Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 31
«  2 Księga Mojżeszowa 30 2 Księga Mojżeszowa 31 2 Księga Mojżeszowa 32  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: [2] »Otom wezwał mianowicie Bezeleela, syna Uryego, syna Hurowego, z pokolenia Judy, [3] »I napełniłem go duchem Bożym, mądrością i rozumieniem i umiejętnością w każdem rzemieśle, [4] »Ku wymyśleniu, co jedno może być urobiono ze złota i srebra i miedzi, [5] »Marmuru i kamienia drogiego, i z rozliczności drzew. [6] »I dałem mu towarzysza Ooliaba, syna Achisamech, z pokolenia Dan. A w serce każdego ćwiczonego dałem mądrość, aby uczynili wszystko, com ci rozkazał, [7] »Przybytek przymierza, i skrzynię świadectwa, i ubłagalnią, która nad nią jest, i wszystko naczynie przybytkowe: [8] »I stół i naczynia jego, lichtarz najczystszy z naczyniem jego, i ołtarze kadzenia, [9] »I całopalenia, i wszystko naczynie ich, i umywalnią z podstawkiem jéj: [10] »Szaty święte do służby Aaronowi kapłanowi i synom jego, aby odprawowali urząd swój w poświęconych. [11] »Olejek pomazowania, i kadzenie z rzeczy wonnych w świątnicy: wszystko, com ci rozkazał, uczynią. [12] »I rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: Mów synom Izraelowym, i rzeczesz do nich: [13] »Patrzcie, abyście strzegli Szabatu mego; bo znamieniem jest między mną a między wami w rodzajach waszych: abyście wiedzieli, żem ja Pan, który was poświęcam. [14] »Strzeżcie Szabatu mego; święty bowiem jest wam: ktoby go zmazał, śmiercią umrze: ktoby weń czynił robotę, zginie dusza jego z pośrodku ludu swego. [15] »Sześć dni będziecie czynić robotę: dnia siódmego Szabat jest, odpoczynienie święte Panu: każdy, ktoby w ten dzień co robił, umrze. [16] »Niechaj strzegą synowie Izraelowi Szabatu i niech go święcą w swych rodzajach. Przymierze jest wieczne, [17] »Między mną a syny Izraelowymi, i znamię wiekuiste; przez sześć dni bowiem uczynił Pan niebo i ziemię, a w siódmy od roboty przestał. [18] »I dał Pan Mojżeszowi, dokonawszy tych mów, na górze Synai dwie tablice świadectwa kamienne, pisane palcem Bożym. 
«  2 Księga Mojżeszowa 30 2 Księga Mojżeszowa 31 2 Księga Mojżeszowa 32  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.