Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 36
«  1 Księga Mojżeszowa 35 1 Księga Mojżeszowa 36 1 Księga Mojżeszowa 37  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »To są dzieje rodu Ezawa, czyli Edomu. [2] »Ezaw pojął swoje żony z córek Kanaanu: Adę, córkę Elona Chetyty, Oholibamę, córkę Any, córki Sibeona Chiwwity; [3] »I Basmat, córkę Izmaela, siostrę Nebajota. [4] »I Ada urodziła Ezawowi Elifaza, a Basmat urodziła Rehuela. [5] »Oholibama urodziła Jeusza, Jalama i Koracha. To  synowie Ezawa, którzy mu się urodzili w ziemi Kanaan. [6] »I Ezaw wziął swoje żony, synów, córki i wszystkich domowników, swoje stada, wszystkie bydła i całe swoje mienie, które zdobył w ziemi Kanaan, i odszedł od swego brata Jakuba do innej ziemi; [7] »Bo ich majątek był tak wielki, że nie mogli mieszkać razem, i ziemia, na której przebywali, nie mogła ich utrzymać z powodu mnóstwa ich stad. [8] »I Ezaw zamieszkał na górze Seir. Ezaw to Edom. [9] »A to są dzieje rodu Ezawa, ojca Edomitów, na górze Seir. [10] »I to są imiona synów Ezawa: Elifaz, syn Ady, żony Ezawa, Rehuel, syn Basmat, żony Ezawa. [11] »Synami zaś Elifaza byli: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz. [12] »A Timna była nałożnicą Elifaza, syna Ezawa, i urodziła Elifazowi Amaleka. To  synowie Ady, żony Ezawa. [13] »To  synowie Rehuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. Byli oni synami Basmat, żony Ezawa. [14] »A ci byli synami żony Ezawa Oholibamy, córki Any, córki Sibeona. Urodziła ona Ezawowi Jeusza, Jalama i Koracha. [15] »To  książęta spośród synów Ezawa, synowie Elifaza, pierworodnego Ezawa: książę Teman, książę Omar, książę Sefo, książę Kenaz. [16] »Książę Korach, książę Gatam, książę Amalek. Ci książęta pochodzą z Elifaza, w ziemi Edom, to  synowie Ady. [17] »To  synowie Rehuela, syna Ezawa: książę Nachat, książę Zerach, książę Szamma, książę Mizza. Ci książęta pochodzą z Rehuela, w ziemi Edom. Oni synami Basmat, żony Ezawa. [18] »A to synowie Oholibamy, żony Ezawa: książę Jeusz, książę Jalam, książę Korach. Ci książęta pochodzą z Oholibamy, córki Any, żony Ezawa. [19] »To  synowie Ezawa, czyli Edom, i to ich książęta. [20] »A to synowie Seira, Choryty, mieszkańcy tej ziemi: Lotan, Szobal, Sibeon i Ana; [21] »Diszon, Eser i Diszan. To  książęta Chorytów, synowie Seira w ziemi Edom. [22] »Synami Lotana byli: Chori i Hemam; a siostrą Lotana była Tamna. [23] »Synowie zaś Szobala: Alwan, Manachat, Ebal, Szefo i Onam. [24] »Synami Sibeona Ajja i Ana. To ten Ana, który znalazł muły na pustyni, gdy pasł osły swego ojca Sibeona. [25] »A to dzieci Any: Diszon i Oholibama, córka Any. [26] »I synowie Diszona: Chemdan, Eszban, Jitran i Keran. [27] »To są synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan. [28] »I synowie Diszana: Us i Aran. [29] »To są książęta Chorytów: książę Lotan, książę Szobal, książę Sibeon, książę Ana. [30] »Książę Diszon, książę Eser, książę Diszan. to książęta Chorytów, według ich księstw, w ziemi Seir. [31] »To  królowie, którzy panowali w ziemi Edom, zanim panował król nad synami Izraela. [32] »W Edomie panował Bela, syn Beora, a nazwa jego miasta – Dinhaba. [33] »I Bela umarł, a w jego miejsce panował Jobab, syn Zeracha z Bosry. [34] »Jobab umarł, a w jego miejsce panował Chuszam z ziemi Temanitów. [35] »Chuszam umarł, a w jego miejsce panował Hadad, syn Bedada, który pokonał Midianitów na polu Moab, a nazwa jego miasta – Awit. [36] »Hadad umarł, a w jego miejsce panował Samla z Masreki. [37] »Samla umarł, a w jego miejsce panował Saul z Rechobot nad Rzeką. [38] »Saul umarł, a w jego miejsce panował Baalchanan, syn Akbora. [39] »Baalchanan, syn Akbora, umarł, a w jego miejsce panował Hadar, a nazwa jego miasta – Pahu, a imię jego żony to Mehetabel, była to  córka Matredy, córki Mezahaba. [40] »To  imiona książąt Ezawa, według ich rodów i miejscowości i według ich imion: książę Timna, książę Alwa, książę Jetet. [41] »Książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon. [42] »Książę Kenaz, książę Teman, książę Mibsar. [43] »Książę Magdiel, książę Iram. To  książęta Edomu według miejsca ich zamieszkania w ziemi ich posiadłości. To jest Ezaw, ojciec Edomitów. 
«  1 Księga Mojżeszowa 35 1 Księga Mojżeszowa 36 1 Księga Mojżeszowa 37  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.