Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 106
«  Księga Psalmów 105 Księga Psalmów 106 Księga Psalmów 107  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja. Wyznawajcie Panu; boć dobry, na wieki miłosierdzie jego. [2] »Któż wysławi możności Pańskie? da w posłuch wszystkie chwały jego? [3] »Błogosławieni, którzy strzegą sądu: a czynią sprawiedliwość na każdy czas. [4] »Wspomnij na nas, Panie, w upodobaniu ludu twego: nawiedź nas przez zbawienie twoje: [5] »Abyśmy oglądali dobra wybranych twoich, i rozweselili się weselem ludu twego: abyś był pochwalon z dziedzictwem twojem. [6] »Zgrzeszyliśmyć z ojcy naszymi: niesprawiedliwieśmy czynili, nieprawość popełnili. [7] »Ojcowie nasi w Egipcie nie zrozumieli dziwów twoich: nie pamiętali na wielkość miłosierdzia twego: i draźnili, gdy wstępowali w morze, w morze Czerwone. [8] »I wybawił je dla imienia swego, aby okazał możność swoję. [9] »I sfukał morze Czerwone i wyschnęło: i przewiódł je przez głębokości jako przez puszczą. [10] »I wybawił je z ręki tych, którzy ich nienawidzieli, i wykupił je z ręki nieprzyjacielskiéj. [11] »I okryła woda te, którzy ich ciążyli: jeden z nich nie został. [12] »I uwierzyli słowom jego: i wysławiali chwałę jego. [13] »Prędko odprawili: zapomnieli uczynków jego, a nie czekali rady jego. [14] »I byli zjęci chciwością na puszczy: i kusili Boga na miejscu bezwodnem. [15] »I dał im prośbę ich: i przepuścił nasycenie na dusze ich. [16] »I rozdraźnili Mojżesza w obozie: Aarona, świętego Pańskiego. [17] »Otworzyła się ziemia, i pożarła Dathana: i okryła zbór Abironów. [18] »I zapalił się ogień w ich zborze: płomień popalił grzeszniki. [19] »I uczynili cielca przy Horeb: i kłaniali się rycinie. [20] »I przemienili chwałę swą w podobieństwo cielca, jedzącego trawę. [21] »Zapomnieli Boga, który je zbawił: który czynił wielkie rzeczy w Egipcie: [22] »Dziwy w ziemi Cham, straszne rzeczy na Czerwonem morzu. [23] »I rzekł, że je miał wytracić: by był Mojżesz, wybrany jego, nie zastawił się w przełomieniu przed oczyma jego; aby był odwrócił gniew jego, żeby ich nie wytracał. [24] »I za nic sobie nie mieli ziemie pożądliwéj: nie wierzyli słowu jego. [25] »I szemrali w namiotach swoich, nie słuchali głosu Pańskiego. [26] »I podniósł rękę swoję na nie, aby je położył na puszczy: [27] »A żeby porzucił nasienie ich między narody: i rozproszył je po ziemiach. [28] »I poświęcili się Beel-Phegorowi: i jedli ofiary umarłych. [29] »I wzruszyli go ku gniewu wynalazkami swemi: i stał się w nich większy upadek. [30] »I stanął Phinees i ubłagał, i przestała porażka. [31] »I poczytano mu ku sprawiedliwości, od narodu do narodu aż na wieki. [32] »I wzruszyli go ku gniewu u wód sprzeciwieństwa: i utrapiony był Mojżesz dla nich: [33] »Że rozdrażnili ducha jego: i wyraził usty swemi. [34] »Nie wygładzili poganów, o które im był Pan rzekł. [35] »I pomieszali się z pogany, i nauczyli się uczynków ich: [36] »I służyli rycinom ich, i stało się im na upad. [37] »I ofiarowali syny swoje i córki swoje czartom. [38] »I wylewali krew niewinną: krew synów swoich, i córek swoich, które ofiarowali rycinom Chananejskim: i splugawiona była ziemia krwiami: [39] »I zeszpecona ich uczynkami: i cudzołożyli w wynalazkach swoich. [40] »I rozgniewał się Pan zapalczywością przeciw ludowi swemu: i obrzydził sobie dziedzictwo swoje. [41] »I podał je w ręce poganom: i panowali nad nimi, którzy je mieli w nienawiści. [42] »I ciążyli je nieprzyjaciele ich: i byli uniżeni pod rękami ich. [43] »Często je wybawiał; ale oni do gniewu go przywodzili radami swemi: i poniżeni byli dla nieprawości swoich. [44] »I widział, kiedy byli uciśnieni: i wysłuchał ich modlitwę. [45] »I wspomniał na Testament swój: i żal mu było według wielkości miłosierdzia swego. [46] »I dał je na miłosierdzie przed oczyma wszystkich, którzy je byli poimali. [47] »Wybawże nas, Panie, Boże nasz, a zgromadź nas z narodów, abyśmy wyznawali imieniowi twemu świętemu: a chlubili się w chwale twojéj. [48] »Błogosławiony Pan, Bóg Izraelski, od wieku aż na wieki: a niechaj rzecze wszystek lud: Stań się, stań się. 
«  Księga Psalmów 105 Księga Psalmów 106 Księga Psalmów 107  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.