Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 2 Księga Samuela » Rozdział 23
«  2 Księga Samuela 22 2 Księga Samuela 23 2 Księga Samuela 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I te są słowa Dawidowe ostateczne. Rzekł Dawid, syn Isai, rzekł mąż, któremu postanowiono o pomazańcu Boga Jakób, osobliwy śpiewak Izraelski: [2] »Duch Pański mówił przez mię, a mowa jego przez język mój. [3] »Rzekł Bóg Izraelski ku mnie, mówił Mocny Izraelski, Panujący nad ludźmi, sprawiedliwy panujący w bojaźni Bożéj. [4] »Jako światłość zorze, gdy słońce wschodzi, rano bez obłoków świeci, a jako dżdżem wypuszcza się trawa z ziemie. [5] »Ani tak wielki jest dom mój u Boga, żeby przymierze wieczne zemną uczynił, utwierdzone we wszem i obwarowane. Wszystko bowiem zbawienie moje i wszystka wola, i niemasz niczego z niéj, coby nie rosło. [6] »A przestępcy jako ciernie wyrwani będą wszyscy, którego nie biorą rękoma. [7] »A jeźli się go kto będzie chciał dotknąć, przyzbroi się żelazem i drewnem oszczepistem, i ogniem zapalone zgoreją aż do szczętu. [8] »Te imiona mocarzów Dawidowych: Siedzący na stolicy najmędrszy, przedniejszy między trzema, on jest jako najsubtelniejszy robaczek w drzewie, który ośmset poraził jednem natarciem. [9] »Po nim Eleazar, syn stryja jego, Ahohitczyk między trzema mocarzami, którzy byli z Dawidem, gdy urągali Philistynom, i zebrali się tam byli ku bitwie. [10] »A gdy wyciągnęli mężowie Izraelscy, ten stał i bił Philistyny, aż ustała ręka jego i zdrętwiała z mieczem: i uczynił Pan zbawienie wielkie dnia onego, i lud, który był uciekł, wrócił się zbierać korzyści pobitych. [11] »A po tym Semma, syn Age, z Arary: i zebrali się Philistynowie na stanowisku; było bowiem tam pole pełne soczewice. A gdy lud uciekał przed Philistyny, [12] »Stanął on na śród pola i obronił go i pobił Philistyny: i uczynił Pan zbawienie wielkie. [13] »A przedtem téż wyszli byli trzéj, którzy byli przedniejsi między trzydzieścią, i przyszli czasu żniwa do Dawida, do jaskinie Odollam: a obóz Philistyński leżał w dolinie olbrzymów. [14] »A Dawid był w zamku: lecz stanowisko Philistynów na ten czas było w Bethlehera. [15] »Pragnął tedy Dawid i rzekł: Oby mi się kto dał napić wody z studnie, która jest w Bethlehem u bramy? [16] »A tak wdarli się trzéj mocarze w obóz Philistyński i naczerpali wody z studnie Bethlehem, która była u bramy, i przynieśli do Dawida, lecz on nie chciał pić, ale ją ofiarował Panu, [17] »Mówiąc: Niech mi będzie Pan miłościw, żebych tego nie uczynił: a więc krew tych ludzi, którzy chodzili, i dusz niebezpieczeństwo mam pić? Nie chciał tedy pić. To uczynili trzéj najmocniejsi. [18] »Abisai téż, brat Joabów, syn Sarwii, był przedniejszym z trzech. Ten jest, który podniósł oszczep swój na trzysta, które pobił, zawołany między trzema, [19] »I zacniejszy między trzema, i był ich książęciem: lecz trzech pierwszych nie doszedł. [20] »I Banajas, syn Jojady, męża bardzo mocnego, wielkich spraw z Kabseel: ten zabił dwu lwów Moabskich, i ten szedł i zabił lwa w pośrodku studnie we dni śnieżne. [21] »Ten téż zabił męża Egiptyanina, męża godnego podziwienia, oszczep w ręce mającego: a tak szedłszy do niego z laską, mocą wydarł oszczep z ręki Egiptyanina, i zabił go oszczepem jego. [22] »To uczynił Banajas, syn Jojadów. [23] »I ten zawołany między trzema dużymi, którzy byli między trzydzieścią sławniejszymi: wszakże do trzech nie doszedł, i uczynił go sobie Dawid od ucha sekretarzem. [24] »Azael, brat Joabów, między trzydzieścią, Elchanan, syn stryja jego z Bethlehem. [25] »Semma z Harody, Elika z Harody. [26] »Heles z Phalsy, Hira, syn Akkes, z Thekua. [27] »Abiezer z Anathoth, Mobonnai z Husat. [28] »Selmon Ahohitczyk, Maharai Nethophatczyk. [29] »Heleth, syn Baanów, i sam Nethophatczyk, Itha, syn Rybai, z Gabaath, synów Benjamin. [30] »Banaa Pharathończyk, Heddai z potoku Gaas. [31] »Abialbon Arbatczyk, Azmaweth z Beromi. [32] »Eliaba z Salaboni, synowie Jassen, Jonathan. [33] »Semma z Otory, Ajam, syn Sararów, Arorytczyk. [34] »Elipheleth, syn Aasbai, syna Machaty, Eliam, syn Achitophelów, Gelonitczyk. [35] »Hesrai z Karmelu, Pharai z Arbi. [36] »Igaal, syn Nathanów, z Soba, Bonni z Gady. [37] »Selek z Ammoni, Naharai Berothczyk, giermek Joaba, syna Sarwii. [38] »Ira Jetryczyk, Garebi on Jetryczyk. [39] »Uryas Hethejczyk, wszystkich trzydzieści i siedm. 
«  2 Księga Samuela 22 2 Księga Samuela 23 2 Księga Samuela 24  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.