Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Ezdrasza » Rozdział 10
«  Księga Ezdrasza 9 Księga Ezdrasza 10 Księga Nehemiasza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tak tedy gdy się modlił Ezdrasz i gdy wzywał płacząc i leżał przed kościołem Bożym, zebrało się do niego z Izraelczyków zgromadzenie bardzo wielkie mężów i niewiast i dzieci, i płakał lud płaczem wielkim. [2] »I odpowiedział Secheniasz, syn Jehiel, z synów Elam, i rzekł Ezdraszowi: Myśmy wystąpili przeciw Bogu naszemu i spójmowaliśmy żony obce z ludu ziemie: a teraz, jeźli jest za to pokuta w Izraelu, [3] »Uczyńmy przymierze z Panem, Bogiem naszym, że porzucimy wszystkie żony i te, którzy z tych się urodzili, według woli Pańskiéj i tych, którzy się boją przykazania Pana, Boga naszego: niechaj będzie według zakonu. [4] »Wstańże: na cię należy stanowić, a my będziem z tobą. Zmocnij się, a czyń. [5] »Wstał tedy Ezdrasz i poprzysiągł książęta kapłańskie i Lewitskie i wszystkiego Izraela, żeby uczynili wedle tego słowa, i przysięgli. [6] »I wstał Ezdrasz przed domem Bożym i szedł do komory Johanana, syna Eliasyb i wszedł tam, chleba nie jadł i wody nie pił; bo żałował przestępstwa tych, którzy się byli z niewoli wrócili. [7] »I puszczono głos w Judzie i w Jeruzalem do wszystkich synów przeprowadzenia, aby się zgromadzili do Jeruzalem. [8] »A wszelki, któryby nie przyszedł za trzy dni, według uradzenia książąt i starszych, będzie wzięta wszystka majętność jego, i sam będzie wyrzucon z gromady przeprowadzenia. [9] »Zeszli się tedy wszyscy mężowie Judzcy i Benjaminowi do Jeruzalem za trzy dni, ten jest miesiąc dziewiąty, dwudziestego dnia miesiąca: i siedział wszystek lud na placu domu Bożego, drżąc dla grzechu i dla dżdżów. [10] »I wstał Ezdrasz kapłan i rzekł do nich: Wyście wystąpili i spójmowaliście żony obce, abyście przydali do grzechu Izrael. [11] »A teraz dajcie wyznanie Panu, Bogu ojców waszych, a uczyńcie upodobanie jego, a odłączcie się od narodów ziemie i od żon obcych. [12] »I odpowiedziało wszystko zgromadzenie i rzekło głosem wielkim: Według słowa twego do nas, tak się niechaj stanie. [13] »Ale jednak iż lud wielki jest, i czas dżdżysty, a nie możemy stać na dworze, a sprawa nie jest jednego dnia albo dwu; (bośmy bardzo zgrzeszyli w téj mowie): [14] »Niechaj będą postanowieni przełożeni we wszystkiem zgromadzeniu: a wszyscy w mieściech naszych, którzy pojęli żony obce, niech przychodzą na czas postanowiony, a z nimi starsi po mieście i mieście i sędziowie jego, aż się odwróci gniew Boga naszego od nas dla tego grzechu. [15] »Jonathan tedy, syn Azahel, i Jazya, syn Thekue, byli na to wysadzeni: a Mesollam i Sebethaj Lewit pomagali im. [16] »I uczynili tak synowie przeniesienia. I poszli Ezdrasz kapłan i mężowie przełożeni familii do domów ojców swoich, i wszyscy po imionach swoich: i zasiedli pierwszego dnia miesiąca dziesiątego, aby się o rzeczy pytali. [17] »I odprawili się wszyscy mężowie, którzy byli pojęli żony obce, aż do pierwszego dnia miesiąca pierwszego. [18] »I naleźli się z synów kapłańskich, którzy byli pojęli żony obce, z synów Jozue, syna Josedek, i braciéj jego Maasya i Eliezer i Jaryb i Godolia. [19] »I dali ręce swe, że mieli odrzucić żony swe, a za występ swój barana z owiec ofiarować. [20] »A z synów Emmer: Hanani i Zebedya. [21] »A z synów Harym: Maasya i Elia i Semeja i Jehiel i Ozyasz. [22] »A z synów Phashur: Elioenaj, Maasya, Ismael, Nathanael, Jozabed i Elasa. [23] »I z synów Lewitów: Jozabed, i Semei i Celaja, (ten jest Kalito), Phataja, Juda i Eliezer. [24] »A z śpiewaków: Eliasyb. A z odźwiernych: Sellum i Telem i Ury. [25] »I z Izraela, z synów Pharos: Remeja i Jezya i Melchia i Miamin i Eliezer i Melchia i Banea. [26] »A z synów Elani: Mathania, Zacharyasz i Jehiel i Abdy i Jerymoth i Elia. [27] »A z synów Zethua: Elioenaj, Eliasyb, Mathania i Jerymoth i Zabad i Azyza. [28] »A z synów Bebaj: Johanan, Hanania, Zabbaj, Athalaj. [29] »A z synów Bani: Mosollam i Melluch i Adaja, Jasub i Saal i Ramoth. [30] »A z synów Phahath Moab: Edna i Chalal, Banajas i Maasyas, Mathanias, Beseleel, Bennui i Manasse. [31] »A z synów Herem: Eliezer, Jozue, Melchias, Semejas, Symeon, [32] »Benjamin, Maloch, Sanaaryas. [33] »A z synów Hasom: Mathanaj, Mathatha, Zabad, Elipheieth, Bermaj, Manasse, Semei. [34] »Z synów Bani: Maaddy, Amram i Uel, [35] »Baneas i Badajas, Cheliau, [36] »Wania, Marymuth i Eliasyb, [37] »Mathanias, Mathanaj i Jasy. [38] »I Bani i Bennui i Semei, [39] »I Salmias i Nathan i Adajas, [40] »I Mechnedebaj, Sesaj, Saraj, [41] »Ezrel i Selemiau, Semerya, [42] »Sellum, Amarya, Józeph. [43] »Z synów Nebo: Jehiel, Mathathias, Zabad, Zabina, Jeddu i Joel i Banaja. [44] »Ci wszyscy wzięli byli żony obce: a były z nich niewiasty, które były porodziły syny. 
«  Księga Ezdrasza 9 Księga Ezdrasza 10 Księga Nehemiasza 1  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.