Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 35
«  Księga Jeremiasza 34 Księga Jeremiasza 35 Księga Jeremiasza 36  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowo, które doszło Jeremjasza od Wiekuistego za czasów Jehojakima, syna Jozjasza, króla Judy, głosząc: [2] »Pójdziesz do domu Rekabitów, i pomówisz z nimi, a sprowadzisz ich do domu Wiekuistego, do jednej z komnat, a dasz się im napić wina! [3] »Zabrałem tedy Jaazanję, syna Jeremjasza, syna Chabacynji, i braci jego, i wszystkich synów jego i cały dom Rekabitów. [4] »I sprowadziłem ich do domu Wiekuistego, do komnaty synów Chanana, syna Igdalji, męża Bożego, która obok komnaty książęcej, położonej nad komnatą Maaseji, syna Szalluma, oddźwiernego. [5] »I postawiłem przed synami domu Rekabitów czasze pełne wina i puhary, i rzekłem do nich: Napijcie się wina! [6] »Oni wszakże rzekli: Nie pijamy wina; albowiem Jonadab, syn Rekaba, praojciec nasz, zakazał nam, mówiąc: Nie pijajcie wina, ani wy, ani synowie wasi na wieki. [7] »Domów téż nie budujcie, i nasienia nie rozsiewajcie, i winnic nie sadźcie, ani żadnej nie posiadajcie; lecz w namiotach zamieszkujcie po wszystkie dni wasze, abyście przez długie czasy żyli na ziemi, na której gościcie! [8] »I tak usłuchaliśmy głosu Jonadaba, syna Rekaba, praojca naszego, we wszystkiem co nam nakazał, żebyśmy nie pijali wina po wszystkie dni nasze, my, żony nasze, synowie nasi, i córki nasze. [9] »I żebyśmy nie budowali domów na mieszkanie nasze, a téż winnicy, i roli, i siewu nie mieli. [10] »I tak mieszkaliśmy w namiotach, i słuchaliśmy i czynili wedle wszystkiego, co nam rozkazał Jonadab, praojciec nasz. [11] »Ale gdy nadciągnął Nebukadrecar, król Babelu, przeciw ziemi tej, rzekliśmy: Pójdźcie, a cofniemy się do Jerozolimy przed wojskiem Kasdejczyków, i przed wojskiem Aramu, a tak zostaliśmy w Jerozolimie. [12] »I doszło słowo Wiekuistego Jeremjasza, głosząc: [13] »Tak rzecze Wiekuisty zastępów, Bóg Israela: Pójdziesz i oświadczysz mężom Judy i mieszkańcom Jerozolimy: Izali nie przyjmiecie nauki, abyście posłuszni byli słowom Moim? rzecze Wiekuisty. [14] »Zachowane zostały słowa Jehonadaba, syna Rekaba, który przykazał synom swoim, aby nie pijali wina; a nie pili go aż po dzień dzisiejszy bo posłuszni są przykazaniu praojca swego. Ja zaś przemawiałem do was, ustawicznie przemawiając, a nie słuchaliście Mnie. [15] »I posyłałem do was wszystkie sługi Moje - proroków, ustawicznie posyłając, w te słowa: Nawróćcie się téż, każdy od drogi swojej niecnej, a poprawcie postępki wasze, a nie postępujcie za bóztwami cudzemi, by służyć im, a wtedy zostaniecie na tej ziemi, którą oddałem wam i ojcom waszym; aleście nie nakłonili ucha swego, aniście usłuchali Mnie. [16] »Tak, zachowali synowie Jehonadaba, syna Rekaba, rozkaz praojca swego, który przykazał im, ale lud ten nie usłuchał Mnie. [17] »Przeto rzecze tak Wiekuisty, Bóg zastępów, Bóg Israela: Oto sprowadzę na Judę i na wszystkich mieszkańców Jerozolimy, wszystką niedolę, którąm wyrzekł przeciw nim, przeto żem mówił do nich, a nie usłuchali, i wołał do nich, a nie odpowiadali. [18] »Do domu Rekabitów zaś rzekł Jeremjasz: Tak rzecze Wiekuisty zastępów, Bóg Israela: Dla tego, żeście słuchali rozkazu Jehonadaba, praojca waszego, a przestrzegali wszystkich przykazań jego, a czynili wedle wszystkiego co wam polecił: [19] »Przeto rzecze tak Wiekuisty zastępów, Bóg Israela: Nie zbraknie Jonadabowi, synowi Rekaba, męża któryby stał przed obliczem Mojém po wszystkie dni. 
«  Księga Jeremiasza 34 Księga Jeremiasza 35 Księga Jeremiasza 36  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).