Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Ewangelia Łukasza » Rozdział 3
«  Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A w piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, jego brat Filip tetrarchą Iturei i ziemi Trachonu, a Lizaniasz tetrarchą Abileny; [2] »Za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza doszło słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. [3] »I obchodził całą okolicę nad Jordanem, głosząc chrzest pokuty na przebaczenie grzechów. [4] »Jak jest napisane w księdze słów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki. [5] »Każda dolina będzie wypełniona, a każda góra i pagórek będą obniżone; to, co krzywe, wyprostuje się, a wyboiste drogi będą gładkie. [6] »I ujrzy wszelkie ciało zbawienie Boże. [7] »Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby ich ochrzcił: Plemię żmijowe, któż was ostrzegł, żebyście uciekali przed przyszłym gniewem? [8] »Wydajcie więc owoce godne pokuty i nie zaczynajcie sobie wmawiać: Naszym ojcem jest Abraham. Mówię wam bowiem, że Bóg i z tych kamieni może wzbudzić dzieci Abrahamowi. [9] »A już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. [10] »I pytali go ludzie: Cóż więc mamy czynić? [11] »A on im odpowiedział: Kto ma dwie szaty, niech da temu, który nie ma, a kto ma pożywienie, niech uczyni tak samo. [12] »Przyszli też celnicy, aby się ochrzcić, i pytali go: Nauczycielu, cóż mamy czynić? [13] »A on im odpowiedział: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. [14] »Pytali go też żołnierze: A my co mamy czynić? I odpowiedział im: Wobec nikogo nie używajcie przemocy, nikogo fałszywie nie oskarżajcie i poprzestawajcie na waszym żołdzie. [15] »A gdy ludzie trwali w oczekiwaniu i wszyscy myśleli w swych sercach o Janie, czy może on nie jest Chrystusem; [16] »Odpowiedział Jan wszystkim: Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. [17] »Ma on swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko, i zgromadzi pszenicę do swego spichlerza, ale plewy spali w ogniu nieugaszonym. [18] »A tak głosząc, dawał ludziom jeszcze wiele innych napomnień. [19] »Lecz tetrarcha Herod, strofowany przez niego z powodu Herodiady, żony swego brata Filipa, i z powodu wszystkich złych czynów, których się dopuścił; [20] »Dodał do wszystkiego i to, że wtrącił Jana do więzienia. [21] »I stało się tak, że kiedy wszyscy ludzie byli ochrzczeni, również Jezus został ochrzczony, a gdy się modlił, otworzyło się niebo; [22] »I zstąpił na niego Duch Święty w kształcie cielesnym jak gołębica, a z nieba rozległ się głos: Ty jesteś moim umiłowanym Synem, w tobie mam upodobanie. [23] »A Jezus miał około trzydziestu lat. Był, jak sądzono, synem Józefa, syna Helego; [24] »Syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa; [25] »Syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Esliego, syna Naggaja; [26] »Syna Maata, syna Matatiasza, syna Semei, syna Józefa, syna Judy; [27] »Syna Joanana, syna Resy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego; [28] »Syna Melchiego, syna Addiego, syna Kosama, syna Elmadama, syna Era; [29] »Syna Jozego, syna Eliezera, syna Jorima, syna Mattata, syna Lewiego; [30] »Syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonana, syna Eliakima; [31] »Syna Meleasza, syna Menny, syna Mattata, syna Natana, syna Dawida; [32] »Syna Jessego, syna Obeda, syna Booza, syna Salmona, syna Naassona; [33] »Syna Aminadaba, syna Arama, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy; [34] »Syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora; [35] »Syna Serucha, syna Ragaua, syna Faleka, syna Hebera, syna Sali; [36] »Syna Kainana, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha; [37] »Syna Matusali, syna Enocha, syna Jareta, syna Maleleela, syna Kainana; [38] »Syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Boga. 
«  Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.