Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 1 Księga Kronik » Rozdział 26
«  1 Księga Kronik 25 1 Księga Kronik 26 1 Księga Kronik 27  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A rozdziały wrotnych z Korytów: Meselimia, syn Kore, z synów Asaph. [2] »Synowie Meselimiasza: Zacharyasz pierworodny, Jadyhel wtóry, Zabadyasz trzeci, Jathanael czwarty. [3] »Elam piąty, Johanan szósty, Elioenaj siódmy. [4] »A synowie Obededom: Semejas pierworodny, Jozabad wtóry, Joaha trzeci, Zachar czwarty, Nathanael piąty. [5] »Ammiel szósty, Issachar siódmy, Phollathy ósmy; bo mu Pan błogosławił. [6] »A Semei, synowi jego, narodzili się synowie przełożeni domów swych; bo byli mężowie bardzo mocni. [7] »Synowie tedy Semejasza: Othni i Raphael i Obed, Elzabad: bracia jego, mężowie bardzo mocni: Eliu téż i Samachiasz. [8] »Ci wszyscy z synów Obededom, sami i synowie i bracia ich, bardzo mocni ku posługowaniii, sześćdziesiąt i dwa z Obededom. [9] »A synowie Meselimiasza i bracia ich bardzo duży, ośmnaście. [10] »A od Hosa, to jest z synów Merary: Semry czelniejszy; (bo nie miał pierworodnego, a przeto uczynił go ojciec jego przedniejszym.) [11] »Helkiasz wtóry, Tabeliasz rzeci, Zacharyasz czwarty. Ci wszyscy synowie i bracia Hose, trzynaście. [12] »Ci są rozdzieleni na odźwierne, aby zawsze przełożeni nad strażą, jako i bracia ich służyli w domu Pańskim. [13] »Puszczono tedy losy za równo, i małym i wielkim, według domów ich, do każdéj bramy. [14] »Padł tedy los wschodni Selemiaszowi. A Zacharyaszowi, synowi jego, mężowi bardzo mądremu i uczonemu, losem się dostała północna strona. [15] »Obededomowi lepak i synom jego na południe, na któréj stronie domu była rada starszych. [16] »Sephim i Hosa na zachód, podle bramy, która wiedzie ku drodze wstępowania: [17] »Straż przeciw straży. A na wschód Lewitów sześć: a na północy czteréj na dzień: na południe także czteréj na dzień: gdzie była rada, dwaj a dwaj. [18] »W komorach téż odźwiernych na zachód słońca czteréj na drodze, a po dwu w komorach. [19] »Teć są rozdziały odźwiernych synów Kore i Merary. [20] »A Achiasz był nad skarbami domu Bożego i naczyniem świętych. [21] »Synowie Ledan, syna Gersonni: z Ledana przedniejsi domów, Ledan i Gersonni, Jehiel. [22] »Synowie Jehieli: Zathan i Joel, brat jego, nad skarby domu Pańskiego. [23] »Z Amramitów i z Isaarytów i z Hebronitów i z Ozyelitów. [24] »A Subuel, syn Gerson, syna Mojżeszowego przełożonym nad skarby. [25] »Bracia téż jego Eleezer, którego syn Rahabia, a tego syn Isajasz, i tego syn Joram, tego téż syn Zechry, i tego syn Selemith. [26] »Ten Selemith i bracia jego nad skarby świętych, które poświęcił król Dawid i książęta domów i tysiącznicy i setnicy i hetmani wojska: [27] »Z wojen i z korzyści bitew, które byli poświęcili na poprawę i sprzęt kościoła Pańskiego. [28] »A to wszystko poświęcił Samuel widzący i Saul, syn Cys, i Abner, syn Ner, i Joab, syn Sarwii: wszyscy, którzy je byli poświęcili przez rękę Selemitha i braci jego. [29] »A nad Isaarytami był przełożony Choneniasz i synowie jego ku sprawom znadworza nad Izraelem, aby je nauczali i sądzili. [30] »Z Hebronitów lepak Hasabiasz i bracia jego, mężowie bardzo mocni, tysiąc i siedmset przełożeni byli nad Izraelem za Jordanem na zachód słońca, we wszystkich sprawach Pańskich i ku posłudze królewskiéj. [31] »(26:31) A Hebronitów przedniejszy był Jerya według domów i rodzin ich. (26:32) Czterdziestego roku królestwa Dawidowego policzono je, i naleziono mężów bardzo mocnych w Jazer Galaad, [32] »(26:33) Braci téż jego lat dłuższych, dwa tysiące i siedmset przełożonych domów. I postawił je Dawid król nad Rubenitczyki i Gadczyki i nad połowicą pokolenia Manasse, ku wszelkiéj posłudze Bożéj i królewskiéj. 
«  1 Księga Kronik 25 1 Księga Kronik 26 1 Księga Kronik 27  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.