Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 1
«  3 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 1 4 Księga Mojżeszowa 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi na pustyni Synai, w przybytku zboru, pierwszego dnia miesiąca wtórego, roku wtórego po wyjściu ich z ziemi Micraim, i rzekł: [2] »"Zbierzcie poczet całego zboru synów Israela podług rodzin ich, podług domów ich rodowych - wykaz imienny wszelkiego pogłowia ich męzkiego. [3] »Od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni w Israelu; tych uczynicie przegląd podług zastępów ich, ty i Ahron. [4] »Przy was zaś niechaj będzie po jednym mężu z każdego pokolenia; mąż na czele domu swego rodowego będący. [5] »A oto imiona mężów, którzy staną przy was: od Reubena - Elicur, syn Szedeura; [6] »Od Szymeona - Szelumiel, syn Curyszaddaja; [7] »Od Jehudy - Nachszon, syn Amminadaba; [8] »Od Issachara - Nethaneel, syn Cuara; [9] »Od Zebuluna - Eliab, syn Chelona; [10] »Od synów Josefa: od Efraima - Eliszama, syn Amihuda; od Menaszy - Gamliel, syn Pedacura; [11] »Od Binjamina - Abidan, syn Gideoni; [12] »Od Dana - Achiezer, syn Ammiszadaja; [13] »Od Aszera - Pagiel, syn Ochrona; [14] »Od Gada - Eljasaf, syn Deuela; [15] »Od Naftali - Achira, syn Enana; [16] »Oto ci powinni być powołani od zboru jako naczelnicy pokoleń ojców swoich; wodzowie to tysięcy Israela." [17] »I przyjęli Mojżesz i Ahron mężów tych, wyłuszczonych po imieniu; [18] »Cały téż zbór zgromadzili pierwszego dnia miesiąca wtórego, i zaczęli się wykazywać podług rodzin swych, podług domów rodowych swoich, podług wykazów imiennych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, podług głów swoich; [19] »Jako rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi, - odbył on przegląd ich na pustyni Synai. [20] »I okazało się synów Reubena, pierworodnego Israela, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, podług wykazów imiennych, wszystkiego pogłowia męzkiego od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, -  [21] »Spisowych tych w pokoleniu Reubena: czterdzieści sześć tysięcy pięćset. [22] »Synów Szymeona, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, popisowych jego podług wykazów imiennych, wszystkiego pogłowia męzkiego od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, -  [23] »Spisowych tych w pokoleniu Szymeona: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta. [24] »Synów Gada, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, podług wykazów imiennych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, -  [25] »Spisowych tych w pokoleniu Gada: czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt. [26] »Synów Jehudy, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, podług wykazów imiennych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, -  [27] »Spisowych tych w pokoleniu Jehudy: siedmdziesiąt cztery tysiące sześćset. [28] »Synów Isachara, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, podług wykazów imiennych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, -  [29] »Spisowych tych w pokoleniu Isachara: pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta. [30] »Synów Zebuluna, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, podług wykazów imiennych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, -  [31] »Spisowych tych w pokoleniu Zebuluna: pięćdziesiąt siedm tysięcy czterysta. [32] »Synów Josefa: synów Efraima, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, podług wykazów imiennych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, -  [33] »Spisowych tych w pokoleniu Efraima: czterdzieści tysięcy pięćset. [34] »Synów Menaszy, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, podług wykazów imiennych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, -  [35] »Spisowych tych w pokoleniu Menaszy: trzydzieści dwa tysiące dwieście. [36] »Synów Binjamina, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, podług wykazów imiennych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, -  [37] »Spisowych tych w pokoleniu Binjamina: trzydzieści pięć tysięcy czterysta. [38] »Synów Dana, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, podług wykazów imiennych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, -  [39] »Spisowych tych w pokoleniu Dana: sześdziesiąt dwa tysiące siedmset. [40] »Synów Aszera, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, podług wykazów imiennych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, -  [41] »Spisowych tych w pokoleniu Aszera: czterdzieści jeden tysięcy pięćset. [42] »Synów Naftali, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, podług wykazów imiennych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, -  [43] »Spisowych tych w pokoleniu Naftali: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta. [44] »Oto spisowi, których przegląd odbył Mojżesz i Ahron i książęta Israela, dwunastu mężów, po jednemu z każdego domu swego rodowego było ich. [45] »I tak było wszystkich spisowych synów Israela podług domów ich rodowych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni w Israelu, -  [46] »Wszystkich spisowych tych: sześćkroć trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt. [47] »Lewici zaś podług szczepu rodowego nie stawili się do przeglądu między nimi. [48] »Albowiem oświadczył był Wiekuisty Mojżeszowi tak: [49] »"Tylko pokolenia Lewi nie obejmiesz spisem, a pocztu ich nie zbierzesz wraz z synami Israela; [50] »A ustanowisz ty Lewitów nad przybytkiem świadectwa i całym przyborem jego i nad wszystkiem, co doń należy; oni nosić będą przybytek i wszystkie przybory jego; oni też usługiwać przy nim będą, a wokoło przybytku rozłożą obóz swój. [51] »Ile razy wyruszy przybytek, złożą go Lewici, a ile razy stanie przybytek, ustawią go Lewici; postronny zaś, któryby przystąpił, śmierć poniesie. [52] »I stawać będą synowie Israela każdy w obozie swoim i każdy przy chorągwi swojej podług zastępów swych. [53] »Lewici zaś rozłożą się obozem wokoło przybytku świadectwa, aby nie przyszedł gniew na zbór synów Israela; i stawać będą Lewici na straży u przybytku świadectwa." [54] »I uczynili to synowie Israela; stosownie do wszystkiego, co rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi, tak uczynili. 
«  3 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 1 4 Księga Mojżeszowa 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).