Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 26
«  4 Księga Mojżeszowa 25 4 Księga Mojżeszowa 26 4 Księga Mojżeszowa 27  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(25:19) I było po klęsce... (26:1) I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi i Elazarowi, synowi Ahrona, kapłana, i rzekł: [2] »"Zbierz poczet całego zboru synów Israela, od dwudziestu lat i wyżej, według domów ich rodowych, wszystkich stawających do broni w Israelu." [3] »I oświadczył im Mojżesz wobec Elazara, kapłana, na stepach Moabu, nad Jardenem Jerychońskim i rzekł: [4] »"Od dwudziestu lat i wyżej" - Jako rozkazał był Wiekuisty Mojżeszowi, i synom Israela, wyszłym z ziemi Micraim. [5] »Reuben, pierworodny Israela: synowie Reubena: Chanoch - z rodziną Chanochidów; od Fallua - rodzina Falluidów: [6] »Od Checrona - rodzina Checronidów, od Charmego - rodzina Charmidów; [7] »Oto rodziny Reubenidów; a było spisowych ich - czterdzieści trzy tysiące siedmset trzydzieści. [8] »A między synami Fallua był Eliab; [9] »A synowie Eliaba: Nemuel, i Dathan, i Abiram; są to owi Dathan i Abiram, członkowie zboru, którzy poduszczyli przeciw Mojżeszowi i przeciw Ahronowi w zborze Koracha, gdy się ci zbuntowali przeciw Wiekuistemu; [10] »A rozwarła ziemia paszczę swoję, i pochłonęła ich wraz z Korachem, podczas zagłady zboru, a pożarł ogień dwustu pięćdziesięciu ludzi, - i stali się przestrogą; [11] »A synowie Koracha nie pomarli. [12] »Synowie Szymeona według rodzin ich: od Nemuela - rodzina Nemuelidów; od Jamina - rodzina Jaminidów; od Jachina - rodzina Jachinidów; [13] »Od Zeracha - rodzina Zarchydów; od Szaula - rodzina Szaulidów; [14] »Oto rodziny Szymeonidów: dwadzieścia dwa tysiące dwieście. [15] »Synowie Gada według rodzin ich: od Cefona - rodzina Cefonidów; od Chaggjasza - rodzina Chaggidów; od Szunego - rodzina Szunidów; [16] »Od Ozniasza - rodzina Oznidów; od Erego - rodzina Erydów; [17] »Od Aroda - rodzina Arodydów; od Arela - rodzina Arelidów; [18] »Oto rodziny synów Gada według spisowych ich: czterdzieści tysięcy pięćset. [19] »Synowie Jehudy - Er i Onan; ale pomarli Er i Onan w ziemi Kenaan. [20] »A byli synowie Jehudy według rodzin ich: od Szeli - rodzina Szelanidów; od Fereca - rodzina Farcydów; od Zeracha - rodzina Zarchidów; [21] »I byli synowie Fereca: od Checrona - rodzina Checronidów; od Chamula - rodzina Chamulidów; [22] »Oto rodziny Jehudy według spisowych ich: siedmdziesiąt sześć tysięcy pięćset. [23] »Synowie Isachara według rodzin ich: od Tholego - rodzina Tholaidów; od Fuwy - rodzina Fuwidów; [24] »Od Jaszuba - rodzina Jaszubidów; od Szymrona - rodzina Szymronidów; [25] »Oto rodziny Isachara według spisowych ich: sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta. [26] »Synowie Zebuluna według rodzin ich: od Sereda - rodzina Sardydów; od Elona - rodzina Elonidów; od Jachleela - rodzina Jachleelidów. [27] »Oto rodziny Zebulunidów, według spisowych ich: sześćdziesiąt tysięcy pięćset. [28] »Synowie Josefa według rodzin ich - Menasze i Efraim. [29] »Synowie Menaszy: od Machyra - rodzina Machyrydów; Machyr zaś urodził Gileada; od Gileada - rodzina Gileadczyków; [30] »Oto synowie Gileada: od Jezera - rodzina Jezeridów; od Cheleka - rodzina Chelkidów; [31] »Od Asriela - rodzina Asrielidów; od Szechema - rodzina Szechemidów; [32] »Od Szemidy - rodzina Szemidaidów; od Chefera - rodzina Chefridów; [33] »Celafchad zaś, syn Chefera, nie miał synów, a tylko córki, a imiona córek Celafchada: Machla, i Noa, Chogla, Milka i Thyrca; [34] »Oto rodziny Menaszy; a spisowych ich: pięćdziesiąt