Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jozuego » Rozdział 24
«  Księga Jozuego 23 Księga Jozuego 24 Księga Sędziów 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Poczem zgromadził Jozue wszystkie pokolenia do Szechem, i zwołał starszych Israela, i naczelników, i sędziów, i zawiadowców jego, a stawili się przed Bogiem. [2] »I rzekł Jozue do całego ludu: Tak rzecze Wiekuisty, Bóg Israela: Po drugiej stronie rzeki mieszkali ojcowie wasi od wieków, Tarach, ojciec Abrahama i Nahora, a czcili bóstwa cudze. [3] »Wziąłem tedy praojca waszego Abrahama z drugiej strony rzeki, i poprowadziłem go po całej ziemi Kanaan, i rozmnożyłem ród jego, i dałem mu Izaaka. [4] »Izaakowi zaś dałem Jakóba i Ezawa, a Ezawowi wyznaczyłem górę Seir, aby ją w dziedzictwo objął, podczas gdy Jakób i synowie jego wyruszyli do Egiptu. [5] »Poczem posłałem Mojżesza i Ahrona i poraziłem Egipt plagami, jakom to spełnił wpośród niego, a następnie wywiodłem was. [6] »I wywiodłem ojców waszych z Egiptu, a dotarliście do morza. Pognali tedy Egipcjanie za ojcami waszymi wozami wojennymi i konnicą aż do morza Sitowego. [7] »A gdy wołali do Wiekuistego, położył gęsty mrok między wami a Egipcjanami, poczem sprowadził na nich morze, tak że ich pokryło. I widzieliście własnemi oczyma com spełnił nad Egiptem; następnie przebywaliście przez długi czas na puszczy. [8] »Poczem sprowadziłem was do ziemi Emorejczyków, osiadłych po drugiej stronie Jordanu, a walczyli z wami; ale podałem ich w moc waszę i wzięliście ziemię ich w posiadanie i wytępiłem ich przed obliczem waszem. [9] »Następnie powstał Balak, syn Cypora, król Moabu i walczył z Israelem; posłał też i wezwał Bileama, syna Beora, aby was przeklął. [10] »Nie chciałem jednak usłuchać Bileama; musiał on raczej błogosławić wam, i tak ocaliłem was z mocy jego. [11] »Przeprawiliście się tedy za Jordan i przybyliście do Jerycha; i walczyli przeciw wam obywatele Jerycha, Emorejczycy, Peryzejczycy, Kanaanici, Chitejczycy, Girgaszyci, Chywici i Jebusyci, i podałem ich w moc waszę. [12] »I posłałem przed wami szerszenie i wypędziły ich przed obliczem waszem, dwóch królów emorejskich; nie przez miecz ani przez łuk twój to się stało! [13] »I dałem wam ziemię, około którejś się nie trudził, i miasta, którychście nie zbudowali, a jednak osiedliście w nich; winnice i sady oliwne, którychście nie zasadzili dostały się wam na używanie. [14] »Teraz przeto obawiajcie się Wiekuistego, a służcie Mu w szczerości i prawdzie, a usuńcie bóstwa, którym służyli ojcowie wasi po drugiej stronie rzeki i w Egipcie, a służcie Wiekuistemu. [15] »Gdyby zaś nie podobało się wam służyć Wiekuistemu, postanówcie dzisiaj komu innemu służyć chcecie, bóstwom, którym służyli ojcowie wasi po drugiej stronie rzeki zamieszkali, czy też bóstwom Emorejczyków, w których kraju osiedliście; ja zaś i dom mój służyć będziemy Wiekuistemu! [16] »I odezwał się lud, i rzekł: Dalekiem to od nas, abyśmy porzucili Wiekuistego, aby służyć bóstwom cudzym! [17] »Raczej jest Wiekuisty Bogiem naszym; On to był, który wywiódł nas i ojców naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli, a który w oczach naszych spełnił te znamiona wielkie, a strzegł nas po całej drodze, którąśmy przebyli i między wszystkimi ludami, wpośród których przebywaliśmy. [18] »I wypędził Wiekuisty przed nami wszystkie te ludy, i Emorejczyków, mieszkańców tej ziemi. I my chcemy służyć Wiekuistemu, gdyż on Bogiem naszym! [19] »Wtedy rzekł Jozue do ludu: Nie możecie służyć Wiekuistemu, albowiem Bóg to święty; Bogiem żarliwym On: nie przepuści występkom i grzechom waszym! [20] »Jeżeli opuścicie Wiekuistego, a służyć będziecie bóstwom cudzym, wtedy odwróci się od was, a nawiedzi was niedolą i wytępi was, zamiast co wam przedtem dobrze świadczył. [21] »I rzekł lud do Jozuego: Nie, lecz Wiekuistemu służyć będziemy! [22] »Poczem rzekł Jozue do ludu: Świadkami jesteście przeciw samym sobie, żeście postanowili Wiekuistemu służyć. I rzekli: Świadkami jesteśmy! [23] »Usuńcie tedy bóstwa cudze, które wpośród was, a skłońcie serca wasze ku Wiekuistemu, Bogu Israela! [24] »I rzekł lud do Jozuego: Wiekuistemu Bogu naszemu służyć, a głosu Jego słuchać będziemy! [25] »I ustanowił Jozue dnia onego obowiązujące przymierze dla ludu i nadał mu tam w Szechem ustawę i prawo. [26] »Poczem spisał Jozue te wypadki w księdze zakonu Bożego a wziąwszy kamień wielki ustawił go tam pod dębem, który w świątyni Wiekuistego. [27] »I rzekł Jozue do całego ludu: Oto kamień ten będzie świadkiem przeciw nam, albowiem słyszał on wszystkie te słowa Wiekuistego, które mówił z nami; przeto będzie on świadkiem przeciw wam, abyście Boga waszego się nie wyparli. [28] »Poczem odprawił Jozue lud, każdego do posiadłości swojej. [29] »I stało się po tych wypadkach, że umarł Jozue, syn Nuna, sługa Wiekuistego, mając lat sto dziesięć. [30] »I pochowano go w dziedzinie posiadłości jego w Thymnath Serach, na wzgórzu Efraima, po północnej stronie góry Gaasz. [31] »I służył Israel Wiekuistemu po wszystkie dni Jozuego i po wszystkie dni starszych, którzy przeżyli Jozuego, a którzy znali wszystkie czyny Wiekuistego, jakie spełnił dla Israela. [32] »Kości Józefa zaś, które sprowadzili byli synowie Israela z Egiptu pochowali w Szechem na ucząstku pola, które nabył Jakób od synów Chamora, ojca Szechema, za cenę stu kesytów, a które przeszło w dziedziczną własność synów Józefa. [33] »A gdy umarł i Elazar, syn Ahrona, pochowano go w Gibei, mieście należącem do Pinhasa, syna jego, które mu oddane było na górze Efraima. 
«  Księga Jozuego 23 Księga Jozuego 24 Księga Sędziów 1  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).