Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 2
«  4 Księga Mojżeszowa 1 4 Księga Mojżeszowa 2 4 Księga Mojżeszowa 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem PAN przemówił do Mojżesza i Aarona: [2] »Każdy z synów Izraela rozbije obóz przy swoim sztandarze, pod znakami domów swych ojców. Będą rozbijać obóz w pewnej odległości od Namiotu Zgromadzenia, wokół niego. [3] »Od strony wschodniej rozbiją obóz ludzie pod sztandarem obozu Judy, według swych oddziałów, a wodzem nad synami Judy będzie Nachszon, syn Amminadaba; [4] »A jego policzony zastęp wynosił siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset ludzi. [5] »Obok niego rozbije obóz pokolenie Issachara, a wodzem synów Issachara będzie Netaneel, syn Suara; [6] »A jego policzony zastęp wynosił pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu ludzi. [7] »Obok nich – pokolenie Zebulona, a wodzem synów Zebulona będzie Eliab, syn Chelona; [8] »A jego policzony zastęp wynosił pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu ludzi. [9] »Wszystkich policzonych w obozie Judy, według ich zastępów, było sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterystu. Oni wyruszą pierwsi. [10] »Od strony południowej będzie sztandar obozu Rubena, według swych zastępów, a wodzem synów Rubena będzie Elisur, syn Szedeura; [11] »A jego policzony zastęp wynosił czterdzieści sześć tysięcy pięciuset ludzi. [12] »Obok niego rozbije obóz pokolenie Symeona, a wodzem synów Symeona będzie Szelumiel, syn Suriszaddaja; [13] »A jego policzony zastęp wynosił pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu ludzi. [14] »Następnie pokolenie Gada, a wodzem synów Gada będzie Eliasaf, syn Reuela; [15] »A jego policzony zastęp wynosił czterdzieści pięć tysięcy sześciuset pięćdziesięciu ludzi. [16] »Wszystkich policzonych w obozie Rubena, według ich zastępów, było sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterystu pięćdziesięciu. Oni wyruszą w drugiej kolejności. [17] »Następnie wyruszy Namiot Zgromadzenia z obozem Lewitów pośrodku obozu. Jak będą obozować, tak będą wyruszać, każdy na swoim miejscu, pod swoim sztandarem. [18] »Od strony zachodniej będzie sztandar obozu Efraima, według swych zastępów, a wodzem synów Efraima będzie Eliszama, syn Ammihuda; [19] »A jego policzony zastęp wynosił czterdzieści tysięcy pięciuset ludzi. [20] »Obok niego pokolenie Manassesa, a wodzem synów Manassesa będzie Gamliel, syn Pedahsura. [21] »A jego policzony zastęp wynosił trzydzieści dwa tysiące dwustu ludzi. [22] »Następnie pokolenie Beniamina, a wodzem synów Beniamina będzie Abidan, syn Gideoniego; [23] »A jego policzony zastęp wynosił trzydzieści pięć tysięcy czterystu ludzi. [24] »Wszystkich policzonych w obozie Efraima było sto osiem tysięcy stu według swoich zastępów. Oni wyruszą w trzeciej kolejności. [25] »Od strony północnej będzie sztandar obozu Dana, według swych zastępów, a wodzem synów Dana będzie Achiezer, syn Ammiszadaja; [26] »A jego policzony zastęp wynosił sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset ludzi. [27] »Obok niego rozbije obóz pokolenie Aszera, a wodzem synów Aszera będzie Pagiel, syn Okrana; [28] »A jego policzony zastęp wynosił czterdzieści jeden tysięcy pięciuset ludzi. [29] »Następnie pokolenie Neftalego, a wodzem synów Neftalego będzie Achira, syn Enana; [30] »A jego policzony zastęp wynosił pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu ludzi. [31] »Wszystkich policzonych w obozie Dana było sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześciuset. Oni wyruszą ostatni pod swoimi sztandarami. [32] »To są policzeni spośród synów Izraela według domów ich ojców. Wszystkich policzonych w obozach, według ich zastępów, było sześćset trzy tysiące pięciuset pięćdziesięciu. [33] »Lewitów zaś nie liczono wśród synów Izraela, jak PAN rozkazał Mojżeszowi. [34] »I synowie Izraela uczynili zgodnie ze wszystkim, co PAN rozkazał Mojżeszowi: tak rozbijali obozy przy swych sztandarach i tak wyruszali, każdy według swych rodzin i według domów swych ojców. 
«  4 Księga Mojżeszowa 1 4 Księga Mojżeszowa 2 4 Księga Mojżeszowa 3  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.