Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 1 Księga Kronik » Rozdział 9
«  1 Księga Kronik 8 1 Księga Kronik 9 1 Księga Kronik 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wszystek tedy lud Izraelski policzon jest: a summa ich napisana jest w księgach królów Izraelskich i Judzkich: a byli przeniesieni do Babilonu dla przestępstwa swego. [2] »Lecz którzy pierwsi mieszkali w osiadłościach, w mieściech swoich, Izrael i kapłani i Lewitowie i Nathynejczykowie. [3] »Mieszkali w Jeruzalem z synów Juda i z synów Benjamin, z synów téż Ephraim i Manasse. [4] »Othej, syn Ammiud, syna Amry, syna Omraj, syna Bonni, z synów Phares, syna Juda. [5] »A z Sylon: Asaja, pierworodny i synowie jego. [6] »A z synów Zare: Jehuel i bracia ich, sześćset i dziewięćdziesiąt. [7] »A z synów Benjamin: Salo, syn Mosollam, syna Odwia, syna Asana. [8] »I Jobania, syn Jeroham, i Ela, syn Ozy, syna Mochory, i Mosollam, syn Saphatyasza, syna Rachuel, syna Jebaniasza. [9] »I bracia ich według domów ich dziewięćset pięćdziesiąt i sześć. Ci wszyscy książęta rodów wedle domów ojców swych. [10] »Z kapłanów lepak: Jedaja, Jojaryb i Jachin. [11] »Azaryasz téż, syn Helcyasza, syna Moholam, syna Sadok, syna Marajoth, syna Achitob, kapłan wielki domu Bożego. [12] »A Adajas, syn Jeroham, syna Phassur, syna Melchiasza, i Maasaj, syn Adyel, syna Jezra, syna Mosollam, syna Mosolamith, syna Emer. [13] »Braci téż ich, książąt wedle domów ich, tysiąc siedmset i sześćdziesiąt, bardzo mocnych siłą ku odprawowaniu dzieła posługi w domu Bożym. [14] »A z Lewitów: Semeja, syn Hassub, syna Esrykam, syna Hasebia, z synów Merary. [15] »Bakbakar téż, cieśla, i Galal i Mathania, syn Micha, syna Zechry, syna Asaph. [16] »I Obdya, syn Semejasza, syna Galal, syna Idythun, i Barahia, syn Asa, syna Elkana, który mieszkał w sieniach Nethophaty. [17] »A odźwierni: Sellum i Akkub i Thelmon i Ahimam i brat ich Sellum, przedniejszy, [18] »Aż do onego czasu w bramie królewskiéj na wschód słońca strzegali na przemiany swe z synów Lewi. [19] »A Sellum, syn Kore, syna Abiasaph, syna Kore, z bracią swą i z domem ojca swego, ci są Korytowie, nad sprawą służby, stróże sieni przybytku: a familie ich na przemiany strzegące wejścia obozu Pańskiego. [20] »A Phinees, syn Eleazarów, był książęciem ich przed Panem. [21] »Zacharyasz lepak, syn Mosollama, odźwierny drzwi przybytku świadectwa, [22] »Ci wszyscy wybrani za odźwierne u drzwi, dwieście i dwanaście: i popisani we wsiach własnych, których postanowili Dawid i Samuel, widzący, w wierności ich. [23] »Tak same, jako i syny ich, we drzwiach domu Pańskiego i w przybytku na przemianach swoich. [24] »Wedle czterech wiatrów byli odźwierni: to jest na wschód i na zachód i na północy i na południe. [25] »A bracia ich mieszkali we wsiach i przychodzili na soboty swoje od czasu aż do czasu. [26] »Tym czterzem Lewitom zwierzony był wszystek poczet odźwiernych, a byli nad gmachami i nad skarby domu Pańskiego. [27] »Około kościoła téż Pańskiego mieszkali na strażach swych, żeby czasu swego otwarzali rano drzwi. [28] »Z tych téż rodzaju byli nad naczyniem służby; bo pod liczbą naczynie i wnoszono i wynoszono. [29] »Z tychże i którzy mieli powierzone naczynia świątnice, mieli w mocy białą mąkę i wino i oliwę i kadzidło i wonności. [30] »A synowie kapłanów olejki z wonnych rzeczy sprawowali. [31] »A Mathathiasz Lewit, pierworodny Sellum, Koryt, przełożony nad temi rzeczami, które w panwiach smażono. [32] »A z synów Kaath, braci ich, byli nad chleby pokładnymi, aby zawsze świeże na każdą sobotę gotowali. [33] »Ci są książęta śpiewaków wedle domów Lewitów, którzy w gmachach mieszkali, aby we dnie i w nocy ustawicznie swéj posłudze dosyć czynili. [34] »Głowy Lewitów, wedle domów swych przedniejsi, mieszkali w Jeruzalem. [35] »A w Gabaonie mieszkali ojciec Gabaon, Jehiel, a imię żony jego Maacha. [36] »Syn pierworodny jego Abdon, i Sur i Cys i Baal i Ner i Nadab, [37] »Gedor téż i Ahio i Zacharyasz i Macelloth. [38] »Macelloth zrodził Samaan: ci mieszkali naprzeciwko braci swéj w Jeruzalem, z bracią swą. [39] »A Ner zrodził Cys, a Cys zrodził Saula, a Saul zrodził Jonathana i Melchisua i Abinadab i Esbaal. [40] »A syn Jonathanów Merybbaal: a Merybbaal zrodził Micha. [41] »Synowie zaś Micha: Phithon i Melech i Tharaa i Ahaz. [42] »Ahaz lepak zrodził Jarę, a Jara zrodził Alamath i Asmoth i Zamry: a Zamry zrodził Mosę. [43] »Mosa lepak zrodził Banaa, którego syn Raphaja zrodził Elasa, z którego poszedł Asel. [44] »A Asel miał sześci synów temi imiony: Ezrykam, Bokru, Ismael, Sarya, Obdya i Hanan. Ci są synowie Asel. 
«  1 Księga Kronik 8 1 Księga Kronik 9 1 Księga Kronik 10  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.