Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Kronik » Rozdział 9
«  1 Księga Kronik 8 1 Księga Kronik 9 1 Księga Kronik 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tak wszyscy Izraelici byli spisani w rodowodach, a oto zostały one zapisane w księdze królów Izraela i Judy, a ci zostali uprowadzeni do Babilonu z powodu swego przestępstwa. [2] »Pierwszymi mieszkańcami, którzy weszli do swych posiadłości w swoich miastach, byli Izraelici, kapłani, Lewici i Netinici. [3] »W Jerozolimie mieszkali spośród synów Judy, Beniamina, Efraima i Manassesa: [4] »Utaj, syn Ammihuda, syna Omriego, syna Imriego, syna Baniego, z synów Peresa, syna Judy. [5] »Z Szilonitów: pierworodny Asajasz i jego synowie. [6] »Z synów Zeracha: Jeuel i ich braci, sześciuset dziewięćdziesięciu. [7] »Z synów Beniamina: Sallu, syn Meszullama, syna Hodawiasza, syna Hassenuy; [8] »I Jibnejasz, syn Jerochama, Ela, syn Uzziego, syna Mikriego, i Meszullam, syn Szefatiasza, syna Reuela, syna Jibniasza. [9] »Ich braci według rodowodów było dziewięćset pięćdziesięciu sześciu. Ci wszyscy byli naczelnikami rodów według domów swoich ojców. [10] »Z kapłanów: Jedajasz, Jehojarib, Jakin; [11] »I Azariasz, syn Chilkiasza, syna Meszullama, syna Sadoka, syna Merajota, syna Achituba, przełożonego domu Bożego; [12] »I Adajasz, syn Jerochama, syna Paszchura, syna Malkiasza, i Maasaj, syn Adiela, syna Jachzery, syna Meszullama, syna Meszillemita, syna Immera; [13] »Ich braci, naczelników swoich rodów, było tysiąc siedmiuset sześćdziesięciu, ludzi zdolnych do pełnienia służby w domu Bożym. [14] »A z Lewitów: Szemejasz, syn Chaszuba, syna Azrikama, syna Chaszabiasza, z synów Merariego; [15] »I Bakbakar, Cheresz, Galal, Mattaniasz, syn Micheasza, syna Zikriego, syna Asafa; [16] »I Obadiasz, syn Szemajasza, syna Galala, syna Jedutuna, i Berechiasz, syn Asy, syna Elkany, który mieszkał we wsiach Netofatytów. [17] »A odźwierni: Szallum, Akkub, Talmon, Achiman i ich bracia. Szallum był ich zwierzchnikiem; [18] »Który aż dotąd stawał przy bramie królewskiej od wschodu. Ci byli odźwiernymi w obozach synów Lewiego. [19] »Szallum, syn Korego, syna Ebiazafa, syna Koracha, i jego bracia z domu jego ojca, Korachici, pełnili służbę, byli stróżami progów namiotu, a ich ojcowie byli stróżami wejścia do obozu PANA. [20] »Pinchas, syn Eleazara, był niegdyś zwierzchnikiem nad nimi, a PAN był z nim. [21] »Zachariasz, syn Meszelemiasza, był odźwiernym przy wejściu do Namiotu Zgromadzenia. [22] »Wszystkich wybranych na odźwiernych przy bramach było dwustu dwunastu. Byli oni policzeni według ich rodowodu w swoich osiedlach, a ustanowił ich Dawid i Samuel, widzący. [23] »Oni więc i ich synowie czuwali nad bramami domu PANA, w domu namiotu, jako stróże. [24] »Odźwierni znajdowali się z czterech stron: od wschodu, od zachodu, od północy i od południa. [25] »Ich bracia zaś, mieszkający w swoich osiedlach, przychodzili co siódmy dzień, w swoich porach, aby być z nimi. [26] »Czterej bowiem naczelni odźwierni pełnili stałą służbę. Byli to Lewici odpowiedzialni za komnaty i skarbiec domu Bożego; [27] »I nocowali dokoła domu Bożego, gdyż do nich należała straż i obowiązek otwierania go każdego ranka. [28] »Niektórzy z nich mieli pieczę nad naczyniami do służby, by je wnosić i wynosić w tej samej liczbie. [29] »Inni spośród nich byli ustanowieni do opieki nad naczyniami i przyborami Miejsca Najświętszego – nad mąką pszenną, winem, oliwą, kadzidłem i wonnościami. [30] »A niektórzy z synów kapłanów sporządzali olejki z wonności. [31] »Mattitiasz, spośród Lewitów, pierworodny Szalluma Korachity, był przełożonym nad tym, co przygotowane w patelniach. [32] »Niektórzy ich bracia spośród synów Kehata byli ustanowieni do opieki nad chlebami pokładnymi, aby je przygotowywać w każdy szabat. [33] »Ci byli śpiewakami, naczelnikami rodów Lewitów, którzy mieszkają w komnatach; byli wolni od innych zajęć, gdyż we dnie i w nocy zajmowali się tą służbą. [34] »Byli oni naczelnikami rodów Lewitów, naczelnikami według swoich rodowodów, a mieszkali w Jerozolimie. [35] »W Gibeonie mieszkał Jejel, ojciec Gibeona, a jego żona miała na imię Maaka; [36] »A jego synem pierworodnym był Abdon, a następni to: Sur, Kisz, Baal, Neer, Nadab; [37] »I Gedor, Achio, Zachariasz, i Miklot. [38] »A Miklot spłodził Szimmeama. Tamci również mieszkali ze swoimi braćmi w Jerozolimie naprzeciw swoich braci. [39] »Neer spłodził Kisza, a Kisz spłodził Saula, a Saul spłodził Jonatana, Malkiszuę, Abinadaba i Eszbaala. [40] »Synem Jonatana był Meribbaal, a Meribbaal spłodził Micheasza. [41] »Synowie zaś Micheasza to: Piton, Melek, Tarea i Achaz. [42] »Achaz spłodził Jarę, a Jara spłodził Alemeta, Azmaweta i Zimriego, a Zimri spłodził Mosę. [43] »Mosa spłodził Bineę, a jego synem był Rafa, jego synem był Elasa, jego synem był Asel. [44] »Asel miał sześciu synów, a oto ich imiona: Azrikam, Bokru, Izmael, Szeariasz, Obadiasz i Chanan. Ci byli synami Asela. 
«  1 Księga Kronik 8 1 Księga Kronik 9 1 Księga Kronik 10  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.