uderzyłem się w biodro; wstydzę się i rumienię, bo dźwigam hańbę młodości mojej. [20] »(31:19) Izali synem mi najdroższym Efraim, albo dziecięciem najrozkoszniejszém? Bo ile razy gromię go, muszę o nim znowu wspominać; zaiste, wyrywa się wnętrze Moje ku niemu - zmiłować zmiłuję się nad nim, rzecze Wiekuisty! [21] »(31:20) Ustawiaj sobie drogoskazy, wznieś sobie słupy, zwróć uwagę swą na ten gościniec, na drogę, którąś przebyła; wróć dziewico israelska, wróć do tych miast twoich! [22] »(31:21) Dopókiż chcesz się tułać, córo przekorna! Stworzy wszak Wiekuisty nowość na ziemi: Kobieta będzie otaczała mężczyznę! [23] »(31:22) Tak rzecze Wiekuisty zastępów, Bóg Israela: Jeszcze powtarzać będą słowo to w ziemi Judy i w miastach jego, gdy przywrócę brańców ich: Niechaj błogosławi ci Wiekuisty, przybytku sprawiedliwości, góro święta! [24] »(31:23) Albowiem osiedlą się w niej Juda i wszystkie miasta jego społem jako rolnicy i hodowcy stad. [25] »(31:24) I tak napoję duszę znękaną, a każdą duszę łaknącą nasycę. [26] »(31:25) Wtem ocknąłem się i rozejrzałem - a sen mój był mi słodkim. [27] »(31:26) Oto dni nadejdą, rzecze Wiekuisty, a obsieję dom Israela i dom Judy posiewem ludzi i posiewem bydła. [28] »(31:27) I będzie, że jakom czuwał nad nimi, abym wypleniał i druzgotał, i burzył i zatracał i niweczył, tak będę czuwał nad nimi, abym budował i zasadzał, rzecze Wiekuisty. [29] »(31:28) Za owych dni nie będą mówili więcej: ojcowie pożywali jagody cierpkie, a zęby synów stępiały; [30] »(31:29) Lecz zginie każdy przez własną winę swoję - ktokolwiek spożyje jagody cierpkie, tego zęby stępieją. [31] »(31:30) Oto dni nadejdą, rzecze Wiekuisty, że zawrę z domem Israela i z domem Judy przymierze nowe. [32] »(31:31) Nie jako to przymierze, którem zawarł z ich ojcami, gdym ich ujął za rękę, by ich wyprowadzić z ziemi Micraim - które to przymierze Moje zerwali, jakkolwiek nie przestałem władać nimi, rzecze Wiekuisty, [33] »(31:32) Lecz oto przymierze, które zawrę z domem Israela po dniach onych, rzecze Wiekuisty: Złożę naukę Moję we wnętrzu ich, a w sercu ich wypiszę ją, abym był im Bogiem, a oni Mi byli ludem. [34] »(31:33) I nie będą nadal nauczali każdy bliźniego, i każdy brata swego w słowach: "poznajcie Wiekuistego!" gdyż wszyscy znać Mnie będą: od najmniejszego do największego, rzecze Wiekuisty; albowiem wybaczę winę ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. [35] »(31:34) Tak rzecze Wiekuisty, który ustanowił słońce na światło we dnie, prawa księżyca i gwiazd na światło w nocy, który ucisza morze, choć szumią jego fale, Wiekuisty zastępów imię Jego. [36] »(31:35) Jeżeli ustąpią prawa te z przed oblicza Mojego, rzecze Wiekuisty, tedy i ród Israela przestanie być narodem przedemną po wszystkie czasy. [37] »(31:36) Tak rzecze Wiekuisty: Jeżeli zmierzone będą niebiosa u góry, a zbadane posady ziemi u dołu, tedy porzucę i Ja cały lud Israela dla wszystkiego co uczynili, rzecze Wiekuisty. [38] »(31:37) Oto dni nadejdą, rzecze Wiekuisty, a odbudowaném będzie to miasto Wiekuistemu od wieży Chananel aż do bramy narożnej. [39] »(31:38) I rozciągnie się dalej sznur pomiaru wprost poza wzgórza Gareb, i zwróci się ku Goah. [40] »(31:39) I cała dolina zwłok i popiołu i wszystkie pola aż do potoku Kidron, aż do węgła bramy końskiej ku wschodowi poświęcone będą Wiekuistemu; nie będą tam wypleniali ani burzyli na wieki. 
«  Księga Jeremiasza 30 Księga Jeremiasza 31 Księga Jeremiasza 32  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).