dwa tysiące siedmset. [35] »Oto synowie Efraima według rodzin ich: od Szuthelacha - rodzina Szuthalchidów; od Bechera - rodzina Bachridów; od Thachana - rodzina Thachnidów; [36] »A oto synowie Szuthelacha: od Erana - rodzina Eranidów; [37] »Oto rodziny synów Efraima według spisowych ich: trzydzieści dwa tysiące pięćset. Oto synowie Josefa według rodzin ich. [38] »Synowie Binjamina - według rodzin ich: od Beli - rodzina Balidów; od Aszbela - rodzina Aszbelidów; od Achyrama - rodzina Achyramidów; [39] »Od Szefufama - rodzina Szefufamidów; od Chufama - rodzina Chufamidów; [40] »A byli synowie Beli - Ard i Naaman, - rodzina Ardidów; od Naamana - rodzina Naamidów; [41] »Oto synowie Binjamina według rodzin ich; a spisowych ich: czterdzieści pięć tysięcy sześćset. [42] »Oto synowie Dana według rodzin ich: od Szuchama - rodzina Szuchamidów; oto rodziny Dana według rodzin ich. [43] »Wszystkich rodzin Szuchamickich według spisowych ich: sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta. [44] »Synowie Aszera według rodzin ich: od Imny - rodzina Imnidów; od Iszwego - rodzina Iszwidów; od Beryi - rodzina Beryidów; [45] »Od synów Beryi: od Chebera - rodzina Chebrydów, od Malkiela - rodzina Malkielidów; [46] »Imię zaś córki Aszera - Serach. [47] »Oto rodziny synów Aszera według spisowych ich: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta. [48] »Synowie Naftalego według rodzin ich: od Jachceela - rodzina Jachceelidów; od Guna - rodzina Gunidów; [49] »Od Jecera - rodzina Icrydów; od Szyllema - rodzina Szyllemidów. [50] »Oto rodziny Naftalego, według rodzin ich; a spisowych ich: czterdzieści pięć tysięcy czterysta. [51] »Oto spisowi synów Israela: sześćkroć sto tysięcy tysiąc siedmset trzydzieści. [52] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: [53] »"Między nich to rozdzieloną będzie ziemia w udziałach, podług liczby imion. [54] »Liczniejszemu powiększysz udział jego, a mniej licznemu zmniejszysz udział jego: każdemu w stosunku do spisowych jego danym będzie udział. [55] »Tylko losem niechaj rozdzielona będzie ziemia; według imion pokoleń ojców swych brać będą udziały. [56] »Losem rozdzielonym będzie udział każdego, tak licznemu, jak i nielicznemu." [57] »A oto spisowi Lewitów według rodzin ich: od Gerszona - rodzina Gerszonidów; od Kehatha - rodzina Kehathydów; od Merarego - rodzina Merarydów; [58] »Oto rodziny Lewi'ego: rodzina Libnidów, rodzina Chebronidów, rodzina Machlidów, rodzina Muszydów, rodzina Korchidów. Kehath zaś był praojcem Amrama. [59] »A imię żony Amrama - Jochebed, córka Lewi'ego, którą zrodziła żona jego Lewi'emu w Micraim; i urodziła ona Amramowi Ahrona, i Mojżesza, i Mirjam, siostrę ich; [60] »I urodzili się Ahronowi: Nadab i Abihu, Elazar i Ithamar; [61] »Ale pomarli Nadab i Abihu, gdy przynieśli ogień niepoświęcony przed oblicze Wiekuistego. [62] »A było spisowych ich dwadzieścia trzy tysiące - wszystkich mężczyzn od miesiąca i wyżej; wszakże nie stawili się do przeglądu wraz z synami Israela, bo nie dano im udziału między synami Israela; [63] »Oto spisani przez Mojżesza i Elazara, kapłana, którzy spisali synów Israela na stepach Moabu nad Jardenem Jerychońskim. [64] »A między tymi nie było żadnego ze spisanych przez Mojżesza i Ahrona, kapłana, którzy spisali synów Israela na puszczy Synai. [65] »Gdyż rzekł był Wiekuisty o nich: umrzeć im na pustyni! I nie został z nich nikt - prócz Kaleba, syna Jefunny, i Jehoszuego, syna Nuna. 
«  4 Księga Mojżeszowa 25 4 Księga Mojżeszowa 26 4 Księga Mojżeszowa 27  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).