Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 32
«  4 Księga Mojżeszowa 31 4 Księga Mojżeszowa 32 4 Księga Mojżeszowa 33  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A stad wiele mieli synowie Reubena i synowie Gada, moc wielką; i ujrzeli oni ziemię Jaazerską i ziemię Gileadską a oto, miejsce - miejsce dla stad! [2] »Przyszli tedy synowie Gada i synowie Reubena i rzekli do Mojżesza, i do Elazara, kapłana, i do naczelników zboru, w te słowa: [3] »"Atharoth, Dybon, Jaazer, Nymra, Cheszbon, Elale, Sebam, Nebo, i Beon, -  [4] »Ziemia, którą poraził Wiekuisty przed zborem Israela, - ziemią dla stad jest, a słudzy twoi mają stada!" [5] »I rzekli: "Jeżeliśmy znaleźli upodobanie w oczach twoich, niech oddana będzie ziemia ta sługom twoim na osiedlenie: nie przeprowadzaj nas za Jarden!" [6] »I odpowiedział Mojżesz synom Gada i synom Reubena: "Czyżby braciom waszym pójść na wojnę, a wam tu pozostać!? [7] »I czemuż odstręczacie serce synów Israela od przejścia do ziemi, którą daje im Wiekuisty! [8] »Tak to postąpili ojcowie wasi, gdym wysłał ich z Kadesz-Barnea dla wypatrzenia tej ziemi; [9] »Doszli oni do doliny Eszkol, i wypatrzywszy ziemię, odstręczyli serce synów Israela, aby nie szli do ziemi, którą daje im Wiekuisty; [10] »I wspłonął gniew Wiekuistego onego dnia, i poprzysiągł i rzekł: [11] »"Zaprawdę, nie ujrzą ci ludzie, wyszli z Micraim, od dwudziestu lat i wyżej, ziemi, którąm zaprzysiągł Abrahamowi, Ic'hakowi, i Jakóbowi, gdyż nie szli oni za Mną, -  [12] »Oprócz Kaleba, syna Jefunny Kenyzejczyka i Jehoszuego, syna Nuna, - gdyż oni szli za Wiekuistym!" [13] »I wspłonął gniew Wiekuistego na Israela, i wodził ich po pustyni czterdzieści lat, póki nie wyginęło całe pokolenie czyniące to zło w oczach Wiekuistego. [14] »A oto powstaliście w ślad ojców waszych, płód ludzi występnych, aby powiększyć jeszcze zapalczywość gniewu Wiekuistego na Israela, [15] »Abyście odwrócili się od Niego, a zostawił go nadal na pustyni; i tak chcecie zgubić cały ten lud!" [16] »Ale przystąpili oni do niego, i rzekli: "Tylko zagrody owcze zbudujem tu dla stad naszych, i miasta dla dzieci naszych; [17] »Sami zaś zbrojno pospieszym przed synami Israela, dopóki nie zaprowadzim ich do miejsca; a zostaną dzieci nasze w miastach obronnych z powodu mieszkańców tej ziemi; [18] »Nie wrócim do domów naszych, aż uzyszczą synowie Israela, każdy posiadłość swoję; [19] »I nie weźmiemy udziału przy nich po drugiej stronie Jardenu i dalej, jeżeli udział nasz dostanie się nam po stronie Jardenu, ku wschodowi!" [20] »I rzekł do nich Mojżesz: "Jeżeli uczynicie to, jeżeli zbrojno pójdziecie przed obliczem Wiekuistego na wojnę, -  [21] »I pójdzie każdy z was zbrojno za Jarden przed obliczem Wiekuistego, dopóki nie wypędzi On wrogów Swoich przed Sobą, -  [22] »I pokonaną będzie ziemia przed Wiekuistym, a potem wrócicie: to będziecie czystymi przed Wiekuistym i przed Israelem, - a wtedy niechaj będzie ziemia ta posiadłością waszą przed Wiekuistym. [23] »Gdybyście zaś nie uczynili tak, oto zgrzeszyliście Wiekuistemu, a doznać wam kary, która spotka was! [24] »Budujcie sobie miasta dla dzieci waszych i zagrody dla stad waszych; ale, co wyszło z ust waszych, spełnijcie!" [25] »I rzekli synowie Gada i synowie Reubena do Mojżesza tak: "Słudzy twoi uczynią, jak pan nasz rozkazuje. [26] »Dzieci nasze, żony nasze, stada nasze i wszystkie bydło nasze pozostaną tam, w miastach Gileadu; [27] »A słudzy twoi pójdą wszyscy zbrojnym zastępem przed obliczem Wiekuistego, na wojnę, jako pan nasz powiada!" [28] »I polecił ich Mojżesz Elazarowi, kapłanowi, i Jehoszuemu, synowi Nuna, i naczelnikom rodowym pokoleń synów Israela, -  [29] »I rzekł Mojżesz do nich: "Jeżeli przejdą synowie Gada i synowie Reubena z wami Jarden, wszyscy uzbrojeni na wojnę przed obliczem Wiekuistego, a pokonaną będzie ziemia przed wami, - wtedy oddacie im ziemię Gilead w posiadanie; [30] »Jeżeliby zaś nie przeszli uzbrojeni z wami, wtedy osiedlą się wpośród was na ziemi Kanaan." [31] »I odpowiedzieli synowie Gada i synowie Reubena, i rzekli: "Jak powiedział Wiekuisty do sług twoich, tak uczynim; [32] »My pójdziemy zbrojno przed obliczem Wiekuistego do ziemi Kanaan, ale przy nas zostanie osiadłość dziedziczna nasza po tej stronie Jardenu!" [33] »I oddał Mojżesz im, - synom Gada, i synom Reubena, i połowie pokolenia Menaszy, syna Josefa, królestwo Sychona, króla Emorei, i królestwo Oga, króla Baszanu, całą ziemię z miastami jej w obrębie miast tej ziemi wokoło. [34] »I odbudowali synowie Gada Dybon, i Ataroth, i Aroer; [35] »I Atroth-Szofan, i Jaazer, i Jagbeha; [36] »I Beth-Nymra, i Beth-Haran: miasta warowne, i zagrody dla stad. [37] »Synowie téż Reubena odbudowali: Cheszbon, i Elale, i Kirjathaim; [38] »I Nebo, i Baal-Meon, których nazwy zmieniono, i Sybmę; i przydali swoje nazwy do nazw miast, które odbudowali. [39] »Wtargnęli téż synowie Machyra, syna Menaszy do Gilead, i zdobyli go, - i wygnał on Emorejczyka, który tam był; [40] »I oddał Mojżesz Gilead Machyrowi, synowi Menaszy, który osiedlił się w nim; [41] »Jair zaś, syn Menaszy, wtargnął i zdobył sioła ich, i nazwał je siołami Jaira; [42] »I Nobach téż wtargnął i zdobył Kenath i przyległości jego, i nazwał je Nobach, od imienia swego. 
«  4 Księga Mojżeszowa 31 4 Księga Mojżeszowa 32 4 Księga Mojżeszowa 33  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).