Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 7
«  4 Księga Mojżeszowa 6 4 Księga Mojżeszowa 7 4 Księga Mojżeszowa 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W dniu, w którym Mojżesz zakończył wznoszenie przybytku, namaścił go i poświęcił wraz ze wszystkimi jego sprzętami, a także ołtarz ze wszystkimi jego naczyniami, namaścił je i poświęcił. [2] »Naczelnicy Izraela, głowy domów swoich ojców, którzy byli naczelnikami z każdego pokolenia i przełożonymi nad tymi, którzy zostali spisani, złożyli ofiary. [3] »Przynieśli swoje ofiary przed PANA: sześć krytych wozów, dwanaście wołów, po jednym wozie na dwóch naczelników i po jednym wole na każdego, i przyprowadzili to przed przybytek. [4] »Wtedy PAN powiedział do Mojżesza: [5] »Weź to od nich na potrzebę służby w Namiocie Zgromadzenia i oddaj to Lewitom, każdemu według potrzeby jego służby. [6] »Mojżesz wziął więc te wozy i woły i oddał je Lewitom. [7] »Dwa wozy i cztery woły dał synom Gerszona według potrzeby ich służby. [8] »Cztery zaś wozy i osiem wołów dał synom Merariego według potrzeby ich służby, pod nadzorem Itamara, syna kapłana Aarona. [9] »Ale synom Kehata nie dał nic, bo ich służba w świątyni polegała na noszeniu na ramionach. [10] »Naczelnicy ofiarowali swoje dary przed ołtarzem na jego poświęcenie, w tym dniu, w którym został namaszczony. [11] »I PAN powiedział do Mojżesza: Niech złożą swoje ofiary, inny naczelnik każdego dnia, na poświęcenie ołtarza. [12] »Pierwszego dnia swoją ofiarę złożył Nachszon, syn Amminadaba, z pokolenia Judy. [13] »A jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu syklów, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu syklów według sykla świątynnego, obydwie pełne mąki pszennej zmieszanej z oliwą, na ofiarę pokarmową; [14] »Jedna czara z dziesięciu syklów złota pełna kadzidła; [15] »Jeden młody cielec, jeden baran i jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną; [16] »Jeden kozioł z kóz na ofiarę za grzech; [17] »A na ofiarę pojednawczą – dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To była ofiara Nachszona, syna Amminadaba. [18] »Drugiego dnia ofiarę złożył Netaneel, syn Suara, naczelnik z pokolenia Issachara. [19] »Złożył on w ofierze jedną srebrną misę wagi stu trzydziestu syklów, jedną srebrną czaszę wagi siedemdziesięciu syklów według sykla świątynnego, obydwie pełne mąki pszennej zmieszanej z oliwą, na ofiarę pokarmową; [20] »Jedną czarę z dziesięciu syklów złota pełną kadzidła; [21] »Jednego młodego cielca, jednego barana i jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną; [22] »Jednego kozła z kóz na ofiarę za grzech; [23] »A na ofiarę pojednawczą – dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To była ofiara Netaneela, syna Suara. [24] »Trzeciego dnia ofiarę złożył naczelnik synów Zebulona Eliab, syn Chelona. [25] »Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu syklów, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu syklów według sykla świątynnego, obydwie pełne mąki pszennej zmieszanej z oliwą, na ofiarę pokarmową; [26] »Jedna czara z dziesięciu syklów złota pełna kadzidła; [27] »Jeden młody cielec, jeden baran i jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną; [28] »Jeden kozioł z kóz na ofiarę za grzech; [29] »A na ofiarę pojednawczą – dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To była ofiara Eliaba, syna Chelona. [30] »Czwartego dnia ofiarę złożył naczelnik synów Rubena Elizur, syn Szedeura. [31] »Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu syklów, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu syklów według sykla świątynnego, obydwie pełne mąki pszennej zmieszanej z oliwą, na ofiarę pokarmową; [32] »Jedna czara z dziesięciu syklów złota pełna kadzidła; [33] »Jeden młody cielec, jeden baran i jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną; [34] »Jeden kozioł z kóz na ofiarę za grzech; [35] »A na ofiarę pojednawczą – dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To była ofiara Elizura, syna Szedeura. [36] »Piątego dnia ofiarę złożył naczelnik synów Symeona Szelumiel, syn Suriszaddaja. [37] »Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu syklów, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu syklów według sykla świątynnego, obydwie pełne mąki pszennej zmieszanej z oliwą, na ofiarę pokarmową; [38] »Jedna czara z dziesięciu syklów złota pełna kadzidła; [39] »Jeden młody cielec, jeden baran i jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną; [40] »Jeden kozioł z kóz na ofiarę za grzech; [41] »A na ofiarę pojednawczą – dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To była ofiara Szelumiela, syna Suriszaddaja. [42] »Szóstego dnia ofiarę złożył naczelny synów Gada Eliasaf, syn Deuela. [43] »Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu syklów, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu syklów według sykla świątynnego, obydwie pełne mąki pszennej zmieszanej z oliwą, na ofiarę pokarmową; [44] »Jedna czara z dziesięciu syklów złota pełna kadzidła; [45] »Jeden młody cielec, jeden baran i jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną; [46] »Jeden kozioł z kóz na ofiarę za grzech; [47] »A na ofiarę pojednawczą – dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To była ofiara Eliasafa, syna Deuela. [48] »Siódmego dnia ofiarę złożył naczelnik synów Efraima Eliszama, syn Ammihuda. [49] »Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu syklów, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu syklów według sykla świątynnego, obydwie pełne mąki pszennej zmieszanej z oliwą, na ofiarę pokarmową; [50] »Jedna czara z dziesięciu syklów złota pełna kadzidła; [51] »Jeden młody cielec, jeden baran i jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną; [52] »Jeden kozioł z kóz na ofiarę za grzech; [53] »A na ofiarę pojednawczą – dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To była ofiara Eliszamy, syna Ammihuda. [54] »ósmego dnia ofiarę złożył naczelnik synów Manassesa Gamliel, syn Pedahsura. [55] »Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu syklów, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu syklów według sykla świątynnego, obydwie pełne mąki pszennej zmieszanej z oliwą, na ofiarę pokarmową; [56] »Jedna czara z dziesięciu syklów złota pełna kadzidła; [57] »Jeden młody cielec, jeden baran i jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną; [58] »Jeden kozioł z kóz na ofiarę za grzech; [59] »A na ofiarę pojednawczą – dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To była ofiara Gamliela, syna Pedahsura. [60] »Dziewiątego dnia ofiarę złożył naczelnik synów Beniamina Abidan, syn Gideoniego. [61] »Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu syklów, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu syklów według sykla świątynnego, obydwie pełne mąki pszennej zmieszanej z oliwą, na ofiarę pokarmową; [62] »Jedna czara z dziesięciu syklów złota pełna kadzidła; [63] »Jeden młody cielec, jeden baran i jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną; [64] »Jeden kozioł z kóz na ofiarę za grzech; [65] »A na ofiarę pojednawczą – dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To była ofiara Abidana, syna Gideoniego. [66] »Dziesiątego dnia ofiarę złożył naczelnik synów Dana Achiezer, syn Ammiszaddaja. [67] »Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu syklów, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu syklów według sykla świątynnego, obydwie pełne mąki pszennej zmieszanej z oliwą, na ofiarę pokarmową; [68] »Jedna czara z dziesięciu syklów złota pełna kadzidła; [69] »Jeden młody cielec, jeden baran i jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną; [70] »Jeden kozioł z kóz na ofiarę za grzech; [71] »A na ofiarę pojednawczą – dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To była ofiara Achiezera, syna Ammiszadaja. [72] »Jedenastego dnia ofiarę złożył naczelnik synów Aszera Pagiel, syn Okrana. [73] »Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu syklów, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu syklów według sykla świątynnego, obydwie pełne mąki pszennej zmieszanej z oliwą, na ofiarę pokarmową; [74] »Jedna czara z dziesięciu syklów złota pełna kadzidła; [75] »Jeden młody cielec, jeden baran i jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną; [76] »Jeden kozioł z kóz na ofiarę za grzech; [77] »A na ofiarę pojednawczą – dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To była ofiara Pagiela, syna Okrana. [78] »Dwunastego dnia ofiarę złożył naczelnik synów Neftalego Achira, syn Enana. [79] »Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu syklów, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu syklów według sykla świątynnego, obydwie pełne mąki pszennej zmieszanej z oliwą, na ofiarę pokarmową; [80] »Jedna czara z dziesięciu syklów złota pełna kadzidła; [81] »Jeden młody cielec, jeden baran i jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną; [82] »Jeden kozioł z kóz na ofiarę za grzech; [83] »A na ofiarę pojednawczą – dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To była ofiara Achiry, syna Enana. [84] »To było poświęcenie ołtarza, w tym dniu, w którym został namaszczony przez naczelników Izraela: dwanaście srebrnych mis, dwanaście srebrnych czasz, dwanaście złotych czar; [85] »Każda srebrna misa ważyła sto trzydzieści syklów, każda czasza – siedemdziesiąt syklów. Całego srebra w tych naczyniach było dwa tysiące czterysta syklów według sykla świątynnego; [86] »Złotych czar było dwanaście, pełnych kadzidła; każda ważyła dziesięć syklów według sykla świątynnego. Całego złota w tych czarach było sto dwadzieścia syklów. [87] »Wszystkich zwierząt na ofiarę całopalną było: dwanaście cielców, dwanaście baranów, dwanaście jednorocznych jagniąt wraz z ich ofiarą pokarmową i dwanaście kozłów z kóz na ofiarę za grzech. [88] »A wszystkich zwierząt na ofiarę pojednawczą było: dwadzieścia cztery woły, sześćdziesiąt baranów, sześćdziesiąt kozłów i sześćdziesiąt jednorocznych jagniąt. To było poświęcenie ołtarza po jego namaszczeniu. [89] »A gdy Mojżesz wchodził do Namiotu Zgromadzenia, aby rozmawiać z Bogiem, wtedy słyszał głos mówiącego do niego z przebłagalni, która była nad arką świadectwa, spomiędzy dwóch cherubinów. I przemawiał do niego. 
«  4 Księga Mojżeszowa 6 4 Księga Mojżeszowa 7 4 Księga Mojżeszowa 8  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.