Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 89
«  Księga Psalmów 88 Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(89:1) POUCZENIE. Etana, Ezrachity. (89:2) Dobrotliwości Pańskie będę wiecznie opiewał, od pokolenia do pokolenia oznajmiać będę prawdę Twoją ustami mojemi! [2] »(89:3) Bo rzekłem; "Na wieki dobroć zbudowana będzie"; w niebiesiech, w nich utwierdzisz wierność Swoją! [3] »(89:4) Zawarłem przymierze z wybranym Moim, słudze Memu, Dawidowi, przysiągłem: [4] »(89:5) "Na wieki utwierdzę nasienie twoje, i dla wszystkich pokoleń zbuduję tron twój!" Sela. [5] »(89:6) I niebiosa wysławiać będą cuda Twoje, Panie, i wierność Twoją w zgromadzeniu świętych! [6] »(89:7) Bo któż w obłokach może być z Panem porównany? Któż równy jest Panu wśród synów bożych? [7] »(89:8) Bóg jest bardzo przerażający w zgromadzeniu świętych i straszniejszy niż wszyscy dokoła Niego. [8] »(89:9) Panie, Boże zastępów, któż jest możny jak Ty, Panie? I wierność Twoja jest dokoła Ciebie. [9] »(89:10) Panujesz nad wzburzeniem morza; gdy się podnoszą bałwany jego — uspokajasz je. [10] »(89:11) Podeptałeś Rahab (Egipt) jak zabitego; silnem ramieniem Swojem rozproszyłeś wrogów Swoich. [11] »(89:12) Twoje są niebiosa i Twą jest ziemia, okrąg ziemi i co go napełnia; Tyś je ugruntował. [12] »(89:13) Północ i południe Tyś stworzył; Tabor i Hermon wykrzykują z radością w imieniu Twojem. [13] »(89:14) Ty masz potężne ramię, ręka Twoja jest silna, wzniesiona prawica Twoja. [14] »(89:15) Sprawiedliwość i prawo są fundamentem tronu Twego; łaska i prawda poprzedzają oblicze Twe. [15] »(89:16) Szczęsny lud, który zna dźwięk trąby! Panie, w światłości oblicza Twego chodzę. [16] »(89:17) W imieniu Twojem weselą się przez cały dzień, a przez sprawiedliwość Twoją zostają wywyższeni. [17] »(89:18) Boś Ty jest chlubą siły ich; a przez łaskawość Twoją róg nasz będzie wywyższony. [18] »(89:19) Albowiem Pana jest tarcza nasza, Świętego Izraela — król nasz! [19] »(89:20) Niegdyś mówiłeś w widzeniu do pobożnych Swoich i rzekłeś: "Przekazałem pomoc bohaterowi, wywyższyłem wybranego z narodu; [20] »(89:21) Znalazłem Dawida, sługę Mego, olejkiem Moim świętym namaściłem go. [21] »(89:22) Z nim ręka Moja stałe przebywać będzie, a ramię Moje umocni go. [22] »(89:23) Żaden wróg nie napadnie na niego, a żaden syn nieprawości nie będzie go uciskał, [23] »(89:24) Lecz Ja zmiażdżę przed nim gnębicieli jego, a pobiję nienawidzących go. [24] »(89:25) Ale z nim będzie prawda Moja i dobroć Moja, a przez imię Moje będzie wywyższony róg jego. [25] »(89:26) I położę rękę jego na morze, a na rzekach — prawicę jego. [26] »(89:27) On będzie wolał do Mnie: Tyś jest ojcem moim, Bogiem moim i opoką zbawienia mego. [27] »(89:28) Ja go zaś uczynię pierworodnym, najwyższym z królów ziemi. [28] »(89:29) Na wieki zachowam mu dobroć Swoją, a przymierze Moje będzie dla niego pewne. [29] »(89:30) I na wieki postanowię potomstwo jego, a uczynię tron jego jak dni niebios. [30] »(89:31) Jeżeli synowie jego opuszczą zakon Mój i chodzić nie będą według praw Moich, [31] »(89:32) Jeżeli ustawy Moje zbezczeszczą, a przykazań Moich nie zachowają, [32] »(89:33) Wtedy nawiedzę rózgą występki ich, a chłostą — nieprawość ich; [33] »(89:34) Ale dobroci Mojej nie cofnę od niego, ani nie zaprę się wierności Swojej. [34] »(89:35) Nie unieważnię przymierza Mego i nie zmienię tego, co wyszło z ust Moich. [35] »(89:36) Raz przysiągłem na świętość Moją: czyżbym skłamał Dawidowi? [36] »(89:37) Potomstwo jego trwać będzie wiecznie, a tron jego jak słońce przede Mną; [37] »(89:38) Jako księżyc na wieki utwierdzony będzie: a świadek w obłokach jest wierny". Sela. [38] »(89:39) A jednak Ty odrzuciłeś i wyrzekłeś się, i bardzo rozgniewałeś się na pomazańca Swego! [39] »(89:40) Odrzuciłeś przymierze sługi Swego i strąciłeś na ziemię koronę jego. [40] »(89:41) Zburzyłeś wszystkie mury jego, a warownie w gruzy obróciłeś; [41] »(89:42) Ograbiają go wszyscy, którzy drogą mimo przechodzą; stał się pohańbieniem sąsiadom swoim. [42] »(89:43) Wywyższyłeś prawicę gnębicieli jego, uradowałeś wszystkich jego wrogów. [43] »(89:44) Tyś uczynił, że się wrócił z ostrzem miecza swego, i nie dałeś mu zwycięstwa w walce. [44] »(89:45) Położyłeś kres sławie jego, a tron jego obaliłeś na ziemię. [45] »(89:46) Skróciłeś dni młodości jego, a okryłeś go sromotą! Sela. [46] »(89:47) Jak długo, Panie, będziesz się stale ukrywał, i czy zapalczywość Twoja jak ogień ma się palić? [47] »(89:48) Wspomnij, Panie, czem jest żywot mój! Na jakąż marność stworzyłeś wszystkie dzieci ludzkie! [48] »(89:49) Któryż mąż żyje, a nie będzie oglądał śmierci i uwolni duszę swoją z przemocy otchłani? Sela. [49] »(89:50) Gdzież są, o Panie, poprzednie łaski Twoje, które przysiągłeś na wierność Swoją Dawidowi? [50] »(89:51) Wspomnij, Panie, pohańbienie sług Swoich, które noszę w zanadrzu swojem, obelgę od wszystkich narodów, [51] »(89:52) Którem wrogowie Twoi hańbili, Panie, którem hańbili ślady pomazańca Twego! [52] »(89:53) Niech będzie wysławiony Pan wiecznie! Amen, amen. 
«  Księga Psalmów 88 Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl